Kols

Trening som medisin til personer med kols

Personer med kols opplever tung pust i hvile og/eller under fysisk aktivitet, noe som ofte fører til en stillesittende livsstil og videre reduksjon i fysisk kapasitet og funksjon. Hovedmålsettingen i treningsbasert lungerehabilitering er nettopp å reversere disse konsekvensene av fysisk inaktivitet, i tillegg til å gjøre pasientene trygge og selvstendige. Strukturert utholdenhetstrening og styrketrening er trygt og gjennomførbart for personer med kols, og kan øke den fysiske kapasiteten, redusere angsten for tungpustenhet, gi økt selvstendighet i hverdagen, mindre utmattelse og bedre livskvalitet.

Hva er kols?

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en langsomt progredierende lungesykdom som medfører kortpustenhet, nedsatt anstrengelsestoleranse, kronisk hoste (med eller uten slim) og alt fra ekspiratoriske pipelyder til respirasjonssvikt og cor pulmonale (økt belastning på høyre hjertehalvdel). Tobakksrøyking er den vanligste årsaken, men også yrkesrelatert eksponering av partikler og støv, innen- og utendørs luftforurensing, gener og alder er viktige risikofaktorer. Forverring av symptomer og samtidig kronisk sykdom bidrar til alvorlighetsgraden hos den enkelte pasient.

Diagnosen bekreftes når det foreligger obstruktiv ventilasjonsinnskrenkning i fravær av andre årsaker til symptomene (for eksempel hjertesvikt, dårlig fysisk form) eller luftveisobstruksjon (for eksempel astma). Luftveisobstruksjon defineres som post bronkodilatator FEV1-FVC ratio mindre enn 0,70. Aldersassosiert fall i denne ratioen må da tas i betraktning for å unngå overdiagnostisering hos eldre personer.

Retningslinjer for trening

På lenkene under finner du lett tilgjengelig, oppsummert og praktisk viktig kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og trening kan brukes som en del av behandlingen for personer med kols.

Retningslinjer

Aktivitetshåndboken kapittel 28

Nasjonal faglig retningslinje

Effekter av trening ved kols

Hos personer med kols er helseeffekter av trening vist i en rekke randomiserte studier. Det fleste av disse har vært av relativt kort varighet (4-12 uker) og mange er utført i forbindelse med rehabiliteringsopphold. Det foreligger foreløpig få studier på langtidseffekter og hvorvidt rehabilitering gir vedvarende økt aktivitetsnivå.

Les mer her

Treningstilbudet ved St. Olavs Hospital

Ved påvist kols er trening en viktig del av behandlingen. Under finner du informasjon om treningstilbudet ved St. Olavs Hospital.

Treningstilbud

Lærings- og mestringskurs ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Informasjon finner du her

​Forskningsartikler

Her finner du oversiktsartikler og effektstudier på testing og trening av personer med kols.

Artikler