Mann i natur_Illustrasjon

KoRus

Kompetansesenter Rus - Midt-Norge

Om oss

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

KoRus-Midt er ett av syv regionale kompetansesentre på rusfeltet i Norge. Vi får vårt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.

Felles nettportal - Kompetansesenterrus.no

Les mer om Tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer

KoRus-Midt er fra 2014 organisert som en del av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Vi er 36 medarbeidere organisert i fem seksjoner. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Fylkeskontor finner du på Moa i Ålesund og på Levanger ved Nord universitet i Nord-Trøndelag. Vi driver også klinikkens Lærings- og mestringssenter (LMS) og Seksjon for Forskning og utvikling (FoU).

"Sammen for rusfaglig kompetanse" er visjonen til KoRus - Midt-Norge.

Arbeidsområder og målgrupper:

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Alt vi jobber med handler om dette:

  •  Hvordan unngå problemutvikling? (Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid)
  • Hvordan gripe tidlig inn i en problemtuvikling? (Tidlig intervensjon)
  • Hvordan gi best mulig behandling ved etablerte problemer? (Rusbehandling)

Våre viktigste målgrupper og samarbeidspartnere er rusfaglige medarbeidere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Også andre instanser er viktige: Fylkesmannen (lokal stat), fylkeskommune, Helsedirektoratet, andre kompetansesentre, brukerorganisasjoner, høgskole- og universitetssektoren, andre forskningsmiljøer, profesjonsforeninger, arbeidslivet, politi, kriminalomsorg, barnevernet og frivillig sektor  som idrett og kultur.

Kompetansesenter rus inngår i Kompetansesenterforum i Midt-Norge. Dette er en arena for samhandling mellom kompetansesenter i regionen med kunnskap innenfor feltene psykisk helse, rus, vold og traumer, barnevern og utviklingshemming. Vi deltar i en rekke andre nettverk nasjonalt, regionalt og lokalt. Gjennom Kompetanseforum utveksler vi kunnskap og erfaringer, slik at vi på en god måte kan samordne vår kunnskapsformidling til våre felles målgrupper.

Ta gjerne kontakt med oss for mulig samarbeid!

Kompetansesenterforum i Midt-Norge

Arbeidsformer: 

Kompetanse kan i bred forstand defineres som kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som kan bidra til å løse problemer og eller utføre arbeidsoppgaver.

Vi skal løse oppdragene våre med høy kvalitet i dialog med våre brukere for å utvikle kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse. 

 «Kunnskapsbasert praksis = kontekstsensitiv praksis som tar opp i seg summen av relevant forskning, faglig ekspertise og brukererfaring».

Vi jobber med kompetanseutvikling på fire nivåer:

Nivå 1: Enkeltstående kurs- og konferanser

Nivå 2: Etablerte nettverk for kompetansesamarbeid

Nivå 3: Prosjektrettet forpliktende innsats inntil 12 mnd med sikte på praksisendring

Nivå 4: Prosjektrettet forpliktende innsats utover 12 mnd med sikte på praksisendring som er evaluert og implementert.  

Ansatte 

Her finner du oversikt over ansatte i KoRus

KoRus i media og sosiale medier

Vi bruker Facebook, Twitter og YouTube til å legge ut siste nytt om vår virksomhet og fagområde, informasjon om kurs og samlinger, samt bilder og videoer av det vi jobber med.

 

Vi har også egen blogg:

Rusfaglig blogg

For mediehenvendelser eller spørsmål om KoRus-Midt sin bruk av sosiale medier, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver May Brit Leirtrø Røstad.

Nyttige lenker

Nyttige lenker - KoRus

Publikasjoner

Rusfag-magasiner

Informasjonsmateriell

Forskningspublikasjoner

Rapporter

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidlene er omdisponert fra 2017

KoRus har de siste årene forvaltet tilskudd til rusmiddelforebyggende tiltak gjennom stimuleringsmidler til kommunene. Fra 2017 er bevilgningen til denne tilskuddsordningen innlemmet i et nytt program for folkehelsearbeid.

 

Program for folkehelsearbeid

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere et ti-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

Formålet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid på lokalt nivå. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til inkludering gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.

 

KS har følgende omtale av programmet på sine nettsider: Veldig glad for folkehelseprogram  

 

Fylkeskommunen kan søke om å bli programfylke

Det er under etablering en tilskuddsordning til programmet der fylkeskommunen(e) kan søke om å bli programfylke. Fylkeskommunen får ansvar for å samordne programmet  regionalt og for å tildele midler til tiltak i kommunene.  Dette skal skje i samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.

Tilskuddsordningen til fylkeskommunene vil offentliggjøres på Helsedirektoratets nettsider i januar 2017, med søknadsfrist 1. april 2017.                  

 

Mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Et sentralt mål for programmet er å styrke det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet. Det stimuleres derfor til samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer både på statlig nivå og fylkeskommunalt/kommunalt nivå.

De regionale kompetansesentrene på rus (KoRuS) og regionale kunnskapssentrene på barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU/RBUP) kan spille en viktig rolle. I følge sitt felles samfunnsoppdrag skal sentrene bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning, og slik bidra til mer kunnskapsbasert praksis og beslutninger samt bidra til kunnskapsoppsummering og praksisnær forskning. Sentrene vil være svært aktuelle samarbeidspartnere for kommunene og fylkeskommunene i programmet.

 

Helsedirektoratet vil fortløpende legge ut aktuell informasjon etter hvert som programmet utvikler seg på denne nettsiden:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene


 


 

Nyheter fra KoRus-Midt