Illustrasjonsbilde av diverse laboratoriemedisinsk utstyr

Lab

Laboratoriemedisinsk klinikk tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolking av analysesvar.

 "Vi står for god service og diagnostikk"
Klinikksjef er Trond Jacobsen.   

Pasienten i fokus

Leger tilgjengelig ved øyeblikkelig hjelp • Medisinsk veiledning og råd ved prøvetaking hele døgnet • Medisinsk tolkning av analyseresultat hele døgnet
Medisinsk rådgiving • Faglig spisskompetanse alltid tilgjengelig • Trygghet for primærhelsetjenesten
Alle analyseresultat tilgjengelig ved sykehusinnleggelse • Sikrer pasienten nødvendig behandling raskere •Hindrer dobbeltarbeid, sammenlignbare analysesvar

Lenkeknapp til Brukerhåndbøker/analysesøk                                                                                                                            Lenkeknapp Labnytt
 

 

Avdelingene våre

Organisasjonskart

 

 

Brukerhåndbøker/ analyseoversikt

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Blodgivere

Mer informasjon om blodgiving finner du her.

Prøvetakingspoliklinikker

Mer informasjon finner du her.

Rekvisisjoner

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.

Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt.  Rekvisisjonene på våre nettsider må av den grunn kun benyttes i nødsfall. Bestill nye rekvisisjoner under Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr .

Last ned rekvisisjonsskjema (PDF):

Rekvisisjonsskjema immunologi og transfusjonsmedisin

 

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Her kan du bestille nødvendig prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved for forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Har du spørsmål kontakt:

  • Logistikk og forsyning telefon 909 81 580  E-post: forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestillingen.
  • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk telefon: 72 57 44 35. E-post: kundekontakt.pht@stolav.no for andre spørsmål.

 

Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten

Avdeling for medisinsk biokjemi organiserer Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten.

Vi tilbyr:
Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
Distribusjon av post mellom legekontor og alle St. Olav hospitals avdelinger
Gratis prøvetakingsutstyr
Emballasje for transport av prøver og rekvisisjoner

For mer informasjon ta kontakt med vår kundekontakt   
Telefon 73 57 44 35    
E-post: kundekontakt.pht@stolav.no        

Legekontor som ikke er tilknyttet Hente-bringetjenesten må sende prøvene per post.

Sending av prøver i biologiske konvolutter

Rekvirenter som ikke kan benytte Hente- bringetjenesten må sende prøvene per post.

Prøvetakingsrør legges i transporthylse for å beskytte de under sending. Både transporthylsen med prøverøret og rekvisisjonen må legges i konvolutten. Det er tilstrekkelig å brette rekvisisjonen en gang.

Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Slike sendinger må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.

Biologisk forsendelseskonvolutt inntil 350 g for forsendelse av prøver til avdelingene i Laboratoriesenteret
Biologisk forsendelskonvolutt inntil 350 g for forsendelse av prøver til avdelingene i Laboratoriesenteret

Biologisk forsendelseskonvolutt inntil 350 g av prøver som skal til Avdeling for klinisk farmakologi
Biologisk forsendelseskonvolutt inntil 350 g av prøver som skal til Avdeling for klinisk farmakologi

Prøver som skal sendes per post må leveres på et postkontor eller Post i butikk, ikke i utendørs postkasse. Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller hellligdagsperioder.

Vi tilbyr:
Ferdigfrankerte konvolutter til forsendelse av biologisk materiale. Konvoluttene er beregnet for inntil 350 g som tilsvarer inntil 8 transporthylser med rekvisisjoner.
Forskriftsmessige merkede konvolutter

Krav til rekvirenten:
Prøvetakingsrørene og rekvisisjonene må være forsvarlig og riktig merket.
Kryss av for riktig laboratorium. Kun et kryss per konvolutt.
Konvolutten skal merkes med navnet og adressen til avsenderen.

Alt nødvendig prøvetakingsutstyr som prøverør, transporthylser, rekvisisjoner og konvolutter kan enkelt bestilles kostnadsfritt.

Sending av prøver tatt på fredager - holdbarhetsoversikter

Mer informasjon om sending av prøver tatt på fredager og holdbarhetsoversikter

Riktig prøvetakingsrør og rett antall

Prøvesvar og elektronisk svarformidling

Analyseresultat fra rekvirerte analyser sendes som hovedregel bare til rekvirent og eventuelt ønsket kopirekvirenter (ikke til pasienten).

Vi tilbyr elektronisk svarrapportering til rekvirentene. Helse Midt-Norge IT (Hemit) er vår samarbeidspartner for etablering av elektronisk svaroverføring. Dersom du ønsker elektronisk svarformidling, ta kontakt med Hemit på telefon 03612.

Unntak

Analyseresultat fra Avdeling for patologi og Avdeling for medisinsk genetikk kan av datatekniske hensyn kun sendes en rekvirent (primærrekvirenten), og kan foreløpig ikke tilby elektronisk svarformidling til rekvirenter utenfor sykehus i Helse Midt-Norge.

 

Bestilling av ny eller endring av eksisterende rekvirentkode

Presis adressering er viktig ved mottak av prøvesvar elektronisk eller per post, og for at fakturering skal skje korrekt med hensyn til refusjon fra Helfo.

Varsle oss ved å fylle ut dette skjemaet dersom du:

  • er ny rekvirent hos oss
  • har byttet til annet legekontor
  • har flere arbeidsforshold
  • har flyttet og endret adresse
  • har andre spørsmål

Forskning og utvikling

Avdelingene ved Laboratoriemedisinsk klinikk er i tillegg til den pasientrettede virksomheten også aktive innenfor viktige forskningsområder for å utvikle og forbedre laboratoriemedisinsk diagnostikk for pasientene. En stor del av denne forskningen skjer i samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset, i samarbeid med NTNU og med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt.

Alle publiserte forskningsresultater registreres i forskningsdatabasen Cristin.

Artikler som forskere ved Laboratoriemedisinsk klinikk har vært med å publisere siste år.

Undervisning og kurs

Avdeling for klinisk farmakologi

Vår informasjonsenhet tilbyr undervisning og informasjon til leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse-/rusinstitusjoner. Målet med denne virksomheten er å informere om avdelingens tjenester og at disse blir brukt på en formålstjenlig måte, samt å gi undervisning om temaer som vedrører legemidler og rusmidler.

Vi har utviklet forskjellige undervisningsmoduler med ulik varighet som er tilpasset ulike målgrupper. Hver presentasjon kan tilpasses i tid fra 25-45 minutter, for eksempel ved lunsjmøter brukes vanligvis 25 minutter. Hvis bare leger deltar, er presentasjonene mer dyptpløyende enn hvis det er tverrfaglig deltakelse. I etterutdanningsgrupper for allmennleger bruker man oftest 2 moduler à 45 minutter med påfølgende gruppediskusjon.

Vi kan tilby undervisning ved deres arbeidssted eller kurs på kveldstid.


 

 

Om oss

Klinikksjef er Trond Jacobsen.

Organisasjonskart (PDF)

  

Kontakt oss

 

Klinikksjef er Trond Jacobsen.

Servicetorget, telefon 72 57 32 00
E-post: post.lab@stolav.no

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Labnytt - nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk

30.03.2017

Labnytt nr. 1 2017

Les om oppstart av IHR-pilot i Sør-Trøndelag og annen informasjon fra våre laboratorier.  
27.03.2017

PEth - ny alkoholmarkør i blod

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr fra 3.3.2016 analyse av fosfatidyletanol (forkortet: PEth) i blod. PEth dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og...
22.03.2017

Nytt e-læringsprogram om blodprøvetaking

Helse Midt-Norge RHF med St. Olavs Hospital i spissen har laget et nytt, flott e-læringsprogram i blodprøvetaking.
20.02.2017

Nye anbefalinger for bruk av serumrør med gel

Nyere forskningsdata viser at bruk av serumrør med gel potensielt kan forårsake falskt for lave serumkonsentrasjoner for en del legemidler. Avdeling for klinisk farmakologi endrer derfor anbefalingene for valg av blodprøverør til måling av...
31.01.2017

Endring av referanseområde, eslikarbazepin (Zebinix), fra 10. februar 2017

13.01.2017

Betaling av rusmiddelanalyser - ikke-medisinske prøver

29.12.2016

Ny Avdeling for medisinsk genetikk ved Laboratoriemedisinsk klinikk fra 1.1.2017

Fra 1.1.2017 blir medisinsk genetikk opprettet som egen avdeling ved Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk genetikk (AMG). Inga Bjørnevoll er konstituert som avdelingssjef for den nye avdelingen.
06.12.2016

Labnytt nr. 4 2016

Les siste nytt fra Laboratoriemedisinsk klinikk.
04.11.2016

Økt blodforbruk i 2016

Blodforbruket ved sykehuset har økt i januar og februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor.
04.11.2016

Zikavirus og blodgivning

Virus som kan spres med mygg og som forekommer  blant annet i Mellom-Amerika , Sør-Amerika og enkelte områder i Asia. Spredning av Zikavirus overvåkes kontinuerlig. Er du i tvil om du har vært i berørt område, ta kontakt med blodbanken.
11.10.2016

Serumkonsentrasjonsmåling av blodtrykksmedisiner

28.09.2016

Labnytt nr. 3 2016

21.09.2016

Ny nedre grenseverdi for PEth i blod fra 26.9.2016

PEth (fosfatidyletanol) er en spesifikk langtidsmarkør for alkoholinntak som gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking.
24.08.2016

Kobalamin (vitamin B12) i serum

Avdeling for medisinsk biokjemi har tekniske problemer med analysen.
11.08.2016

Forskning i rutinen ved Avdeling for medisinsk biokjemi

I et foredrag på Bioingeniørkongressen fortalte avdelingssjef Solveig Winther om hvordan bioingeniører kan være en del av forskningsaktiviteten.
20.06.2016

Labnytt nr. 2 2016 har kommet

14.06.2016

Verdens blodgiverdag

14. juni er verdens blodgiverdag og bursdagen til Karl Landsteiner, mannen som oppdaget ABO-systemet. På St. Olavs Hospital markeres dagen med oppmerksomhet til blodgivere og ansatte.
24.05.2016

Nye orale antikoagulanter-NOAK

18.04.2016

Nye referanseområder for benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider i serum

15.04.2016

Stans i analyse av p-metanefrin

18.03.2016

Labnytt nr. 1 2016 har kommet

18.03.2016

Ansatte fra Avdeling for klinisk farmakologi medforfattere på beste oversiktsartikkel i "Tidsskriftet" i 2015

02.03.2016

Opphør av postombæring lørdager fra 1. mars 2016

01.03.2016

Til rekvirenter av dobbeltest - opphør av postombæring lørdager fra 1. mars 2016

16.02.2016

Nye tider for bringerutinene fra Felles prøvemottak i Laboratoriemedisinsk klinikk til Avdeling for klinisk farmakologi i Teknostallen, endringer fra 1/2- 16

16.02.2016

Hyppigere analysefrekvens for s-lamotrigin - Avdeling for klinisk farmakologi

16.02.2016

Hyppigere analysefrekvens for immunsuppressiva og ny analysemetode for takrolimus og everolimus - Avdeling for klinisk farmakologi

16.02.2016

Omlegging av fæces-diagnostikk ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi

16.02.2016

LØST: Feilen ved optisk lesing av rekvisisjoner funnet

16.02.2016

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk fikk St. Olavs Hospitals forbedringspris for 2015

16.02.2016

Feil med optisk lesing av rekvisisjoner på Felles prøvemottak, Avdeling for medisinsk biokjemi

16.02.2016

Labnytt nr. 4 2015

Se flere nyheter()