HelsaMi
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvirering av analyser

Avdeling for medisinsk biokjemi

​Bestilling av rekvisisjoner

Primærhelsetjenesten

Papirrekvisisjoner bestilles på eget skjema.

St. Olavs Hospital

Papirrekvisisjoner bestilles hos St.Olavs Driftsservice, Logistikk og forsyning, bestillingsnummer: 808282.

Utfylling av rekvisisjoner

Utfylt rekvisisjon er å betrakte som en kontrakt mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analyser. Laboratoriet utfører de analyser som er avmerket av rekvirent. Endring av rekvirerte analyser kan forekomme ved uoverensstemmelse mellom mottatt utfylt rekvisisjon og tilgjengelig prøvemateriale. Alle endringer loggføres og rekvirent informeres. Tilleggsrekvirering er mulig hvis prøvematerialet ikke er blitt for gammelt eller har blitt kastet (det oppbevares vanligvis i tre virkedager etter mottak).

I noen tilfeller vil avdelingens leger finne at det er medisinsk indisert å utføre supplerende undersøkelser av prøvematerialet. Et slikt eksempel er at vi supplerer med immunfiksering når det ved vanlig proteinelektroforese av serum eller urin oppdages en hittil ikke erkjent monoklonal komponent. Hvis rekvirenten ikke har uttrykt at supplerende undersøkelser er uønsket, antar vi at denne framgangsmåten er akseptert.

Primærhelsetjenestens pasienter - elektronisk rekvirering og utfylling av papirrekvisisjoner
Pasientens fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt rekvirentens navn og kode påføres via rekvirentens eget datasystem, dersom et slikt finnes. Dato for prøvetaking og klokkeslett krysses av i egne avkrysningsrubrikker. Rekvisisjonene skal leses maskinelt, vær derfor nøye med at skriften er av god kvalitet og at avkryssingene er korrekte. Skrifttypen skal være Times New Roman eller Arial størrelse 12. Ved manuell utfylling av rekvisisjon bruk svart eller blå kulepenn. Feil avkrysset analyse må fjernes med korrekturlakk. Det er også viktig at alle personopplysninger kommer innenfor definerte felt på rekvisisjonen. 

Dersom det skal rekvireres analyser som står på baksiden av rekvisisjonen eller i den elektroniske brukerhåndboka under "Analyser og undersøkelser", skriv analysenavn under "Andre analyser".

Medisinsk vurdering kan rekvireres. Det må i så fall formuleres et spørsmål på bakgrunn av kliniske opplysninger.

Kopi av svarrapport kan sendes til andre leger. Dette bestilles ved å krysse av i eget felt. Navn og adresse til kopirekvirent må angis.

Ofte mottar vi fra primærhelsetjenesten rekvisisjoner hvor det er bedt om analyser som ikke utføres ved vårt laboratorium. Vi er behjelpelige med å videresende prøven dersom vi finner ut hvilket annet laboratorium som utfører aktuell analyse og prøvematerialet samtidig er holdbart. Vi gjør oppmerksom på at dersom en slik videreforsendelse medfører store ekstrakostnader i form av transportutgifter utover Postens vanlige takster, ser vi oss nødt til å be rekvirentene selv ta denne kostnaden. Dette vil gjelde prøver som for eksempel må sendes til utlandet. Rekvirentene vil i slike tilfeller bli kontaktet av oss før forsendelse.

Dersom rekvirenten skifter arbeidssted, er det meget viktig at Laboratoriemedisinsk klinikk får beskjed ved å fylle ut dette skjema​ eller på telefon 725 73200. Det er ikke nok at endringene skrives på rekvisisjonene. 

Enkelte legekontor har anledning til å bestille blodprøver elektronisk via IHR. Ingen flere legekontor vil inkluderes i dette systemet foreløpig. 

Polikliniske pasienter på sykehus - online-rekvirering og utfylling av papirrekvisisjoner
Sykehusets poliklinikker bestiller prøver elektronisk i LAB RoS for pasienter som skal ta prøver til Laboratoriemedisinsk klinikk. Angi prøvetakingsdato, og klikk på Lagre-knappen slik at bestillingen får status Planlagt. Rekvisisjonen ligger da kun i pasientens journal, og hentes fram igjen og ferdigstilles av personalet ved prøvetakingspoliklinikken. Det må gis informasjon til pasienten om at han/hun må kunne identifisere seg ved prøvetakingen. Se også egen informasjon på "Kilden".

Dersom prøver skal sendes til annet laboratorium, må prøver til disse rekvireres på de respektive laboratoriers skjema.

Papirrekvisisjon benyttes når pasienten skal ta prøver hos fastlegen o.l.

Pasienter fra primærhelsetjenesten må medbringe utfylt(e) rekvisisjon(er) til prøvetakingspoliklinikken. Det må være rekvisisjoner til alle prøver, både de som skal analyseres ved St. Olavs Hospital og de som eventuelt skal sendes til annet laboratorium. Pasientens fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt rekvirentens navn og kode påføres. Kopi av svarrapport kan sendes til annen lege. Dette bestilles ved å krysse av i eget felt. Navn og adresse til kopirekvirent må angis.

Utfylling av rekvisisjon for pasienter fra andre land enn Norge.
Det må angis på rekvisisjon hvilken nasjonalitet pasienten har (EHICnr på rekvisisjon). For pasienter fra nordiske land må det angis hjemstedsadresse med postnummer. Er pasienten fra EØS-land, skal det angis om vedkommende har EØS-dokumentasjon. Er pasienten flyktning eller asylsøker, angis dette på rekvisisjonen.

Innlagte pasienter - online-rekvirering og utfylling av papirrekvisisjoner
LAB RoS (Rekvisisjon og Svar): Avdelingene bestiller prøver elektronisk i LAB RoS. Den som rekvirerer i LAB RoS skal bruke "Bestill"-knappen for å fullføre bestillingen. "Bestill"-knappen både skriver ut etiketter og sender rekvisisjonen elektronisk i samme operasjon, se egen informasjon på "Virksomhetsportalen". Prioritet, vanlig eller haster, angis ved bestilling av analysene. Rekvirering av analyser som haster (øyeblikkelig hjelp) skjer på medisinsk grunnlag.

Papirrekvisisjon: Papirrekvisisjoner benyttes ved IT-stans. Fødselsnummer (11 siffer), navn og avdelingskode påføres ved bruk av etikett fra datasystemet til St.Olavs Hospital, PAS. Dato for prøvetaking og klokkeslett krysses av i egne avkrysningsrubrikker. Rekvisisjonene skal leses maskinelt, vær derfor nøye med at etikettene har god skriftkvalitet og at avkryssingene er korrekte. Ved manuell utfylling av rekvisisjon bruk svart eller blå  kulepenn. Feil avkrysset analyse må fjernes med korrekturlakk. Det er avkrysningsrubrikker for rutineanalyser (vanlig) og for øyeblikkelig hjelp analyser. Dersom det skal rekvireres analyser som står på baksiden av rekvisisjonen eller i den elektroniske brukerhåndboka under "Analyser og undersøkelser", skriv analysenavn under "Andre analyser".

Dersom rekvirerte analyser ikke utføres ved St.Olavs Hospital og prøvene skal sendes til annet laboraorium, må disse analysene rekvireres på egne skjema. Fortrinnsvis skal rekvisisjonen til det aktuelle laboratorium benyttes. I LAB RoS rekvireres i tillegg analysen "Sendeprøve".

Fant du det du lette etter?