Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten psykiatri

Psykisk helsevern er godkjent for hele utdanningsløpet for spesialiteten innen voksenpsykiatri, men ingen avdeling er godkjent for alle tjenesteområdene. Det betyr at LIS roterer på de ulike avdelingene. Det er laget en egen retningslinje for tilsetting og rotering av LIS og opprettet et rotasjonsutvalg som koordinerer rotasjon mellom avdelingene. Divisjonen består av flere avdelinger. De tre DPS dekker hvert sitt geografiske område. Østmarka og Brøset er sykehusavdelinger som dekker hele opptaksområdet. Hver av avdelingene har et visst antall LIS. Hver LIS ansettes ved en avdeling. Ved oppstart lages en utdanningsplan med rotasjon for hver LIS.

Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Divisjon Psykisk Helsevern

Divisjon Psykisk Helsevern (PH) yter spesialisthelsetjenester til befolkningen i sørdelen av Trøndelag og består av sykehusavdelingene Østmarka og Brøset, 3 distriktspsykiatriske sentra; Orkdal, Tiller og Nidaros, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk og Avdeling for forskning og utvikling.

Om avdelingene

De tre DPSene er bygd opp med poliklinikk, ambulante team og døgnplasser. Poliklinikk tar imot henvisninger fra fastlege på pasienter i DPSet sitt opptaksområde. Noen av pasientene blir henvist direkte til døgnbehandling. Hver DPS har et ambulant akutt-team som samarbeider nært med kommunal helse- og sosialtjeneste og kan ta pasienter til en kortere krisebehandling. Det er bygd opp ambulante team for langtidsrehabilitering, fortrinnsvis for psykosepasienter ved Tiller og Nidaros DPS (ACT og PART).

Avdeling Østmarka har øyeblikkelig-help-ansvaret. Akuttseksjonen er nylig flyttet inn i nytt bygg og består av tre tun med totalt 40 døgnplasser. I tillegg har Østmarka seksjoner for pasienter som trenger nærmere psykoseutredning (Spesialpost 3), langtidsrehabilitering (Spesialpost 6), forsterket langtidsavdeling (Spesialpost 7), Habiliteringstjenesten for voksne og alderspsykiatri som ligger på Øya.

Avdeling Brøset består av to regionale og en fylkesdekkende sikkerhetspost, en nasjonal Fagenhet for tvungen omsorg, samarbeid med Kriminalomsorgen om fengselshelsetjenesten og Nasjonal enhet for Rettspsykiatrisk Sakkyndighet (NERS).

Divisjonen har også polikliniske team med følgende spesialområder: psykiatrisk ungdomsteam for ruspasienter mellom 15 og 29 år, spiseforstyrrelser, bipolar, søvn, OCD, traume (regionalt tilbud som også har døgnplasser).

I løpet 2018 fikk 12.500 pasienter behandling i PH. Det største antallet får behandling ved poliklinikkene i DPS. De forskjellige DPS har også døgnavdelinger for pasienter som trenger nærmere utredning, stabilisering og behandling.

Det var i 2018 174.000 polikliniske konsultasjoner og totalt 61.500 liggedøgn.

​DøgnposterAntall ansatte​Senger​Overleger​LIS​
​Brøset
  • ​Regional sikkerhetsavdeling
​16​61​
  • ​Fagenhet tvungen omsorg
​5
​Østmarka​418​3​
  • ​Akuttseksjon
418​3
  • ​Spesialposter
​56​13​7
​Nidaros DPS​38​4
​Tiller DPS​28​5​4
​Orkdal DPS​15​2

​1

​Poliklinikker og ambulante team
​Nidaros DPS128​​23
​Tiller DPS​183​214​
​Orkdal DPS​35​4​2


Totalt er det for tiden 88 overleger, hvorav mange har kombinerte stillinger med NTNU. Disse har mellom annet ansvar for undervisning av medisinerstudenter.
Det er 22 stillinger for LIS.

LIS går i forvakt og har sin hovedbase på akuttpost, men har også ansvar for de øvrige avdelingene i divisjonen. En gruppe av overlegene dekker bakvakt på DPS, alderspsykiatri og konsultasjonstjeneste. Den andre gruppen dekker Østmarka og Brøset.

Om utdanningsløpet

Poliklinikk

Her får LIS erfaring i utredning og spesifikk psykiatrisk diagnostikk. Både utredning og videre behandling utformes sammen pasienten og eventuelt kommunale aktører. LIS får erfaring med spesifikke terapeutiske intervensjoner inkludert medikamentell behandling. Under poliklinikktjenesten kan deler av tiden brukes i ambulant akutt-team for tidlig å få erfaring med vurdering av krisesituasjoner.

Ved tjeneste i spesialpoliklinikker får LIS mer inngående kjennskap til utfordringer knyttet til spesifikk pasientgrupper.

Døgn

Ved DPS er døgnbehandling vanligvis ledd i en poliklinisk eller ambulant behandling. Som oftest er det behov for flere rammer rundt behandlingen samt for flere faggruppers bidrag til diagnostikk og behandling. LIS får god erfaring med tverrfaglig arbeid, blant annet miljøterapi.

I døgnposter på sykehus er pasientene innlagt i lengre tid. LIS får erfaring med spesifikke diagnostiske verktøy, observasjon av pasienter over tid og tverrfaglig samarbeid for diagnostikk og videre behandling. LIS går inn som en del av det tverrfaglige teamet. Her ligger det godt til rette for ha vurderinger sammen med overlege.

LIS får erfaring med suicidal- og voldsrisikovurdering, medikamentell behandling over tid og hvordan Lov om psykisk helsevern kan bidra til en god/nødvendig ramme for behandling. LIS går også inn i samarbeid med pårørende. I ulike faser av behandlingen, oppnås læringsmål knyttet til kontakt med fastlege og øvrige helse- og sosialtjeneste i kommunen.

Akutt-tilbudet

Døgnbehandling i Akuttseksjonen gir volumerfaring på vurdering av suicidalitet /voldelighet, type rusmiddelbruk, hvilke rammer som må settes for å gi god behandling i den akutte fasen, bruk av medikamenter og tiltak etter Lov om psykisk helsevern. En spesiell utfordring i akuttpost er forstå ulike kulturers uttrykk i en krisesituasjon.

Psykoterapiveiledning gis av godkjente veiledere ansatt i divisjonen. Denne veiledningen går uavhengig hvor LIS har sin tjeneste.

Tabell over utdanningsløpet

Rotasjonsplan for LIS

Det er laget en retningslinje for tilsetting og rotasjon av LIS. Et rotasjonsutvalg sammensatt avdelingssjefer og representanter for divisjonssjefens stab møtes 3 ganger per år for å vurdere rotasjonssituasjonen.

Rekkefølge og lengde på de ulike tjenestesteder vil avhenge av hvilken avdeling den enkelte LIS blir ansatt i, den enkelte LIS sine ønsker, avdelingenes behov og hensynet til en helhetlig rotasjon. Utdanningsløpet koordineres. Leder vil alltid sørge for at den enkelte LIS får gjennomført den nødvendige tjenesten for å bli godkjent i løpet av normert tid.

Introduksjon av nye LIS

I PH tilsettes LIS på hver avdeling. De tilsettes til ulike tidspunkt og følger de introduksjonsprogram/rutiner som finnes på den enkelte avdeling.

Internundervisning og kurs

Internundervisning foregår hver torsdag mellom 13.30-15.30 på avd Østmarka, minimum 70 timer per år. Undervisningen er obligatorisk for alle LIS-leger. Det kreves signatur for oppmøte. Oppmøtelister sendes inn til Leder av Utdanningsutvalget hvert år. LIS oppfordres til å ta igjen evt fravær fra undervisning med gjennomgang av aktuelle tema med sin veileder.

LIS får delta på obligatoriske kurs.

Utdanningsutvalget planlegger internundervisningen. Vi knytter undervisningen opp mot læringsmål eter ny spesialiseringsordning. Vi er opptatt av at undervisningen skal dekke aktuelle temaer til enhver tid i tillegg til en jevnlig oppdatering av temaer som for eksempel suicidalitet, håndtering av utagering og riktig bruk av psykofarmaka. LIS blir ofte satt opp som ansvarlige for å holde undervisning på oppgitte tema i samarbeid med en erfaren overlege.

Simulering og ferdighetstrening

PH har ikke simuleringstrening som en del av undervisningen av spesialiseringen. Ferdighetstrening kan LIS få knyttet til, blant annet, opplæring i programmet «Terapeutisk mestring av konflikt». Dette er en fast del av opplæringen i akutt-tjenesten.

Forskning

Alle avdelinger i PH har egne FOU-enheter/miljø. Alle avdelinger har også spesialister med PH.D. Det vil være muligheter for LIS som er interessert i forskning å gå inn i forskningsmiljøet for utvikling og prosjekter og motta veiledning.
Avdelingenes forskningsmiljø er knyttet til PH’s Avdeling for Forskning og Utvikling (AFFU) som også driver forskeropplæring.
NTNU har opprettet et eget Institutt for psykisk helse som også er med i det totale forskningsmiljøet som LIS kan bli en del av.

Divisjonen er spesielt opptatt av å få fram klinikknære forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på avdelingen. I tillegg ønsker vi at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjon- og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav oppfordrer vi til deltakelse på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

I døgnpostene kan supervisjon foregå i møte med den enkelte pasient, men også knyttet til behandlingsmøter hvor spesialist alltid er med.
I poliklinikk kan supervisjon gis i behandlingsmøter og der LIS går inn i fellesvurdering med andre behandlere. En annen behandler kan være med å gi supervisjon når LIS har hovedansvar for konsultasjon.

Veiledning og faglig utvikling

Psykiatri har god tradisjon med ukentlig klinisk individuell veiledning. Denne fortsetter, men noen timer kan fortsette med veiledning i gruppe.
PH har egne veiledere godkjent for å dekke behovet for psykodynamisk og kognitiv terapi.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen der går det også fram på hvilken måte de ulike læringsaktiviteter vurderes og godkjennes. 

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av avdelingssjefer i divisjonen i tillegg til overlege som er leder av Utdanningsutvalget.

Utdanningsutvalget har ei arbeidsgruppe som forbereder saker for Utdanningsutvalget.

Med bakgrunn i størrelsen på divisjonen, er det pekt ut en utdanningsansvarlig overlege pr avdeling.

Tillitsvalgte

LIS har egen hovedtillitsvalgt i PH og de store avdelingene har også plasstillitsvalgt.

Hovedtillitsvalgt deltar i de månedlige møtene som divisjonssjefen har med hovedtillitsvalgte.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med medisinsk fagsjef Randolf Terje Vågen.

randolf.terje.vagen@stolav.no

Fant du det du lette etter?