HelsaMi

Alkoholmarkører

Alkohol (etanol) fjernes relativt raskt fra kroppen, og kan sjelden påvises særlig lenger enn 12 timer etter inntak. Hvis en ønsker å påvise alkoholinntak som ligger lenger tilbake i tid, eller finne ut hvor mye alkohol en person har konsumert over et lengre tidsrom, er det nødvendig å måle alkoholmarkører. Dette er omdanningsprodukter som dannes på en forutsigbar måte når alkohol inntas, men som har lengre påvisningstid. Vår avdeling analyserer PEth (fosfatidyletanol) i blod og EtG/EtS (etylglukuronid og etylsulfat) i urin og serum. Disse er nærmere omtalt under. 

Hvilken alkoholmarkør en bør velge å analysere kommer an på problemstillingen. For en innføring i ulike markører for alkoholinntak anbefales informasjonsvideoen Rusmiddeltesting: etanol fra Norsk forening for klinisk farmakologi. Oversiktsartikkelen Nye markører for påvisning av alkoholbruk i Tidsskrift for den norske legeforening gir en mer inngående presentasjon av temaet.

Vi tilbyr også analyse av PEth etter retningslinjer for sanksjonær rusmiddeltesting. Ta kontakt med avdelingen for tilsending av prøvetakingssett og eventuell veiledning om prøvetakingsprosedyrer. 

Vår avdeling bidrar gjerne med rådgivning om valg av analyse, forslag til kontrollopplegg og videre fortolkning av prøvesvar, både enkeltstående prøver og hele prøveserier. Ta kontakt med avdelingen på telefon: 72 82 91 00 eller e-post: farmakologi@stolav.no.

PEth (fosfatidyletanol)

Fosfatidyletanol (PEth) er et fosfolipid som dannes i celleveggen i blant annet røde blodceller. Dannelsen skjer kun ved inntak av alkohol, og PEth er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et relativt vidt påvisningsvindu og kan si noe om størrelsen på inntaket de siste ukene før prøvetaking.

Indikasjon

Medisinsk indikasjon: Som ledd i utredningen av mulig overforbruk av alkohol, eller av sykdommer og tilstander som kan være sekundære til overforbruk av alkohol (f.eks. leversykdom, pankreatitt, perifer nevropati, enkelte psykiske lidelser, krampeanfall eller terapiresistent hypertensjon).

Kontrollformål: kontroll og dokumentasjon av avhold fra alkohol, eller av at prøvegiveren holder seg innenfor et moderat forbruk av alkohol.

Prøvehyppighet

PEth-måling kan gjøres som enkeltstående analyse, og vil da gi et mål på alkoholkonsumet de siste 2 - 4 ukene. Gjentatte PEth-målinger kan benyttes til å følge endringer i alkoholforbruket hos et individ over tid. Anbefalt prøvetakingsfrekvens for langtidsoppfølging av alkoholforbruk vil vanligvis være hver 2. - 4. uke. I spesielle tilfeller hvor man i en fase ønsker tettere oppfølging kan det tas ukentlige prøver. For å dokumentere avhold eller lavt inntak med rimelig grad av sikkerhet, anbefales også ukentlig prøvetaking. Hvis høy grad av sikkerhet for totalavhold er påkrevd, er det aktuelt å supplere eller erstatte PEth-analyse med måling av etanolmetabolitter i urin (EtG/EtS). Kontakt laboratoriet ved usikkerhet om kontrollopplegg.

Fortolkning

PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2 - 4 ukene før prøvetaking (se figur).
PEth verdi - figur - bilde

  • Konsentrasjoner under påvisningsgrensen for analysemetoden (<0,03 µmol/L) regnes som forenlige med totalavhold fra alkohol, eller bare lavt/ sporadisk inntak.
  • Konsentrasjoner mellom 0,03 og 0,30 µmol/L regnes å være forenlige med et moderat og ikke nødvendigvis skadelig alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette området utelukker imidlertid ikke skadelig bruk, og kan gi grunn til å gjennomføre en detaljert alkoholanamnese, eventuelt tettere oppfølging av pasienter under behandling eller kontroll. 
  • Konsentrasjoner over 0,30 µmol/L representerer vanligvis et alkoholforbruk av en størrelsesorden som vil kunne være skadelig over tid.

De angitte grenseverdiene er ikke skarpe. PEth-analyse bør ses i sammenheng med annen informasjon om prøvegiverens alkoholvaner og bør ikke alene danne grunnlag for negative sanksjoner.

PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønstre (f.eks. jevnt moderat inntak eller sjeldnere, større inntak). Det er ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk i antall alkoholenheter ut fra en PEth-verdi.
Ved alkoholavhold forventes PEth-konsentrasjonen å synke fra prøve til prøve ved gjentatt prøvetaking. Etter avsluttet drikking vil PEth-verdien vanligvis halveres ca. hver 6. dag, men den individuelle variasjonen i halveringstid er stor, og opp mot 10 -12 dager er observert i enkelte tilfeller. I en svensk studie av pasienter med høyt alkoholforbruk som var innlagt til avrusning hadde 95 % en halveringstid i intervallet 4-9 døgn. 

Mulige feilkilder

Hvis prøvegiveren har alkohol i blodet på prøvetidspunktet kan PEth dannes i prøveglasset etter prøvetaking og verdien bli falskt forhøyet. Man bør derfor vente med prøvetaking dersom man mistenker at prøvegiver er påvirket av etanol. For å utelukke denne feilkilden kan man eventuelt rekvirere analyse av etanol i prøven.

Det er også en teoretisk mulighet for at det kan dannes PEth i prøveglasset etter prøvetaking hvis prøven «forurenses» med etanol ved prøvetaking. Det er derfor viktig å bruke desinfeksjon uten etanol på innstikkstedet.

Prøvetaking

Ved ønske om analyse av PEth må det tas 1,5 ml blod (EDTA-glass; se illustrasjon). Serumprøver kan ikke brukes.


Etylglukuronid og etylsulfat (EtG og EtS)

Etylglukuronid og etylsulfat (EtG og EtS) er omdanningsprodukter av etanol som utskilles fra kroppen langsommere enn etanol i seg selv, og er sensitive og spesifikke markører for nylig alkoholinntak.

EtG og EtS målt i urin er velegnet til å overvåke og dokumentere alkoholavhold, for eksempel i forbindelse med førerkortsaker hvor dokumentert alkoholavhold er en forutsetning for å få tilbake førerretten. Urinprøve 1-2 ganger i uken, eventuelt supplert med stikkprøvekontroller, vil ofte være hensiktsmessig. EtG og EtS er mindre egnet dersom det er aksept for et moderat alkoholforbruk, da selv små alkoholinntak vil kunne gi utslag. I slike sammenhenger er PEth en bedre analyse. Kontakt laboratoriet ved usikkerhet om kontrollopplegg.

Det er også mulig å analysere EtG og EtS i serumprøver. EtG og EtS har kortere påvisningstid i serum enn i urin, men påvisningstiden er likevel lengre enn for etanol i seg selv.

Vi anbefaler derfor våre rekvirenter å sende urinprøver til analyse av EtG og EtS såfremt mulig, men dersom urinprøvetaking er vanskelig å få til, er EtG og EtS i serum et bedre alternativ enn å måle etanol.

I spesielle tilfeller kan analyse av etanol, EtG og EtS sammen brukes til å tidfeste et alkoholinntak. Vi anbefaler å ta kontakt med laboratoriet dersom dette er aktuelt.

Maksimal påvisningstid etter inntak
Små-moderate inntakStore/ gjentatte inntak
Etanol6 t12 t
EtG/ EtS i serum12 - 24 t36 t
EtG/ EtS i urin2 - 3 døgn5 døgn

Feilkilder

Vår «Basispakke» rusmidler i urin omfatter analyse av EtG alene, med immunologisk (uspesifikk) metode. I sjeldne tilfeller kan glukose omdannes til etanol og videre til etylglukuronid under prøvelagring hvis urinen er kolonisert med visse bakterietyper eller gjærsopp. Motsatt kan etylglukuronid i noen tilfeller brytes ned av bakterier i urinen. Analyse av EtG alene kan altså gi en liten risiko for både falskt positive og falskt negative resultater. Hvis det er viktig å bekrefte et etanolinntak med høy grad av sikkerhet, anbefales det å (etter)rekvirere EtG/EtS med spesifikk kromatografisk metode, siden disse feilkildene ikke er påvist for EtS. Ved sanksjonære prøver som er positive for EtG gjøres alltid analyse av EtS for å bekrefte alkoholinntak.

EtG og EtS er svært sensitive markører for alkoholinntak. I noen tilfeller kan lave konsentrasjoner påvises etter uforvarende inntak av små alkoholmengder, for eksempel gjennom matvarer som inneholder små mengder etanol. I slike tilfeller vil laboratoriet opplyse om dette i kommentar til prøvesvaret. I alle tilfelle vil slike små alkoholinntak kun gi påvisbar EtG og EtS i kort tid.

 


 
Fant du det du lette etter?