Utviklingsplan

St. Olavs Hospital har fått i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i juni 2016. Arbeidet skal skje i tett dialog med kommunene, og andre aktuelle aktører.  Brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte er en selvfølge. 

Arbeidet med utviklingsplaner må sees i sammenheng med

Nasjonal helse og sykehusplan (2016 - 2019)Strategi 2030 Helse Midt-Norge

og andre regionale strategier og fagplaner.

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og riktig utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Utviklingsplan for helseforetakene skal sees samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for-ansvaret til Helse Midt-Norge RHF utarbeides en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse og sykehusplan.

Det er lagt opp til at Regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.

Ansvarlig direktør St. Olavs Hospital

 • Samhandlingsdirektør Tor Åm

Kontaktpersoner

Koordineringsgruppen

Fra St. Olavs Hospital:

 • Åm, Tor, ansvarlig direktør
 • Siljehaug, Hans Ole, prosjektansvarlig og leder av koordineringsgruppen
 • Steen, Karin Isaksen, prosjektkoordinator, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Kvikne, Marit, kommunikasjonsdirektør
 • Lien, Åge, eiendomssjef
 • Magnussen, Heidi, organisasjonsdirektør
 • Samstad, Grete Ottersen, helsefaglig sjef
 • Saur, Stian, analysesjef 
 • Skomsvoll, Johan Fredrik, daglig leder Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Steinsvik, Anne Kari, administrasjonssjef

Fra brukerutvalget St. Olavs Hospital

 • Bratvik, Bjørn Pettersen, brukerutvalget
 • Kjelås, Halvard, brukerutvalget

Fra kommuner:

 • Reisch, Birgit, leder administrativt samarbeidsutvalg
 • Walstad, Marte, Trondheim kommune

Fra NTNU:

 • Grimstad, Hilde, prodekan, fakultet for medisin og helse

Tilitsvalgte:

 • Dragset, Lise, foretakstillitsvalgt
 • Grip, Kenneth Sandmo, hovedtillitsvalgt
 • Lund, Anne Berit, hovedverneombud
 • Schweder, Lindy Jarosch-Von, foretakstillitsvalgt 

Dokumenter

Oppdragsdokument 2017 Helse Midt-Norge. PDF

Prosjektplan 2017-01-23. PDF

Mandat for lokal utviklingsplan 2018 - 2021 for St. Olavs Hospital 2016-06-16. PDFOppdrag 0.4-Utviklingsplan 2018 - 2021 for St. Olavs Hospital 2016-10-13. PDFVeileder for arbeidet med utviklingsplaner. PDF

Møtereferat