Utskrift / kopi av journal

Både offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, og privatpersoner har lovfestet rett til innsyn i egen journal.

Privatpersoner som ønsker utskrift / kopi av journal sender brev til:

St. Olavs hospital
Sakarkivet
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

I brevet henviser du til aktuell innleggelse / undersøkelse (dato og avdeling ved sykehuset) og ber om kopi av journal. Oppgi i tillegg:

  • Ditt fulle navn
  • Din postadresse
  • Ditt personnummer (11 siffer)
  • Samt adressen du ønsker journalen sendt til

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §5-1

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer der pasienten er mindreårig, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §3-4
 
Kopieringsgebyr til privatpersoner: Kr 70,-
Se
FOR 2007-12-19 nr 1761: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker behandles raskere.

Mer informasjon om lovverk:

Helsepersonellovens § 41 handler om plikten til å gi pasienter innsyn i journal.

Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i Pasientrettighetsloven § 5-1 der det blant annet står at pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.
    

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.