Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Klage til St. Olavs hospital

I arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen er tilbakemelding fra pasienter og pårørende en viktig rettesnor.

Pasienter og pårørende som opplever at deres rettigheter ikke blir ivaretatt i forbindelse med ytelse av helsehjelp ved St. Olavs Hospital kan fremsette klage.

Klagen sendes skriftlig, til St. Olavs Hospital, via Pasient- og brukerombudet eller via Fylkesmannen.

Klagen må inneholde:

  • klagers navn
  • fødselsnummer
  • adresse
  • hva det klages på
  • navn på enheten som har/har hatt ansvar for tjenesten det klages på

 Dersom pårørende klager på vegne av en pasient legges ved fullmakt fra pasienten så fremt dette er mulig.

Du vil få bekreftelse når saken er registrert i vårt sakarkiv med angivelse av når sykehusets svar på klagen vil foreligge.

Generell informasjon om klage og erstatning

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen.

Om retten til å klage på helsenorge.no