HelsaMi

To St. Olav-prosjekter får støtte

Henrik Døllner og Henrik Hjorth-Hansen er tildelt midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning.

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

Henrik Døllner er overlege i pediatri på St. Olav, og har fått tildelt midler for prosjektet «Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time rhinovirus induced wheezing – INSTAR».

Henrik Hjorth-Hansen er avdelingssjef, professor og lege ved Avdeling for blodsykdommer på St. Olav, og har fått tildelt midler for prosjektet «Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to Cure».

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning har en langsiktig bevilgning over statsbudsjettet, og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK skal også bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur som grunnlag for kunnskapsutvikling og kliniske studier av høy kvalitet. Prosjekter finansiert av KLINBEFORSK skal derfor legge til rette for inkludering av pasienter fra alle helseregioner, og det stilles i tillegg krav til brukermedvirkning og forskningsaktivitet i de fire regionene.

Oversikt tildeling av programmidler etter utlysning i 2017124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene