Små steinvarder bygget ute i havgapet.

RSHU

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

RSHU skal, i tråd med Helse Midt- Norge, St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal sine visjoner, strategier og utviklingsplaner bidra til:


 • Fremragende helsetjeneste og fremragende behandling gjennom god faglig kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse
 • Realisering av helhetlige standardiserte pasientforløp mellom sykehus og kommune 
 • Redusere uønsket variasjon i helsetjenesten gjennom utvikling av helhetlige standardiserte pasientforløp 
 • Introduksjon av ny teknologi og digitalisering av helhetlige pasientforløp koblet til innføring av Helseplattformen 
 • Bedret brukeropplevelse for pasientene og de ansatte gjennom å anvende tjenestedesign i planlegging, innføring og implementering av helhetlige standardiserte pasientforløp

Medarbeidere

Medarbeidere

Organisasjonskart

Organisasjonskart over RSHU

Handlingsplan for RSHU 2018 - 2020

RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse i helsetjenesten.

 1. INNOVASJON
  Etablere og drive innovasjonsklynger i helseregion Midt-Norge med fokus på erfaringsutveksling, metodeutvikling og initiering av nye prosjekter
 2. HELSELOGISTIKK
  Bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor.
 3. PASIENTFORLØP
  Bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten
 4. RESSURSUTNYTTELSE
  Bistå ledelsen i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse 
 5. HELSEØKONOMI
  Være en ressurs i helseøkonomiske vurderinger slik at man oppnår en bevissthet om kostnader og nytteverdi 
 6. HELSEPLATTFORMEN
  Ha en koordinerende rolle mellom HF-ene i samhandlingen med programkontoret for Helseplattformen
 7. KVALITETSREGISTRE
  Samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av helsetjenester og pasientforløp


Handlingsplanen forankres i overordnete strategier:

HelseOmsorg2021 (HO21)

Strategi 2030 HMN

Strategi for St. Olavs hospital, Forbedringsprogram 2019 (pdf)

Mandat for RSHU fra regionalt fagdirektørmøte (pdf)

Strategi og forbedringsprogram for Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal

Standardiserte pasientforløp

Standardiserte pasientforløp er basert på forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling, og målet er å tilby pasientbehandling av høy internasjonal kvalitet. Godt planlagte pasientforløp sørger for at pasientens møte med sykehuset skjer på en trygg og godt tilrettelagt måte.

Standardiserte pasientforløp

Pakkeforløp kreft

Prosjekter

Vi har en rekke prosjekter pågående i RSHU. I lenka under finner du de som er pågående per august 2019.

Prosjektoversikt RSHU (pdf)

Årsrapporter

Regional utviklingsplan

Regional utviklingsplanen 2019 - 2022 (2035) finner du her

Regional innovasjonsstrategi

Regional innovasjonsstrategi 2016 - 2020 finner du her (pdf)

Regional forskningsstrategi

Regional forskningsstrategi 2016 - 2020 finner du her (pdf)Fant du det du lette etter?