Små steinvarder bygget ute i havgapet.

RSHU

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling skal i tråd med Helse Midt-Norges og St. Olavs hospitals visjon, strategi og utviklingsplaner bidra til:


 • Fremragende helsetjeneste og fremragende behandling gjennom god faglig kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse
 • Realisering av helhetlige standardiserte pasientforløp mellom sykehus og kommune 
 • Redusere uønsket variasjon i helsetjenesten gjennom utvikling av helhetlige standardiserte pasientforløp 
 • Introduksjon av ny teknologi og digitalisering av helhetlige pasientforløp koblet til innføring av Helseplattformen 
 • Bedret brukeropplevelse for pasientene og de ansatte gjennom å anvende tjenestedesign i planlegging, innføring og implementering av helhetlige standardiserte pasientforløp

Medarbeidere

Medarbeidere

Organisasjonskart

Organisasjonskart RSHU

Handlingsplan for RSHU 2017 - 2019

RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse i helsetjenesten.

 1. RSHU skal bistå ledelse i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse. 
 2. RSHU skal bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten.
 3. Ved etableringen av nytt EPJ/PAS skal RSHU ha en koordinerende rolle mellom HFene i samhandlingen med programkontoret for Helseplattformen.
 4. RSHU skal bidra med helseøkonomiske vurderinger.
 5. RSHU skal bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor.
 6. RSHU skal samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av helsetjenester og pasientforløp.


Handlingsplanen forankres i overordnete strategier:

HelseOmsorg2021 (HO21)

Strategi 2030 HMN

Strategi for St. Olavs hospital, Forbedringsprogram 2017


Standardiserte pasientforløp

Standardiserte pasientforløp er basert på forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling, og målet er å tilby pasientbehandling av høy internasjonal kvalitet. Godt planlagte pasientforløp sørger for at pasientens møte med sykehuset skjer på en trygg og godt tilrettelagt måte.

Standardiserte pasientforløp

Pakkeforløp kreft

Prosjekter

Avsluttede prosjekter

Ønsker du å vite mer om prosjekter vi jobber med, ta kontakt med en av oss. For kontaktinformasjon, se liste under Medarbeidere.

Årsrapporter

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.