KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-Norge

Vi bistår kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge med rusfaglig kompetanse og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling. Vi har også en seksjon for Forskning og utvikling, samt et Lærings- og mestringssenter. KoRus Midt er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin,  St. Olavs hospital.

ansatte i KoRus MIdtSeksjoner: 

NYHETER FRA KORUS-MIDT

 • 09.04.2019
  Kurskvelder for frivillige

  KoRus Midt arrangerer kurskvelder for frivillige i samarbeid med kommunene i Værnesregionen, politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten. Satsningen kalles «Trivsel og trygghet for alle».

 • 27.03.2019
  Nettverkssamlinger rus og psykisk helse

  Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til tre nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2019. 

 • 21.03.2019
  Workshop om lokalt overdosearbeid

  Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022 er nå lansert. 7. mai arrangerer KoRus Midt workshop om lokalt overdosearbeid for kommunene i Trøndelag.

 • 01.03.2019
  Alkoholbruk ingen privatsak

  Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte. Når helsepersonell kvier seg for å spørre om rusbruk har det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • 19.02.2019
  Møtes til cannabisdiskusjon

  Fire ganger i året treffes mennesker som på forskjellige måter jobber med cannabisbrukere til erfaringsutveksling hos KoRus Midt.

 • 12.02.2019
  Seminar om spilleproblemer

  KoRus Midt arrangerer i mars to seminar om penge- og dataspill i Møre og Romsdal. Målgruppen er ansatte i utdannings- og helsesektoren, lag og organisasjoner.

 • 08.02.2019
  Tilskudd for brukerinvolvering

  Kommunene kan nå søke fylkesmannen om midler for å ansette personer med bruker- og pårørendeerfaring, slik at de kan gjøre en innsats i det kommunale rusarbeidet.  

 • 01.02.2019
  Tidlig Inn - for barnas skyld

  Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Målgruppen for opplæringsprogrammet Tidlig Inn er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

 • 23.01.2019
  Ny rapport om rustrender i Trondheim

  Rapporten «Føre var Trondheim», utarbeidet av KoRus Midt beskriver økt bruk av hasj, kokain og ecstasy i byen. 

 • 22.01.2019
  Nettverkssamling i motiverende intervju

  Tirsdag 5. mars 2019 arrangerer KoRus Midt en nettverkssamling for erfaringsdeling, veiledning og faglig påfyll innen Motiverende intervju (MI). 

 • 18.01.2019
  Klart for Ruskonferansen 2019

  For sjette gang i historien arrangeres den store nasjonale Ruskonferansen 24. og 25. april i Trondheim.

 • 17.01.2019
  Hvordan jobbe rusmiddelforebyggende på lokalt nivå?

  Kommunen er en helt sentral aktør når det gjelder å begrense alkohol- og annen rusmiddelbruk. En fersk KoRus-rapport peker på hvilke virkemidler og handlingsrom kommunen har i dette arbeidet. 

 • 16.01.2019
  Seminarer for oversikt over rusbildet

  Oversiktsseminar gjør kommunene i bedre stand til å nyttiggjøre seg all den kunnskapen de faktisk har om den lokale russituasjonen. 

 • 15.01.2019
  Yngre ruspasienter får lettere tilbakefall

  Hvilke variabler har mest å si for om en ruspasient ender opp med å ruse seg på nytt etter behandling? Helle Wessel Andersson har forsket på dette og funnet fire vesentlige faktorer. 

 • 09.01.2019
  Elektronisk verktøy for bedre helse

  Direktoratet for e-helse har utviklet verktøyet Bare Du for å hjelpe innbyggerne med å få sunnere vaner. Her kan du både finne ut om du drikker for mye, og få hjelp til å slutte å røyke. 

 • 03.01.2019
  Taushetspliktens dilemma

  Det er behov for et tverrfaglig og praksisnært kompetanseløft rundt taushetsplikten.  Juristen alene kan ikke lenger dekke de behov fagfeltet etterspør.

 • 12.12.2018
  En trygg havn

  Når livet er tungt kan foreldrerollen fremstå som helt umulig. Ved Barnas Stasjon kan mammaer, pappaer og barn få hjelp.

 • 03.12.2018
  Ny utgave av Rusfag

  Barn som pårørende er tema i siste utgave av bladet Rusfag.

 • 30.11.2018
  Vil styrke brukernes stemme

  KoRus har siden 2017 undersøkt hva brukerne av kommunale rustjenester faktisk synes om hjelpen de mottar. Til neste måling er målet å doble antall respondenter, samt å få med flere kommuner med på denne unike muligheten til å gi brukerne en stemme.

 • 30.11.2018
  Økte tilskudd til psykologer

  Helsedirektoratet foreslår å bevilge 50 millioner kroner ekstra til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenester neste år. 

 • 21.11.2018
  Etterlyser mer musikkterapi

  Systematisk bruk av musikkterapi i behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser anbefales i nasjonale retningslinjer. Men Midt-Norge ligger etter i utviklingen.

 • 19.11.2018
  Herøyungdom utfordret kommunen

  Ungdomsrådet i Herøy kommune kom med flere forslag til tiltak for å snu negative trender i ungdommens rusbruk.

 • 09.11.2018
  Snuoperasjonen i Verdal

  Rus, trafikkulykker og selvmord tok livet av 50 ungdommer i løpet av et tiår i Verdal. Hvordan greide bygda å snu den negative utviklingen?

 • 26.10.2018
  Rusplan får effekter

  Alle skolene i videregående opplæring i Møre og Romsdal har en felles «Plan for rusarbeid for skolen». Hovedmålet med den er å skape et godt, trygt og inkluderende miljø der alle elevene blir sett og tatt vare på.

 • 19.10.2018
  Rus blir tema på Innovasjonskonferansen

  Hvordan se på rus med nye briller i helsetjenesten? Det blir et av temaene når myndigheter, forskere, pasienter og andre møtes til Innomed-konferansen på Scandic Hell Hotell Værnes 15. november.

 • 11.10.2018
  Ny rapport om studentrus i Trondheim

  Under halvparten av studentene i Trondheim vet hvor de kan henvende seg om de eller noen de kjenner får et problematisk forhold til rus. 

 • 11.10.2018
  Ni av ti kommuner tilfredse med Korus

  92 prosent av kommunene KoRus er i kontakt med er fornøyde eller svært fornøyde med kontakten.

 • 10.10.2018
  KoRus tilbyr gratis fagdag om musikkterapi

  I samarbeid med Napha arrangerer KoRus fagdag i musikkterapi for alle interesserte 20. november.

 • 09.10.2018
  Rus og samfunn skriver om treningstilbud ved St. Olavs

  Pasienter i rusbehandling er storforbrukere av fastlege, legevakt og sykehus . Den enkleste medisinen mot svak somatisk helse  i denne pasientgruppen har likevel vært lite i bruk. St. Olavs hospital i Trondheim har endret på dette. Det er p...

 • 05.10.2018
  ABC: Friskt syn på mental helse

  KoRus Midt og resten av Folkehelsealliansen i Trøndelag blir spydspiss for å ta i bruk en ny og positiv måte å tenke mental helse på i Norge.

 • 04.10.2018
  Nye møter mellom pårørende og fagfolk

  Lærings- og mestringssenteret sørger for at fagpersoner og pårørende til rusavhengige møtes i høst.

 • 02.10.2018
  Storprosjekt innen rus og vold

  Hele tolv kompetansesentre samarbeider for å gjøre hjelpeapparatet bedre rustet på området rus og vold.

 • 02.10.2018
  Hvor fornøyde er brukerne av rustjenestene?

  KoRus Midt undersøker hva brukerne av kommunale rustjenester synes om hjelpen de får.

 • 06.07.2018
  Nettverksmøter

  Nettverksmøter er en intervensjon og behandlingsform som gjennom brukermedvirkning og mobilisering av sosiale nettverk kan utløse ressurser til støtte og problemløsning.

 • 03.04.2018
  Kommunenes folkehelseprofiler for 2018

  Tema for folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

 • 20.09.2017
  Å snakke med eldre om rusmiddelvaner

  Ålesund kommune har et tilbud til kommunens 75-åringer om et forebyggende hjemmebesøk, hvor også temaet rusmiddelvaner diskuteres.

 • 20.09.2017
  Frivillighetsskole 28. mai på Steinkjer

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Kompetansesenter rus Midt-Norge, Steinkjerfestivalen og politiet i Nord-Trøndelag tilbyr opplæring til ansvarlige og frivillige som arrangerer fester, festivaler, bygdedager og andre arrangement...

 • 20.09.2017
  Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner

  Les rapporten med resultater fra kommunenes BrukerPlan-kartlegging av brukere med rus- og psykiske helseproblem i 2015.

 • 20.09.2017
  Er du berørt av en annens rusmiddelproblem?

  I arbeidet med pårørende har man lenge sett behov for en brosjyre som sier noe om hvordan det er å være pårørende. Håpet er at den skal gjøre oss alle oppmerksomme på hvordan andres problemer kan påvirke og belaste oss.

 • 20.09.2017
  Pappa var så rar i helgene

  Artikkel i Adresseavisen om pårørende og rus: I mange år leverte «Tone» fra seg datteren til en far som drakk for mye i helgene. Hun visste ikke at eksen hadde et så alvorlig alkoholproblem.

 • 20.09.2017
  Når pårørende blir fagpersoner

  Elisabeth Gjetøy kurses til å bli ny «Møteplass»-leder, og bidrar med unikt perspektiv som både fagperson og pårørende selv.

 • 20.09.2017
  Tilskudd til folkehelsetiltak 2016

  Det er bevilget 5 millioner kroner til folkehelsetiltak av nasjonal betydning i 2016. Fristen for å søke er 15. april.

 • 20.09.2017
  Veilederen Barnespor for helsepersonell er revidert

  Kompetansesenter rus – Midt-Norge har i samarbeid med barneansvarlige fra rus og psykiatri utviklet samtaleverktøyet kalt Barnespor. Heftet er nå revidert, blant annet for i sterkere grad gi innspill som kan bidra til at mindreårige barn få...

 • 20.09.2017
  Rusforebygging på agendaen i Fosen

  I to år har flere Fosen-kommuner jobbet sammen med Kompetansesenter rus – Midt-Norge for å øke kompetansen om problemstillinger knyttet til rus.

 • 20.09.2017
  Relansering av nettressursen "Snakk om rus"

  I dag relanseres nettressursen snakkomrus.no, med flere nye verktøy, tilpasset PC så vel som håndholdte enheter og med ny app som kan brukes uten internett-tilgang.

 • 20.09.2017
  Fagfolk lærer av pårørende

  Konseptet «Møteplass» er en unik mulighet for fagfolk å lære av pårørende. Nå starter 12 nye fagfolk med sin opplæring til å bli nye Møteplass-ledere.

 • 20.09.2017
  Husk søknadsfrist for tilskuddsordning

  Søknadsfristen for Helsedirektoratets tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid er 15. februar.

 • 20.09.2017
  Fagsamling om alkoholloven

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenter rus Midt-Norge, på vegne av samarbeidspartnere i prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering, inviterer saksbehandlere og ansvarlige for alkoholloven, folkehelsekoordinatorer, SLT koordinatorer o...

 • 09.02.2017
  Betydelig lavere livskvalitet blant pasienter med ruslidelser og psykiske tilleggslidelser

  Tilfredshet med egen helse påvirkes av alvorlige og kompliserte lidelser. Som del av en større multisenterstudie i Midt-Norge hvor vurdering og behandlingsbehov blant pasienter med ruslidelser ble undersøkt så man også på helserelatert livskvalitet.

 • 13.01.2017
  Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

  Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017.

Kurs og samlinger


 

               

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.