Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten anestesiologi

Anestesiavdelingen har ansvaret for utdanning av spesialister i anestesiologi. Avdelingen tilbyr praktiske prosedyrer og klinisk tjeneste som er nødvendig for oppnåelse av læringsmål og godkjenning for spesialiteten anestesiologi.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Klinikk for anestesi og intensivmedisin består av Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Avdeling for thoraxanestesi og intensiv medisin og Medisinsk simulatorsenter.
Under klinikken ligger også Anestesiavdelingen og Intensivavsnittet på Orkdal Sykehus.

Anestesiavdelingen St. Olavs hospital består av følgende seksjoner/fagområder: Akuttkirurgi, karkirurgi, urologi, gastrokirurgi, ortopedi, øre-nese-halskirurgi, barnekirurgi, gynekologi, obestetrikk, nevrokirurgi og kateterseksjon.

Intensivavdeling for barn og Akuttmedisinsk fagavdeling vil også være læringsarenaer for LIS.

Som LIS får man praksis innen alle fagets «søyler» - anestesi, akuttmedisin, intensivmedisin og smertebehandling.

Avdelingen behandler ca. 25 000 pasienter årlig. Intensivavdelingen har 11 senger, med 3000 døgnpasienter i 2018.
Avdelingen har i dag 70 spesialister og 26 LIS. 15 leger har akademisk kompetanse med PhD.

Det er 3 tilstedevakter (primærvakt anestesi, primærvakt intensiv og primærvakt kvinne/barn) med hver sin bakvakt. Nærmere informasjon om oppgavene til de forskjellige vaktsjikt finnes i egen informasjon om avdelingen.

Om utdanningsløpet

LIS som ikke har anestesierfaring fra tidligere, roterer mellom akuttkirurgi, gastrokirurgi og ortopedi i 1,5-2 år før de settes inn i rotasjonssystemet. LIS med tilsvarende erfaring fra annet sykehus settes direkte inn i rotasjonssystemet. 

Det er faste rotasjoner på tre måneder, fire rotasjoner per år. Vi har følgende rotasjoner: Intensiv, thoraxkirurgi, nevrokirurgi, ortopedi, barnekirurgi, øre-nese-hals, generell kirurgi, gynekologi/obstetrikk, smerte/palliasjon. Det er nå krav om seks måneder intensivtjeneste ved universitetssykehus.
Det er også krav om seks måneder indremedisinsk tjeneste.

Tabell over utdanningsløpet

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS tilsendes informasjon om avdelingen før de starter. Ved oppstart gjennomgås en del praktiske momenter, som tildeling av passord, tilgjengelige dataprogram, garderobe og kontorplass.

Det er vanlig med tre måneders introduksjon før man begynner å gå selvstendige vakter hvis man ikke tidligere har drevet med anestesi. Man går da i en «begynnerturnus» med fire arbeidsdager og en kveldsvakt per uke, der en følger den ordinære vakthavende. Det er sjekklister for kompetanse før vakt som hver enkelt er ansvarlig for å fylle før man begynner i vakt.
Hvis man har anestesierfaring fra tidligere, starter man i vakt etter to uker.

Internundervisning og kurs

Avdelingen har obligatorisk internundervisning på tirsdager fra kl. 15:30 – 17:00. Ansvaret for innholdet på møtene går på omgang mellom de forskjellige seksjoner. Dette sikrer god variasjon i tema. Tilsammen utgjør internundervisning minimum 70 timer per år.
I tillegg er det et 10-15 min. faglig innlegg av LIS på morgenmøtet hver torsdag.

En gang i måneden avholdes LIS-kollokvium, hvor en LIS velger tema og evt har med en spesialist.

Fredager er det fellesmøte for alle leger fra kl. 08:00 - 08:30.

Alle LIS får fri til å dra på obligatoriske kurs, så sant de får plass.

Simulering og ferdighetstrening

Avdelingen har et tett samarbeid med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital Medisinsk simulatorsenter tilbyr simuleringstrening innen flere kliniske områder, bl.a. stansteamtrening, trening i medisinske mottaksteam for barn og voksne, trening på barn intensiv, nyfødtresuscitering, akutte hendelser peripartum.

Det legges opp til årlig stansteamtrening og trening på luftveishåndtering.
Praktiske øvelser på nød-trakeotomi foregår årlig. Det er årlig utsjekk på medisinsk teknisk utstyr, både praktisk og e-læring via Kompetanseportalen.

Forskning

Ved avdelingen har flere overleger akademisk kompetanse med PhD (to professorer og flere amanuensis). En del har også kombinerte stillinger ved NTNU og er delaktige i aktiv forskning og undervisning med veiledning av PhD-prosjekt. I tillegg har avdelingen en fordypningsstilling med 50% forskning og 50% klinisk arbeid.  Dette kan være en fin inngangsport for LIS til engasjement i et forskningsprosjekt.

Det avholdes et forskningsmøte hver måned ved avdelingen. Alle avdelingens leger deltar på disse møtene. Her blir klinikkens forskningsprosjekter og resultater presentert og diskutert. Noen ganger får vi gjester fra andre miljøer. De nyeste artikler relevante for vårt fagområde oppsummeres også.

I tillegg arrangerer forskningsgrupper ved klinikken lunsjmøter flere ganger månedlig med presentasjon av forskningsprosjekter.

Avdelingen har også pågående kliniske studier der LIS vil være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

Supervisjon foregår daglig i det kliniske arbeidet, og spesielt i starten får LIS tett oppfølging av spesialist. På dagtid er det alltid spesialist umiddelbart tilgjengelig for LIS. Ved innføring av ny spesialistutdanning planlegger vi å sende supervisører (både spesialister og erfarne LIS) på supervisjonskurs.

Veiledning og faglig utvikling

Veileder tildeles i løpet av de første ukene. Veiledning utføres både som individuell veiledning og som gruppeveiledning.

Den formelle individuelle veiledningen planlegges lagt inn i arbeidsplanen med en veiledningstime ca. hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere individuell utdanningsplan og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning med alle LIS ved avdelingen gjennomføres en gang i måneden med tema fra egen praksis.

Ved innføring av ny spesialistutdanning vil vi gjennomføre ny veilederutdanning og følge foretakets plan for veiledning, inkludert gruppeveiledning.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget ved avdelingen består av en overlege og to LIS, hvorav en har fokus på forskning. Overlegen er utdanningsutvalgets leder. Det er nylig opprettet en 20% stilling som utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget organiserer internundervisningen og rotasjoner mellom kliniske fagområder.

Tillitsvalgte

Det er egen tillitsvalgt for LIS ved anestesiavdelingen i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Sigurd Fasting, avdelingssjef
sigurd.fasting@stolav.no

Ellen Fladhagen, leder i utdanningsutvalget
ellen.fladhagen@stolav.no

Fant du det du lette etter?