Rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Behandlingsprogram, Barn intensiv

Ervervet hjerneskade hos barn og ungdom skyldes som oftest trafikkulykker, fallulykker og ulykker i forbindelse med sport og fritid. De kan også være medfødte. Ingen barn med ervervet hjerneskade er like, og hver pasient må få et skreddersydd rehabiliteringsopplegg.

Henvisning og vurdering

Det er som regel Ambulansetjenesten, legevakt eller AMK som henviser denne pasientgruppen, og de blir henvist direkte til intensivavdelingen.

Utredning

Hjerneskade kan oppstå på flere måter:

 • Hjernevevet kan skades på grunn av knusing eller indre blødninger, for eksempel ved direkte slag mot hodet.
 • Ved en nærdrukningsulykke kan hjernen utsettes for oksygenmangel.
 • Også sykdommer kan gi hjerneskade, for eksempel hvis det oppstår alvorlige infeksjoner eller svulster i hjernen.

Hos barn og unge ser man sjelden hjerneblødning og blodpropper i hjernen. I den grad det forekommer, skyldes det gjerne medfødte misdannelser i blodårene i hjernen.

Hvor alvorlig en ervervet hjerneskade er, vurderes på skadetidspunktet ut fra hvor lenge barnet er bevisstløst, og hvor mye han eller hun husker av tiden før og etter skaden. Det er vanlig å anta at jo lengre tid barnet er i bevisstløs tilstand, desto alvorligere er skaden og følgevirkningene.

Denne sammenhengen kan være riktig, men det kan også oppstå hjerneskade etter en ulykke selv om barnet ikke har vært bevisstløst. En alvorlig hjerneskade som resultat av en hjernesvulst behøver verken gi bevisstløshet eller hukommelsestap.

En ervervet hjerneskade innebærer at skaden rammer et barn som har en kortere eller lengre normal utviklingsperiode bak seg. En medfødt feilutvikling i hjernen kan være grunnlagt allerede ved unnfangelsen, under svangerskapet, like før eller etter fødselen. Skaden er da til stede allerede fra begynnelsen av livet. Når en ervervet hjerneskade rammer en voksen, skades en hjerne som er ferdigutviklet. Når den voksne personen kommer til seg selv igjen, kan man se hvilke ferdigheter og funksjoner som er skadet. Hos barnet rammes en hjerne i utvikling. Straks etter skadetidspunktet kan kanskje noen følgevirkninger sees, mens andre først kommer for en dag på et senere utviklingstrinn.

Et av problemene med hjerneskader hos barn er altså at selv om man kan vurdere hvilke konsekvenser skaden har her og nå, kan de egentlige og kroniske følgevirkningene først vurderes når barnet er ferdigutviklet. Hjerneskader hos barn kan sammenliknes med en vifte som langsomt foldes ut. Først når viften er hel foldet ut, kan man se hvordan den egentlig er. Konsekvensen av dette blir at man gjennom hele oppveksten bør følge barnets utvikling nøye for å vurdere om det bør settes inn særskilte tiltak.

Hjernens forskjellige deler styrer forskjellige funksjoner, derfor spiller skadens omfang og lokalisering i hjernen en rolle for hvilke vansker eller utfall barnet får. Disse utfallene er vesentlige for barnets utvikling etter hjerneskaden.

Barn som legges inn ved intensivavdeling ved St. Olavs Hospital på grunn av en moderat til alvorlig hjerneskade, skal raskt henvises inn i pasientforløp for barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Det er viktig å komme raskt i gang med rehabiliteringsprosessen slik at man allerede i intensivfasen trekker inn tverrfaglig personell som vurderer, kartlegger og iverksetter rehabiliteringstiltak. Ingen barn med ervervet hjerneskade er like, og hver pasient må få et skreddersydd rehabiliteringsopplegg.

Behandling

Rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade

Habilitering og rehabilitering er pr definisjon «tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet».

Rehabilitering er altså en prosess over lengre tid hvor ulike fagpersoner arbeider sammen med barnet og familien om å fremme gjenopptrening og understøtte pasientens utvikling på alle områder.

For å kunne ivareta pasienter med hjerneskade, både i sykehus og hjemme, kreves det noen ganger innsats fra mange ulike fagpersoner. Det er viktig å informere kommunalt hjelpeapparat tidlig slik at de kan forberede for eksempel barnehage, skole, lokal fysioterapeut og ergoterapeut på å ta i mot et barn eller en ungdom som har spesielle behov for tilrettelegging. Foresatte skal avgi samtykke når sykehuset skal ta kontakt med kommunale instanser. 

Under sykehusoppholdet skal det oppnevnes en koordinator som skal holde oversikt over de ulike fagpersonene og organisere arbeidet. Det opprettes også et nærteam som består av de fagpersonene som arbeider tettest med barnet eller ungdommen. Disse møtes flere ganger pr uke og er som oftest behandlingsansvarlig lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ved behov trekkes det etter hvert inn andre fagpersoner som for eksempel logoped, sosionom, Barne- og ungdomspsykiatrisk personale, spesialpedagog og nevropsykolog. Disse organiseres i et utvidet tverrfaglig team og arbeider både med diagnostisering, kartlegging og direkte tiltak overfor pasienten. En viktig del av teamets arbeid er samarbeid med og veiledning av det kommunale hjelpeapparatet.

Etter hvert som pasientens fysiske tilstand er stabilisert, flyttes vedkommende fra intensivavdeling til sengepost Barn medisin. For barn/ungdom over 12-13 år vurderes eventuelt overflytting til Avdeling for Fysikalsk medisin Lian - Avdeling for ervervet hjerneskade, som er en rehabiliteringsavdeling ved St. Olavs Hospital for voksne pasienter. Alternativt kan pasienter fra andre fylker enn Sør-Trøndelag overflyttes til sitt lokalsykehus.

Samarbeidet med kommunen

En viktig del av arbeidet til sykehusets tverrfaglige team er samarbeid med og veiledning av det kommunale hjelpeapparatet. Det skal arrangeres samarbeidsmøte med kommunen før pasienten skrives ut til hjemmet. Ulike fagpersoner i kommunen skal da overta rehabiliteringsarbeidet og ved behov tilrettelegge i hjemmet, barnehage, skole, fritid m.m.

Dersom barnet/ungdommen har behov for at flere faggrupper samarbeider om rehabiliteringen kan det tverrfaglige samarbeidet i kommunen organiseres i form av en ansvarsgruppe med koordinator/kontaktperson for familien. Dette er et frivilling tilbud og foresatte og pasient har rett til medbestemmelse. Det tverrfaglige arbeidet kan beskrives i en Individuell plan hvor man beskriver hvem som gjør hva, og de ulike mål pasienten og teamet skal samarbeide om å nå.

Oppfølging

Som nevnt innledningsvis er det ikke alltid konsekvensene av skaden er synlige med en gang, men viser seg etter hvert som barnet/ungdommen vokser og utvikler seg.

Sykehuset har derfor et kontroll- og oppfølgingsprogram som strekker seg over et minimum av 4-5 år etter skaden. Barnet/ungdommen vil da ha jevnlige kontroller hos lege og tverrfaglig team som vurderer om det er behov for endringer i rehabiliteringsopplegget

Utfordringer for familien

Når et barn eller en ungdom får en moderat til alvorlig hjerneskade kan det skape ulike små og store utfordringer for foreldre og søsken. Helsepersonell har et ansvar for å hjelpe og ivareta familiens behov for å mestre situasjonen. Informasjon og kunnskap er ofte viktige kilder til mestring. Det finnes mye informasjonsmateriell tilgjengelig og det kan være mye å sette seg inn i for foreldre/foresatte, både i forhold til barnets behov, ulike lover og rettigheter og ikke minst i forhold til hvordan hjelpeapparatet er organisert. Sosionomen har en viktig funksjon med tanke på å ivareta pasientens og familiens rettigheter og det anbefales at familien tar i mot denne kontakten. Vi har ellers samlet aktuelle lenker til annen informasjon i dette informasjonsskrivet.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kurs og opplæring

 • Tirsdag 22.09.
  Lymfødem. Lærings- og mestringskurs

  Todagers pasientopplæring for deg som har lymfødem. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Tirsdag 22.09.
  «Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer» - et glimrende verktøy!

  I denne sendingen vil det bli en praktisk gjennomgang og demonstrasjon av vårt glimrende verktøy «Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer». Vi vil demonstrere hvilken oppbygning og funksjonalitet den har, og hvordan enklest mulig navigere i den.

 • Torsdag 24.09.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Fredag 25.09.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Fredag 25.09.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Tirsdag 29.09.
  Spørretime om stort og smått i RevNatus

  NKSR får en del spørsmål fra helsepersonell om registreringer i RevNatus. Ofte er dette spørsmål som er aktuelle for alle som arbeider med registeret. For å opprettholde den gode kvaliteten i RevNatus, inviterer vi til en spørretime!

 • Torsdag 01.10.
  Crohns sykdom. Lærings- og mestringksurs

  To dagers pasientopplæring for deg med crohns sykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Torsdag 01.10.
  Fatigue, kronisk utmattelsessyndrom etter kreft. Lærings- og mestringskurs

  To dagers pasientopplæring for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Tirsdag 06.10.
  Kols / lungesykdom. Lærings- og mestringskurs

  To dagers pasientopplæring for deg som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Tirsdag 06.10.
  Menn og DMARDs

  Hvordan påvirker DMARDs mannlig fertilitet? Skal man fortsette eller pause medisiner? Professor og revmatolog Marianne Wallenius drøfter og forklarer disse spørsmålene.

 • Fredag 09.10.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Fredag 09.10.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Tirsdag 13.10.
  #foreldredrømmen

  I dette webinaret får du informasjon om opplysningskampanjen #foreldredrømmen. I samarbeid med brukere informeres du om mulighetene som finnes når du planlegger familie og er revmatiker. Her får du svar på de spørsmål som oftest stilles!

 • Tirsdag 13.10.
  Lungekreft. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to dager.

 • Tirsdag 13.10.
  Øre-nese-halskreft. Lærings- og mestringskurs

  To dagers pasientopplæring for deg med kreft i øre-nese-halsregionen. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Torsdag 15.10.
  RELASJONER OG KOMMUNIKASJON

  Temakveld for pårørende - Hvordan forholde seg til mennesker som har psykiske vansker? - Om å kommunisere med hverandre og bygge gode relasjoner ved psykologspesialist Odd Harald Røkenes --- Markering av Verdensdagen for psykisk helse

 • Tirsdag 20.10.
  Praktiske råd og tips for småbarnsforeldre med revmatisk sykdom

  Et webinar med fokus på praktiske råd og tips for småbarnsforeldre med revmatisk sykdom. Gjennom dialog mellom brukerrepresentant og ergoterapeut vil vi komme med nyttige råd og tips – både faglige og egen-erfarte

 • Tirsdag 20.10.
  Svimmelhet. Lærings- og mestringskurs

  To dagers pasientopplæring for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Mandag 26.10.
  KLAR - FERDIG - GÅ!

  En webinarserie for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid!

 • Tirsdag 27.10.
  CFS/ME. Pårørendekurs

  CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for pårørende til voksne med CFS/ME.

 • Tirsdag 27.10.
  Gynekologisk kreft. Lærings- og mestringskurs om hverdagen etter gynekologisk kreft.

  Todagers pasientopplæring for deg med gynekologisk kreft. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Tirsdag 27.10.
  Hot news om seksualitet

  Vet du hva de tre «K»ene er? Jordmor og sexolog Tone Moksnes avslører flere spennende og nyttige tips du helt sikkert har bruk for!

 • Torsdag 29.10.
  Parkinson sykdom. Lærings- og mestringskurs

  To dagers pasientopplæring for deg med parkinson sykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Tirsdag 03.11.
  2020 Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety

  Welcome to Trondheim, Norway and the 2020 Nordic Meeting. We are delighted to welcome you to the 2020 Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety which is held at Skjetlein Grønt Kompetansesenter, Trondheim.

 • Tirsdag 03.11.
  2020 Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse

  Velkommen til Trondheim, Norge og Nordisk møte i 2020. Vi har gleden av å invitere deg til Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse, ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter i Trondheim.

 • Tirsdag 03.11.
  CFS/ME. Pasientkurs

  CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs over fire korte dager for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME.

 • Tirsdag 03.11.
  Fertilitet ved aksial SpA

  Siste nytt om fertilitet ved aksial SpA!

 • Tirsdag 03.11.
  Psoriasis. Lærings- og mestringskurs

  To dagers pasientopplæring for deg med psoriasis. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Torsdag 05.11.
  Eksemskole, St. Olavs hospital

  Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs hospital for at foreldrene kan delta.

 • Tirsdag 10.11.
  Trening i svangerskap ved revmatisk sykdom

  Trening er en viktig del av behandlingen ved revmatisk sykdom. Fysisk aktivitet under svangerskapet har positiv innvirkning på helsen og er bra for barnet i magen. Men hvordan kan man trene? Finnes det unntak?

 • Torsdag 12.11.
  FYSISK TRENING I BEHANDLING AV PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

  Temakveld for pårørende ved treningsklinikken på Østmarka, Mathias Forsberg Brobakken

 • Mandag 16.11.
  Ulcerøs kolitt. Lærings- og mestringstilbud

  To dagers pasientopplæring for deg med ulcerøs kolitt. Pårørende er velkommen til å delta.

 • Tirsdag 17.11.
  Planlegging av svangerskap

  NKSR bruker stadig begrepet «planlegging av svangerskap». Hva innebærer dette? Hva må man tenke på? Og hvordan kan man forsikre seg om at man har husket på alt? Det vil overlege og revmatolog Marianne Wallenius og jordmor Tone Moksnes drøfte.

 • Fredag 20.11.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Fredag 20.11.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Tirsdag 24.11.
  Fødsel ved revmatiske sykdommer

  «Kan jeg føde vanlig?» Det er et spørsmål som ofte kommer ganske tidlig i forløpet hos kvinner med revmatisk sykdom. Det er kanskje ikke så rart da mange erfarer at kroppen ikke spiller på lag på grunn av smerter og nedsatt funksjon.

 • Tirsdag 01.12.
  Prioriteringer i hverdagen

  Mange opplever redusert energi i svangerskapet og etter fødsel. I dette webinaret vil vi ha fokus på energiøkonomisering og rådgivning om hvordan en skal prioritere og fordele energien sin. «Hvor skal jeg legge lista? Hva skal jeg bruke energien min på?»

 • Fredag 04.12.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Fredag 04.12.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

 • Tirsdag 08.12.
  Ny spørretime om smått og stort i RevNatus

  For å opprettholde den gode kvaliteten i RevNatus, inviterer vi til en spørretime!

 • Tirsdag 15.12.
  Medikamentell behandling ved svangerskap og revmatisk sykdom

  Mange av spørsmålene vi får inn til NKSR handler om medikamenter og bruken av de. I denne sendingen blir du guidet gjennom hvordan du lett finner riktig informasjon i «Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer».

 • Tirsdag 01.02.
  Nasjonalt seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Barn intensiv
Kontaktinformasjon

Barn intensiv 72 57 47 68

Hovedintensiv 72 82 72 59

Barn medisin 72 57 48 41

Ansvarlig sykepleier 72 57 59 71

Dagbehandling 72 57 48 44

Fys.med. Lian - Avdeling for ervervet hjerneskade
Resepsjon: 72 82 26 00

Samhandlingskontakt Torleif Hugdahl 92 44 58 16
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital

Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72 57 47 68
Telefonen er døgnåpen.
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital
Avdeling Barn intensiv
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Programansvarlig
Elisabeth Selvaag
Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Kart)
Telefon
Sentralbord: 72 57 30 00
mandag - søndag Døgnåpent

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?