Avdeling for klinisk farmakologi

Avdelingen tilbyr:

- Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler
- Medisinsk tolkning av alle prøvesvar
- Rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten
- Undervisning og kurs til leger/ medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner
Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo

Akkreditering

Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO 15189:2012 innen områdene M04 (Klinisk farmakologi), M30 (Prøvetaking) og M31 (Fleksibelt akkrediteringsomfang).

Oversikt over akkrediterte analyser

Brukerhåndbok - analysesøk - svartider

Analysesøk

De analyser avdelingen utfører har forskjellig analysefrekvens:
Mange analyser analyseres daglig, noen annenhver dag, andre igjen to ganger eller kanskje bare en gang i uken. Spesialanalyser, som ikke er en del av vårt rutinerepertoar, analyseres ikke sjeldnere enn annenhver uke.

Se oversikt over analyser og analysefrekvens

I tillegg krever noen analytter spesifikk opparbeidelse i laboratoriet, slik at selve analyseprosessen med forarbeid kan ta opptil et døgn.
For analytter med hyppig analyse er det viktig å regne med forsendelsestid når man skal beregne hvor raskt prøvesvaret kan være rekvirenten i hende.
For analytter som analyseres sjeldnere må det påregnes ventetid i laboratoriet i tillegg. Som eksempel vil en prøve på en analytt som analyseres torsdager måtte vente en uke til neste torsdag hvis den ankommer laboratoriet en torsdag ettermiddag.

Ta alltid kontakt med avdelingen dersom et prøvesvar haster, telefon 72 82 91 00.


Rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Rekvisisjon for analyse av legemidler og rusmidler

Rekvisisjon for farmakogenetikk 

Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Analysemetodikk

Avdeling for klinisk farmakologi baserer i all hovedsak sine analyser på kromatografiske metoder med massespektrometrisk deteksjon. Som metodikk for screening av misbruksstoffer i urin- og hårprøver gir væskekromatografi kombinert med massespektrometri en rekke fordeler sammenlignet med immunologisk metodikk ved at spesifikke enkeltforbindelser kan påvises.

Avdelingens analytiske metoder valideres i henhold til internasjonalt aksepterte retningslinjer. De viktigste analysene er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189:2012.

Avdelingen benytter ulike analyseinstrumenter; LC-MS(MS), GC-MS, GD-FID, LC-QTOF-MS, ICP-MS, SFC-MS og UPC2-MS. Det brede spekteret av instrumenter gir avdelingen en god plattform for analyse av mange ulike legemidlerog rusmidler inkludert kirale analyser, nye syntetiske stoffer, tungmetaller og sporstoffer samt ulike ikke-biologiske materialer. I tillegg utføres noen legemiddelanalyser (serum/blod) ved bruk av autoanalysator (Beckman Coulter).

Vårt høy-oppløselige massespektrometer LC-QTOF-MS er velegnet og effektivt i forbindelse med identifikasjon av ukjente stoffer, for eksempel i rettsmedisinske prøver, tabletter, ampuller, pulver og løsninger. Det er et økende behov for slike analyser, og vi prioriterer høyt å kunne bistå helsevesenet, rettsvesenet og eventuelt andre institusjoner med dette. Mer informasjon finnes her.

I de siste årene har avdelingen i økende grad hatt kapasitet til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter hvor analyser i biologisk materiale er hovedproblemstilling. Dette gjelder prosjekter som kan gjennomføres på basis av eksisterende rutinerepertoar, men også prosjekter hvor det kreves nyutvikling av analysemetodikk. For spørsmål i denne forbindelse bes det om at man tar kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00.

Oversikt over analytisk usikkerhet kan fås på forespørsel.

Prøvetaking og forsendelse av prøver 

Prøvetakingsprosedyre legemiddelanalyser i serum/ blod

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Sanksjonære prøver

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Medisinske prøver

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i hår 

Prøvetaking ved mistenkt forgiftning med ukjent substans

Riktig prøvemengde, riktig prøvetaking

Forsendelse av prøver

Øyeblikkelig hjelp-analyser

Legemiddelanalyser

Legemiddelanalyser kan være aktuelt blant annet ved følgende indikasjoner:

 • Dosetitrering ved oppstart av legemiddelbehandling
 • Terapisvikt eller bivirkninger tross adekvat dosering
 • Mistenkt overdosering/ intoksikasjon
 • Kontroll av etterlevelse
 • Forhold ved pasienten som kan gi endret farmakokinetikk:
  • interaksjonsproblematikk (legemidler som kan hemme/ indusere CYP-enzymer og/ eller p-glykoprotein)
  • farmakogenetiske avvik
  • redusert organfunksjon (nyre-, lever- eller hjertesvikt)
  • endret absorpsjon (f.eks. pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi)
  • svært avvikende kroppsstørrelse
  • barn eller eldre
  • graviditet

Måling av legemiddelkonsentrasjonen er spesielt aktuelt for legemidler hvor den terapeutiske effekten vanskelig kan måles direkte, og for legemidler som har smalt terapeutisk vindu.

Legemiddelanalyser kan også være aktuelt som dokumentasjon ved bruk av doser utenfor det som er anbefalt, ved bruk på ikke-godkjente indikasjoner eller ved medisinsk-juridiske problemstillinger.

Analyseresultatet bør alltid ses i sammenheng med kliniske opplysninger og bør ikke alene benyttes til å styre legemiddelbehandlingen.

Serumkonsentrasjonsmåling av blodtrykksmedisiner 

Serumkonsentrasjonsmåling av direkte orale antikoagulantia (DOAK)

Kiral analyse av amfetamin

Kontroll ved forskrivning av vanedannende legemidler

Spørsmål og svar - legemiddelanalyser 


Rusmiddelanalyser

Urin er det biologiske materialet som vanligvis brukes i forbindelse med rusmiddeldiagnostikk. Det skyldes at påvisningstiden for de fleste rusmidler er betydelig lenger i urin enn i blod.  I tillegg utføres rusmiddelanalyser i serum, blod og hår. 

Ved screening av rusmidler anbefales "basispakke" eventuelt "øvrige rusmiddelanalyser" som avkrysses på rekvisisjonen

Oversikt over analytisk usikkerhet kan fås på forespørsel.  

Rettledning til rekvirenter av rusmiddelanalyser fra Norsk forening for klinisk farmakologi

Rusmiddeltesting - kort forklart

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Sanksjonære prøver

Prøvetakingsprosedyre for rusmiddelanalyser i urin IS-2231 Medisinske prøver

Håranalyser

Rusmiddeltesting og forskrifter

Etanolmetabolitter (EtG og EtS) i urin- og serumprøver

PEth - en nyttig alkoholmarkør i blod

Kiral analyse av amfetamin 

Nye psykoaktive substanser (NPS)

Kontrollopplegg ved andre rusgivende stoffer enn alkohol

Rusmiddelanalyser - hvem skal ha prøvesvar og hvem betaler?

Endret svarrapportering for rusmiddelanalyser i urin

Spørsmål og svar - rusmiddelanalyser

Farmakogenetiske analyser

Variasjoner i effekten av legemidler bestemmes i stor grad av genetiske (arvelige) forhold. For mange legemidler skyldes en viktig del av denne variasjonen forskjeller i ulike leverenzymers kapasitet til å bryte disse midlene.

Vi utfører genetiske analyser av de legemiddelmetaboliserende cytokrom P-450 (CYP)-enzymene CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 og CYP3A5. I tillegg har vi analyser for enzymene uridindifostfat-glukuronosyltransferase 1A4 (UGT1A4) og tiopurinmetyltransferase (TPMT) og transportpumpen organisk aniontransportør-polypeptid 1B1 (OATP1B1; også kalt SLCO1B1).

Vi har også analysetilbud for en spesiell polymorfisme (5-HTTLPR) i det genet (SLC6A4) som koder for serotonintransportøren og som er assosiert med nedsatt behandlingseffekt og eventuelt også økt bivirkningsrisiko ved behandling med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Til sist analyseres det for en spesiell polymorfisme i det genet som koder for enzymet vitamin K-epoksidreduktasekompleks-1 (VKORC-1). Dette er det enzymet som warfarin virker på, og vi undersøker her en mutasjon her som er assosiert med økt følsomhet for warfarin.

Praktisk informasjon om prøvetaking og forsendelse

Tilgjengelige farmakogenetiske analyser

CYP1A2
CYP2B6
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
CYP3A4
CYP3A5
UGT1A4
TPMT
OATP1B1 (SLCO1B1)
5-HTTLPR (SLC6A4)
VKORC-1

CYP-panel: Består av analysene CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6
SSRI-panel: Består av analysene CYP2C19, CYP2D6 og 5-HTTLPR (SLC6A4)
Warfarin-panel: Består av analysene CYP2C9 og VKORC-1
Statin-panel: Består av analysene CYP3A4, CYP3A5 og OATP1B1 (SLCO1B1)

Andre analyser - Henvisningslaboratorier

Avdelingen utfører en rekke analyser som ikke kjøres rutinemessig. Ta kontakt med avdelingen for ytterligere informasjon, telefon 728 29100.

Spesialanalyser 

Bredt substanssøk

Grunnstoffanalyser

Farmakogenetiske analyser

Rettstoksikologiske analyser

For analyser avdelingen selv ikke utfører, samt for å redusere rekvirentens ventetid hvis vi selv har driftstekniske problemer, sender vi prøven til andre akkrediterte laboratorier, dermed definert som henvisningslaboratorier.


Forskning og utvikling - publikasjoner

Legemiddelbivirkninger
Legemidler ved graviditet og amming
Farmakogenetikk
Farmakokinetikk
Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler
Legemiddelinteraksjoner
Rasjonell farmakoterapi
Rusmidler
Forgiftninger
Terapi
Diverse

Førerkort, legemidler, alkohol og rusmidler

Kontrollopplegg i førerkortsaker - alkohol, rusmidler og legemidler
Førerkortveilederen (Helsedirektoratet, gjeldende fra 1.10.2016)
PEth - en nyttig alkoholmarkør i blod 
Medisiner og førerkort - venteromsplakat

Prøvetakingsenheten

7.4.2020:

Til alle våre rekvirenter som har pasienter som benytter prøvetakingsenheten ved Farmakologen

 • Farmakologen vil gjenåpne prøvetakingsenheten i Professor Brochs gate 8 med samme åpningstider som før, med virkning fra 15/4-20.
 • På grunn av mulig smittefare vil venterommet bli stengt, og det vil være bare en pasient inne til enhver tid. De som venter på tur må vente på utsiden.
 • Det vi være en «køordner» ved inngangsdøren som  vil stille den enkelte prøvegiver de samme spørsmål som andre pasienter blir stilt når de skal inn i St. Olavs hospital sine lokaler. 

Velkommen!

Om prøvetakingsenheten, åpningstider og lignende

Skjema for innmelding

Kurs og undervisning

Vår informasjonsenhet tilbyr undervisning og informasjon til leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse-/rusinstitusjoner. Målet med denne virksomheten er å informere om avdelingens tjenester og at disse blir brukt på en formålstjenlig måte, samt å gi undervisning om temaer som vedrører legemidler og rusmidler.

Vi har utviklet forskjellige undervisningsmoduler med ulik varighet som er tilpasset ulike målgrupper. Hver presentasjon kan tilpasses i tid fra 25-45 minutter, for eksempel ved lunsjmøter brukes vanligvis 25 minutter. Hvis bare leger deltar, er presentasjonene mer dyptpløyende enn hvis det er tverrfaglig deltakelse. I etterutdanningsgrupper for allmennleger bruker man oftest 2 moduler à 45 minutter med påfølgende gruppediskusjon.

Vi kan tilby undervisning ved deres arbeidssted eller kurs på kveldstid.

Moduler til felles undervisning av leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner
Bestillingsskjema undervisning for leger med medarbeidere

Moduler til poenggivende bruk i legers videre- og etterutdanning
Bestillingsskjema poenggivende undervisning leger

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar - legemidler

Spørsmål og svar - rusmidler

 

Kontakt oss

Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo

Telefon 728 29100

E-post: farmakologi@stolav.no

Avdelingen besvarer ikke henvendelser om analysesvar direkte fra den som har avgitt prøve. Slike spørsmål må gå via den som er rekvirent av analysene.

Rekvirenter er velkomne til å kontakte laboratoriet for hjelp til fortolkning.

Besøksadresse
Teknostallen
Professor Brochs gate 6
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Vakttelefon
Avdelingen har vaktberedskap, og lege kan kontaktes på telefon 917 06 522 (gjelder helsepersonell og rekvirenter av analyser).

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Fant du det du lette etter?