Mann i natur_Illustrasjon

KoRus

Kompetansesenter rus - Midt-Norge

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetanseutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Seksjoner: 

NYHETER FRA KORUS-MIDT

 • 03.12.2018
  Ny utgave av Rusfag

  Barn som pårørende er tema i siste utgave av bladet Rusfag.

 • 30.11.2018
  Vil styrke brukernes stemme

  KoRus har siden 2017 undersøkt hva brukerne av kommunale rustjenester faktisk synes om hjelpen de mottar. Til neste måling er målet å doble antall respondenter, samt å få med flere kommuner med på denne unike muligheten til å gi brukerne en stemme.

 • 30.11.2018
  Økte tilskudd til psykologer

  Helsedirektoratet foreslår å bevilge 50 millioner kroner ekstra til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenester neste år. 

 • 21.11.2018
  Etterlyser mer musikkterapi

  Systematisk bruk av musikkterapi i behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser anbefales i nasjonale retningslinjer. Men Midt-Norge ligger etter i utviklingen.

 • 19.11.2018
  Herøyungdom utfordret kommunen

  Ungdomsrådet i Herøy kommune kom med flere forslag til tiltak for å snu negative trender i ungdommens rusbruk.

 • 09.11.2018
  Snuoperasjonen i Verdal

  Rus, trafikkulykker og selvmord tok livet av 50 ungdommer i løpet av et tiår i Verdal. Hvordan greide bygda å snu den negative utviklingen?

 • 26.10.2018
  Rusplan får effekter

  Alle skolene i videregående opplæring i Møre og Romsdal har en felles «Plan for rusarbeid for skolen». Hovedmålet med den er å skape et godt, trygt og inkluderende miljø der alle elevene blir sett og tatt vare på.

 • 19.10.2018
  Rus blir tema på Innovasjonskonferansen

  Hvordan se på rus med nye briller i helsetjenesten? Det blir et av temaene når myndigheter, forskere, pasienter og andre møtes til Innomed-konferansen på Scandic Hell Hotell Værnes 15. november.

 • 11.10.2018
  Ny rapport om studentrus i Trondheim

  Under halvparten av studentene i Trondheim vet hvor de kan henvende seg om de eller noen de kjenner får et problematisk forhold til rus. 

 • 11.10.2018
  Ni av ti kommuner tilfredse med Korus

  92 prosent av kommunene KoRus er i kontakt med er fornøyde eller svært fornøyde med kontakten.

 • 10.10.2018
  KoRus tilbyr gratis fagdag om musikkterapi

  I samarbeid med Napha arrangerer KoRus fagdag i musikkterapi for alle interesserte 20. november.

 • 09.10.2018
  Rus og samfunn skriver om treningstilbud ved St. Olavs

  Pasienter i rusbehandling er storforbrukere av fastlege, legevakt og sykehus . Den enkleste medisinen mot svak somatisk helse  i denne pasientgruppen har likevel vært lite i bruk. St. Olavs hospital i Trondheim har endret på dette. Det er p...

 • 05.10.2018
  ABC: Friskt syn på mental helse

  KoRus Midt og resten av Folkehelsealliansen i Trøndelag blir spydspiss for å ta i bruk en ny og positiv måte å tenke mental helse på i Norge.

 • 04.10.2018
  Nye møter mellom pårørende og fagfolk

  Lærings- og mestringssenteret sørger for at fagpersoner og pårørende til rusavhengige møtes i høst.

 • 02.10.2018
  Storprosjekt innen rus og vold

  Hele tolv kompetansesentre samarbeider for å gjøre hjelpeapparatet bedre rustet på området rus og vold.

 • 02.10.2018
  Hvor fornøyde er brukerne av rustjenestene?

  KoRus Midt undersøker hva brukerne av kommunale rustjenester synes om hjelpen de får.

 • 06.07.2018
  Nettverksmøter

  Nettverksmøter er en intervensjon og behandlingsform som gjennom brukermedvirkning og mobilisering av sosiale nettverk kan utløse ressurser til støtte og problemløsning.

 • 03.04.2018
  Kommunenes folkehelseprofiler for 2018

  Tema for folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

 • 20.09.2017
  Å snakke med eldre om rusmiddelvaner

  Ålesund kommune har et tilbud til kommunens 75-åringer om et forebyggende hjemmebesøk, hvor også temaet rusmiddelvaner diskuteres.

 • 20.09.2017
  Frivillighetsskole 28. mai på Steinkjer

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Kompetansesenter rus Midt-Norge, Steinkjerfestivalen og politiet i Nord-Trøndelag tilbyr opplæring til ansvarlige og frivillige som arrangerer fester, festivaler, bygdedager og andre arrangement...

 • 20.09.2017
  Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner

  Les rapporten med resultater fra kommunenes BrukerPlan-kartlegging av brukere med rus- og psykiske helseproblem i 2015.

 • 20.09.2017
  Er du berørt av en annens rusmiddelproblem?

  I arbeidet med pårørende har man lenge sett behov for en brosjyre som sier noe om hvordan det er å være pårørende. Håpet er at den skal gjøre oss alle oppmerksomme på hvordan andres problemer kan påvirke og belaste oss.

 • 20.09.2017
  Pappa var så rar i helgene

  Artikkel i Adresseavisen om pårørende og rus: I mange år leverte «Tone» fra seg datteren til en far som drakk for mye i helgene. Hun visste ikke at eksen hadde et så alvorlig alkoholproblem.

 • 20.09.2017
  Når pårørende blir fagpersoner

  Elisabeth Gjetøy kurses til å bli ny «Møteplass»-leder, og bidrar med unikt perspektiv som både fagperson og pårørende selv.

 • 20.09.2017
  Tilskudd til folkehelsetiltak 2016

  Det er bevilget 5 millioner kroner til folkehelsetiltak av nasjonal betydning i 2016. Fristen for å søke er 15. april.

 • 20.09.2017
  Veilederen Barnespor for helsepersonell er revidert

  Kompetansesenter rus – Midt-Norge har i samarbeid med barneansvarlige fra rus og psykiatri utviklet samtaleverktøyet kalt Barnespor. Heftet er nå revidert, blant annet for i sterkere grad gi innspill som kan bidra til at mindreårige barn få...

 • 20.09.2017
  Rusforebygging på agendaen i Fosen

  I to år har flere Fosen-kommuner jobbet sammen med Kompetansesenter rus – Midt-Norge for å øke kompetansen om problemstillinger knyttet til rus.

 • 20.09.2017
  Relansering av nettressursen "Snakk om rus"

  I dag relanseres nettressursen snakkomrus.no, med flere nye verktøy, tilpasset PC så vel som håndholdte enheter og med ny app som kan brukes uten internett-tilgang.

 • 20.09.2017
  Fagfolk lærer av pårørende

  Konseptet «Møteplass» er en unik mulighet for fagfolk å lære av pårørende. Nå starter 12 nye fagfolk med sin opplæring til å bli nye Møteplass-ledere.

 • 20.09.2017
  Husk søknadsfrist for tilskuddsordning

  Søknadsfristen for Helsedirektoratets tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid er 15. februar.

 • 20.09.2017
  Fagsamling om alkoholloven

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenter rus Midt-Norge, på vegne av samarbeidspartnere i prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering, inviterer saksbehandlere og ansvarlige for alkoholloven, folkehelsekoordinatorer, SLT koordinatorer o...

 • 09.02.2017
  Betydelig lavere livskvalitet blant pasienter med ruslidelser og psykiske tilleggslidelser

  Tilfredshet med egen helse påvirkes av alvorlige og kompliserte lidelser. Som del av en større multisenterstudie i Midt-Norge hvor vurdering og behandlingsbehov blant pasienter med ruslidelser ble undersøkt så man også på helserelatert livskvalitet.

 • 13.01.2017
  Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

  Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017.

 • 23.08.2016
  Jubileumskonferanse MI

  10 år siden Nord universitet tilbød videreutdanning i MI. Nå inviteres det til Jubileumskonferanse.

 • 01.08.2016
  Invitasjon til Kommunerusprisen 2017

  Under Ruskonferansen 2017 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.

 • 23.06.2016
  – Alkoholpolitikk må inn i folkehelsearbeidet

  – Alkohol skaper store folkehelseutfordringer. Vårt budskap til kommunene er at «alt henger sammen med alt». Vi vil at politikerne skal se sammenhengen mellom trygge oppvekstvilkår og en ansvarlig alkoholpolitikk.

 • 17.06.2016
  Mestringsgrupper for pårørende

  Fra høsten av har vi ledige plasser i våre mestringsgrupper for pårørende både på dag og ettermiddag.

 • 14.06.2016
  Full fart inn i klinikken:

  Marianne Stallvik og Grete Flemmen startet i februar opp en større implementeringsprosess av sine doktorgradsarbeider i Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital.

 • 06.06.2016
  Nytt nummer av Rusfag

  Årets temanummer fra Rusfag er nå ute. Dette nummeret har «Rus og psykisk helse» som tema.

 • 30.05.2016
  Søk tilskuddsordning til psykolog i kommunen

  Helsedirektoratet har publisert 2. kunngjøring av tilskuddordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd» for 2016.

Kurs og samlinger


 

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.