Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Øyesykdommer

På medisinstudiet er øyesykdommer kjent for å være et av de såkalte «småfagene». Til tross for denne merkelappen, vil du raskt oppdage at øyet er et komplekst organ. Hver lille del har en svært viktig oppgave,som i sum bidrar til at vi kan se. Spesialiteten er inndelt i mange subspesialiteter som hornhinne, glaukom, medisinsk og kirurgisk retina, okuloplastikk, barneoftalmologi og katarakt. De fleste øyespesialister som jobber hos oss er tilknyttet ett av disse feltene. Som LIS ved vår øyeavdeling vil du få mulighet til å rotere mellom de ulike seksjonene, og således lære faget av subspesialister på dette nettopp dette fagfeltet.

Bilde av en lege som ser inn i et laserapparat. Under ligger en pasient på en benk.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om organisering av spesialiteten

På medisinstudiet er øyesykdommer kjent for å være et av de såkalte «småfagene». Til tross for denne merkelappen, vil du raskt oppdage at øyet er komplekst organ, der hver lille del har en svært viktig oppgave, som i sum bidrar til at vi kan se. Som ny LIS vil du se at denne spesialiteten er inndelt i mange subspesialiteter/seksjoner, som hornhinne, glaukom, medisinsk og kirurgisk retina, okuloplastikk, barneoftalmologi og katarakt. De fleste øyespesialister som jobber hos oss er tilknyttet ett av disse feltene. Som LIS ved vår øyeavdeling vil du få mulighet til å rotere mellom de ulike seksjonene, og således lære faget av subspesialister på dette nettopp dette fagfeltet. Som universitetssykehus, og det største sykehuset i Helse Midt HF, har vi også ansvar for flere sjeldnere og kompliserte øyetilstander. Du vil derfor se både vanlige, og mer sjeldne øyesykdommer hos oss. Det er mulig å ta hele utdanningsløpet i øyesykdommer ved øyeavdelingen ved St.Olavs hospital, da du kan du få oppfylt alle læringsmålene som trengs for å oppnå spesialiteten øyesykdommer hos oss.

Om avdelingen/seksjonen ved St. Olavs hospital

Vi har 14 overlegestillinger, og 7 LIS stillinger ved øyeavdelingen. Noen av øyelegene har også en stilling ved NTNU, tilknyttet forskning og undervisning. Ved øyeavdelingen jobber også to optikere og en ortoptist, i tillegg til øyesykepleiere og sekretærer.

Øyeavdelingen har en travel poliklinikk, med over 27.000 konsultasjoner i året, i tillegg til dagkirurgi og inneliggende pasienter.

Som ny LIS i øyefaget, vil du få en to ukers introduksjonsperiode, der du vil få opplæring i bruk av ulikt undersøkelsesutstyr som er spesifikt for øyefaget, samt hjelp til rent praktiske ting som ID kort og datatilgang. Du vil delta i vaktordning etter 2 ukers opplæring. Du vil da være alene som øyelege på huset etter kl. 17, men du vil ha en overlege som bakvakt som du kan ringe for å få hjelp av. På vakttid vil du ta hånd om telefoner fra andre leger som trenger råd om øyesykdommer, og du vil tilse og behandle pasienter med øyesykdommer som trenger øyeblikkelig hjelp. Vaktarbeidet er ofte travelt, men til gjengjeld får du sett mange pasienter med varierte problemstillinger. LIS deler på vaktarbeidet, slik at en har 24 timer vakt (hvorav hjemmevakt på natt) etter tur (for tiden 10 delt vakt; vakt hvert 10 døgn).

Når du ikke har vaktarbeid vil du være tilknyttet en av seksjonene. Du vil da ha poliklinikkarbeid med pasienter med innenfor dette fagområdet. Det vil da alltid være en overlege tilknyttet denne seksjonen på jobb, slik at du kan få hjelp/supervisjon.

Øyefaget er et kombinert medisinsk og kirurgisk fag. Ved øyeavdelingen har vi vår egen operasjonsavdeling, med fire operasjonsstuer. Som LIS vil du få være med på operasjoner, når du har rotasjon på en seksjon med kirurgiske problemstillinger.

Om utdanningsløpet

Du kan ta hele av utdanningsløpet ved øyeavdelingen, St.Olavs. I tillegg kan inntil 20 måneder erstattes med tjeneste innenfor ikke godkjent utdanningsinstitusjon, for eksempel forskning. Hos oss jobber du innenfor de tidligere nevnte seksjonene, der LIS roterer hver 6 måned. Vi tilstreber at alle LIS er innom de ulike seksjonene i løpet av de fem utdanningsårene. Vi har samarbeid med øyeavdelingen i Ålesund, Molde og Namsos. LIS fra disse avdelingene har avtale med oss, om 18 måneders tjeneste (tidligere gruppe 1 tjeneste) ved vår avdeling.

Tabell over utdanningsløpet

Internundervisning og kurs

Vi har internundervisning to dager i uken, som er tilrettelagt av og for LIS. Her vil du få opplæring i både praktiske og teoretiske deler av faget. Internundervisningen varer i 45 minutter hver gang, og har tema knyttet opp til det obligatoriske kurset som tilbys det aktuelle semesteret.  LIS må delta på alle de obligatoriske kursene i løpet av spesialiseringsperioden.  

Simulering og ferdighetstrening

Vi tilstreber at alle LIS ved avdelingen får dra på traumekirurgikurs (wetlab) i slutten av LIS perioden.

Forskning

Ved øyeavdelingen har vi en fordypningsstilling, også kalt D-stilling. Denne brukes til å oppnå kompetanseheving ved forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling i minst 50 % av arbeidstiden. Denne stillingen går på rotasjon til LIS som ønsker å engasjere seg i aktuelle forskningsprosjekter ved vår avdeling. Øyeavdelingen har en egen forskningsgruppe, med flere vitenskapelig ansatte, som veileder LIS i forskning.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling. I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon
Som LIS vil du alltid ha en mer erfaren lege å støtte deg på i poliklinikkarbeid. Når du går i vakt, har du alltid en bakvakt du kan spørre om råd.  

Veiledning og faglig utvikling

 Det er satt av tid til veiledning  med overlege en time hver måned (individuell og gruppe). Som LIS har du avsatt av tid til faglig fordypning hver uke.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å bli spesialist i øyesykdommer må du ha godkjent alle 110 læringsmål, med tilhørende læringsaktiviteter. Vi tilstreber å gjennomgå læringsmålene periodisk, ved en midt -og sluttevaluering ved hver seksjon. Veileder eller overlege på din seksjon, vil signere for godkjente læringsmål i kompetanseportalen.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Kommer.

Tillitsvalgte

LiS ved Øyeavdelingen St.Olavs hospital har tillitsvalgt og vara tillitsvalgt som sine representanter for Den Norske Legeforening.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med 

Kjell-Morten Møen
Avdelingsoverlege Øyeavdelingen
Kjell-.Morten.Moen@stolav.no

Fant du det du lette etter?