HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital er eneste utdanningssted for kliniske farmakologer i Helse Midt-Norge. Det finnes omtrent 70 spesialister på landsbasis, hvorav ca. 10 befinner seg på St. Olavs hospital.  Vi har et godt og utstrakt samarbeid med de klinisk farmakologiske avdelingene i de andre helseregionene.

Bilde av et mikroskop hvor en dame tar celletester nede i et glass.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen i St. Olavs hospital HF

Avdeling for klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i Teknostallen, noen minutters gange fra sykehusområdet. Rundt 10 spesialister i klinisk farmakologi og 5 leger i spesialisering har sitt virke helt eller delvis ved avdelingen.

Laboratoriet utfører analyser med tilhørende fortolkninger innenfor områdene terapikontroll, rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi. Avdelingen har et bredt analyserepertoar og mottar prøver både fra egen helseregion og fra resten av landet. Avdelingen driver utstrakt rådgivning og fortolkning av analysesvar, som i all hovedsak utføres av avdelingens leger. Legene inngår i telefonvaktordning, oftest betjent av en lege i spesialisering på dagtid, med spesialist som bakvakt.

Avdelingen har over tid satset på samfunnsfarmakologi, bl.a. med å bidra med økt farmakologikunnskap blant helsepersonell, og arbeider aktivt for å utvikle økt legemiddelsikkerhet, både i sykehus og i primærhelsetjenesten.

Avdelingen har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Om utdanningsløpet

Utdanningsløpet i klinisk farmakologi foregår i utgangspunktet i sin helhet ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i klinisk farmakologi i klinisk virksomhet (læringsmål 9), kreves tilsammen 12 måneders tjeneste innen én til tre av følgende kliniske spesialiteter: Anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, indremedisin og indremedisinske hovedspesialiteter, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi, rus- og avhengighetsmedisin eller allmennmedisin. Denne tjenesten kan foregå ved mange ulike læringsarenaer i eget HF, i et annet HF eller i primærhelsetjenesten.

Spennet i spesialiteter man kan opparbeide seg kompetanse i er bredt, og det er fordelaktig å kunne tilpasse denne delen av utdanningsløpet til den enkelte LIS’ preferanser og avdelingenes kompetansebehov. Det foreligger derfor ikke faste avtaler om gjennomstrømning til kliniske sykehusavdelinger eller allmennmedisin. LIS vil, sammen med veileder og leder, legge en plan for hvor og når den kliniske tjenesten skal gjennomføres. Den kliniske tjenesten kan med fordel utføres mot slutten av utdanningsløpet, men dette er ikke noe krav. Det er ellers relativt vanlig for spesialistkandidater innen klinisk farmakologi å kombinere LIS-utdanningsløpet med et doktorgradsløp. I henhold til spesialiseringsreglene kan også forskningsperioder helt eller delvis godkjennes som tellende utdanningstid. Oppnådd relevant tjeneste vil bli dokumentert i Kompetanseportalen.

Introduksjon av nye LIS

Avdelingen har et eget introduksjons- og opplæringsprogram for nye leger i spesialisering. Du vil få tildelt veileder umiddelbart etter oppstart og utlevert en introduksjonsperm. Den første tiden etter oppstart gjennomgår du en relativt intensiv opplæring i fortolkning av prøvesvar innenfor områdene terapimonitorering (serumkonsentrasjonsmåling av legemidler) og rusmiddeltesting, siden dette utgjør mye av rutinedriften ved avdelingen. Det er et eget program for orientering om analyseprinsipper og hospitering på laboratorieseksjonene, siden dette er felter som ellers er lite kjent for de fleste leger.

Internundervisning og kurs

Forelesning 1 t/uke og kollokvier (vitenskapelig artikkel eller annet tema) 1 t/uke utgjør hovedstammen i internundervisningen for LIS. Denne foregår hele året med unntak for sommerferieperioden, jul og påske, og mer enn oppfyller således kravet om minimum 70 timer undervisning per år. Du vil som LIS ha obligatorisk oppmøte på internundervisningen og vil også forventes å bidra til denne. I tillegg kommer felles månedlig internundervisning for hele avdelingen (1 t).  Avdelingens leger deltar også på en månedlig nettbasert undervisning felles med de andre klinisk farmakologiske avdelingene i Norge (1 t).

For internundervisningen for leger er det utarbeidet en plan for essensielle tema, som rulleres ca. hvert 3. år avhengig av behovet til de LIS som til enhver tid er på avdelingen. Dette skal sikre at alle får viktig opplæring innen rimelig tid etter ansettelse og sikre at læringsmålene for spesialiteten nås.

Du vil få permisjon til å delta på alle obligatoriske kurs i spesialistutdanningen, og vil få dekket deltakelsesavgift og utgifter i forbindelse med disse. Det vil også ofte være aktuelt å delta på kurs og seminarer ut over dette – både internt og eksternt arrangert.

Simulering og ferdighetstrening

Dette punktet er ikke aktuelt for vår spesialitet.

Forskning

Det er høy akademisk kompetanse og en stor forskningsaktivitet ved avdelingen. Seks av avdelingens leger og sju andre ansatte tilhørende andre faggrupper har doktorgrad /ph.d. I 2018 sto avdelingen bak over 50 vitenskapelige publikasjoner og kongresspresentasjoner, hvorav 18 originalartikler i fagfellevurderte tidsskrifter.

Som LIS ved avdelingen vil du bli oppfordret til å delta i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter, og det vil legges til rette for at dette skal la seg gjennomføre innenfor arbeidstiden. Du vil også ha gode muligheter til å komme godt i gang med et ph.d.-prosjekt i løpet av utdanningstiden.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling. Vi legger også opp til gruppeveiledningsmøter både i gruppe med andre LIS på avdelingen og LIS på andre avdelinger ved Laboratoriemedisinsk klinikk der oppnåelse av felles kompetansemål vil stå sentralt. I tillegg vil du delta på det nasjonale kurset i administrasjon og ledelse, samt på veilederkurs i regi av RegUt. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på én fellessamling i året med f.eks. Klinisk etikkomite, samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring. [LS1] Dette kan for eksempel dreie seg om å utarbeide eller forbedre en prosedyre i egen avdeling.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Ved vår avdeling er overlege i praksis alltid tilgjengelig for supervisjon, og du vil ha tilgang til løpende instruksjon og rådgivning fra erfarne spesialister i de ulike arbeidssituasjonene. Avdelingen har et forvakt-/bakvakt-system som sikrer at LIS alltid har en definert spesialist å henvende seg til. Opplæring i prosedyrer vil i stor grad foregå ved praktisk arbeid sammen med veileder eller bakvakt.

Veiledning og faglig utvikling

I begynnelsen av utdanningen vil du ha hyppige (minimum månedlig) en-til-en-veiledning med fast veileder (spesialist). Senere i spesialistløpet kan frekvensen på en-til-en-veiledning minskes, for eksempel til hver 3. måned. Avdelingen vil legge til rette for å møte nye krav til veiledning; både en-til en-veiledning og gruppeveiledning. Vi legger opp til at LIS bytter veileder en gang årlig for å sikre faglig bredde i veiledningen. Det er per nå ikke avklart hvordan gruppeveiledning vil legges opp, men det diskuteres avdelingsovergripende opplegg for veiledning av LIS-kandidater innenfor Laboratoriemedisinsk klinikk, spesielt med tanke på oppfyllelse av felles kompetansemål.

Avdelingen vil benytte evalueringskollegium i vurderingen av progresjonen til LIS ved flere definerte tidspunkt underveis i utdanningsløpet. Veileder vil være sentral i å følge opp og attestere at du oppnår nødvendig kompetanse via Kompetanseportalen, spesielt tidlig i spesialiseringsløpet.

Avdelingen vil legge til rette for at alle LIS får avsatt minst 4 timer ukentlig til faglig fordypning. LIS deltar videre på faste faglige møter: et vaktrapportmøte hver mandag samt ukentlig seksjonsmøte på torsdager, hvor spørsmål av både faglig og personalmessig/administrativ art diskuteres. Alle LIS blir også involvert i faglige utviklingsprosjekter, for eksempel i forbindelse med utvikling av nye rusmiddel- eller legemiddelanalysetilbud.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen i form av individuelle kompetanseplaner som tildeles deg av din leder og som du selv sørger for å innfri i samarbeid med veileder. Dette sikrer nødvendig dokumentasjon på at du har fått den opplæring og kompetanse du behøver for å oppnå læringsmålene til spesialiteten i klinisk farmakologi.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Avdelingen har et utdanningsutvalg som oppnevnes årlig. Utdanningsutvalget består av tre ordinære medlemmer og ett varamedlem, hvorav minst ett medlem skal være LIS. Utdanningsutvalget har som sin hovedoppgave å tilrettelegge spesialistutdanningen i klinisk farmakologi, inklusive planlegging, organisering og oppsett av internundervisningen for leger på avdelingen. Utdanningsansvarlig overlege fungerer som leder av utdanningsutvalget.

Det legges opp til at du som LIS skal involveres i organiseringen og gjennomføringen av LIS-utdanningen, blant annet ved å oppmuntres og støttes til å komme med egne bidrag i internundervisningen.

Tillitsvalgte

Avdelingen har en egen plasstillitsvalgt i Legeforeningen for LIS. Den tillitsvalgte har som oppgave å ivareta dine interesser som LIS, for eksempel med hensyn til arbeidsbetingelser og faglig utvikling.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med avdelingen. Kontaktinformasjon og mer informasjon om avdelingens virksomhet finnes på vår hjemmeside: www.stolav.no/farma


 

Fant du det du lette etter?