Vil trene på virtuelle utagerende pasienter

Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. 

Innen divisjon for psykisk helsevern på St. Olavs hospital kommer ansatte noen ganger i situasjoner der pasienter utagerer. I slike situasjoner er det viktig å være godt trent, sier avdelingssjef for forskning og utvikling, Solveig Klæbo Reitan: 

– For å kunne håndtere slike situasjoner trenger helsepersonellet å trenes på å kunne se situasjonelle og atferdsmessige tegn til utagering. Ferdighetene til personell som jobber med psykisk helse er avgjørende for å gi godt tilbud, og i ytterste konsekvens for å redde pasientens liv så vel som forebygge fare for andre og andres liv og helse. 

I dag er opplæringen av personell i stor grad bygd på arbeid sammen med erfarne kolleger (mester-svenn-læring eller såkalt modellæring). 

– Dette er ressurskrevende og samtidig er det vanskelig å sikre en felles minste standard på kompetansen, mener Klæbo Reitan. 

Vanskelig å trene med bøker


For å kunne avverge potensielt farlige situasjoner, må behandlerne kunne gjenkjenne tegn på blant annet angst, depresjon, agitasjon og psykose. 

Det eksisterer et skille mellom akademia og praksis innenfor psykisk helsevern, hvor kliniske ferdigheter vanskelig lar seg lære gjennom lesing av pensum og tradisjonell forelesning, mener Klæbo Reitan: 

–  Selv om det eksisterer en enighet innenfor faget om hvordan ulike gjenkjennbare kliniske tegn gir seg uttrykk hos pasienter, og hvordan man i kan løse ulike utfordrende situasjoner, er det vanskelig å skulle lære bort dette i en tradisjonell undervisningssetting.

Får 10 millioner til utvikling


Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell blir trent innenfor helserelatert simulering, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til et såkalt innovasjonspartnerskap der sykehuset jobber sammen med et privat firma for å utvikle og bygge en ny løsning. 

– Vi ser for oss en virtuell løsning. Kanskje kan vr-teknologi, 360-graders video og avatarer være veien vi går, sier Klæbo Reitan. 

Divisjonssjef Liv Sjøvold ser fram til innovasjonspartnerskap som kan gi løsninger for effektiv opplæring i metodikk eller teknologi som fagmiljøet selv ikke ser.

Innovasjon Norge vil i neste steg i prosessen bistå med å utarbeide en god beskrivelse av hvilke behov løsningen skal dekke. Deretter vil et konkurransegrunnlag gjøres tilgjengelig for interesserte aktører i næringsliv, og dette følges opp med en prekvalifiseringsfase der interesserte leverandører får anledning til å komme med sitt forslag til løsning. Etter at partner fra næringsliv er valgt ut, vil en gjennom tett samhandling med psykisk helsevern og andre aktuelle brukere utvikle og teste løsningen.