Koronapandemien

Smitteverntiltak ved St. Olavs hospital

På denne siden finner du smitteverntiltak på St. Olavs hospital i forbindelse med koronapandemien. Fra 16. desember gjeninnføres det adgangskontroll ved hovedinngangene. Innlagte pasienter kan få besøk etter avtale med avdeling på forhånd.


 


 

See information in English

 

Alle besøkende skal benytte munnbind under opphold på sykehuset.​​ 

bilde av munnbind

MUNNBIND: Besøkende skal benytte munnbind på sykehuset. Illustrasjon: Colourbox.com

På grunn av smittesituasjonen i Trøndelag, gjeninnføres flere tiltak for å hindre økt smitte blant ansatte fra og med 9. november 2021.​


Se informasjon fra FHI:

Se også: FHI skjerper ​​kravet til bruk av munnbind på sykehusene 24.11.21


Oppdaterte tall på innlagte:

Totalt antall innlagte pasienter registrert med Covid-19: 10

Herav innlagte pasienter med Covid-19 som hoveddiagnose: 4
* Antall av disse pasientene på intensiv: 2
* Antall av disse pasientene på intensiv med respirator: 1

Antall døde pasienter med Covid-19 hittil: 26 (siste 23.01.22)

Tall oppdatert 28. januar 2022 kl. 11:1​5.


​Mediekontakt:

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997​


 

Ansatte

St. Olav følger råd til spesialisthelsetjenesten fra FHI når det gjelder luftveissymptomer og oppmøte på jobb. Uavhengig av vaksinasjonsstatus for den enkelte ansatte, gjelder dette:

 • Ansatte skal ikke gå på jobb ved nyoppståtte luftveissymptomer, men bør holde seg hjemme og testes for korona.
 • Ansatte med nyoppståtte vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer, god allmenntilstand og negativ koronatest, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver. Bør da benytte munnbind ved tett kontakt med pasienter og tilstrebe å holde avstand til andre ansatte.


Følgende smitteverntiltak gjelder:

Avstand: 2 meter avstand innføres der det er mulig.​

Munnbind: Ansatte skal bruke munnbind i sykehusets fellesarealer. Eksempler på fellesarealer: vestibyle, kantine, trappeoppgang, korridor, gangbruer, til/fra garderobe. Generelt skal munnbind benyttes i de situasjoner der det er vanskelig å opprettholde avstand til de rundt. Se ellers Bruk av munnbind på St. Olav​

Interne møter og kurs: Ved fysiske møter, innføres det 2 meter avstand innføres der det er mulig. Max 10 i møterom dersom det er mulig å opprettholde 2 meter avstand. 

Klinikkene bes gjennomgå sine møter for å se om noe kan legges om for å unngå mulige karantener og driftsproblemer. 
 

Sosiale samlinger:Ansatte oppfordres til å redusere sosialt samvær på fritiden. Sosiale sammenkomster i regi av arbeidsgiver arrangeres ikke.

Eksterne møter, arrangement, kurs og samlinger bør tilstrebes å gjennomføres digitalt. Deltagelse i fysiske kurs og møter eksternt avgjøres av klinikksjef. Eksempelvis kan det være viktig å få gjennomført kurs som sikrer kompetansehevning og fremdrift i utdanningsløp.

Hjemmekontor: Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. 

Det er innført påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 
Leder vurderer eventuelle spørsmål rundt hjemmekontor. 
 

Se øvrige koronaregler og anbefalinger fra Trondheim kommune​

​Besøk av servicepersonell (for eksempel vedlikehold medisinteknisk utstyr): Ved behov for servicepersonell fra Norge ligger beslutning hos ansvarlig mellomleder.
Ved behov for servicepersonell fra utlandet innstilles dette av ansvarlig mellomleder, men besluttes av klinikksjef.

Koronasmitte i egen husstand: Se eget punkt om ansatte som er definert som nærkontakter. 

Ansatte som er definert som nærkontakter av smittet: Fra 26. januar 2022 erstatter testing​ smittekarantene for nærkontakter. ​

Dette er gjeldende regler for ansatte som er definert som nærkontakter av koronasmittede per 26. januar 2022:​
 
Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære: 
Tiltak gjelder uavhengig av vaksinestatus.

 • ​​​Ansatte skal testes i 5 dager etter siste nærkontakt:
Ansatte skal testes daglig med Ag-hurtigtest i 4 døgn etter siste nærkontakt. Ag-hurtigtest skal være besvart før man går på jobb.

​- Ansatte skal fortrinnsvis testes med PCR den femte dagen. Kan gå på jobb i påvente av testsvar.

 • Ansatte skal benytte munnbind på jobb fram til 10 dager etter siste eksponering.
 • Ansatte som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder før eksponering bør ikke testes. Ved symptomutvikling; testes i samråd med sin fastlege. Se FHI​.​ 

 • ​Kontinuerlig eksponering i hjemmet:
Dersom den ansatte har flere smittende i husstand, skal ansatte begynne med nytt testregime fra den siste som ble smittet i husstanden.

​- Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). 

​- Ansatte ved St Olavs hospital skal ta PCR på dag 5. Det vil si dag 5 i den smittedes isolasjonsperiode.​
Se også FHI.no om kontinuerlig eksponering i hjemmet)
Ansatte (> 18 år) har plikt til smittekarantene i 10 døgn fra eksponering dersom testregime ikke følges.
 
Øvrige nærkontakter (vært under 2 meter nær smittet i mer enn 15 minutter):
Tiltak gjelder uavhengig av vaksinestatus.

 • ​Ansatte testes straks og dag 3 med Ag-hurtigtest. 
 • Testes også dag 5, fortrinnsvis med PCR.  
 • Ansatte skal bruke munnbind på jobb inntil 10 dager etter siste eksponering. 
 • Testes ved symptomer. 
 • God symptomobservasjon i 10 døgn. 
 • Kan gå på jobb i påvente av testsvar. 
 • Ansatte som har gjennomgått covid-19 de 3 siste mnd bør ikke testes. Ved symptomutvikling; testes i samråd med sin fastlege. Se FHI​.
Ved utvikling av luftveissymptomer, bør ansatte holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2.

Ved spørsmål om testing for ansatte på St. Olav, se stolav.no/koronatest​.

Se også EQS-prosedyre 41858 på Kilden.

St. Olav følger FHIs anbefalinger for helsepersonell som er definert som nærkontakter.

Pasientmottak: Følgeskjema med screeningspørsmål gjeninnføres, og pasienter som har behov for en øyeblikkelig-hjelpsvurdering skal screenes.

Pasienter som kommer til poliklinisk time får før time varsel om at de må kontakte avdelingen dersom de er smittede, er nærkontakter til en smittet eller har luftveissymptomer, slik at behandler kan ta forholdsregler ved timen.

Overordnet skal følgeskjema med screeningspørsmål benyttes for disse:

 • pasienter som besøker mottakene
 • pasienter som overflyttes fra poliklinikk til sengepost
 • pasienter som grunnet særskilte behov innlegges direkte på sengepost
 • elektive pasienter som skal til operasjon

Adgangskontroll: Vektere ved hovedinngangene gjeninnføres fra torsdag 16. desember. 

Parkering: Særordning med rabattert parkering for ansatte vil bli gjeninnført fra 17. desember​. 

Testing for ansatte

Korona testsenter er åpent fra 07.15 - 14.30 alle hverdager. Pause 11.00 - 11.45.

Les mer om test for ansatte her: stolav.no/koronatest

For testing på helg, må ansatte henvende seg til sin hjemkommune. I Trondheim kommune kan ansatte hente spyttprøver på Leutenhaven.

Ansatte skal fortrinnsvis testes med PCR. Kan testes med antigen-hurtigtest på ukurante tidspunkter. ​Ved positiv hurtigtest, må PCR-test hentes, tas og leveres for bekreftelse av covid-19.


Aktuelle EQS-prosedyrer på Kilden (krever tilgang til sykehusnettet):

 • Håndtering av pasienter og retningslinjer for ansatte, EQS ID 41858
 • Leder er ansvarlig for smittesporing, EQS ID 42885

Hurtigtest av pasienter i mottak og ved innleggelse 

St. Olav innfører hurtigtest som en del av smittescreeningen ved mottak av pasienter. Det gjelder disse gruppene:

 • ​Pasienter som kommer til mottak 
 • Pasienter som skal legges inn på sykehuset 
 • Pasienter som har vært på permisjon, og kommer tilbake til sykehuset
For pasienter som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder, vil behandlende lege avgjøre om testing er nødvendig. 

Polikliniske pasienter testes foreløpig ikke.


Pasienter og besøkende

Sykehuset gjeninnfører adgangskontroll fra 16. desember. Besøk avtales på forhånd. Dersom du skal på sykehuset, vær oppmerksom på dette:

Ledsager ved konsultasjon/undersøkelse

Det er tillatt med én ledsager på konsultasjoner og undersøkelser. Barn kan som hovedregel også ha med én ledsager når de skal på sykehuset, dette for at det skal være mulig å overholde avstandskrav i ventesoner og på undersøkelsesrom. ​ ​

Se eget punkt for besøkende om når du​ ikke skal gå inn på sykehuset. 

Husk også munnbind

​Fødende

Besøk til pasienter

Besøk til inneliggende pasienter avtales med avdeling på forhånd.

Besøkende skal benytte munnbind under opphold på sykehuset.

Studenter

Studenter i praksis/arbeid ved St. Olav følger regler som gjelder for ansatte. Når det gjelder testing, må studenter benytte seg av testtilbudet i kommunen

Studenter skal benytte munnbind i sykehusets fellesarealer.


 
​​

Fant du det du lette etter?