Utviklingsplan

St. Olavs hospital har fått i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i juni 2016. Arbeidet skal skje i tett dialog med kommunene, og andre aktuelle aktører.  Brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte er en selvfølge. 

Høring av foreløpig Utviklingsplan for St. Olavs hospital

Et utkast til utviklingsplanen foreligger per 15. november 2017 og St. Olavs hospital ønsker innspill fra både høringsinstanser, ansatte, brukere, pasienter og befolkningen for øvrig. Vi ber særlig om innspill etter denne malen:

 • Kapittel 1-3: Her beskrives et historisk bakteppe for planen, nåsituasjonen og overordnede føringer. Her ber vi om innspill til mulige faktafeil i fremstillingen.
 • Kapittel 4-5: Her beskrives utfordringer og muligheter. Her ber vi om høringsinstansenes syn på fremstillingen, om det er mangler eller flere muligheter vi ikke har beskrevet.
 • Kapittel 6: Vi ber om alle adressaters innspill til nye strategier og satsinger som vil bistå oss i dannelsen av en «fremragende helsetjeneste».
Vi ber om innspill fra kommunene i Sør-Trøndelag innen 15. januar 2018.
Vi ber om innspill fra andre innen 24. desember 2017.

Vi vil publisere alle høringsinnspill fortløpende på denne siden. Det gjør at høringsinstanser og enkeltpersoner kan se andres innspill.

Høringsutkast 


For vedlegg til planen, se Dokumenter lenger ned på denne siden.

Høringsbrev

Høringsinstanser


Høringsinnspill

Send innspill på epost til:


For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektkoordinator Cathrine Tørum.

Arbeidet med utviklingsplaner må sees i sammenheng med

Nasjonal helse og sykehusplan (2016 - 2019)Strategi 2030 Helse Midt-Norge

og andre regionale strategier og fagplaner.

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og riktig utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Utviklingsplan for helseforetakene skal sees samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for-ansvaret til Helse Midt-Norge RHF utarbeides en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse og sykehusplan.

Det er lagt opp til at Regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.

Ansvarlig direktør St. Olavs hospital

 • Samhandlingsdirektør Tor Åm

Kontaktpersoner

Koordineringsgruppen

Fra St. Olavs hospital:

 • Åm, Tor, ansvarlig direktør
 • Siljehaug, Hans Ole, prosjektansvarlig og leder av koordineringsgruppen
 • Steen, Karin Isaksen, prosjektkoordinator, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Kvikne, Marit, kommunikasjonsdirektør
 • Lien, Åge, eiendomssjef
 • Magnussen, Heidi, organisasjonsdirektør
 • Samstad, Grete Ottersen, helsefaglig sjef
 • Saur, Stian, analysesjef 
 • Skomsvoll, Johan Fredrik, daglig leder Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Steinsvik, Anne Kari, administrasjonssjef

Fra brukerutvalget St. Olavs hospital

 • Bratvik, Bjørn Pettersen, brukerutvalget
 • Kjelås, Halvard, brukerutvalget

Fra kommuner:

 • Reisch, Birgit, leder administrativt samarbeidsutvalg
 • Walstad, Marte, Trondheim kommune

Fra NTNU:

 • Grimstad, Hilde, prodekan, fakultet for medisin og helse

Tilitsvalgte:

 • Dragset, Lise, foretakstillitsvalgt
 • Grip, Kenneth Sandmo, hovedtillitsvalgt
 • Lund, Anne Berit, hovedverneombud
 • Schweder, Lindy Jarosch-Von, foretakstillitsvalgt 

Dokumenter

  

Møtereferat

Utviklingsplaner Helse Midt-Norge

Utviklingsplaner Helse Midt-Norge

Forbedringsprogrammet 2017

Forbedringsprogrammet St. Olavs Hospital 2017


Nyheter

 • 06.02.2017
  Bestilling til medlemmer av koordingeringsgruppen

  Helse og omsorgsdepartementet stiller for 2017 krav om at det enkelte helseforetak utvikler en utviklingsplan som skal peke på en ønsket utviklingsretning og beskrive krav til kompetanse, arbeidsformer, bygg og utstyr for å møte framtidige...