Rettigheter

Innhold om rettigheter

Barn som pårørende

Her finner du flere lenker til barns rettigheter og ulike tilbud til barn som pårørende.

Brukergruppa i Psykisk helsevern

Divisjon Psykisk Helsevern har egen brukergruppe. Brukergruppa rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital

Brukergruppen ved Kreftklinikken

Brukergruppen ved Nevroklinikken

Nevroklinikken har egen brukergruppe bestående av:

Brukergruppen ved Revmatologisk avdeling

Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin

Brukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har hatt egen brukergruppe siden 2009. Brukergruppen er, gjennom dialog, et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.

Brukerutvalget

Brukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene. Utvalget har vanligvis møte tirsdag kl 1030– 1530 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs Hospital.

Egenandel og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det...

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Møtereferater fra Brukergruppen Fys.med&rehab

Her finner du møtereferater fra Brukergruppen i klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Pasient- og brukerombud

Pasientreiser

Rettigheter ved fristbrudd

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.
Se flere artikler()