Oversiktsbilde fra luften av St. Olavs Hospital

Om oss

St. Olavs Hospital


Universitetssykehuset i Trondheim

Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Fremragende behandling. Strategi for universitetssykehuset 2015-2018. Revidert desember 2016 (PDF)

Utviklingsplan St. Olavs Hospital

Om helseforetaket

St. Olavs Hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

De fire hovedoppgavene

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

De fire hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.   

På flere steder i Sør-Trøndelag

St. Olavs Hospital driver betydelig virksomhet flere steder i Sør-Trøndelag fylke. I tillegg til aktiviteten på Øya i Trondheim der det nye sykehuset ligger har vi aktivitet på følgende steder:

 • Orkdal sjukehus, Orkdal
 • Røros sykehus, Røros
 • Psykisk helsevern med avdelinger på Østmarka og Brøset i Trondheim
 • Tre distriktspsykiatriske sentra; Orkdal DPS i Orkdal og Nidaros DPS og Tiller DPS i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker for barn og unge i Sør-Trøndelag
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Lian
 • Habiliteringstjenesten for voksne på Brøset i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker i Sør-Trøndelag

   Oversikt over alle geografiske steder med lenker

Befolkningstall

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2017:

 • Midt-Norge: 720,870
 • Nord-Trøndelag: 137,233
 • Sør-Trøndelag: 317,363
 • Møre og Romsdal: 266,274
 • Trondheim: 190,464
 • Norge: 5,258,317

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2016:

 • Midt-Norge: 715,059
 • Nord-Trøndelag: 136,399
 • Sør-Trøndelag: 313,370
 • Møre og Romsdal: 265,290
 • Trondheim: 187,353
 • Norge: 5,214,000

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnesregionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.  

Til samhandlingssiden

Organisasjonskart

Her finner du oversikt over organisasjonen 

Nøkkeltall

Nøkkeltall for 2016 er ikke klare ennå, men kommer fortløpende nedenfor.

St. Olavs Hospital 2016 *

* (Med forbehold om godkjenning av årsregnskap 2016)

 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 689 834
  • Somatikk: 467 990
  • Voksenpsykiatri: 135 269
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 67 359
  • Rus og avhengighetsmedisin: 19 216
 • Antall utskrivninger (utskrevne pasienter):
  • Somatikk: 
  • Voksenpsykiatri: 3 443
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 199
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 152
 • Antall ansatte: 10 532
 • Antall årsverk: 8 063


St. Olavs Hospital 2015

 • Polikliniske konsultasjoner: 649 470
 • Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 217 
 • Døgnopphold psykisk helsevern:
 • Døgnopphold rus (utskrevne pasienter): 410
 • Dagbehandling:
 • Øyeblikkelig hjelp:
 • Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,30
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 55
 • Ventetid (pasienter gitt behandling): 60
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 4
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 710
 • Senger: 737
 • Fødsler: 3895
 • Årsverk: 7 948
 • Ansatte: 10 411
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 8,1 %
 • Praksisopphold studenter: 1 446
 • Doktorgradsavhandlinger: 24
 • Driftskostnader: 9 931 922
 • Driftsinntekter: 10 293 074

Styreberetning og årsregnskap 2015 (PDF) 

St. Olavs Hospital 2014

 • Polikliniske konsultasjoner: 633 152
 • Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 019
 • Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,37 døgn
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 66
 • Ventetid (pasienter gitt behandling): 72
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 29
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 1 081
 • Senger: 756
 • Årsverk: 7 510
 • Ansatte: 9 928
 • Medisinstudenter: 720
 • Helsefagstudenter: 1 181
 • Doktorgradsavhandlinger: 35
 • Driftskostnader: 7 776 346
 • Sykefravær: 8,0 %

Nøkkeltall 2012 - 2014 (PDF)

 

Ventetider og kvalitetsindikatorer

Ventetid Helse Midt-Norge

Kvalitet Helse Midt-Norge 

Budsjett

Pr 31. desember 2015

 • Driftskostnader: 9 931 922
 • Driftsinntekter: 10 293 074
 • Årsresultat: 232 780

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram

Styrende dokumenter St. Olavs Hospital 

Styret for St. Olavs Hospital

Styreadministrasjon 

Nyhet om nytt styre fra 1. mars 2016

All informasjon om styret og tilgang til all styredokumentasjon som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon "


Visjon, verdier, strategier og mål

Visjon, verdier, strategier og mål

Det integrerte universitetssykehuset

Her finner du mer om integrerte universitetssykehus.

Tillitsvalgte

Her finner du oversikten over tilitsvalgte ved St. Olavs Hospital