Utskrift/kopi av journal

Både offentlige instanser og privatpersoner har av og til behov for pasientopplysninger. Offentlige instanser trenger opplysninger for å gi nødvendig helsehjelp, og privatpersoner har lovfestet rett til innsyn i egen journal.

Fremgangsmåte:

Privatpersoner som ønsker utskrift/kopi av sin egen journal sender brev til:

St. Olavs hospital
Sakarkivet
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim​

​​​Av personvernhensyn og sikkerhetshensyn kan vi for tiden dessverre ikke tilby elektronisk bestilling av journal. 

I brevet henviser du til aktuell innleggelse / undersøkelse (dato og avdeling ved sykehuset) og ber om kopi av journal.

Oppgi følgende innformasjon i tillegg:

  • Ditt fulle navn
  • Din postadresse
  • Ditt fødselsnummer (11 siffer, dvs fødselsdato og personnummer)
  • Adressen som journalen skal sendt til
  • Husk å oppgi hvilken innleggelse/undersøkelse (avdeling og dato) dette gjelder

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §5-1

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer der pasienten er mindreårig, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §3-4
 

Kostnader:

Første kopi er gratis. Dersom du vil ha flere, koster det kr. 100,- pr. stk.

I følge journalforskriften og den nye personvernloven (GDPR) skal det etter 20. juli 2018 ikke tas betaling av pasient for kopi av journal.
Unntak: Dersom du ber om flere kopier, tar vi betalt for hver ekstra kopier.
På St. Olavs hospital tar vi kr. 100,- pr. ekstra kopi (dekker kopiering og porto).

Se forskriften i Lovdata:
FOR 2007-12-19 nr 1761: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker, men hastesaker behandles raskere.

 

Mer informasjo​n om lovverk:

Helsepersonellovens § 41 handler om plikten til å gi pasienter innsyn i journal.

Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i Pasientrettighetsloven § 5-1 der det blant annet står at pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.
    

Fant du det du lette etter?