HelsaMi

Lærlinger

St. Olavs hospital er lærebedrift for lærlinger fra flere yrkesfag. Lærling er i følge Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i § 3-4.

​Opplæringslova

Lærlingen har i læretiden krav på opplæring, men skal samtidig bidra med verdiskapning. Lærlingen har lønn i læretiden. Lærlingen omfattes ikke av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Ellers har lærlingen samme rettigheter og plikter som øvrige ansatte.

Utdanning for å bli fagarbeider er organisert etter modellen to år i videregående skole og to år læretid i bedrift. Fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole er hjemlet i § 3-5 i Opplæringsloven.  I læretiden har lærlingen tidsbegrenset tilsetting i en bedrift/kommune eller helseforetak.


 

Lærlinger i helsearbeiderfaget


Trondheim kommune og St. Olavs hospital samarbeider om den praktiske opplæringen av lærlinger i helsearbeiderfaget. Noen av lærlingene i Trondheim kommune vil etter søknad få tilbud om læretid ved St. Olavs hospital i deler av det andre læreåret.

Opplæringskontor for lærlinger i helsearbeiderfaget i Trondheim kommune er kommunens personaltjeneste. St. Olavs hospital og Trondheim kommune har et formalisert samarbeid om læretiden til et nærmere avtalt antall helsefagarbeiderlærlinger per år.

St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus samarbeider med nærliggende kommuner innen Orkdalsregionen om praktisk opplæring av lærlinger i helsearbeiderfaget. Opplæringskontor for lærlinger i helsearbeiderfaget ved St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus er hver enkelt kommune innen Orkdalsregionen.

Elever fra andre kommuner som har spørsmål om læretid i helsefagarbeiderfaget ved St. Olavs hospital, kontakter personaltjenesten i Trondheim kommune.

Ambulansefaget

Lærlingene har tidsbegrenset ansettelse i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin i 2 år. Klinikken er godkjent lærebedrift av Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Ledige læreplasser utlyses.

Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag  

Ambulanse og paramedic

Lærlinger i andre fag

Fagene Sikkerhet, Dataelektronikk, Renhold, Portør og Institusjonskokk:
Lærlingene har tidsbegrenset ansettelse i divisjon St. Olavs driftsservice som er godkjent lærebedrift av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Læretiden er 2 år.

Ledige læreplasser utlyses.

Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag

Tilsynsmyndighet for godkjente lærebedrifter

I følge opplæringsloven § 14-1 fører departementet tilsyn med virksomheter etter opplæringsloven og skal i denne forbindelse få tilgang til virksomheter og dokumentasjon.  Kunnskapsdepartementet har delegert oppgaven med å føre tilsyn til fylkesmennene.

Godkjenning av lærebedrifter/samarbeidsavtaler

Trondheim kommune og nærliggende kommuner til St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus har inngått likelydende samarbeidsavtaler om formalisert samarbeid om læretiden til lærlinger i helsearbeiderfaget.

Formålet med samarbeidet er å bidra til utdanning av helsefagarbeidere i henhold til helsetjenestens behov og i samsvar med gjeldende læreplan.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune godkjenner etter søknad lærebedrifter. Iht Opplæringsloven inngår partene et formalisert samarbeid og lærlingene har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten.

Bedrifter som påtar seg opplæring av lærlinger, må være godkjent av fylkeskommunen. Lærebedriften må være faglig vurdert av yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedriften for et forpliktende og formalisert samarbeid.

Yrkesopplæringsnemnd

Fylkeskommunen oppnevner yrkesopplæringsnemnder etter §§ 4-3,12-3 og 12-4 i Opplæringsloven. Det er yrkesopplæringsnemndene som avgjør tidspunkt for fag eller svenneprøver. Det er kommunene og godkjente lærebedrifter som melder opp lærlinger til fagprøve.

Kontakt

Lisa Kristina Bjørnstrøm
Seksjonsleder, opplæringskontoret ved St. Olavs hospital
Tlf: 47 66 75 21
E-post: lisa.kristina.bjornstrom@stolav.no​ 

Fant du det du lette etter?