Om nettstedet

Medisinsk informasjon

Den medisinske informasjonen som ligger på stolav.no er kvalitetssikret av sykehusets divisjons- og klinikksjefer. Vi lenker også til andre eksterne nettsteder. Sykehusets ledelse har ikke ansvar for innholdet på disse eksterne sidene.

E-posthenvendelser

Henvendelser med sensitive helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post. Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Du kan sende andre spørsmål med e-post til våre postmottak. Dersom du ønsker kontakt med en bestemt ansatt, kan du oppgi det i e-posten. Postmottaket ved sykehuset/avdelingen vil da videresende posten til rett avdeling/person.

Du kan sende e-post direkte til de fleste avdelinger ved St. Olav hospital. Finn e-postadressene på avdelingssidene

Rettigheter til tekster

Du kan hente tekster fra nettstedet, men vi ber om at stolav.no oppgis som kilde dersom tekster benyttes i andre sammenhenger.  St. Olavs hospital aksepterer at andre nettsteder lager lenker til stolav.no.

Rettigheter til bilder

Illustrasjonsfoto: Geir Otto Johansen, Christina Yvonne Olsen, Frode Nikolaisen og Geir Mogen.

Vi bruker også bilder fra Colourbox etter avtale med Helse Midt-Norge RHF. 

For bruk av bilder fra sykehuset for media, besøk vår side på Flickr. Fotograf/kilde skal alltid oppgis. For bruk av bilder i andre sammenhenger, kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

Personvern

Stolav.no er en del av en felles nettløsningen for spesialisthelsetjenesten i Norge.  Vi har felles teknisk plattform og har en del felles pasientinformasjon. I tillegg deler vi innhold med helsenorge.no.

Personvernerklæring for fellesløsningen (ansvar, e-post, lenker, besøksstatistikk, lagring av data)

Les mer om bruk av Google Universial Analytics

Andre personlige data (f.eks. navn og e-postadresse)

Vi samler ikke inn eller lagrer ikke andre personlige data, f.eks. navn eller e-postadresser, uten at du selv som bruker godtar det. Løsningene som samler inn slike data, benytter disse data kun til det som er oppgitt i løsningen (for eksempel Jobbsøk og Webcruiter). Data blir ikke videresendt eller utlevert til andre uten brukerens godkjenning.

På stolav.no har vi ingen løsninger som lagrer eller behandler sensitive pasientdata. St. Olavs hospital har egne interne systemer for behandling av pasientdata. Kun autoriserte brukere har tilgang til slike systemer.

På stolav.no har vi lenker til helsenorge.no og selvbetjeningsløsninger for publikum. Slike løsninger kan behandle sensitive data og det stilles strenge krav til behandlingen av dataene. Se mer informasjon under.

Selvbetjeningsløsninger med innlogging på helsenorge.no

Vi lenker til helsenorge.no og selvbetjeningsløsninger med innlogging. Logg inn-lenken i hovedmenyen går til innlogging på helsenorge.no.

Informasjon om sikkerhet og pålogging

Personvernerklæring for selbetjeningsløsninger i Helsenorge.no

 

Oversikt over andre løsninger på stolav.no som krever at personlige data oppgies

 1. Redaktører i løsningen:
  En redaktører er ansatte på St. Olavs hospital og redigering krever at redaktøren er pålogget en godkjent PC tilknyttet Helse Midt-Norge sitt bedriftsnett.
 2. Jobbsøk:
  URL: https://stolav.no/jobbsok
  Vi benytter en elektronisk løsning fra Webcruiter for utlisting/visning og søknad/behandling av ledige jobber på sykehuset.
  For å søke på jobber må du logge deg inn med brukernavn og passord. Du får informasjon og brukerveiledning om dette når en aktuell jobb velges. I tillegg må det registreres en del relevante data i forbindelse med en fullstendig jobbsøknad.     

  Løsningen benytter HTTPS og SSL for sikker tilkobling (les mer om dette i et eget punkt).
  Personvernerklæring fra Webcruiter .
   
 3. Skjemaløsninger:
  Ulike former for skjema (f.eks. spørreundersøkelser og tilbakemeldingsskjema) kan være benyttet for innsamling/behandling av data. Ingen av disse dataene lagrer/behandler sensitive data eller personopplysninger. Eventuelle unntak er beskrevet på denne siden og du vil bli gjort oppmerksom på at dette skjer hvis du åpner slike systemer. Innsamling av personopplysninger skjer i egne systemer med nødvendig tilgangsstyring og du bestemmer selv om du vil oppgi slike data (f.eks. Jobbsøk).
  På stolav.no kan du finne skjema i for eksempel PDF-format. Disse skjemaene skal enten fylles ut på skjermen og deretter skrive ut eller skrives ut på papir for videre utfylling. Data som fylles inn blir ikke lagret i stolav.no. Videre behandling av slike skjema skal skje i henhold til opplysninger i nettsiden eller på skjemaet.
 4. Ekstranett (Styreadministrasjon og Brukerutvalg):
  URL: http://ekstranett.helse-midt.no/ 
  Lesing av innholdet krever vanligvis ikke pålogging, men tilgang til saker unntatt offentlighet, og tilgang til å redigere innhold, krever pålogging. I slike tilfeller er fornavn, etternavn, brukernavn, passord (kryptert), e-postadresse og event. tlf.nr, stilling/rolle og lignende data lagret i den interne brukerdatabasen. Løsningen benytter HTTPS og SSL for sikker tilkobling. Personlige data lagres så lenge brukeren skal ha tilgang. Dette administreres av St. Olavs hospital og HMN.
 5. Sosiale medier (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Vimeo o.l.):
  Vi lenker til ulike sosiale medier. Disse eksterne løsningene kan kreve at du oppgir brukernavn/passord (for eksempel å trykke "Liker" i Facebook). Data som samles inn og lagres i den forbindelse blir håndtert av disse eksterne løsningene og du må ta stilling til om du vil godta retningslinjene for datahåndtering som hver av de enkelte løsningene har.
 6. EQS Public:
  URL: http://data.stolav.no/eqspublic/pasientforlop/.
  EQS public inneholder deler av innholdet i vårt interne kvalitetssystem. Bl.a. behandlingsprosedyrer. Innholdet produseres av våre fagfolk. Primærmålgruppen for EQS Public er fagfolk.
 7. Min Arbeidsplan:
  URL: http://minarbeidsplan.no/  og https://minarbeidsplan.hemit.no/.
  Dette er en intern løsning for ansatte i Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital. Redaksjonen i stolav.no har ikke ansvar for Min Arbeidsplan.
 8. Andre løsninger:
  Noen av våre nettsider kan lenke til andre eksterne løsninger enn de som er nevnt i punktene over. St. Olavs hospital kan ikke ta ansvar for innhold/data i slike løsninger. Kjente løsninger i Helse Midt-Norge benytter domenenavn som oppgitt i avsnittet "Domenenavn" under.

Informasjonskapsler

Stolav.no benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Informasjonen er anonymisert og din IP-adresse blir ikke lagret.

Mer om informasjonskapslene og hva de brukes til

Domenenavn

 • St. Olavs hospital benytter domenenavnet stolav.no og har https://stolav.no som URI (URL) til sin hjemmeside. Alle våre e-postadresser inneholder @stolav.no.
 • St. Olavs hospital benytter også IKT-løsninger som tilhører Helse Midt-Norge og Hemit. Disse benytter domenenavnene helse-midt.no og hemit.no. På nettstedet stolav.no kan du finne lenker til disse domenene.
 • St. Olav Driftsservice benytter domenenavnet driftsservice.no på sin hjemmeside (www.driftsservice.no). Dette er ikke en del av fellesløsningen for spesialisthelsetjenesten.

Subdomener

I tillegg til hoveddomenene som er oppgitt over, benytter vi systemer som ligger på disse underområdene (subdomener) under våre hoveddomener:

 • data.stolav.no (f.eks. EQS Public/pasientforløp)
 • ekstranett.helse.midt.no (f.eks. Styreadministrasjon)
 • minarbeidsplan.hemit.no (intern løsning for ansatte)
 • kurs.helse-midt.no (intern løsning for ansatte)

Andre domenenavn i adressefeltet i din nettleser kan bety at du ikke benytter en av St. Olavs hospital sine kjente nettløsninger. St. Olavs hospital kan ikke ta ansvar for innhold/data i slike løsninger.

Innebygging av sider fra andre tjenester

På noen sider kan innhold vises fram ved hjelp av innbyggingsteknikker (f.eks. IFRAME). Eksempler:

 • Kart fra Google Maps.
 • Videoer fra Youtube og Vimeo.
 • Bildekaruseller fra Flikr.


Helsenorge.no

Vi benytter fellestjenester som utvikles for spesialisthelsetjenesten og helsevesenet i Norge. Disse tjenestene koordineres av helsenorge.no.

Vi lenker både til åpen pasientinfomasjon og andre tjenester som krever innlogging. Mer informasjon om helsenorge.no, innlogging og sikkerhet.

Kryptering (HTTPS og SSL)

HTTP og SSL er teknikker for å opprette sikre tilkoblinger mellom deg og nettsteder på internett (mer informasjon om dette: http://no.wikipedia.org/wiki/HTTPS). I adressefeltet i din nettleser vil det stå https:// forran domenenavnet: https://stolav.no.
 
Stolav.no benytter HTTPS og SSL. Vi ruter alle adresser med HTTP over til HTTPS. Hvis du skriver adressen http://www.stolav.no, rutes du over til https://stolav.no (det er altså ikke nødvendig med www først).  
 
Fra stolav.no har vi integrasjoner mot andre løsninger som benytter HTTP/SSL:
 • Jobbsøk (se over).
 • Ekstranett (se over).  
 • Helsenorge.no (se over)

Om publiseringssystemet stolav.no

Stolav.no ble utviklet i et nasjonalt prosjekt, «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten», i perioden 29.3.2014 – 31.12.2016. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Direktoratet for e-helse. Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital var pilot og nye stolav.no ble lansert 20.1.2016. Alle enheter i spesialisthelsetjenesten har nettsteder på denne felles plattformen.

Løsningen er utviklet av direktoratet for e-helse og benytter Sharepoint 2013 som puliseringsløsning. Løsningen er installert hos /driftes av Norsk Helsenett.

Behandlingsinformasjonen produseres lokalt og kan deles med andre nettsteder i løsningen. Diagnoseinformasjonen hentes fra helsenorge.no og er en integrert del av nettsidene i stolav.no.

Et felles nasjonalt redaksjonsråd har ansvar for forvaltning og videreutvikling av løsningen.

Versjonsmerknader