HelsaMi

Styrker kompetansen i akuttmottak

Styret behandlet i dag rapporten om mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs Hospital. – Hele styret er imponert over det arbeidet som er gjort med å utrede denne saken, sier styreleder Anne Breiby.

Hun peker på at arbeidet vil ha stor betydning for kvaliteten på tilbudet til pasienten, og styret ble i dagens møte enige om viktige prinsipper for faglig organisering. 

​I første omgang handler det om å styrke samarbeidet med legevaktsentralen i Orkdalsregionen og sende de uavklarte pasientene til rask medisinsk vurdering i Trondheim.


 

St. Olav-modellen

Styret vedtok i dag det som nå har fått navnet «St. Olav-modellen». Et prinsipp som betyr at all aktivitet i St. Olavs Hospital drives som ett sykehus, uavhengig av geografisk lokalisasjon. Dette er langt på vei en modell som er godt innarbeidet i St. Olavs Hospital ved at virksomheten ved for eksempel Orkdal og Øya ledes fra moderavdelingene på Øya i Trondheim. 

 
– Med dagens styrevedtak forsterkes dette prinsippet, og er nå blitt førende for drift og utvikling av tilbudet ved universitetssykehuset, sier Nils Kvenrmo.

 

Overlegeledelse i front

Høy medisinsk kompetanse og tverrfaglig samarbeid er viktig for å stille riktig diagnose så raskt som mulig. Tradisjonelt har akuttmottakene basert seg på ynger leger i mottaket og spesialister lenger bak i rekken. En modell som er nokså lik i norske sykehus.

 
Nå styrker St. Olavs Hospital kompetansen hos de som møter akuttpasientene først.
– Gjennom delprosjektet «Overlegeledelse i front» er det godt dokumentert at overleger som utøver klinisk ledelse og gir beslutningsstøtte i mottakssituasjonen, fører til raskere avklaring i liggetid for de pasientene som blir innlagt, sier sykehusdirektøren.

 
Forutsetningen for å få det til er at det etableres en kirurgisk og indremedisinsk vurderingsenhet i Trondheim. Det vil være en utvidelse og en forsterking av dagens observasjonsenhet, og betyr at du får høy medisinsk legekompetanse raskt i vurderingen og at pasientene slipper å bli sendt mellom flere steder.

 

Uavklarte tilstander til Trondheim

Allerede i dag går de aller sykeste akuttpasientene til Trondheim, og ikke via Orkdal Sjukehus. Det er pasienter med hjerteinfarkt, hjerneslag eller store skader fra ulykker og liknende. 

 
– Utfordringen er pasientene som kommer inn med uavklarte tilstander, som for eksempel magesmerter eller tung pust. Ofte er det eldre pasienter. For å sikre at de sykeste av disse får den beste behandling, er det i dag gjort et vedtak som legger til grunn om at disse pasientene skal direkte til Trondheim, sier Kvernmo.

 

Legevaktsamarbeid

Dagens styrevedtak peker også på mulighetene som ligger kommunesamarbeidet i Orkdals-regionen når det kommunale tilbudet utvides til å bli døgnåpent. Det betyr at døren fortsatt vil være åpen for akutt hjelp når tilstanden er klar og ikke trenger avansert behandling.

 
– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å forsteke samarbeidet mellom St. Olavs Hospital, Orkdal og legevaktsentralen. Det gjør det mulig å gi et bedre tilbud til de letteste akuttpasientene, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

 
Det skal nå utredes en felles akuttfunksjon med kommunene i Orkdalsregionen innen 1. januar 2017.

 
Det er i dag ikke ekstra bevilgninger for å gjennomføre nye tiltak, men de må realiseres gjennom omprioriteringer og mer effektive måter å jobbe på.

 
Dagens styresak oppsummerer resultater og anbefalinger i prosjektet «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling». Prosjektet favner bredt og mandatet peker på flere områder.