HelsaMi

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Klage til St. Olavs hospital

I arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen er tilbakemelding fra pasienter og pårørende en viktig rettesnor.

Pasienter og pårørende som opplever at deres rettigheter ikke blir ivaretatt ved St. Olavs hospital kan fremsette klage.

Klagen skal sendes skriftlig til St. Olavs hospital. 

Klagen må inneholde:

  • navn (på den som klager)
  • fødselsnummer (på den som klager)
  • adresse (på den som klager)
  • hva det klages på
  • navn på enheten som har / har hatt ansvar for tjenesten det klages på

Klagen skal sendes skriftlig til:

​St. Olavs hospital HF
<avdeling/enhet>
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Merk: Dersom pårørende klager på vegne av en pasient, må det legges med en fullmakt fra pasienten så fremt dette er mulig.

Du vil få bekreftelse når saken er registrert i vårt sakarkiv med angivelse av når svaret på klagen vil foreligge.

Ved behov, kan Pasient- og brukerombudet hjelpe deg med å lage en klage.

Generell informasjon om klage og erstatning

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.


Fant du det du lette etter?