Mann i natur_Illustrasjon

KoRus

Kompetansesenter Rus - Midt-Norge

Om oss

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

KoRus-Midt er ett av syv regionale kompetansesentre på rusfeltet i Norge. Vi får vårt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.

Felles nettportal - Kompetansesenterrus.no

Les mer om Tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer

KoRus-Midt er fra 2014 organisert som en del av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Vi er 36 medarbeidere organisert i fem seksjoner. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Fylkeskontor finner du på Moa i Ålesund og på Levanger ved Nord universitet i Nord-Trøndelag. Vi driver også klinikkens Lærings- og mestringssenter (LMS) og Seksjon for Forskning og utvikling (FoU).

"Sammen for rusfaglig kompetanse" er visjonen til KoRus - Midt-Norge.

Arbeidsområder og målgrupper:

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Alt vi jobber med handler om dette:

 •  Hvordan unngå problemutvikling? (Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid)
 • Hvordan gripe tidlig inn i en problemtuvikling? (Tidlig intervensjon)
 • Hvordan gi best mulig behandling ved etablerte problemer? (Rusbehandling)

Våre viktigste målgrupper og samarbeidspartnere er rusfaglige medarbeidere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Også andre instanser er viktige: Fylkesmannen (lokal stat), fylkeskommune, Helsedirektoratet, andre kompetansesentre, brukerorganisasjoner, høgskole- og universitetssektoren, andre forskningsmiljøer, profesjonsforeninger, arbeidslivet, politi, kriminalomsorg, barnevernet og frivillig sektor  som idrett og kultur.

Kompetansesenter rus inngår i Kompetansesenterforum i Midt-Norge. Dette er en arena for samhandling mellom kompetansesenter i regionen med kunnskap innenfor feltene psykisk helse, rus, vold og traumer, barnevern og utviklingshemming. Vi deltar i en rekke andre nettverk nasjonalt, regionalt og lokalt. Gjennom Kompetanseforum utveksler vi kunnskap og erfaringer, slik at vi på en god måte kan samordne vår kunnskapsformidling til våre felles målgrupper.

Ta gjerne kontakt med oss for mulig samarbeid!

Kompetansesenterforum i Midt-Norge

Arbeidsformer: 

Kompetanse kan i bred forstand defineres som kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som kan bidra til å løse problemer og eller utføre arbeidsoppgaver.

Vi skal løse oppdragene våre med høy kvalitet i dialog med våre brukere for å utvikle kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse. 

 «Kunnskapsbasert praksis = kontekstsensitiv praksis som tar opp i seg summen av relevant forskning, faglig ekspertise og brukererfaring».

Vi jobber med kompetanseutvikling på fire nivåer:

Nivå 1: Enkeltstående kurs- og konferanser

Nivå 2: Etablerte nettverk for kompetansesamarbeid

Nivå 3: Prosjektrettet forpliktende innsats inntil 12 mnd med sikte på praksisendring

Nivå 4: Prosjektrettet forpliktende innsats utover 12 mnd med sikte på praksisendring som er evaluert og implementert.  

Ansatte 

Her finner du oversikt over ansatte i KoRus

KoRus i media og sosiale medier

Vi bruker Facebook, Twitter og YouTube til å legge ut siste nytt om vår virksomhet og fagområde, informasjon om kurs og samlinger, samt bilder og videoer av det vi jobber med.

 

Vi har også egen blogg:

Rusfaglig blogg

For mediehenvendelser eller spørsmål om KoRus-Midt sin bruk av sosiale medier, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver May Brit Leirtrø Røstad.

Nyttige lenker

Nyttige lenker - KoRus

Publikasjoner

Rusfag-magasiner

Informasjonsmateriell

Forskningspublikasjoner

Rapporter

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidlene er omdisponert fra 2017

KoRus har de siste årene forvaltet tilskudd til rusmiddelforebyggende tiltak gjennom stimuleringsmidler til kommunene. Fra 2017 er bevilgningen til denne tilskuddsordningen innlemmet i et nytt program for folkehelsearbeid.

 

Program for folkehelsearbeid

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere et ti-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

Formålet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid på lokalt nivå. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til inkludering gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.

 

KS har følgende omtale av programmet på sine nettsider: Veldig glad for folkehelseprogram  

 

Fylkeskommunen kan søke om å bli programfylke

Det er under etablering en tilskuddsordning til programmet der fylkeskommunen(e) kan søke om å bli programfylke. Fylkeskommunen får ansvar for å samordne programmet  regionalt og for å tildele midler til tiltak i kommunene.  Dette skal skje i samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.

Tilskuddsordningen til fylkeskommunene vil offentliggjøres på Helsedirektoratets nettsider i januar 2017, med søknadsfrist 1. april 2017.                  

 

Mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Et sentralt mål for programmet er å styrke det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet. Det stimuleres derfor til samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer både på statlig nivå og fylkeskommunalt/kommunalt nivå.

De regionale kompetansesentrene på rus (KoRuS) og regionale kunnskapssentrene på barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU/RBUP) kan spille en viktig rolle. I følge sitt felles samfunnsoppdrag skal sentrene bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning, og slik bidra til mer kunnskapsbasert praksis og beslutninger samt bidra til kunnskapsoppsummering og praksisnær forskning. Sentrene vil være svært aktuelle samarbeidspartnere for kommunene og fylkeskommunene i programmet.

 

Helsedirektoratet vil fortløpende legge ut aktuell informasjon etter hvert som programmet utvikler seg på denne nettsiden:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene


 


 

Nyheter fra KoRus-Midt

 • 06.07.2018
  Nettverksmøter

  Nettverksmøter er en intervensjon og behandlingsform som gjennom brukermedvirkning og mobilisering av sosiale nettverk kan utløse ressurser til støtte og problemløsning.

 • 03.04.2018
  Kommunenes folkehelseprofiler for 2018

  Tema for folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

 • 20.09.2017
  Å snakke med eldre om rusmiddelvaner

  Ålesund kommune har et tilbud til kommunens 75-åringer om et forebyggende hjemmebesøk, hvor også temaet rusmiddelvaner diskuteres.

 • 20.09.2017
  Frivillighetsskole 28. mai på Steinkjer

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Kompetansesenter rus Midt-Norge, Steinkjerfestivalen og politiet i Nord-Trøndelag tilbyr opplæring til ansvarlige og frivillige som arrangerer fester, festivaler, bygdedager og andre arrangement...

 • 20.09.2017
  Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner

  Les rapporten med resultater fra kommunenes BrukerPlan-kartlegging av brukere med rus- og psykiske helseproblem i 2015.

 • 20.09.2017
  Er du berørt av en annens rusmiddelproblem?

  I arbeidet med pårørende har man lenge sett behov for en brosjyre som sier noe om hvordan det er å være pårørende. Håpet er at den skal gjøre oss alle oppmerksomme på hvordan andres problemer kan påvirke og belaste oss.

 • 20.09.2017
  Pappa var så rar i helgene

  Artikkel i Adresseavisen om pårørende og rus: I mange år leverte «Tone» fra seg datteren til en far som drakk for mye i helgene. Hun visste ikke at eksen hadde et så alvorlig alkoholproblem.

 • 20.09.2017
  Når pårørende blir fagpersoner

  Elisabeth Gjetøy kurses til å bli ny «Møteplass»-leder, og bidrar med unikt perspektiv som både fagperson og pårørende selv.

 • 20.09.2017
  Tilskudd til folkehelsetiltak 2016

  Det er bevilget 5 millioner kroner til folkehelsetiltak av nasjonal betydning i 2016. Fristen for å søke er 15. april.

 • 20.09.2017
  Veilederen Barnespor for helsepersonell er revidert

  Kompetansesenter rus – Midt-Norge har i samarbeid med barneansvarlige fra rus og psykiatri utviklet samtaleverktøyet kalt Barnespor. Heftet er nå revidert, blant annet for i sterkere grad gi innspill som kan bidra til at mindreårige barn få...

 • 20.09.2017
  Rusforebygging på agendaen i Fosen

  I to år har flere Fosen-kommuner jobbet sammen med Kompetansesenter rus – Midt-Norge for å øke kompetansen om problemstillinger knyttet til rus.

 • 20.09.2017
  Relansering av nettressursen "Snakk om rus"

  I dag relanseres nettressursen snakkomrus.no, med flere nye verktøy, tilpasset PC så vel som håndholdte enheter og med ny app som kan brukes uten internett-tilgang.

 • 20.09.2017
  Fagfolk lærer av pårørende

  Konseptet «Møteplass» er en unik mulighet for fagfolk å lære av pårørende. Nå starter 12 nye fagfolk med sin opplæring til å bli nye Møteplass-ledere.

 • 20.09.2017
  Husk søknadsfrist for tilskuddsordning

  Søknadsfristen for Helsedirektoratets tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid er 15. februar.

 • 20.09.2017
  Fagsamling om alkoholloven

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenter rus Midt-Norge, på vegne av samarbeidspartnere i prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering, inviterer saksbehandlere og ansvarlige for alkoholloven, folkehelsekoordinatorer, SLT koordinatorer o...

 • 09.02.2017
  Betydelig lavere livskvalitet blant pasienter med ruslidelser og psykiske tilleggslidelser

  Tilfredshet med egen helse påvirkes av alvorlige og kompliserte lidelser. Som del av en større multisenterstudie i Midt-Norge hvor vurdering og behandlingsbehov blant pasienter med ruslidelser ble undersøkt så man også på helserelatert livskvalitet.

 • 13.01.2017
  Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

  Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017.

 • 23.08.2016
  Jubileumskonferanse MI

  10 år siden Nord universitet tilbød videreutdanning i MI. Nå inviteres det til Jubileumskonferanse.

 • 01.08.2016
  Invitasjon til Kommunerusprisen 2017

  Under Ruskonferansen 2017 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.

 • 23.06.2016
  – Alkoholpolitikk må inn i folkehelsearbeidet

  – Alkohol skaper store folkehelseutfordringer. Vårt budskap til kommunene er at «alt henger sammen med alt». Vi vil at politikerne skal se sammenhengen mellom trygge oppvekstvilkår og en ansvarlig alkoholpolitikk.

 • 17.06.2016
  Mestringsgrupper for pårørende

  Fra høsten av har vi ledige plasser i våre mestringsgrupper for pårørende både på dag og ettermiddag.

 • 14.06.2016
  Full fart inn i klinikken:

  Marianne Stallvik og Grete Flemmen startet i februar opp en større implementeringsprosess av sine doktorgradsarbeider i Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital.

 • 06.06.2016
  Nytt nummer av Rusfag

  Årets temanummer fra Rusfag er nå ute. Dette nummeret har «Rus og psykisk helse» som tema.

 • 30.05.2016
  Søk tilskuddsordning til psykolog i kommunen

  Helsedirektoratet har publisert 2. kunngjøring av tilskuddordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd» for 2016.

Kurs og samlinger


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.