Masterutdanning

St. Olav har behov for flere medarbeidere med både metode- og veiledningskompetanse i klinikken, utover spesialiseringen i de tradisjonelle etter- og videreutdanningene gir. Bruk av forskning og oppdatert kunnskap er viktig for å øke kvaliteten og troverdigheten i tjenestene. En forutsetning for å kunne bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis er tilgang til metodekompetanse på minimum masternivå.

Målet er at medarbeidere fra klinikken etter endt masterutdanning fortsetter i pasientrettet arbeid og bidrar til kunnskapsbasert praksis. Det er ønskelig at masteroppgaven skrives rundt relevante tema for avdelingen eller at de ansatte deltar i relevante prosjekter ved avdelingen.

Rapport om framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten (St. Olavs Hospital, 2012) beskriver målrettet bruk av materkompetanse i klinikken. Helsefaglig ansatte med masterkompetanse kan bidra til å:

  • evaluere og utvikle fagutøvelsen, evt. som videreføring av masteroppgaver
  • bidra til at andres resultater av forskning implementeres i klinikken
  • evaluere og utvikle prosedyrer, gjøre disse kunnskapsbasert
  • veilede kolleger og masterstudenter (bi-veileder) i oppgaveskriving
  • initiere nye fagutviklingsprosjekt/forskning - etablere kombinerte stillinger
  • søke på utlyste prosjektmidler som kan benyttes til frikjøp av tid
  • delta i skriftlig formidling/publisering av artikler, utarbeide presentasjoner og foredrag (link til rapporten)


 

Hva er en mastergrad

Det finnes to typer mastergrader, hvor innhold og hensikt med å gå masterforløpet kan være ulike.

En mastergrad med tydelig vitenskapelig profil gir studenten en akademisk skolering, og gir kunnskap og kompetanse til å arbeide med kvalitetssikring, fagutvikling, vurdere forskning, prosedyreutvikling og lignende. Eksempler på slike mastergrader er sykepleievitenskap og helsevitenskap.

En mastergrad kan også være klinisk spesialisering på masternivå, hvor studenten etter endt grad blir spesialist i et klinisk fagområde, eksempelvis master i intensivsykepleie eller master i psykisk helsearbeid. Opptakskrav for slike mastergrader kan være minst to års relevant praksis og studieforløpet kan inneholde perioder med praksis. Enkelte utdanningsinstitusjoner tilbyr sykepleiere som allerede har en videreutdanning innpass i slutten av et masterforløp, med mulighet til å uteksamineres med mastergrad i klinisk sykepleie.

Begge typer mastergradskompetanse er ønsket i klinikken for å bidra til å heve kvaliteten på den samlede behandling og pleie som utøves av helsepersonell til pasientene.

Hvilke yrkesgrupper

I denne sammenheng beskrives behovet for mastergradskompetansen innen de 3-årige helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene .

Praksis

Noen mastergradsutdanninger inneholder perioder med praksisstudier. Tilbud om praksisplasser er regulert i samarbeidsavtaler mellom St. Olavs Hospital og utdanningsinstitusjonene. Kontakt din utdanningsinstitusjon ved spørsmål om praksis ved St. Olavs Hospital.

Masteroppgave

Det oppfordres til at tema for masteroppgaven har relevans for den ansattes arbeidssted. Det kan være mindre utviklingsprosjekter på enhetene, utvikling av kunnskapsbaserte prosedyrer eller deltakelse i eksisterende forskningsprosjekt. Ansatte med masterkompetanse kan bistå som biveiledere.

Karrieremuligheter

Det er ønskelig at masterkompetansen blir benyttet tett mot pasienten, i det kliniske miljø. Det er i tillegg behov for kompetanse på masternivå i andre helseadministrative eller helsefaglige overordnete stillinger, men den kliniske nærheten er viktig.

Økt faglig ansvar beskrives i stillingsbeskrivelsen til den enkelte ansatte etter fullført studium.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.