Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Rus og avhengighetsmedisin

Utdanningsplanen gjelder for leger i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin er en selvstendig klinikk i St. Olavs hospital (ikke samorganisert med psykiatrien).

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om klinikken

Det er totalt åtte legestillinger ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, fordelt på fire LIS-stillinger og fire overlegestillinger. Alle legestillingene er faste stillinger og er fordelt som følger:

Ved poliklinikken er det to overlegestillinger og to LIS-stillinger. Ved døgnavdeling er det to overlegestillinger og to LIS-stillinger. En overlegestilling er forbeholdt psykiater. En overlege i poliklinikken og en overlege i døgnenheten er spesialister i rus og avhengighetsmedisin.

Klinikken har en seksdelt vaktordning hvor alle LIS og overleger inngår i forvakt. Overlege er bakvakt for LIS. Forvakt er ansvarlig lege på rusakutt på dagtid. Hjemmevakt med utrykning ved behov etter kl 16.30. Det er fire timer tilstedevakt på lørdag og søndag.

Det jobbes tverrfaglig i team bestående av psykologer,
psykologspesialister, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter,
barnevernspedagoger og fysioterapeuter.

Om utdanningsløpet

Klinikkens utdanningstilbud dekker tre års tjeneste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), med målsetting om å kunne tilby LIS nødvendig obligatorisk tjeneste i TSB poliklinikk, døgntjeneste i TSB, samt deler av TSB avrusningstjeneste ved rusakuttavdelingen. I samarbeid med Lade Behandlingssenter (LBS) vil LIS kunne få dekket kravene til TSB-tjeneste i spesialiseringen. LBS kan tilby resterende del av avrusningstjeneste, og for LIS ved LBS kan Rusklinikken tilby tjeneste i poliklinikk med LAR.

Klinikken fokuserer på integrert tverrfaglig utredning og behandling av mennesker med misbruk og avhengighet til rusmidler, spill og anabole steroider med eller uten samtidig behandlingstrengende psykiatriske sykdommer. Klinikken er hovedsakelig fylkesdekkende for Sør-Trøndelag, i tillegg til at det tas imot pasienter til innleggelse også fra Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Klinikk for rus og avhengighetsmedisin har enhet for poliklinikk inklusive LAR, døgnavdeling, intermediærenhet og rusakuttenhet. Døgnavdelingen består av enhet for voksen og enhet for ungdom. Pasientbehandlingen drives i tråd med standarisert pakkeforløp for rus.

For hver enkelt LIS planlegges en rotasjon mellom henholdsvis døgnavdeling og poliklinikk.  Når LIS har vakt har de ansvar for rusakutt på dagtid og tilegner seg gjennom dette avrusningstjeneste. I tillegg foreligger fagavtale for rotasjon til avdeling for avrusning ved Lade Behandlingssenter, Blå Kors for å tilegne seg erfaring fra elektive avrusningsløp.

Det foreligger en rotasjonsavtale med Psykisk helsevern (PH). Tjeneste i PH er nødvendig for å oppfylle noen av læringsmålene for spesialiteten rus og avhengighetsmedisin. Arbeidsgiver kan legge til rette for rotasjon til somatisk avdeling for å oppfylle de somatiske læringsmålene dersom LIS ønsker dette som en del av sitt spesialiseringsløp og LIS ikke allerede har oppnådd læringsmålet ved ansettelse.  Det er som et alternativ laget avtaler om hospitering ved medisinsk avdeling, akuttmottak og smerteklinikk. LIS med lengst ansiennitet i TSB prioriteres for rotasjon. Minimum fem års tjeneste kreves for å bli spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

Tabell over utdanningsløpet

Poliklinikk

Poliklinikken er en allmenn ruspoliklinikk som i tillegg har hovedansvar for legemiddelassistert rehabilitering for alle pasientene i Sør-Trøndelag.  Rusakuttvurderinger mellom kl. 08.00 og 15.30, samt konsultasjonstjenester (tilsyn i somatiske og psykiatriske avdelinger) ivaretas av poliklinikken i samråd med vaktlege. Poliklinikken drifter et dagbehandlingstilbud som inneholder et bredt spekter av terapeutiske gruppetilbud og fysisk aktivitet/trening. I tillegg er vurdering av henvisinger/vurderingsteam lagt til poliklinikken. Poliklinikken har etablert en møtestruktur som ivaretar tverrfaglige vurderinger, herunder et eget legemiddelmøte, knyttet til LAR-medikasjon og rammer for behandlingen, hvor alle legene i poliklinikken deltar.

LIS gjør somatisk undersøkelse i oppstartsamtale, samt medikamentelle vurderinger og andre vurderinger av aktuelle behandlingstiltak i samråd med pasient og behandler for alle pasienter i poliklinikk etter indikasjon. LIS eller overlege er med på alle startmøter i LAR. Det er ukentlig møte med alle leger til stede hvor alle vurderinger i forhold til legemiddelvurderinger i LAR gjøres. Dosevurderinger av LAR-medikament gjøres etter kartlegging av bivirkninger, serumspeil og abstinenssymptomer. Deltakelse i avdelingens ukentlige tverrfaglige behandlingsmøte. LIS har selvstendig behandlingsansvar for egne pasienter, og driver med utredning av ruslidelse og psykisk og somatisk komorbiditet i tillegg til samtaleterapi med fokus på rusmestring, deltakelse i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuell plan. LIS får erfaring med alle pasientkategorier inkludert LAR-pasienter. Det drives veiledning og undervisning etter behov av samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Døgnavdelingen

Enhet for ungdom er utpekt som en regional spesialenhet for rusavhengige ungdom i regionen, og har 13-15 sengeplasser (parplasser). Enheten tilbyr utredning og behandling av ungdom i aldersgruppen 18 – 27 år med alvorlig rusmisbruk/avhengighet, mange med samtidig psykisk lidelse og utfordrende sosiale problemer som utdanning, jobb, bolig, økonomi.  Enheten gir også behandling i henhold til §§§ 10-2, 10-3 og 10-4 i Helse og omsorgstjenesteloven (HOTL). 
Enhet for voksen har 13 sengeplasser og tilbyr samme type behandling for pasienter over 27 år. Varighet på elektive innleggelser er i gjennomsnitt 90 døgn, men behandlingstid tilpasses etter individuelle vurderinger for hver pasient. Det tilbys gruppebehandling inkludert rusmestringsgruppe, mentaliseringsgruppe og kvinnegruppe, samt treningsterapi og individualsamtaler med behandler. 

LIS har mottak av alle nye pasienter som kommer til innleggelse, inkludert somatiske og psykiatriske avklaringer. LIS har selvstendig behandleransvar med utredning og oppfølging av egne pasienter. På indikasjon henviser LIS pasienter til nødvendige supplerende undersøkelser, herunder laboratorieprøver, bildediagnostikk, EEG eller vurdering av annen relevant spesialist. LIS deltar på daglig morgenmøte og på ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter og diagnose-/utredningsmøter. LIS holder regelmessig pasientundervisning.

Fra 2018 er det etablert 4 intermediære senger i enhet for ungdom. Pasienter til intermediær seng kan henvises fra rusakutt, ruspoliklinikk, somatisk- eller psykiatrisk avdeling ved behov for skjerming/stabilisering med varighet på i gjennomsnitt to uker. Målsettingen med planlagte intermediæropphold kan være avklaring av videre tiltak, etablering av samarbeid/oppfølging i kommunen, kortvarig utredning/kartlegging, gjennomføring av somatisk behandling som vanskeliggjøres grunnet ruslidelsen m.m.
 

Rusakutt

Rusakuttavdelingen har 4 sengeplasser og tar i hovedsak imot pasienter til medisinsk abstinensbehandling, stabilisering etter overdose og pasienter med behov for behandling som følge av eskalerende bruk av rusmidler.  I tillegg behandles bl.a. pasienter som er i en rusrelatert krise der utsettelse av avrusning/behandling kan medføre tap/forverring av sosial situasjon. Pasienter som er innlagt i døgnavdeling TSB som har tilbakefall til rus kan tilbys kortvarig avrusning ved rusakutt før tilbakeføring til avdeling ved behov.
Pasienter tilbys opphold i inntil 72 timer, men etter en individuell vurdering kan oppholdet forlenges. Forlengelse kan skje enten videre i rusakuttseng eller ved overføring til intermediær seng. Samtlige pasienter i rusakutt tilbys sømløs overføring til poliklinisk behandling etter oppholdet. Rusakutt-teamet, inkludert vaktlege, utfører konsultasjonstjenester/tilsyn opp mot sykehuset for øvrig samt polikliniske vurderingssamtaler. 
Forvakt er involvert i alle vurderinger knyttet til innleggelse eller poliklinisk vurdering ved rusakutt, vurderinger ved tilsyn ved andre avdelinger i sykehuset, mottak av alle nye pasienter, samt fortløpende vurderinger knyttet til aktuell behandling og forsvarlig utskrivelse. LIS deltar i vaktordning for rusakutt og klinikken for øvrig, under veiledning av overlege i bakvakt. 
 

Samarbeidspartnere

Alle avdelinger samarbeider tett med øvrige avdelinger i sykehuset, fastleger, NAV, kommunal rus- og psykiatritjeneste, barnevern, brukerorganisasjoner, politi og fengselsvesen. Prevensjon til rusavhengige kvinner inkludert LAR-pasienter tilbys via et samarbeid med gynekologisk avdeling St Olavs Hospital. 
Klinikken har et lærings og mestringssenter som jobber med pårørendearbeid, og pårørende involveres i behandlingen i poliklinikk og døgn. Det arrangeres jevnlig felles pårørendedager. Barn av pasienter i TSB tilbys samtale ved klinikken. Det er fokus på ivaretakelse av barn med samarbeid med barnevernet der det er nødvendig.

Introduksjon av nye LIS

Ved oppstart av nye LIS gis opplæring med introduksjon til klinikken og avdelingen. Man får tilsendt introduksjonshefte med informasjon om klinikken samt faglig informasjon. Alle LIS får egen veileder innen første uke, og det utarbeides individuell utdanningsplan. Før man begynner i aktiv vaktordning vil man få opplæring i vaktarbeid. Det tilstrebes at man skal gå med vakttelefonen på dagtid før oppstart i aktiv vakt. Det skal sikres at man har fått kjennskap til klinikkens rutiner og relevante digitale tilganger og opplæring i relevante dataprogram.  Leder tildeler kompetanseplaner relevant for spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin og felles kompetansemål i Kompetanseportalen.

Internundervisning og kurs

Det avholdes legespesifikk internundervisning to timer ukentlig i tema relevant for rus- og avhengighetsmedisin i samarbeid med Lade Behandlingssenter, Blå kors. Da en god del tema under målbeskrivelsen er overlappende med innholdet i undervisningen innenfor den psykiatriske spesialistutdanning, foregår enkelte av undervisningstemaene i fellesskap med den legespesifikke internundervisningen ved psykisk helsevern, St Olavs Hospital. Rus- og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien inviterer hverandre til ett felles halvdagsseminar hvert semester. Det føres presensliste i forbindelse med internundervisning. Det forventes at overleger og LIS ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin bidrar til internundervisningen.
Psykofarmakologisk forum arrangeres første torsdag i desember og juni måned og er obligatorisk for LIS. I tilslutning til Psykofarmakologisk forum arrangeres Rusmedisinsk forum for leger i Midt Norge.
Utdanningsutvalget har ansvar for å sette opp det konkrete programmet for
internundervisning i hvert semester i henhold til gjeldende semester i 4-års
undervisningsplan. Tema for internundervisningen velges ut fra læringsmålene.
Det tilrettelegges for at LIS skal delta på obligatoriske kurs samt får tatt de nødvendige
valgfrie kurstimer. Overleger kan søke om innvilget deltagelse ved en internasjonal
kongress hvert år i tillegg til relevante kurs i Norge.
LIS skal sette av tid til faglig fordypning fire timer ukentlig, disse timene er rent praktisk
samlet til hele fordypningsdager annenhver uke og er lagt inn i tjenesteplanen.

Simulering og ferdighetstrening

Alle ansatte tilbys kurs i HLR, inkludert ferdighetstrening. Det foreligger ikke et fast opplegg for simulering utover dette, men simulatorsenteret ved St Olavs hospital kan lage relevante undervisningsopplegg for legene ved klinikken etter behov.

Forskning

Klinikken har en egen FoU-seksjon. Det utarbeides årlig en strategisk handlingsplan, samt en langtidsplan for en 5 års periode, som revideres årlig. Strategisk satses det på klinikknære forskningsprosjekter hvor pasienter i behandling ved klinikken inkluderes løpende i studiene. Det er kort vei fra ny kunnskap utvikles til det implementeres i klinikken. Leger oppfordres til forskning, og det satses på kliniske forskningsprosjekter.
Ved klinikken er det egen FoU-koordinator. Det er formidlet nødvendigheten av at LIS/overleger har praktisk mulighet til å kunne delta i FoU-arbeid og forskning dersom ønskelig.
Viktigheten av et arbeidsmiljø som legger til rette for forskningsdeltagelse er fremhevet som et satsningsområde i klinikken. Det tilrettelegges for at LIS-legene kan delta på Mini-elf-kurs samt at det tilrettelegges og oppfordres til at en av legene skal påstarte et PhD-løp. Klinikken har øremerket lønnsmidler tilsvarende ett årsverk for å stimulere overleger til forskningsaktivitet. Midlene er tenkt anvendt ved søknad om eksterne midler samt artikkelskriving.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm.  LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.
I tillegg tilrettelegges det for deltakelse på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønskes det at LIS deltar på en til to fellessamlinger i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

LIS samarbeider tett med mer erfarne LIS og spesialister ved avdelingen med tilnærmet daglig supervisjon fra starten av og gjennom flere år av utdanningen. Alle spesialister forventes å bidra i opplæringen. Det forventes at LIS konsulterer mer erfarne kollegaer ved usikkerhet, uerfarenhet og spesielt ved alvorlige, krevende eller sjeldne behandlingsforløp. Etter hvert som LIS blir mer erfarne og selvstendige i arbeidet, og mot slutten av spesialiseringen, vil behovet for supervisjon avta. Det forventes likevel at man regelmessig mottar supervisjon også som erfaren LIS.
Flere av læringsaktivitetene skjer sammen med spesialister i team eller på vakt. Overleger er bakvakt for LIS i vakt og vil da fungere som supervisør. Disse spesialistene vil måtte gå gjennom kurs/opplæring for å sikre at de har kjennskap til hva rollen som supervisør innebærer. Dette gjelder særlig andre yrkesgrupper (psykologer, sykepleiere) samt eventuelle overleger som ikke er veileder. Supervisjon vil skje enten ad hoc, i felles samtaler, over telefon eller som drøftingssamtaler.
Vurderinger ihht prioriteringsveileder skjer i vurderingsteam med spesialister tilstede. Disse vil også fungere som supervisører.
For å sikre tilstrekkelig supervisjon, vil det måtte settes av tid hvor LIS og supervisør gjør vurderinger sammen. Ledelsen inkluderes i planleggingen.
Det er spesielt behov for supervisørutdanning av sykepleiere i rusakutt for opplæring av LIS i bruk av kartleggingsskjema som grunnlag for symptomstyrt abstinensbehandling (eks CIWA, KAOS).

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning og vurdering av LIS vil utføres i henhold til retningslinjer gitt fra Helsedirektoratet.

LIS får oppnevnt veileder av leder før oppstart. Det settes opp fast ukentlig veiledning fra første arbeidsuke. I tillegg kommer ad hoc veiledning etter mester – svenn prinsippet.

Psykoterapiveiledning ihht spesialiseringsregler for LIS – 30 timer psykoterapiveiledning, med dertil godkjent veileder.  Alle aktuelle veiledere må delta på godkjente veilederkurs.
Vurdering av fortløpende progresjon i spesialiseringen / oppnåelse av læringsmål /utførte læringsaktiviteter vil registreres i egen applikasjon, der LIS og veileder eller supervisør/evalueringskollegium vil kunne signere. Progresjon og vurdering av arbeidet vil være tema i ukentlig veiledning hvor veileder gir tilbakemelding til LIS, samt ved halvtårsevaluering (møte med leder, veileder, evt psykoterapiveileder og LIS). Vurdering og tilbakemelding til LIS blir sentralt her inkludert planlegging av videre løp.
Evalueringskollegium består av mindre grupper overleger ved klinikken. Denne gruppa tar stilling til om aktuelle læringsmål er godkjent. Her kan inkluderes LIS’ veileder, overleger som er kollega på enheten/avdelingen eller som på annen måte har nært samarbeid med eller kjennskap til LIS gjennom arbeid.

Det vil avholdes regelmessige møter for kun veilederne der vi kan vurdere LIS’ arbeid, progresjon, egnethet og diskutere utfordringer for LIS gruppen og veiledning/vurdering generelt. Samarbeid med Psykisk helsevern om slike møter.

Det vil legges til rette for at LIS deltar i regelmessig gruppeveiledning for felles kompetansemål. Gruppeveiledningen vil følge sykehusets overordnede plan.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. Se kompetanseportal og læringsaktiviteter/vurderingsform for utdypende informasjon.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget er sammensatt av en overlege og en LIS fra Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og en overlege og en LIS fra Lade behandlingssenter, Blå Kors (privat avtalepartner). Leder for utdanningsutvalget er overlege fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Lokalt utdanningsutvalg ved klinikken består av nevnte overlege og LIS. Det er satt opp 8 møter per år i utdanningsutvalget. LIS er gjennom sin funksjon i utdanningsutvalget delaktig i planlegging av internundervisning og involvert i utarbeidelse oppsett av rotasjon og prioritering for LIS.
UAO funksjonsbeskrivelse:

Tillitsvalgte

Ved klinikken er det plasstillitsvalgt for YLF samt vara tillitsvalgt for YLF som velges blant ansatte LIS. Tillitsvalgt og vara tillitsvalgt deltar i månedlige møter med Klinikkleder og samtlige tillitsvalgte ved klinikken. I tillegg deltar de på jevnlige møter med YLF på St Olavs hospital. Det er kort vei mellom tillitsvalgte og medlemmene noe som fremmer godt samarbeid.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Trine Funder Amundal, utdanningsansvarlig overlege, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin. 
Trine.Funder.Amundal@stolav.no

Fant du det du lette etter?