Mann i natur_Illustrasjon

KoRus

Kompetansesenter Rus - Midt-Norge

Om oss

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

KoRus-Midt er ett av syv regionale kompetansesentre på rusfeltet i Norge. Vi får vårt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.

Felles nettportal - Kompetansesenterrus.no

Les mer om Tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer

KoRus-Midt er fra 2014 organisert som en del av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Vi er 36 medarbeidere organisert i fem seksjoner. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Fylkeskontor finner du på Moa i Ålesund og på Levanger ved Nord universitet i Nord-Trøndelag. Vi driver også klinikkens Lærings- og mestringssenter (LMS) og Seksjon for Forskning og utvikling (FoU).

"Sammen for rusfaglig kompetanse" er visjonen til KoRus - Midt-Norge.

Arbeidsområder og målgrupper:

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Alt vi jobber med handler om dette:

  •  Hvordan unngå problemutvikling? (Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid)
  • Hvordan gripe tidlig inn i en problemtuvikling? (Tidlig intervensjon)
  • Hvordan gi best mulig behandling ved etablerte problemer? (Rusbehandling)

Våre viktigste målgrupper og samarbeidspartnere er rusfaglige medarbeidere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Også andre instanser er viktige: Fylkesmannen (lokal stat), fylkeskommune, Helsedirektoratet, andre kompetansesentre, brukerorganisasjoner, høgskole- og universitetssektoren, andre forskningsmiljøer, profesjonsforeninger, arbeidslivet, politi, kriminalomsorg, barnevernet og frivillig sektor  som idrett og kultur.

Kompetansesenter rus inngår i Kompetansesenterforum i Midt-Norge. Dette er en arena for samhandling mellom kompetansesenter i regionen med kunnskap innenfor feltene psykisk helse, rus, vold og traumer, barnevern og utviklingshemming. Vi deltar i en rekke andre nettverk nasjonalt, regionalt og lokalt. Gjennom Kompetanseforum utveksler vi kunnskap og erfaringer, slik at vi på en god måte kan samordne vår kunnskapsformidling til våre felles målgrupper.

Ta gjerne kontakt med oss for mulig samarbeid!

Kompetansesenterforum i Midt-Norge

Arbeidsformer: 

Kompetanse kan i bred forstand defineres som kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som kan bidra til å løse problemer og eller utføre arbeidsoppgaver.

Vi skal løse oppdragene våre med høy kvalitet i dialog med våre brukere for å utvikle kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse. 

 «Kunnskapsbasert praksis = kontekstsensitiv praksis som tar opp i seg summen av relevant forskning, faglig ekspertise og brukererfaring».

Vi jobber med kompetanseutvikling på fire nivåer:

Nivå 1: Enkeltstående kurs- og konferanser

Nivå 2: Etablerte nettverk for kompetansesamarbeid

Nivå 3: Prosjektrettet forpliktende innsats inntil 12 mnd med sikte på praksisendring

Nivå 4: Prosjektrettet forpliktende innsats utover 12 mnd med sikte på praksisendring som er evaluert og implementert.  

Ansatte 

Her finner du oversikt over ansatte i KoRus

KoRus i media og sosiale medier

Vi bruker Facebook, Twitter og YouTube til å legge ut siste nytt om vår virksomhet og fagområde, informasjon om kurs og samlinger, samt bilder og videoer av det vi jobber med.

 

Vi har også egen blogg:

Rusfaglig blogg

For mediehenvendelser eller spørsmål om KoRus-Midt sin bruk av sosiale medier, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver May Brit Leirtrø Røstad.

Nyttige lenker

Nyttige lenker - KoRus

Publikasjoner

Rusfag-magasiner

Informasjonsmateriell

Forskningspublikasjoner

Rapporter

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Kompetansesenter rus – Midt-Norge forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen «Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene».

Hvem kan søke?

Alle kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal kan søke. 

Det oppfordres til å benytte interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig mht. kommunestørrelse, tilgjengelig kompetanse eller der andre forhold legger til rette for dette. En kommune må stå som hovedsøker og vil være ansvarlig for rapportering.

Om tilskuddet

Det gis normalt støtte på mellom 20. 000 og 100.000 kroner for innsatser i den enkelte kommune. Ved større satsninger i store kommuner kan det gis støtte inntil 100.000 kroner.

Tilskudd gis kun i sammenheng med bistand til kompetanseutvikling fra kompetansesenteret. Det kan ikke søkes midler der man tidligere har mottatt dette.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i det lokale rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene:

• Stimulere til utviklingen av rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene.

• Stimulere til at kommuner gis mulighet til å utvikle egen kompetanse i rusmiddelforebygging.

• Stimulere til planforankring, systematikk og kvalitet i det rusmiddelforebyggende arbeidet.

Målgruppe

Hele befolkningen og risikoutsatte grupper.

Kriterier for måloppnåelse

• Tiltak er forankret i henhold til krav i folkehelseloven, herunder rusmiddelpolitisk handlingsplan.

• Bruk av Ungdata og HKH (hurtig kartlegging og handling) i oversiktsarbeidet.

• Bruk av anerkjente kartleggingsverktøy og metode i arbeidet med tidlig intervensjon.

• Økt kompetanse i kommunen og bedre kvalitet i det forebyggende arbeidet.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. 

Ved søknadsbehandlingen vil det blant annet bli lagt vekt på:

• Tilskudd som bidrar til at kommunene får oversikt over rusmiddelsituasjonen, og igangsetter effektive forebyggende tiltak.

• At det er sikret forankring i kommunalt planverk og forpliktelse fra kommunens side i å følge opp tiltak som igangsettes og ivareta kompetansen.

Stimuleringsmidler kan gis til:

• Frikjøp av ansatte som ellers ikke har anledning til å delta på opplæring.

• Delfinansiering av stillinger knyttet til tiltaksutvikling eller planarbeid.

• Støtte til opplæring gjennom gratis kurstilbud og dekning av reiseutgifter.

• Støtte til evalueringer.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal blant annet inneholde:

• Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til.

• Budsjett inklusiv egenfinansiering og delfinansiering/tilskudd fra andre instanser.

Rapportering på mottatt tilskudd

Tilskuddsmottaker må sende rapport og regnskap for 2015 innen 15. februar 2016.
Tilskuddsmottaker må sende rapport og regnskap for 2016 innen 15. februar 2017.

Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser.

Hvordan søke og rapportere

Søknad og påfølgende rapport fylles ut i egne skjema og sendes elektronisk til kompetansesenteret. Merk at dette er et standardskjema fra Helsedirektoratet. Fyll ut nødvendig informasjon.

Obs! På grunn av en feil i systemet kan det være vanskelig å få lastet opp dokumentene. Dette jobbes det med. Når påloggingsboksen dukker opp, forsøk å trykke "avbryt" et par ganger. Hvis dette ikke fungerer, send mail til vår kommunikasjonsrådgiver, så får dere skjema tilsendt: may.brit.leirtro.rostad@stolav.no

Last ned Søknadsskjema

Last ned Rapporteringsskjema

Søknad og rapport sendes til

Kompetansesenter rus - Midt-Norge/ (+47) 73 86 29 00 / korus@stolav.no

Søknadsfrist 1. mai for vår og 28. oktober for høst. 

Les mer regelverk for stimuleringsmidler


 


 

Nyheter fra KoRus-Midt

23.08.2016

Jubileumskonferanse MI

10 år siden Nord universitet tilbød videreutdanning i MI. Nå inviteres det til Jubileumskonferanse.
01.08.2016

Invitasjon til Kommunerusprisen 2017

Under Ruskonferansen 2017 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
23.06.2016

– Alkoholpolitikk må inn i folkehelsearbeidet

– Alkohol skaper store folkehelseutfordringer. Vårt budskap til kommunene er at «alt henger sammen med alt». Vi vil at politikerne skal se sammenhengen mellom trygge oppvekstvilkår og en ansvarlig alkoholpolitikk.
17.06.2016

Mestringsgrupper for pårørende

Fra høsten av har vi ledige plasser i våre mestringsgrupper for pårørende både på dag og ettermiddag.
14.06.2016

Full fart inn i klinikken:

Marianne Stallvik og Grete Flemmen startet i februar opp en større implementeringsprosess av sine doktorgradsarbeider i Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital.
06.06.2016

Nytt nummer av Rusfag

Årets temanummer fra Rusfag er nå ute. Dette nummeret har «Rus og psykisk helse» som tema.
30.05.2016

Søk tilskuddsordning til psykolog i kommunen

Helsedirektoratet har publisert 2. kunngjøring av tilskuddordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd» for 2016.
29.04.2016

Å snakke med eldre om rusmiddelvaner

26.04.2016

Frivillighetsskole 28. mai på Steinkjer

21.04.2016

Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner

05.04.2016

Er du berørt av en annens rusmiddelproblem?

05.04.2016

Pappa var så rar i helgene

05.04.2016

Veilederen Barnespor for helsepersonell er revidert

31.03.2016

Når pårørende blir fagpersoner

11.03.2016

Tilskudd til folkehelsetiltak 2016

16.02.2016

Rusforebygging på agendaen i Fosen

16.02.2016

Relansering av nettressursen "Snakk om rus"

16.02.2016

Fagfolk lærer av pårørende

16.02.2016

Husk søknadsfrist for tilskuddsordning

16.02.2016

Fagsamling om alkoholloven

Se flere nyheter()