HelsaMi
Barn intensiv

Rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Ervervet hjerneskade hos barn og ungdom skyldes som oftest trafikkulykker, fallulykker og ulykker i forbindelse med sport og fritid. De kan også være medfødte. Ingen barn med ervervet hjerneskade er like, og hver pasient må få et skreddersydd rehabiliteringsopplegg.

Innledning

Henvisning og vurdering

Det er som regel Ambulansetjenesten, legevakt eller AMK som henviser denne pasientgruppen, og de blir henvist direkte til intensivavdelingen.

Utredning

Hjerneskade kan oppstå på flere måter:

 • Hjernevevet kan skades på grunn av knusing eller indre blødninger, for eksempel ved direkte slag mot hodet.
 • Ved en nærdrukningsulykke kan hjernen utsettes for oksygenmangel.
 • Også sykdommer kan gi hjerneskade, for eksempel hvis det oppstår alvorlige infeksjoner eller svulster i hjernen.

Hos barn og unge ser man sjelden hjerneblødning og blodpropper i hjernen. I den grad det forekommer, skyldes det gjerne medfødte misdannelser i blodårene i hjernen.

Hvor alvorlig en ervervet hjerneskade er, vurderes på skadetidspunktet ut fra hvor lenge barnet er bevisstløst, og hvor mye han eller hun husker av tiden før og etter skaden. Det er vanlig å anta at jo lengre tid barnet er i bevisstløs tilstand, desto alvorligere er skaden og følgevirkningene.

Denne sammenhengen kan være riktig, men det kan også oppstå hjerneskade etter en ulykke selv om barnet ikke har vært bevisstløst. En alvorlig hjerneskade som resultat av en hjernesvulst behøver verken gi bevisstløshet eller hukommelsestap.

En ervervet hjerneskade innebærer at skaden rammer et barn som har en kortere eller lengre normal utviklingsperiode bak seg. En medfødt feilutvikling i hjernen kan være grunnlagt allerede ved unnfangelsen, under svangerskapet, like før eller etter fødselen. Skaden er da til stede allerede fra begynnelsen av livet. Når en ervervet hjerneskade rammer en voksen, skades en hjerne som er ferdigutviklet. Når den voksne personen kommer til seg selv igjen, kan man se hvilke ferdigheter og funksjoner som er skadet. Hos barnet rammes en hjerne i utvikling. Straks etter skadetidspunktet kan kanskje noen følgevirkninger sees, mens andre først kommer for en dag på et senere utviklingstrinn.

Et av problemene med hjerneskader hos barn er altså at selv om man kan vurdere hvilke konsekvenser skaden har her og nå, kan de egentlige og kroniske følgevirkningene først vurderes når barnet er ferdigutviklet. Hjerneskader hos barn kan sammenliknes med en vifte som langsomt foldes ut. Først når viften er hel foldet ut, kan man se hvordan den egentlig er. Konsekvensen av dette blir at man gjennom hele oppveksten bør følge barnets utvikling nøye for å vurdere om det bør settes inn særskilte tiltak.

Hjernens forskjellige deler styrer forskjellige funksjoner, derfor spiller skadens omfang og lokalisering i hjernen en rolle for hvilke vansker eller utfall barnet får. Disse utfallene er vesentlige for barnets utvikling etter hjerneskaden.

Barn som legges inn ved intensivavdeling ved St. Olavs Hospital på grunn av en moderat til alvorlig hjerneskade, skal raskt henvises inn i pasientforløp for barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Det er viktig å komme raskt i gang med rehabiliteringsprosessen slik at man allerede i intensivfasen trekker inn tverrfaglig personell som vurderer, kartlegger og iverksetter rehabiliteringstiltak. Ingen barn med ervervet hjerneskade er like, og hver pasient må få et skreddersydd rehabiliteringsopplegg.

Behandling

Rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Habilitering og rehabilitering er pr definisjon «tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet».

Rehabilitering er altså en prosess over lengre tid hvor ulike fagpersoner arbeider sammen med barnet og familien om å fremme gjenopptrening og understøtte pasientens utvikling på alle områder.

For å kunne ivareta pasienter med hjerneskade, både i sykehus og hjemme, kreves det noen ganger innsats fra mange ulike fagpersoner. Det er viktig å informere kommunalt hjelpeapparat tidlig slik at de kan forberede for eksempel barnehage, skole, lokal fysioterapeut og ergoterapeut på å ta i mot et barn eller en ungdom som har spesielle behov for tilrettelegging. Foresatte skal avgi samtykke når sykehuset skal ta kontakt med kommunale instanser. 

Under sykehusoppholdet skal det oppnevnes en koordinator som skal holde oversikt over de ulike fagpersonene og organisere arbeidet. Det opprettes også et nærteam som består av de fagpersonene som arbeider tettest med barnet eller ungdommen. Disse møtes flere ganger pr uke og er som oftest behandlingsansvarlig lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ved behov trekkes det etter hvert inn andre fagpersoner som for eksempel logoped, sosionom, Barne- og ungdomspsykiatrisk personale, spesialpedagog og nevropsykolog. Disse organiseres i et utvidet tverrfaglig team og arbeider både med diagnostisering, kartlegging og direkte tiltak overfor pasienten. En viktig del av teamets arbeid er samarbeid med og veiledning av det kommunale hjelpeapparatet.

Etter hvert som pasientens fysiske tilstand er stabilisert, flyttes vedkommende fra intensivavdeling til sengepost Barn medisin. For barn/ungdom over 12-13 år vurderes eventuelt overflytting til Avdeling for Fysikalsk medisin Lian - Avdeling for ervervet hjerneskade, som er en rehabiliteringsavdeling ved St. Olavs Hospital for voksne pasienter. Alternativt kan pasienter fra andre fylker enn Sør-Trøndelag overflyttes til sitt lokalsykehus.

Samarbeidet med kommunen

En viktig del av arbeidet til sykehusets tverrfaglige team er samarbeid med og veiledning av det kommunale hjelpeapparatet. Det skal arrangeres samarbeidsmøte med kommunen før pasienten skrives ut til hjemmet. Ulike fagpersoner i kommunen skal da overta rehabiliteringsarbeidet og ved behov tilrettelegge i hjemmet, barnehage, skole, fritid m.m.

Dersom barnet/ungdommen har behov for at flere faggrupper samarbeider om rehabiliteringen kan det tverrfaglige samarbeidet i kommunen organiseres i form av en ansvarsgruppe med koordinator/kontaktperson for familien. Dette er et frivilling tilbud og foresatte og pasient har rett til medbestemmelse. Det tverrfaglige arbeidet kan beskrives i en Individuell plan hvor man beskriver hvem som gjør hva, og de ulike mål pasienten og teamet skal samarbeide om å nå.

Oppfølging

Som nevnt innledningsvis er det ikke alltid konsekvensene av skaden er synlige med en gang, men viser seg etter hvert som barnet/ungdommen vokser og utvikler seg.

Sykehuset har derfor et kontroll- og oppfølgingsprogram som strekker seg over et minimum av 4-5 år etter skaden. Barnet/ungdommen vil da ha jevnlige kontroller hos lege og tverrfaglig team som vurderer om det er behov for endringer i rehabiliteringsopplegget

Utfordringer for familien

Når et barn eller en ungdom får en moderat til alvorlig hjerneskade kan det skape ulike små og store utfordringer for foreldre og søsken. Helsepersonell har et ansvar for å hjelpe og ivareta familiens behov for å mestre situasjonen. Informasjon og kunnskap er ofte viktige kilder til mestring. Det finnes mye informasjonsmateriell tilgjengelig og det kan være mye å sette seg inn i for foreldre/foresatte, både i forhold til barnets behov, ulike lover og rettigheter og ikke minst i forhold til hvordan hjelpeapparatet er organisert. Sosionomen har en viktig funksjon med tanke på å ivareta pasientens og familiens rettigheter og det anbefales at familien tar i mot denne kontakten. Vi har ellers samlet aktuelle lenker til annen informasjon i dette informasjonsskrivet.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Fant du det du lette etter?