Medarbeidere

RSHU

Runa Heimstad

Runa Heimstad 

Telefon: + 47 916 99 624
E-post:runa.heimstad@stolav.no

Kompetanse
Spesialist i gyn/obst. Ansatt ved St.Olav fra 1993. Har hatt ulike stillingen ved Kvinneklinikken, lengst som overlege ved Fødeavdelingen. PhD i klinisk forskning, på tema Overtidig svangerskap. Klinikksjef fra 2010-2015.

Arbeidsområde i RSHU
Fagdirektør

Publikasjoner

Johan Fredrik Skomsvoll

Johan Fredrik Skomsvoll
Telefon:
+47 909 52 073
E-post: Johan.Skomsvoll@stolav.no

Kompetanse
Cand, med., Dr.med, spesialist i samfunnsmedisin, spesialist i revmatologi.

Fra 1993 tilsatt ved revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital, Spesialist/overlege fra 1998, og har hatt funksjon som avdelingssjef i 2 perioder. Bidratt til etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR). Klinikksjef for klinikk for kirurgi og akuttmedisin i Helse Nordmøre og Romsdal fra 2009-2011. Fra 2012 fungert i ulike roller/funksjoner i fagavdelingen i sentral stab

Arbeidsområde i RSHU
Daglig leder og medisinsk faglig rådgiver.

Publikasjoner (Pubmed)

Publikasjoner (Cristin)

Karin I. Steen

Karin I. Steen

Telefon:
+47 994 23 145
E-post:karin.isaksen.steen@stolav.no

Kompetanse
Har bakgrunn som radiograf ved høgskole og videreutdanning i stråleterapi. Har tatt fag innen ledelse og gjennomført Norsk Topplederprogram i regi av RHFene. Har jobbet i diverse stillinger innen radiografi, stråleterapi og i  ledende stillinger, bla som klinikksjef ved klinikk for bildediagnostikk. Før nåværende stilling ved St. Olavs hospital jobbet jeg som seniorrådgiver i helsefagavdelingen i Helse-Midt-Norge RHF.

Er styremedlem i Forening for ledelse og servicedesign i helsetjenesten.

Arbeidsområde i RSHU
Diverse prosjekter lokalt og regionalt for utvikling av helsetjenesten. Noe administrativt arbeid.

Vidar Halsteinli

Telefon:+47 930 21 081
E-post: vidar.halsteinli@stolav.no

Kompetanse
Helseøkonom, PhD. Økonomisk evaluering av helsetjenester (cost-effectiveness, cost-utility og Budget Impact), bruk av modellering- og simuleringsteknikker. Bred erfaring fra helsetjenesteforskning og bruk av registerdata til analyse av aktivitet, kapasitetsutnyttelse, produktivitet og effektivitet. Har prosjekterfaring fra psykisk helsevern, kreft, fedme, ortogeriatri, patologi mm.   

Arbeidsområde i RSHU
Kostnadsberegninger av pasientforløp, modellering av forløp og kostnadssammenligninger. Deltar i kliniske studier hvor helseøkonomisk evaluering inngår. Gir råd og veiledning i bruk av lokale metodevurderinger ved St Olav og i regionen forøvrig. Gir råd/deltar i driftsanalyser/evalueringer internt i St Olav og i regionen for øvrig.

Publikasjoner

Per Olav Østbyhaug

Per Olav Østbyhaug

Telefon: + 47 958 05 870
E-post:Per.Olav.Ostbyhaug@stolav.no


Kompetanse
Overlege, spesialist i Ortopedi med leddproteser som klinisk spesialfelt. Klinisk Phd. Seksjonsleder Elektiv Ortopedi (Proteser, rygg, Ortopediske infeksjoner og Tumor).

Arbeidsområde i RSHU
Jobber 50% stilling i RSHU med hovedfokus på aktivitets og bemanningsplanlegging, standardiserte pasientforløp og IKT-løsninger som understøtter disse områdene. Har en koordinerende rolle i Helseplattformen på vegne av RSHU. Er medlem av ledergruppen i Helseplattformen og i RSHU.

Trond Nordseth


Telefon:
+47 970 66 399
E-post: trond.nordseth@stolav.no

Kompetanse
Lege (2005). Spesialist i anestesiologi (2013). Doktorgrad i klinisk medisin (ph.d., 2014), på temaet hjertestans. Spesiell kompetanse på kompleks datahåndtering, statistikk og epidemiologi.  

Arbeidsområde i RSHU
50% stilling. Prosjektledelse klinikkovergripende prosjekter. Forskningprosjekter innen fysiologisk forløp i forløpet av akutt sykdom og etter stor kirurgi.

Publikasjoner

Andreas Asheim

Andreas Asheim
 

Telefon: +47 911 51 310
E-post:andreas.asheim@stolav.no

Kompetanse
Sivilingeniør i Industriell matematikk og PhD i Numerisk Analyse fra NTNU, Institutt for matematiske fag. Har jobbet som både på utviklingsprosjekter for vitenskapelig beregningsprogramvare, underviser på sivilingeniørstudiet og som forsker innen anvendt matematikk.

Arbeidsområde i RSHU
Analyse på store datamengder, visualisering, statistisk analyse, operasjonsanalyse. Tallknusing heller enn tallkosing.

Publikasjoner

Sara Marie Nilsen

Sara Marie Nilsen

Telefon:
+47 908 67 025
E-post:Sara.Marie.Nilsen2@stolav.no

Kompetanse
Jeg har en ph.d. i samfunnsmedisin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med bakgrunn fra Norsk pasientregister, Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet har jeg mye erfaring med å håndtere store datamengde, samt analyser av den somatiske spesialisthelsetjenesten i Norge. Jeg har vært spesielt engasjert i epidemiologisk metode, registerdata, helsetjenesteanalyser, rapportarbeid, SPSS, Stata, Microsoft Office og formidling av resultater.

Arbeidsområde RSHU
Ved RSHU bistår jeg hovedsakelig med helsetjenesteanalyser, prosjektstøtte, rapportarbeid, datatilrettelegging og beslutningsstøtte. 

Publikasjoner

Janne Grønli

Janne Grønli

Telefon:
+47 992 06 279
E-post:Janne.Gronli@stolav.no

Kompetanse
Utdannet sykepleier, og intensivsykepleier. Kurs i Praktisk prosjektledelse ved NTNU i 2016. Diverse andre kurs som turnuskurs, HMS 40 timers kurs, ESAm.m. Jobbet ved Nevrokirurgisk avdeling og i Nevroklinikken i 28 år, med kun et par korte avbrekk, på Hjerteklinikken St. Elisabeth, og 1 år på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver/forløpsveileder med hovedoppgave på standardiserte pasientforløp, utvikling og implementering. Ivaretar og utfører andre oppgaver i RSHU etter behov.

Aud Hiller

Aud Hiller

Telefon:
+47 951 85 808
E-post:aud.hiller@stolav.no

Kompetanse
Spesialsykepleier, lederutdanning, Master i helsevitenskap

Ansvarsområde
Forløpsveileder for pakkeforløp, regionale og lokale standardiserte pasientforløp (SPF). Metodikk for R-SPF.  Lokal administrator PasOpp-undersøkelser (Kunnskapssenteret for helsetjenesten).

Publikasjoner

Berit Langås

Berit Langås

Telefon:+47 971 24 779
E-post:berit.helene.langas@stolav.no

Kompetanse
Sykepleier, lederutdanning, veiledningspedagogikk.

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver. Forløpsveileder - standardiserte pasientforløp, lokale og regionale. Bidrar fra RSHU i Helseplattformen.

Lise Mo

Lise Mo 

Telefon: +47 900 91 929
E-post:Lise.mo@stolav.no

Kompetanse
Sykepleier – Sykepleierhøyskolen i Sør-Trøndelag. AMK-sykepleier. Lederutdanning –offentlig administrasjon og ledelse – universitetet Nord. Praktisk prosjektledelse - NTNU

Arbeidsområde i RSHU
Helsefaglig rådgiver, forløpsveileder – standardiserte pasientforløp. Implementering av standardiserte pasientforløp. Leder for nettverk for forløpskoordinatorer. Kontaktperson eSP.

Kirsten Aune Walther

Kirsten Aune Walther

Telefon:
+47 986 94 025
E-post:Kirsten.Aune.Walther@stolav.no

Kompetanse
Offentlig godkjent sykepleier, pedagog, master i helsevitenskap og forløpsveileder. Har vært ansatt i Barne- og ungdomsklinikken i ulike roller siden 1983. Kontaktsykepleier for hjertesyke barn i 20 år. Nå 60% stilling som forsknings- og fagutviklingssykepleier der. 

Fokusområder: Rehabilitering og habilitering av barn og ungdom, samhandling på tvers av nivå og tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsområde i RSHU
40% stilling i RSHU. Forløpsveileder i forløp som involverer barn og ungdom lokalt og regionalt.
Prosjektleder i pasientsikkerhetsprosjekt ved St. Olavs Hospital: «Ungdomsmedisin – trygge overganger for unge pasienter».

Birger Endreseth

Birger Endreseth 

Telefon:+47 928 80 367
E-post:Birger.Henning.Endreseth@stolav.no

Kjell Åsmund Salvesen

Telefon +47 412 40 404
E-post kjell.asmund.salvesen@stolav.no

Kompetanse

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1996. Professor ved NTNU fra 2003. Har arbeidet som overlege innen fagområdene obstetrikk og fostermedisin ved flere store og små sykehus i Norge, Sverige og England. Fagdirektør i Helse Midt-Norge 2014-16. Klinikksjef ved Kvinneklinikken St. Olavs Hospital fra 2016.

Arbeidsområde i RSHU

Medlem av ledergruppen. Spesielt opptatt av standardiserte pasientforløp og pakkeforløp.

Publikasjoner

Imre Janszky


Telefon:
+47 941 30 241
E-post:imre.janszky@ntnu.no

Kompetanse
I have an MD and a PhD degree from Semmelweis Medical University, Budapest, Hungary and from Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, respectively. My primary postion is at the Department of Public Health and General Practice/Norwegian University of Science and Technology where I am employed as professor in epidemiology. I have 20% employment at the Regional Center for Health Care Improvement, StOlav Hospital as a researcher.

Arbeidsområde i RSHU
I am involved in research on safety of pharmaceutical products, on iatrogenic infections, on cardiovascular complications after surgery and other invasive procedures and on patient safety issues regarding clinical pathways and ambulatory emergency

Publikasjoner

Jon Magnussen

Telefon: +47 73 59 75 73 / 930 09 681
E-post: jon.magnussen@ntnu.no

Forsker
Professor i helseøkonomi 

Publikasjoner

Anders Nordby Gullhav

Anders Nordby Gullhav 

Telefon:+47 909 27 100
E-post: anders.gullhav@iot.ntnu.no 

Kompetanse
Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse. Ph.d.-oppgave om ressursallokering for nettsky tjenester (cloud services) med fokus på kostnadseffektivitet og tjenestekvalitet. Har nå stilling som post.doc i helselogistikk ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.
 
Arbeidsområde i RSHU
Forsker ved RSHU; for tiden involvert i prosjekter om ressursutnyttelse og kapasitetsplanlegging ved MR-labene, samt involvert i prosjekt om optimeringsbasert turnusplanlegging.
 
Publikasjoner

Joseph Samuel Schultz

Telefon: +47 450 88 471
E-post:joseph.samuel.schultz@stolav.no

Kompetanse     
Bygg ingeniør, Dr. Juris (amerikansk advokat) og PhD i industriell økonomi og teknologiledelse, program for innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi på NTNU. Spesiell kompetanse på nytenking, måling av innovasjon og innovasjonseffekt (med bruk av både kvantitative og kvalitative metoder), samt håndtering av innovasjonsprosesser sånn at endringene bli mer sannsynlig vedvarende.
 

Arbeidsområde i RSHU

Innovasjonsrådgiver

Publikasjoner

Thomas Reiten Bovim

Portrettfoto av Thomas Reiten Bowim

Telefon: +47 958 59 178
E-post: thomasrb@stud.ntnu.no

Kompetanse:

Studerer fjerde året ved industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med hovedprofilen anvendt økonomi og optimering. Fra tidligere utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen.

Arbeidsområde i RSHU:

Deltar i et prosjekt med formål om å bedre logistikken rundt akuttstuene ved St. Olavs Hospital.

Kjartan Kastet Klyve

Telefon: +47 958 09 015
E-post:kjartan.klyve@ntnu.no

Kompetanse:

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med hovedprofil anvendt økonomi og optimering. Skrev masteroppgave om optimeringsbasert turnusplanlegging i nært samarbeid med St. Olavs Hospital og RSHU. Har også en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsøkonomi ved NTNU.
 

Arbeidsområde i RSHU:

Tar PhD i diskret optimering hos Institutt for økonomi og teknologiledelse ved NTNU, der jeg arbeider med å utvikle og implementere optimeringsbasert turnusplanlegging på avdelinger på St. Olavs Hospital. Dette arbeidet foregår i tett samarbeid med RSHU.


Mona Stedenfeldt

Portrett av Mona Stedenfeldt. Foto

Telefon: +47 976 76 008
E-post:mona.stedenfeldt@stolav.no

 
Kompetanse: 
BSc (Hons) i fysioterapi fra Salford University,UK,  MSc i Health and Exercise Science fra CSU, US  og Ph.d. i medisinske fag fra UiT
Bidratt med etablering og ledet Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset i Nord-Norge fra 2007-2014.

Ledet Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i region Midt-Norge i perioden 2015-2017

Arbeidsområde i RSHU:
Forsker og prosjektleder tilknyttet den HOD finansierte evalueringen av smertetilbudet ved fire tverrfaglige smertesentre i landet.

Publikasjoner:

Sacral neuromodulation for faecal incontinence following obstetric sphincter injury - outcome of percutaneous nerve evaluation.
Rydningen MB, Dehli T, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Kumle M, Stedenfeldt M, Norderval S.
Colorectal Dis. 2017 Mar;19(3):274-282. doi: 10.1111/codi.13472.

Anal incontinence, urinary incontinence and sexual problems in primiparous women - a comparison between women with episiotomy only and women with episiotomy and obstetric anal sphincter injury.
Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P.
BMC Womens Health. 2014 Dec 16;14:157. doi: 10.1186/s12905-014-0157-y.

Risk factors for obstetric anal sphincter injury after a successful multicentre interventional programme.
Stedenfeldt M, Øian P, Gissler M, Blix E, Pirhonen J.
BJOG. 2014 Jan;121(1):83-91. doi: 10.1111/1471-0528.12274. Epub 2013 May 20.

Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study.
Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P.
BJOG. 2012 May;119(6):724-30. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03293.x. Epub 2012 Mar 6.

Randolf Terje Vågen

Portrettbilde av Randolg Vågen. Foto

Telefon: + 47 926 06 702
E-post: randolf.terje.vagen@stolav.no


Kompetanse

Spesialist i psykiatri. Ansatt i St. Olav fra 1983. Nå medisinskfaglig rådgiver ved Divisjon psykisk helse. Har tidligere vært leder inne voksenpsykiatri, sist avdelingssjef ved Nidaros DPS fra 2003 til 2014. Klinisk erfaring fra rusbehandling og psykoterapeutisk behandling i poliklinikk.

Hovedinteressesområder er ledelse, organisasjonsutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet samt  forbedringsarbeid og standardiserte pasientforløp.


Arbeidsområde i RSHU

Medlem i ledergruppen.


Wenche Ann Similä      

Portrettbilde av Wenche Ann Similä         

Telefon: 72 82 56 27 / 994 01 830
E-post: wenche.ann.similae@stolav.no


Kompetanse

Master i Helsevitenskap fra NTNU - fokus på helsefremmende arbeid til barn og ungdom og generelt. Etter master; Kontaktsykepleier for barn som utredes for langvarig utmattelse og smerte, og erfaring fra medisinsk sengepost, BUK, St. Olavs hospital. Har også undervist i SPSS-øvingsoppgaver til masterstudenter i helsevitenskap ved NTNU-Dragvoll et semester. Før master; Kardiologisk sykepleier fra HIST med lang erfaring fra arbeid ved Hjertemedisinsk klinikk; overvåkning, sengepost, el.fys.lab og poliklinikk, og erfaring fra legevakt og skadepoliklinikk.

Arbeidsområde i RSHU

Prosjektmedarbeider.
Prosjektsykepleier i prosjekt som undersøker helse og livskvalitet hos ungdom med kronisk utmattelse, CFS/ME, med evalueringsmidler fra HOD.

Arbeidsoppgaver i prosjektet; forarbeid med pasientlister og planlegging av prosjekt, inkludering av deltakere, datasamling, analyse og artikkelskriving.

PublikasjonerFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.