Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten urologi

Seksjon for urologi ved kirurgisk klinikk, St.Olavs hospital utfører utredning, behandling og oppfølgning av hele det urologiske spektrum av sykdommer og tilstander med unntak av transplantasjonskirurgi. Prostatasenter for Helse Midt-Norge er tilknyttet vår seksjon.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen/seksjonen

Seksjon har 10 overlegestillinger, 3 B grenstillinger og 2 rotasjons stillinger, i tillegg 2 LIS 1-stillinger. Overleger har seksjonert bakvakt og LIS leger deltar i kirurgisk vaktordning. Det gjennomføres årlig omtrent 2000 operasjoner, spesielt avansert steinbehandling, cancerkirurgi både åpen, minimal invasiv og robotassistert, og inkludert høy dagkirurgisk virksomhet. Vi har omtrent 7000 polikliniske legekonsultasjoner per år. Vi har en sengepost med tilknyttet dagpost og lettpost med høy aktivitet og en dedikert team av sykepleiere.   Urologisk seksjon har lokalansvar for Trondheim område med cirka 200 000 innbyggere og regionalansvar for helseregion Midt Norge med 700 000 innbyggere.

Om utdanningsløpet

LIS2 kirurgi ved St. Olavs hospital

LIS2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Utdanningsløpet for LIS 3 urologi dekkes for alle læringsmål med unntak av LM 83-86 (barneurologiske tilstander) i vår seksjon med en 6 mdrs rotasjonsperiode til Orkdal sykehus som er en del av St. Olavs hospital HF med egen primær vagtordning. LM 83-86 dekkes med 6 måneders rotasjon til barnekirurgisk seksjon på kirurgisk klinikk på St. Olavs hopsital Hf.

Nye LIS leger blir introdusert til seksjonen på felles morgenmøte 1. dag og deretter omvist av sekretær med spesialfunksjon for det praktiske, som kontorplass, garderobe, adgangskort, innføring i talegjenkjenning etc.
De får tildelt veileder innen den første uke og introduksjonssamtale med seksjonsleder innen de første 2 uker med gjennomgang av forkunnskaper, forventninger og utdanningsplan.

Internundervisning og kurs

Hovedansvar for internundervisning ligger hos en LIS 3-lege som fordeler datoer og emner og koordinerer invitasjon av eksterne eller foredragsholdere fra andre seksjoner når aktuelt. Alle leger i seksjon, også LIS leger, bidrar. Planen går over 2 år og knytter læringsmålene til undervisning. Etter deltagelse på relevante møter og kongresser brukes referatene derfra for undervisning.

Det er internundervisning hvert mandag og onsdag ettermiddag 45 minutt, en gang per måned komplikasjonsmøte, hvert tirsdag ettermiddag MDT møte fast med onkologene, patologene og radiologene, andre spesialiteter ved behov. Dette møte er organisert som video konferanse med de andre lokale sykehus i region Midt Norge, som også kan melde inn pasienter til diskusjon. Samlet undervisningstid i seksjon blir da omtrent 80 timer per år. LIS får som regel permisjon med lønn for deltagelse i obligate kurs.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening er integrert i den daglige sammen arbeid i operasjonsstue, dagkirurgi og poliklinikk mellom utdannende overlege/avansert LIS 3 lege og den nye LIS lege. Simulatorprogrammer for oppstart i robotkirurgi er tilgjengelig.  

Forskning

To overleger i urologisk seksjon har PhD, en tredje er i gang med sin PhD. Det forventes og tilrettelegges for at LIS legene deltar i prosjekter og legger fram innlegg på høstmøte og lignende fora. Ved bred akademisk kompetanse er veiledning og rådgiving for realisasjon av egne prosjekter ingen problem.

Felles kompetansemål (FKM)

Forslag til overordnet tekst fra prosjektleder, bruk det om dere vil:
Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Daglig supervisjon er sikret gjennom tett sammen arbeid mellom LIS og overleger gjennom hele kliniske hverdag. Previsitt gjøres alltid med minst en overlege tilstede, operasjoner og prosedyrer blir gjennomført sammen etter mester-svenn prinsippet. Også i vår veldig travelt poliklinikk er det lagt opp til felles poliklinikk med redusert antall pasienter i oppstartsfasen.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning gjennomføres både en til en og som gruppeveiledning. Hver LIS får tildelt en veileder innen første uke etter oppstart som også bistår med utarbeiding av en individuell utdanningsplan. Veileder følger opp faglig progresjon sammen med seksjonsleder og innspill fra supervisører. Det er planlagt å innarbeide individuell og gruppeveiledning i arbeidsplan som avsatt tid. Faglig fordypning er innarbeidet i primærvaktplan.

To ganger årlig vil en evalueringskollegium bestående av overleger fra alle seksjoner foretar en vurdering av alle LIS leger med tilbakemelding om forventet progresjon på ulike områder.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av en leder (overlege med PhD) tre overleger og tre LIS leger. Utvalget møtes fire ganger årlig og bistår med utnevning av veiledere.

Urologisk seksjon har ikke enda utnevnt en utdanningsansvarlig overlege, denne funksjon ivaretas foreløpig av avdelingssjef leger.

Tillitsvalgte

Det er en egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk. Tillitsvalgt bistår i ansettelses saker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen innen urologi ta kontakt med seksjonsleder Andrea Egey.

andrea.egey@stolav.no


Fant du det du lette etter?