HelsaMi
Rett til behandling i utlandet

Utenlands­behandling

En pasient kan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4a, 2. ledd ha rett til å få dekt behandling i utlandet dersom:
 
1. pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
2. det ikke finnes et tilbud i Norge eller helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn det som blir tilbudt av det offentlige i Norge.

Dette betyr at eksperimentell eller utprøvende behandling som hovedregel ikke blir dekt. Lang ventetid gir heller ikke rett til behandling i utlandet etter denne ordningen.  Legemiddel / behandlingsmetoder som er besluttet ikke innført i Norge, blir ikke godkjent, jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-4.

Kontaktinformasjon kontor for utenlandsbehandling

Hvem kan søke?

Det er vanligvis sykehuslegen som søker, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt fra pasienten kan søke om behandling i utlandet.

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant av behandling, men det anbefales å søke på forhånd. Hvis ikke risikerer pasienten å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphold selv. Pasienten vil i slike tilfeller heller ikke ha rett på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved feilbehandling.

Ved avslag på søknad har pasienten rett til å klage til den nasjonale Helseklage, det nasjonale klageorgan for helsetjenesten ( tidligere Klagenemnda for behandling i utlandet).

Saksbehandling

Utenlandskontoret skal vurdere om du har rett til å få dekket den helsehjelp i utlandet som du søker om. Vi må da avgjøre om det i Norge finnes et forsvarlig tilbud om helsehjelp til deg i din konkrete situasjon og/eller om den helsehjelp du ønsker å få dekket i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn den helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge.

Dersom det mangler et forsvarlig tilbud i Norge, må vi i tillegg vurdere om den helsehjelp du ønsker å få i utlandet er å regne som vitenskapelig dokumentert, dvs at den ikke anses som eksperimentell eller utprøvende.

Utenlandskontoret vil basere sin vurdering på blant annet følgende dokumentasjon

  • Journal og epikriser fra fastlege og/eller sykehus.
  • Journal og epikriser fra utenlandske sykehus eller behandlere
  • Vurderinger fra medisinsk fagmiljø i Norge basert på informasjon vi har sendt fagmiljøet om din situasjon
  • Eventuelle nasjonale eller internasjonale faglige retningslinjer
  • Nasjonale og internasjonale metodevurderinger av den helsehjelp du søker om.

Hva slags dokumentasjon som vil bli innhentet, vil avhenge av din søknad og den informasjon du har sendt til oss.
For å kunne behandle søknaden, er det nødvendig at du samtykker til at vi kan innhente ytterligere medisinske opplysninger for å få opplyst søknaden best mulig. Dette kan gjøres ved underskrift på det søknadsskjema utenlandskontorene bruker.

Søknadsskjema

Kontor for utenlandsbehandling i Helse Midt-Norge har ansvar for behandling av søknader fra pasienter som er folkeregistrert i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema blir brukt. Les også rettledningen:

Last ned søknadsskjema (PDF)

Fyll ut PDF-skjemaet elektronisk og send signert papirutskrift og vedlegg til:

Kontor for utenlandsbehandling
Fagavdelingen
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kontaktinfo øvrige helseregioner

Utenlandsbehandling Helse Sør-Øst og Helse Nord

Utenlandsbehandling Helse Vest

Andre ordninger som kan gi dekning av behandling i utlandet

 

Refusjon av utgifter til behandling i EØS- området:

Informasjon fra HELFO

Informasjon fra helsenorge.no

Behandlingsreiser til utlandet (Oslo Universitetssykehus)

Lovverk og årsrapporter

Pasient- og brukerrettighetsloven

Prioriteringsforskriften

Årsrapporter

Fant du det du lette etter?