Illustrasjonsbilde av diverse laboratoriemedisinsk utstyr

Laboratorietjenester

Brukerhåndbøker - analysesøk   Labnytt   Bestille prøvetakingsutstyr             

Vi står for god service og diagnostikk

Klinikksjef Gilda S. Opland

Laboratoriemedisinsk klinikk tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolking av analysesvar.

Pasienten i fokus

Leger tilgjengelig ved øyeblikkelig hjelp

 • Medisinsk veiledning og råd ved prøvetaking hele døgnet
 • Medisinsk tolkning av analyseresultat hele døgnet

Medisinsk rådgiving

 • Faglig spisskompetanse alltid tilgjengelig
 • Trygghet for primærhelsetjenesten

Alle analyseresultat tilgjengelig ved sykehusinnleggelse

 • Sikrer pasienten nødvendig behandling raskere
 • Hindrer dobbeltarbeid, sammenlignbare analysesvar
 

Avdelingene våre

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinAvdeling for klinisk farmakologiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for patologi

Organisasjonskart

Brukerhåndbøker/ analyseoversikt

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Blodgivere

Mer informasjon om blodgiving finner du her.

Prøvetakingspoliklinikker

Mer informasjon finner du her.

Rekvisisjoner

Rett utfylling og merking av prøvene er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon. De vanligste prøvene laboratoriene tilbyr står på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som står i Brukerhåndboken kan føres på rekvisisjonsskjemaet i tillegg.

Utfylling av rekvisisjoner

Rekvisisjonene til Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi leses optisk. Optisk lesing krever originalkvalitet på rekvisisjonen, og kopierte rekvisisjoner må derfor håndteres manuelt.  Rekvisisjonene på våre nettsider må av den grunn kun benyttes i nødsfall. Bestill nye rekvisisjoner her Bestilling av rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr .

Last ned rekvisisjonsskjema (PDF):

Rekvisisjonsskjema immunologi og transfusjonsmedisin Rekvisisjonsskjema Laboratoriet Orkdal Sjukehus Rekvisisjonsskjema medisinsk biokjemi Rekvisisjonsskjema medisinsk mikrobiologi Rekvisisjonsskjema klinisk farmakologi Rekvisisjonsskjema medisinsk genetikk Rekvisisjon for histologi Rekvisisjon for cytologi Rekvisisjon FISH/Biobank, Myelomatose Samtykkeerklæring FISH/Biobank, Myelomatose

 

Bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Her kan du bestille nødvendig prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner til bruk ved for forsendelse av prøver til våre laboratorier. Alle vakuumrør har begrenset holdbarhet og utløpsdato er påført rørene. Av den grunn ber vi om at prøvetakingsutstyr bestilles for inntil 2 måneders forbruk. Varene er kostnadsfrie under forutsetning av at de benyttes til forsendelse av prøver til våre laboratorier. Legg inn e-postadresse ved bestilling for å motta ordrebekreftelse.

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

Har du spørsmål kontakt:

 • Logistikk og forsyning telefon 909 81 580  E-post: forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestillingen.
 • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk telefon: 72 57 44 35. E-post: kundekontakt.pht@stolav.no for andre spørsmål.

 

Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten

Avdeling for medisinsk biokjemi organiserer Hente- bringetjeneste for primærhelsetjenesten.

Vi tilbyr:
Henting av prøver på avtalt sted og tidspunkt
Distribusjon av post mellom legekontor og alle St. Olav hospitals avdelinger
Gratis prøvetakingsutstyr
Emballasje for transport av prøver og rekvisisjoner

For mer informasjon ta kontakt med vår kundekontakt   
Telefon 73 57 44 35    
E-post: kundekontakt.pht@stolav.no        

Legekontor som ikke er tilknyttet Hente-bringetjenesten må sende prøvene per post.
Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr

Sending av prøver - nye rutiner fra 1.1.2018 

Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018, les mer her.  

Rekvirenter som ikke kan benytte Hente- bringetjenesten må sende prøvene per post. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Slike sendinger må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.

Prøver som skal sendes per post må leveres på et postkontor, Post i butikk, landpostbud eller internt postkontor, ikke i utendørs postkasse. Frist for innlevering varierer fra sted til sted, se Postens oversikt over tidsfrister for innlevering her.

Vær oppmerksom på forsinkelse i postgangen på helligdager. Prøver må ikke sendes i posten dagen før lengre høytids- eller helligdagsperioder.

Vi tilbyr: 
Fraktetiketter og  forsendelseskonvolutter til forsendelse av biologisk materiale.
Forskriftsmessige merkede konvolutter.

Krav til rekvirenten:
Prøvetakingsrørene og rekvisisjonene må være forsvarlig og riktig merket.   
Prøvetakingsrør legges i transporthylse for å beskytte de under sending.
Både transporthylsen med prøverøret og rekvisisjonen må legges i konvolutten.
Dersom rekvisisjonen må brettes er det tilstrekkelig å brette den en gang.

Alt nødvendig prøvetakingsutstyr som prøverør, transporthylser, rekvisisjoner og konvolutter kan enkelt bestilles kostnadsfritt.

Sending av prøver tatt på fredager - holdbarhetsoversikter

Mer informasjon om sending av prøver tatt på fredager og holdbarhetsoversikter

Riktig prøvetakingsrør og rett antall

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Avdeling for klinisk farmakologiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk mikrobiologi

Prøvesvar og elektronisk svarformidling

Analyseresultat fra rekvirerte analyser sendes som hovedregel bare til rekvirent og eventuelt ønsket kopirekvirenter (ikke til pasienten).

Vi tilbyr elektronisk svarrapportering til rekvirentene. Helse Midt-Norge IT (Hemit) er vår samarbeidspartner for etablering av elektronisk svaroverføring. Dersom du ønsker elektronisk svarformidling, ta kontakt med Hemit på telefon 03612.

Unntak

Avdeling for patologi har åpnet for elektronisk svarformidling til legekontor med CGM-journal, versjon 121. Andre journalsystemer mottar papirsvar.

Avdeling for medisinsk genetikk kan foreløpig ikke tilby elektronisk svarformidling.  

Bestilling av ny eller endring av eksisterende rekvirentkode

Presis adressering er viktig ved mottak av prøvesvar elektronisk eller per post, og for at fakturering skal skje korrekt med hensyn til refusjon fra Helfo.

Varsle oss ved å fylle ut dette skjemaet dersom du:

 • er ny rekvirent hos oss
 • har byttet til annet legekontor
 • har flere arbeidsforshold
 • har flyttet og endret adresse
 • har andre spørsmål

Forskning og utvikling

Avdelingene ved Laboratoriemedisinsk klinikk er i tillegg til den pasientrettede virksomheten også aktive innenfor viktige forskningsområder for å utvikle og forbedre laboratoriemedisinsk diagnostikk for pasientene. En stor del av denne forskningen skjer i samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset, i samarbeid med NTNU og med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt.

Alle publiserte forskningsresultater registreres i forskningsdatabasen Cristin.

Oversikt over artikler som forskere ved Laboratoriemedisinsk klinikk har vært med å publisere:

Forskningsartikler 2016

Forskningsartikler 2015

Undervisning og kurs

Avdeling for klinisk farmakologi

Vår informasjonsenhet tilbyr undervisning og informasjon til leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse-/rusinstitusjoner. Målet med denne virksomheten er å informere om avdelingens tjenester og at disse blir brukt på en formålstjenlig måte, samt å gi undervisning om temaer som vedrører legemidler og rusmidler.

Vi har utviklet forskjellige undervisningsmoduler med ulik varighet som er tilpasset ulike målgrupper. Hver presentasjon kan tilpasses i tid fra 25-45 minutter, for eksempel ved lunsjmøter brukes vanligvis 25 minutter. Hvis bare leger deltar, er presentasjonene mer dyptpløyende enn hvis det er tverrfaglig deltakelse. I etterutdanningsgrupper for allmennleger bruker man oftest 2 moduler à 45 minutter med påfølgende gruppediskusjon.

Vi kan tilby undervisning ved deres arbeidssted eller kurs på kveldstid.


 

 

Om oss

Konst. klinikksjef er Gilda S. Opland.

Organisasjonskart (PDF)

  

Kontakt oss

 

Klinikksjef er Gilda S. Opland.

Servicetorget, telefon 72 57 32 00
E-post: post.lab@stolav.no

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Labnytt - nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.