HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Lungesykdommer

Ved St. Olavs hospital er det Lungemedisinsk avdeling ved Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin som har ansvaret for utdanning i spesialiteten lungesykdommer. Ved tjeneste på lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital vil du som LIS få dekket alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten lungemedisin.

Illustrasjon av lunger

Om avdelingen/seksjonen i St. Olavs hospital

Ved lungemedisinsk avdeling St. Olavs hospital utredes og behandles pasienter med obstruktive, restriktive, interstitielle og vaskulære lungesykdommer, samt pasienter med lungeinfeksjoner, allergier, kreft i lunge og pleura, og søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Avdelingen behandler årlig ca 2500 inneliggende pasienter på sengetunene og ca 10 000 pasienter på poliklinikken.

Avdelingen har en sengeenhet med 36 senger (5 sengetun) , en dagpost med fire observasjonsplasser/utredningspoliklinikk/dagbehandling medikamentell kreftterapi, og en tung overvåkningsenhet (LTOVA) med fem senger i tillegg til en stor generell lungemedisinsk poliklinikk. I tilknytning til poliklinikken har avdelingen et respirasjonsfysiologisk laboratorium hvor all lungefunksjonstesting utføres, og en utredningsenhet med utstyr for fleksibelt bronkoskop inkludert ultralydbronkoskopi (EBUS), fleksibelt thoracoskop, thorakal ultralyd og innleggelse av thoraxdren.

Avdelingen har for tiden 14 overleger (der flere har kombinerte stillinger med NTNU/forskning), en fordypningsstilling, 5 LIS 3-stillinger og 4 LIS 2-stillinger (generell rotasjon lungetjeneste, 6-12 mndr). 10 av overlegene har akademisk kompetanse med PhD. Avdelingen har også fra 1-2 LIS1 i rotasjonstjeneste med psykiatri og kirurgi.

Avdelingen er organisert med fire hovedområder med hver sin ansvarlige seksjonsoverlege:

 1. Lungeovervåkning
 2. Obstruktive lungesykdommer (Tun 2-3)
 3. Lungekreft, utredning og behandling (Tun 4-5)
 4. Poliklinikk

Ved hvert sengetun er det tilknyttet en LIS, samt ansvarlig overlege som er ansvarlig for visittgang. Dagposten er bemannet med en LIS og en overlege som har ansvar for utredning og behandling av lungekreft. Ved poliklinikken er det 2-3 overleger samt en LIS i tjeneste. Sykehuset har for de indremedisinske fag 2-sjikts vaktløsning. LIS deltar i generell indremedisinsk primærvakt ved St. Olavs hospital med hovedvekt på lunge- og infeksjonssykdommer med overlegene som bakvakt.

Om utdanningsløpet

Læringsarenaer for LIS 2 felles indremedisinske læringsmål ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, ved Mottaksavdelingen.

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS 2 mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling; unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre hele løpet for LIS 2 indremedisin.

Tjeneste ved lungemedisinsk avdeling vil dekke alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten lungemedisin del 3 og deler av del 2.

Under utdanningen vil du som LIS rotere innom alle aktuelle seksjoner ved lungemedisinsk avdeling. Tjenestetiden vil som oftest være minst 6 mndr på hvert sted. Det vil under alle seksjonene være mulighet for å gjøre de praktiske prosedyrer som er nødvendig for utdanningen. Alt etter erfaring vil du igjennom tjenesten ha vært innom (stigende etter erfaring):

 1. Sengetun 2-3 (obstruktive sykdommer, interstitielle sykdommer, CF, div. lungesykdommer). Tjeneste som visittgang og vurdering av inneliggende pasienter.
 2. Sengetun 4-5 (lungekreft, utredning, div. lungesykdommer). Tjeneste med generell visittgang og behandling av inneliggende pasienter.
 3. Lungeovervåkning. Dedikert tjeneste for læring av ventilasjonsstøtte.
 4. Dagenhet. Poliklinikk med utredning og behandling av pasienter med lungekreft inkludert tjeneste på bronkoskopistua.
 5. Poliklinikk. Generell lungemedisinsk poliklinikk. Noe av denne tjenesten gjøres også underveis når du er på andre seksjoner.

Generelt om prosedyrer

Som lege i spesialisering får du erfaring i løpet av tjenesten med å tolke arterielle blodgasser, lungefunksjonsundersøkelser, allergitester, røntgen thorax og CT thorax. Du får kunnskap om indikasjon og lærer praktisk gjennomføring av bronkoskopi (inkludert EBUS). LIS behandler pasienter med pneumothorax og/eller pleuravæske og lærer å legge thoraxdren. All utredning og behandling av pasienter med lungekreft foregår ved lungemedisinsk dagenhet eller sengeenhet, og LIS får erfaring med dosering av tumorrettet medikamentell behandling (cytostatika, immunterapi) og observasjon av pasienter mht komplikasjoner til slik behandling.

Ved lungeovervåkningen får du tjeneste med utredning, kontroll og behandling av pasienter med obstruktiv og/eller restriktiv respirasjonssvikt med non-invasiv respiratorbehandling. I tillegg vil man få erfaring med respiratoravvenning av trakeostomerte pasienter.

Tabell over utdanningsløpet

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS ved avdelingen vil bli før oppstart bli kontaktet av personalrådgiver for gjennomgang av praktiske momenter ved ansettelsen. Dette kan gjelde tildeling av passord, tilgjengelige dataprogram, garderobe og kontorplass.

Ved start vil du som LIS få tildelt klinisk veileder og individuell utdanningsplan vil bli laget.

Det er ellers laget skriftlig Informasjon til nye leger ved avdelingen som er tilgjengelig elektronisk (blir sendt ut til nye leger). Denne beskriver i detalj de ulike seksjoner med daglige rutiner og timeplan. Den enkelte seksjonsoverlege vil også ha samtale med deg som ny ansatt på sin seksjon for nærmere informasjon om tjenesten.

Internundervisning og kurs

Avdelingen har internundervisning to ganger (45min) per uke med gjennomgang av teoretisk bakgrunn for de ulike læringsmål i lungemedisin. Dette tilsvarer ca 80 timer over året. (I tillegg er det felles internundervisning for de indremedisinske fagområder 2 ganger pr uke.) Undervisningsutvalget setter opp egen plan for internundervisning for hvert ½-år der alle leger ved avdelingen fordeles på tema som tar utgangspunkt i alle læringsmål. Undervisningsutvalget påser at alle tema er dekket i løpet av 1,5 år-periode.

Under tjenesten vil det bli gitt permisjon til deltagelse på obligatoriske kurs.

Simulering og ferdighetstrening

Avdelingen har et tett samarbeid med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital der det er mulig å få kjørt simuleringer på med kliniske situasjoner (eks HLR, akutt klinisk case). Her vil det etter hvert også bli et tilbud for trening/simulering av praktiske prosedyrer som innleggelse av thoraxdren, non-invasiv ventilasjon og bronkoskopi.

Forskning

Ved avdelingen har de fleste overleger akademisk kompetanse med PhD (2 professorer og flere amanuensis). En del har også kombinerte stillinger ved NTNU og delaktig i aktiv forskning med veiledning av PhD-prosjekt. I tillegg har avdelingen en fordypningsstilling med 50% forskning og 50% klinisk arbeid.  Du vil kunne få introduksjon til forskningsprosjekt ila tjenestetiden av aktuelle overleger og kunne få hjelp til evt søknader på nye prosjekt.

Det avholdes et forskningsmøte hver måned ved avdelingen der forskningsrelaterte tema (inkludert aktuelle læringsmål) og prosjekter legges frem for diskusjon. Dette vil du som LIS også delta på.

Avdelingen har også pågående kliniske studier (både industristøttede og forskerinitierte studier) der LIS vil være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter som deltar i studier.

Felles kompetansemål (FKM)

Kommer.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Supervisjon av LIS vil være avhengig av hvilken del av LIS-forløpet man er i og hvilken seksjon LIS er tilknyttet. Supervisjon vil i hovedsak være knyttet til felles diskusjon/previsitt/visittgang på avdeling, direkte observasjon /praktisk veiledning av prosedyrer, gjennomgang/diskusjon av polikliniske pasienter ved dagpost/poliklinikk. Du vil få supervisjon av overleger ved avdelingen med evt. ansvar for spesifikke fagområder. Daglig diskusjon/gjennomgang av pasienter i felles morgenmøte med flere overleger til stede vil også bli brukt som arena for supervisjon.

Supervisjon ved ulike seksjoner

 • Sengepost/sengetun/lungeovervåkning:
  Planlagt supervisjon (fremgår av arbeidsliste) minst 2 ganger i uken med overlege som deltar på previsitt/visitt, samt avklart (fremgå av arbeidsliste) hvilken overlege som kan supervisere/diskutere pasienter ved behov daglig. Superviserende lege har også ansvar for opplæring/veiledning i evt praktiske prosedyrer som gjøres ved tjeneste på sengetun/overvåkning (eks. bronkoskopi/respiratorinnstilling etc).
 • Dagpost:
  LIS vil alltid jobbe sammen med overlege som superviserer/diskuterer pasienter. De praktiske prosedyrer (thoraxdren/bronkoskopi) gjøres sammen med overlege for direkte veiledning.
 • Poliklinikk:
  Det vil være avklart av arbeidsliste hvilken overlege som er ansvarlig for supervisjon av LIS ved poliklinikk den enkelte dag. Supervisjon vil være knyttet opp til diskusjon av aktuelle pasienter og veiledning for videre håndtering.
 • Praktiske prosedyrer:
  Supervisor (ved sengepost/dagpost eller poliklinikk), eller annen spesifikt oppnevnt overlege er ansvarlig for direkte veiledning ved gjennomføring av prosedyrer etter individuell progresjon i tjenesten (der antall er gitt i prosedyrelisten/læringsaktivitet).
 • Demonstrasjoner av radiologiske undersøkelser:
  Felles supervisjon under morgenmøte/demonstrasjonsmøte der LIS demonstrer bilder.
 • Vakttjeneste for LIS:
  Bakvakt vil fungere som supervisør og kontaktes ved behov for diskusjon/veiledning/supervisjon

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Ved ansettelsen blir du tildelt egen veileder, som er en overlege ved avdelingen.

Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og evt tilbakemeldinger fra supervisør/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere individuell utdanningsplan og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning med alle LIS ved avdelingen (utdanning lungesykdommer) ledet av overlege vil bli gjennomført jevnlig med tema fra egen praksis og de felles læringsmål spesifikt rettet mot egen spesialitet. Gruppeveiledning følger egen årsplan samordnet med individuell veiledning, med vekslende individuell og gruppeveiledning.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.

For endel av læringsaktiviteter må LIS sende melding via kompeanseportalen til supervisør for kvittering av utført aktivitet/prosedyrer, mens noen av prosedyrene kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering.

Veileder kvitterer fortløpende ut læringsmål som blir vurdert sammen med LIS. Videre sender LIS sine læringsmål til endelig godkjenning hos avdelingssjef leger etter anbefaling fra veileder.

For mange av læringsaktivitetene vil avdelingen benytte seg av vurderingskollegium før endelig godkjenning hos leder. Veileder er ansvarlig for å ta opp sin kandidat/LIS i vurderingskollegiet, som vil bestå av alle overleger ved lungemed.avd. som har supervisering/veilederfunksjon. Leder av utdanningsutvalget har ansvar for innkalling til minst et årlig møte for slik vurdering.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget ved avdelingen består av en overlege og en LIS. Det er overlegen som er utdanningsutvalget sin leder og er samtidig utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget organiserer internundervisningen og lager langtidsplan for å påse at alle læringsmål er gjennomgått ila 1 ½ år.

Tillitsvalgte

Det er egen tillitsvalgte for LIS ved lungemed.avd. i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Sveinung Sørhaug: sveinung.sorhaug@stolav.no
Avd.sjef leger

Eivind Bønstad: eivind.bronstad@stolav.no
Leder av undervisningsutvalget/utdanningsansvarlig overlege


Fant du det du lette etter?