Medarbeidere

RSHU

Dette er listen over oss som jobber i RSHU. Under navnene våre finner du kontaktinformasjon, vår kompetanse, hvilke ansvarsområder vi har i RSHU og lenke til våre publikasjoner.

Ansatte i RSHU står oppstilt. Lagbilde.

Noen av våre ansatte, tatt på Stiklestadmøtet. Foto: St. Olavs hospitalRuna Heimstad

Runa Heimstad. Portrettfoto
 

Telefon: + 47 916 99 624
E-post:runa.heimstad@stolav.no

Kompetanse
Spesialist i gyn/obst. Ansatt ved St.Olav fra 1993. Har hatt ulike stillingen ved Kvinneklinikken, lengst som overlege ved Fødeavdelingen. PhD i klinisk forskning, på tema Overtidig svangerskap. Klinikksjef fra 2010-2015.

Arbeidsområde i RSHU
Fagdirektør

Publikasjoner

Johan Fredrik Skomsvoll

Johan Fredrik Skomsvoll
Telefon:
+47 909 52 073
E-post: Johan.Skomsvoll@stolav.no

Kompetanse
Cand, med., Dr.med, spesialist i samfunnsmedisin, spesialist i revmatologi.

Fra 1993 tilsatt ved revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital, Spesialist/overlege fra 1998, og har hatt funksjon som avdelingssjef i 2 perioder. Bidratt til etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR). Klinikksjef for klinikk for kirurgi og akuttmedisin i Helse Nordmøre og Romsdal fra 2009-2011. Fra 2012 fungert i ulike roller/funksjoner i fagavdelingen i sentral stab

Arbeidsområde i RSHU
Daglig leder og medisinsk faglig rådgiver.

Publikasjoner (Pubmed)

Publikasjoner (Cristin)

Vidar Halsteinli

Portrettbilde av Vidar Halsteinli

Telefon:+47 930 21 081
E-post: vidar.halsteinli@stolav.no

Kompetanse
Helseøkonom, PhD. Økonomisk evaluering av helsetjenester (cost-effectiveness, cost-utility og Budget Impact), bruk av modellering- og simuleringsteknikker. Bred erfaring fra helsetjenesteforskning og bruk av registerdata til analyse av aktivitet, kapasitetsutnyttelse, produktivitet og effektivitet. Har prosjekterfaring fra psykisk helsevern, kreft, fedme, ortogeriatri, patologi mm.   

Arbeidsområde i RSHU
Kostnadsberegninger av pasientforløp, modellering av forløp og kostnadssammenligninger. Deltar i kliniske studier hvor helseøkonomisk evaluering inngår. Gir råd og veiledning i bruk av lokale metodevurderinger ved St Olav og i regionen forøvrig. Gir råd/deltar i driftsanalyser/evalueringer internt i St Olav og i regionen for øvrig.

Publikasjoner

Per Olav Østbyhaug

Per Olav Østbyhaug

Telefon: + 47 958 05 870
E-post:Per.Olav.Ostbyhaug@stolav.no


Kompetanse
Overlege, spesialist i Ortopedi med leddproteser som klinisk spesialfelt. Klinisk Phd. Seksjonsleder Elektiv Ortopedi (Proteser, rygg, Ortopediske infeksjoner og Tumor).

Arbeidsområde i RSHU
Jobber 50% stilling i RSHU med hovedfokus på aktivitets og bemanningsplanlegging, standardiserte pasientforløp og IKT-løsninger som understøtter disse områdene. Har en koordinerende rolle i Helseplattformen på vegne av RSHU. Er medlem av ledergruppen i Helseplattformen og i RSHU.

Andreas Asheim

Andreas Asheim
 

Telefon: +47 911 51 310
E-post:andreas.asheim@stolav.no

Kompetanse
Sivilingeniør i Industriell matematikk og PhD i Numerisk Analyse fra NTNU, Institutt for matematiske fag. Har jobbet som både på utviklingsprosjekter for vitenskapelig beregningsprogramvare, underviser på sivilingeniørstudiet og som forsker innen anvendt matematikk.

Arbeidsområde i RSHU
Analyse på store datamengder, visualisering, statistisk analyse, operasjonsanalyse. Tallknusing heller enn tallkosing.

Publikasjoner

Sara Marie Nilsen

Sara Marie Nilsen

Telefon:
+47 908 67 025
E-post:Sara.Marie.Nilsen2@stolav.no

Kompetanse
Jeg har en ph.d. i samfunnsmedisin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med bakgrunn fra Norsk pasientregister, Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet har jeg mye erfaring med å håndtere store datamengde, samt analyser av den somatiske spesialisthelsetjenesten i Norge. Jeg har vært spesielt engasjert i epidemiologisk metode, registerdata, helsetjenesteanalyser, rapportarbeid, SPSS, Stata, Microsoft Office og formidling av resultater.

Arbeidsområde RSHU
Ved RSHU bistår jeg hovedsakelig med helsetjenesteanalyser, prosjektstøtte, rapportarbeid, datatilrettelegging og beslutningsstøtte. 

Publikasjoner

Janne Grønli

Janne Grønli

Telefon:
+47 992 06 279
E-post:Janne.Gronli@stolav.no

Kompetanse
Utdannet sykepleier, og intensivsykepleier. Kurs i Praktisk prosjektledelse ved NTNU i 2016. Diverse andre kurs som turnuskurs, HMS 40 timers kurs, ESAm.m. Jobbet ved Nevrokirurgisk avdeling og i Nevroklinikken i 28 år, med kun et par korte avbrekk, på Hjerteklinikken St. Elisabeth, og 1 år på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver/forløpsveileder med hovedoppgave på standardiserte pasientforløp, utvikling og implementering. Ivaretar og utfører andre oppgaver i RSHU etter behov.

Aud Hiller

Aud Hiller

Telefon:
+47 951 85 808
E-post:aud.hiller@stolav.no

Kompetanse
Spesialsykepleier, lederutdanning, Master i helsevitenskap

Ansvarsområde
Forløpsveileder for pakkeforløp, regionale og lokale standardiserte pasientforløp (SPF). Metodikk for R-SPF.  Lokal administrator PasOpp-undersøkelser (Kunnskapssenteret for helsetjenesten).

Publikasjoner

Berit Langås

Berit Langås

Telefon:+47 971 24 779
E-post:berit.helene.langas@stolav.no

Kompetanse
Sykepleier, lederutdanning, veiledningspedagogikk.

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver. Forløpsveileder - standardiserte pasientforløp, lokale og regionale. Bidrar fra RSHU i Helseplattformen.

Lise Mo

Lise Mo 

Telefon: +47 900 91 929
E-post:Lise.mo@stolav.no

Kompetanse
Sykepleier – Sykepleierhøyskolen i Sør-Trøndelag. AMK-sykepleier. Lederutdanning –offentlig administrasjon og ledelse – universitetet Nord. Praktisk prosjektledelse - NTNU

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver, forløpsveileder – standardiserte pasientforløp. Implementering av standardiserte pasientforløp. Leder for nettverk for forløpskoordinatorer. Kontaktperson eSP.

Kirsten Aune Walther

Kirsten Aune Walther

Telefon:
+47 986 94 025
E-post:Kirsten.Aune.Walther@stolav.no

Kompetanse
Offentlig godkjent sykepleier, pedagog, master i helsevitenskap og forløpsveileder. Har vært ansatt i Barne- og ungdomsklinikken i ulike roller siden 1983. Kontaktsykepleier for hjertesyke barn i 20 år. Nå 60% stilling som forsknings- og fagutviklingssykepleier der. 

Fokusområder: Rehabilitering og habilitering av barn og ungdom, samhandling på tvers av nivå og tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsområde i RSHU
40% stilling i RSHU. Forløpsveileder i forløp som involverer barn og ungdom lokalt og regionalt.
Prosjektleder i pasientsikkerhetsprosjekt ved St. Olavs Hospital: «Ungdomsmedisin – trygge overganger for unge pasienter».

Birger Endreseth

Birger Endreseth 

Telefon:+47 928 80 367
E-post:Birger.Henning.Endreseth@stolav.no

Kjell Åsmund Salvesen

Portrettbilde av Kjell Åsmund Salvesen

Telefon +47 412 40 404
E-post kjell.asmund.salvesen@stolav.no

Kompetanse

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1996. Professor ved NTNU fra 2003. Har arbeidet som overlege innen fagområdene obstetrikk og fostermedisin ved flere store og små sykehus i Norge, Sverige og England. Fagdirektør i Helse Midt-Norge 2014-16. Klinikksjef ved Kvinneklinikken St. Olavs Hospital fra 2016.

Arbeidsområde i RSHU

Medlem av ledergruppen. Spesielt opptatt av standardiserte pasientforløp og pakkeforløp.

Publikasjoner

Imre Janszky

Portrettbilde av Imre Janszky


Telefon:
+47 941 30 241
E-post:imre.janszky@ntnu.no

Kompetanse
I have an MD and a PhD degree from Semmelweis Medical University, Budapest, Hungary and from Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, respectively. My primary postion is at the Department of Public Health and General Practice/Norwegian University of Science and Technology where I am employed as professor in epidemiology. I have 20% employment at the Regional Center for Health Care Improvement, StOlav Hospital as a researcher.

Arbeidsområde i RSHU
I am involved in research on safety of pharmaceutical products, on iatrogenic infections, on cardiovascular complications after surgery and other invasive procedures and on patient safety issues regarding clinical pathways and ambulatory emergency

Publikasjoner

Jon Magnussen

Portrettbilde av Jon Magnussen

Telefon: +47 73 59 75 73 / 930 09 681
E-post: jon.magnussen@ntnu.no

Forsker
Professor i helseøkonomi 

Publikasjoner

Anders Nordby Gullhav

Anders Nordby Gullhav 

Telefon:+47 909 27 100
E-post: anders.gullhav@iot.ntnu.no 

Kompetanse
Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse. Ph.d.-oppgave om ressursallokering for nettsky tjenester (cloud services) med fokus på kostnadseffektivitet og tjenestekvalitet. Har nå stilling som post.doc i helselogistikk ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.
 
Arbeidsområde i RSHU
Forsker ved RSHU; for tiden involvert i prosjekter om ressursutnyttelse og kapasitetsplanlegging ved MR-labene, samt involvert i prosjekt om optimeringsbasert turnusplanlegging.
 
Publikasjoner

Joseph Samuel Schultz

Portrettbilde av Joseph Samuel Schultz

Telefon: +47 450 88 471
E-post:joseph.samuel.schultz@stolav.no

Kompetanse     
Bygg ingeniør, Dr. Juris (amerikansk advokat) og PhD i industriell økonomi og teknologiledelse, program for innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi på NTNU. Spesiell kompetanse på nytenking, måling av innovasjon og innovasjonseffekt (med bruk av både kvantitative og kvalitative metoder), samt håndtering av innovasjonsprosesser sånn at endringene bli mer sannsynlig vedvarende.
 

Arbeidsområde i RSHU

Innovasjonsrådgiver

Publikasjoner

Kjartan Kastet Klyve

Portrettbilde av Kjartan Kastet Klyve

Telefon: +47 958 09 015
E-post:kjartan.klyve@ntnu.no

Kompetanse:

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med hovedprofil anvendt økonomi og optimering. Skrev masteroppgave om optimeringsbasert turnusplanlegging i nært samarbeid med St. Olavs Hospital og RSHU. Har også en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsøkonomi ved NTNU.
 

Arbeidsområde i RSHU:

Tar PhD i diskret optimering hos Institutt for økonomi og teknologiledelse ved NTNU, der jeg arbeider med å utvikle og implementere optimeringsbasert turnusplanlegging på avdelinger på St. Olavs Hospital. Dette arbeidet foregår i tett samarbeid med RSHU.


Mona Stedenfeldt

Portrett av Mona Stedenfeldt. Foto

Telefon: +47 976 76 008
E-post:mona.stedenfeldt@stolav.no

 
Kompetanse: 
BSc (Hons) i fysioterapi fra Salford University,UK,  MSc i Health and Exercise Science fra CSU, US  og Ph.d. i medisinske fag fra UiT
Bidratt med etablering og ledet Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset i Nord-Norge fra 2007-2014.

Ledet Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i region Midt-Norge i perioden 2015-2017

Arbeidsområde i RSHU:
Forsker og prosjektleder tilknyttet den HOD finansierte evalueringen av smertetilbudet ved fire tverrfaglige smertesentre i landet.

Publikasjoner:

Sacral neuromodulation for faecal incontinence following obstetric sphincter injury - outcome of percutaneous nerve evaluation.
Rydningen MB, Dehli T, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Kumle M, Stedenfeldt M, Norderval S.
Colorectal Dis. 2017 Mar;19(3):274-282. doi: 10.1111/codi.13472.

Anal incontinence, urinary incontinence and sexual problems in primiparous women - a comparison between women with episiotomy only and women with episiotomy and obstetric anal sphincter injury.
Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P.
BMC Womens Health. 2014 Dec 16;14:157. doi: 10.1186/s12905-014-0157-y.

Risk factors for obstetric anal sphincter injury after a successful multicentre interventional programme.
Stedenfeldt M, Øian P, Gissler M, Blix E, Pirhonen J.
BJOG. 2014 Jan;121(1):83-91. doi: 10.1111/1471-0528.12274. Epub 2013 May 20.

Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study.
Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P.
BJOG. 2012 May;119(6):724-30. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03293.x. Epub 2012 Mar 6.

Randolf Terje Vågen

Portrettbilde av Randolg Vågen. Foto

Telefon: + 47 926 06 702
E-post: randolf.terje.vagen@stolav.no


Kompetanse

Spesialist i psykiatri. Ansatt i St. Olav fra 1983. Nå medisinskfaglig rådgiver ved Divisjon psykisk helse. Har tidligere vært leder inne voksenpsykiatri, sist avdelingssjef ved Nidaros DPS fra 2003 til 2014. Klinisk erfaring fra rusbehandling og psykoterapeutisk behandling i poliklinikk.

Hovedinteressesområder er ledelse, organisasjonsutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet samt  forbedringsarbeid og standardiserte pasientforløp.


Arbeidsområde i RSHU

Medlem i ledergruppen.

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv

Portrettbilde av Gudrun Maria Waaler Bjørnelv

Telefon: 930 18 882
E-post: gudrun.maria.waaler.bjornelv@stolav.no


Kompetanse

Master i Health Economics, Policy and Management (2009) ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. Arbeidet med ulike typer helseøkonomiske analyser, men i hovedsak helseøkonomiske evalueringer (cost-effectiveness og cost-utility analyser). Nylig levert doktorgrad på tema helseøkonomiske analyser av behandling for pasienter med tykk- og endetarmskreft. Erfaring med undervisning og veiledning av studenter og klinikere på tema innen helseøkonomi.

Arbeidsområder i RSHU

Ansatt for å bidra i et forskningsprosjekt med fokus på fedme blant barn. Målet er å lage et verktøy (simuleringsmodell) som kan brukes for å informere beslutningstagere om hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere fedme blant barn. I tillegg er jeg bidragsyter innen oppgaver knyttet til helseøkonomi ved RSHU.

Publikasjoner

Jarl Reitan

Portrettbilde Jarl Reitan

Telefon: 922 24 653
E-post: jarl.kare.reitan@stolav.no

Kompetanse

Tjenestedesign, brukersentrert design, designledelse, eHelse, medisinsk avstandsoppfølging. Sivilingeniør og tjenestedesigner fra NTNU i Trondheim og Tekniske universitet i München. Erfaring fra brukersentrert design i næringslivet og offentlig sektor. Har siden 2004 jobbet særskilt med innovasjon i offentlig sektor i SINTEF, avdeling Helse. Siden 2010 ledet forskningsgruppe Design, som har en særskilt satsing mot innovasjon i offentlig sektor

Designledelse, og ledelse av større innovasjonsprosjekter er et av kjerneområdene. Designledelse handler om å lede et prosjektarbeid til en ny innovasjon, som har de foretrukne kvaliteter som løser et gitt behov i markedet. Har de senere årene ledet mange store prosjekter som omhandler innovasjon i offentlig sektor. De fleste av de er knyttet til kommunal helsesektor. Har også ledet større kompetanseutviklingsprosjekter som Veikart for velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC, begge finansiert av Helsedirektoratet og KS.

Arbeidsområder i RSHU

Tjenestedesign, utvikling av pasientforløp, brukerkartlegging, innovasjonsledelse, medisinsk avstandsoppfølging.

Publikasjoner

Logan Reed Vallandingham

Portrettbilde av Logan Reed Vallandingham

Telefon: 918 69 097

E-post: logan.r.vallandingham@ntnu.no

Kompetanse

Sivilingeniør i maskin ved NTNU med hovedprofil produksjonsledelse. Skrev masteroppgave om bruk av verdikjedestyring, informasjon og IKT i lokalmat verdikjeder. Har også tidligere jobbet som forsker ved NTNU innenfor logistikk, verdikjedestyring, og Lean.

Arbeidsområde i RSHU

Tar PhD hos Institutt for økonomi og teknologiledelse ved NTNU, der jeg arbeider med å effektivisere pasientflyt i standardiserte pasientforløp ved hjelp av IKT (Helseplattformen), samt prinsipper fra logistikk- og verdikjedestyring. Dette arbeidet foregår i tett samarbeid med RSHU.

Publikasjoner

Therese Troset Engan

Portrettbilde av Therese Troset Engan

Telefon: 971 45 206

E-post: therese.troset.engan@hnt.no

Kompetanse

Jobber som Utviklingssjef i Helse Nord-Trøndelag. 15 års erfaring med innovasjon og forretningsutvikling fra ulike lederstillinger i offentlig og privat sektor. Utdanning; M.Sc Internasjonal markedsføring fra University of Strathclyde, Executive Program in Innovation Management and Innovation Strategy (PIMS) NTNU, Female Future NHO, NTE og NHH; Innovation Management program. Idrett grunnfag og mellomfag i idrettsvitenskap. Deltidsjobb som instruktør på Sprek Treningssenter.

Arbeidsområder i RSHU

Medlem av ledergruppen. Særskilte interesseområder; prosess og tjenesteinnovasjon, organisasjonsutvikling og strategi, økosystemer for innovasjon, Helseplattformen og standardisering.

Henrik Erdal

Portrettbilde av Henrik Erdal

Telefon: 911 04 060

E-post: henrik.erdal@helse-mr.no

Kompetanse

Kommunelege I i Høyanger kommune 1998-2000. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 2007. Har arbeidet som overlege innen fagområdene gynekologi og obstetrikk ved Ålesund sjukehus. Fagleder for utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer innen graviditet og fødsel i 2015-2017. Klinikksjef siden 2012 ved først Kvinneklinikken og i dag Klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal.

Arbeidsområder i RSHU

Medlem av ledergruppen. Særlige interesseområder er regionalt samarbeid, felles fagutvikling, standardisering, digitalisering, Helseplattformen og standardiserte pasientforløp.

Unni Irene Arnestad

portrettbilde av Unni Irene Arnestad

Telefon: 480 53 534
E-post: unni.irene.arnestad@helse-mr.no

Kompetanse

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Ålesund 1996-99.
Arbeidet i Kvinneklinikken (gynekologisk sengepost og kirurgisk avdeling) siden 1997.
Prosessveiledningskurs i HMR 2007.
Utdanning i Ledelse og veiledning i organisasjoner ved Høgskolen i Ålesund 2011-2014. Videreutdanning som kvalitetsrådgiver ved Universitetet i Bergen 2014-2016.
Master i kvalitetsforbedring, helseledelse helseøkonomi 2016.
Arbeidet som kvalitetsrådgiver/prosessveileder i fagavdelingen siden 2010.

Arbeidsområder i RSHU

Kvalitetsrådgiver teamkoordinator, forløpsveileder pasient- og pakkeforløp, prosessveileder kontinuerlig forbedring, EQS toppadministrator, MTU opplæringsprosessen, Innovasjonsprosjekt/Klagesaksprosessen, webdesigner og sharepoint ansvarlig for fagavdelingen i HMR. Medansvarlig for regional intranettside for pasient- og pakkeforløp, eSP kontakt i HMR. Leder for forløpskoordinatornettverk i HMR.

Torstein Rønningen

Portrettbilde av Trostein Rønningen

Telefon: 900 49 521 / 74 21 56 04
E-post: torstein.ronningen@hnt.no

Kompetanse

 • Offentlig godkjent sykepleier, utdannet ved Namdal Sykepleierhøgskole 1978.
 • Offentlig godkjent radiograf 1998
 • Arbeidet i kirurgisk klinikk til 1980 og radiologisk avdeling Sykehuset
 • Namsos til 2002 Overradiograf i 12 år.
 • Utdanning i ledelse og økonomi 1997 – 1998.
 • Utdanning i prosessforenkling 2002 – 2005.
 • Arbeidet som rådgiver/prosessveileder i fagavdelingen siden 2002 med hovedansvar for pasientflyt og prosessforbedring
 • Fra 1017 rådgiver/prosessveileder i Senter for virksomhetsstøtte og utvikling.

Arbeidsområder i RSHU

 • Forløpsveileder pasient- og pakkeforløp 
 • Prosessveileder kontinuerlig forbedring, 
 • EQS toppadministrator 
 • Opplæring i Statistisk Prosesskontroll (SPC) 
 • Innovasjonskontakt eSP                                                               
 • Ansvarlig for opplæring i forbedringsmetodikk i HNT.                                                                                                                                               

Natalia Skorobogataia

Portrettbilde av Natalia Skorobotaia

Telefon: 74 09 83 80
E-post: natalia.skorobogataia@helse-nordtrondelag.no

Kompetanse

 • Økonomi og ledelse innen bygg og anlegg v/Belarusian National Technical Universitet, Minsk
 • Autorisert helsesekretær, Levanger videregående skole
 • Helseadministrasjon v/Nord Universitet Levanger
 • Tidligere jobbet som inntakskoordinator i Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger
 • Jobber som helsefaglig rådgiver i HNT HF i Senteret for virksomhetsstøtte og utvikling, seksjon for fag og kvalitet

Arbeidsområde i RSHU

Helsefaglig rådgiver med hovedoppgave på standardiserte pasientforløp, utvikling og implementering av standardiserte pasientforløp, koding av pakkeforløp og bruk av eSP.

Sigurd Bjørke

Portrettbilde Sigurd Bjørke

Telefon: 996 30 906
E-post:

Kompetanse

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse. Har arbeidet med produksjonsplanlegging, logistikk og optimalisering hovedsakelig hos SINTEF Energi og meierisamvirket TINE.

Arbeidsområde i RSHU

Analyse av data, modellering av prosesser, optimering, grafisk visualisering av data.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.