Hvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet?

Målet med denne oppfølgingsstudien er å undersøke hvordan det går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet. Studien skal gi oss kunnskap om hva som er viktige faktorer for et godt behandlingsresultat.

En naturalistisk prospektiv studie av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I denne studien følger vi deg over tid for å se hvordan det går etter avsluttet behandlingsopphold. Vi undersøker hvor mange av pasientene som gjennomfører det planlagte døgnoppholdet, og i hvilken grad de oppnår redusert rusmisbruk og bedring av livssituasjonen. En viktig hensikt er å identifisere faktorer som virker inn på utfallet av behandlingen.

Hvem kan delta?

Alle pasienter som henvises til døgnbehandling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital blir forespurt om å delta i undersøkelsen. En forskningskoordinator vil ta kontakt med deg i løpet av dine første to uker ved klinikken.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at du svarer på et spørreskjema ved oppstart og avslutning av døgnoppholdet. I tillegg vil vi ringe deg og høre hvordan det går en tid etter utskrivelsen. Utfylling av spørreskjema tar ca. 15-20 minutter og telefonintervjuene i underkant av 30 minutter. Vi ber også om samtykke fra deg til hente ut noen bakgrunnsopplysninger fra pasientjournalen din.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Helle Wessel Andersson
Telefon: 934 20 083
E-post: helle.wessel.andersson@stolav.no

 

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?