Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Ortopedi

I Helse Midt RHF er det enighet om at ortopedi-utdannelsen skal være på seks år, hvorav 18 måneder skal gjennomføres ved en høyspesialisert avdeling. I Midt-Norge er dette St. Olavs hospital. Ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, roterer LIS til de forskjellige fagseksjonene ved avdelingen. Vi har fagseksjoner i ryggkirurgi, protesekirurgi, ortopedisk traumatologi, barneortopedi, arthroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi, samt ortopediske infeksjoner og fot-/ankelkirurgi. LIS roterer mellom seksjonene hver sjette måned.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

I Helse Midt RHF er det enighet om at ortopedi-utdannelsen skal være på seks år, hvorav 18 måneder skal gjennomføres ved en høyspesialisert avdeling. I Midt-Norge er dette St. Olavs hospital. Ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital, roterer LIS til de forskjellige fagseksjonene ved avdelingen. Vi har fagseksjoner i ryggkirurgi, protesekirurgi, ortopedisk traumatologi, barneortopedi, arthroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi, samt ortopediske infeksjoner og fot-/ankelkirurgi. LIS roterer mellom seksjonene hver sjette måned.

Ved hver fagseksjon  vil den kliniske hverdag bestå av arbeid ved aktuell sengepost med f.eks. visittgang, seksjonsorientert poliklinikk, samt seksjonsorientert operasjoner. Det tilstrebes at en erfaren overlege har oppstartspoliklinikk sammen med ny LIS med tanke på best mulig opplæring og for å bedre kunne vurdere LIS kunnskapsnivå

Om utdanningsløpet

Tabell over utdanningsløpet

Introduksjon av nye LIS

Ny LIS introduseres for kollegiet på morgenmøtet første arbeidsdag. Ny LIS meldes i god tid til Kontorleder som ordnes de nødvendige papirer, telefon, ID-kort med datatilganger, kontorplass m.m. slik at disse tingene er på plass fra arbeidsdag 1. En mer erfaren LIS viser ny LIS rundt på Bevegelses-senteret samt andre sentre som det jobbes tett opp mot. f.eks. Akutt-senteret  (vaktarbeid)

Internundervisning og kurs

Ved avdelingen er det satt av tid til Internundervisning tre dager i uken:

  • tirsdag og torsdag 07:45 – 08:15
  • fredag fra 08:30 – 09:00.

Internundervisningen blir «kringkastet» via Norsk Helsenett til Orkdal Sykehus og Kristiansund Sykehus (ortopedisk-kirurgisk avdeling). 

Ansvaret for undervisningen er tildelt de forskjellige fagseksjonene på ukebasis, i tillegg bidrar både Orkdal sjukehus og Kristiansund sykehus med forelesninger. I all vesentlighet er internundervisningen basert på forelesninger med aktuelle tema, og i hvert semester har vi også fokus på komplikasjoner, disse komplikasjonsmøtene er gjerne basert på kasuistikker fra egen avdeling. Det er LIS som holder disse komplikasjonsmøtene, og LIS bidrar i stor grad til internundervisningen, de siste tre årene har LIS holdt mellom 30-40% av forelesningene (kfr. SERUS-rapporter). I tillegg har man seksjonsvis internundervisning hver torsdag fra 07.45 – 08.15 hvor hver seksjon bestemmer tema. Den første torsdagen hver måned er det, i samme tidsrom (07.45 – 08.30), satt av tid for veiledning.

Internundervisningen på fredager kan være det man kaller «Metal Work». Dette egner seg best for de seksjoner som setter inn mye osteosyntesematriell , f.eks. ved frakturbehandling eller protesekirurgi. Her går man gjennom en del av operasjonene fra siste uke, med fokus på de operasjonstekniske løsninger som er valgt, både gode og mindre gode løsninger.

Når det gjelder deltagelse på obligatoriske utdanningskurs (nå: nasjonale kurs), så prøver avdelingen i størst mulig grad å tilrettelegge for LIS slik at disse kursene kan gjennomføres for å sikre en raskest mulig fullføring av utdannelsen for LIS (helst skal ingen LIS «vente» på nasjonale kurs).

Ved avdelingen tilstreber vi å ha Internundervisning 40 uker i året. Med 120 minutter pr. uke så blir det samlet 80 timer ortopedisk undervisning pr. år. I tillegg har sykehuset en fast, felles fredagsundervisning på 30 minutter, her vil temaene variere, ortopedi-tema kan være 3-4 ganger pr. år.

Simulering og ferdighetstrening

Det er foreslått å etablere et Simuleringssenter ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital. I første omgang vil dette senteret være rettet mot arthroskopisk kirurgi i de store ledd ((skulder, hofte, kne, ankel). Dette vil kreve innkjøp av utstyr til flere millioner kroner, derfor er et slikt senter foreløpig ikke etablert

Forskning

Ved avdelingen er det åtte personer med NTNU-tilknytning i deltidsstillinger. Det er tre professorater. Ved avdelingen er det 15 leger med doktorgrad. Gjennom avdelingens Seksjon for Forskning og Utvikling (ved leder prof. Olav Foss) får LIS en generell innføring i forskningsmetodikk og enkel statistikk som en del av Internundervisningen. I tillegg oppfordres alle LIS til å gjennomføre enkle studier som kvaliteskontroll, studier som skal kunne presenteres på Ortopedisk Høstmøte (årsmøtet for Norsk Ortopedisk Forening). Både NTNU-tilsatte og overleger med doktorgrad stiller da gjerne opp som veileder for LIS som ønsker dette.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid i vår avdeling
I tillegg ønsker vi at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at LIS deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

Hver LIS får en fast overlege som sin veileder ved start av oppholdet ved avdelingen. Dette er den person som skal følge kandidatens utvikling og progresjon, samt egnethet. Dette er momenter som tas opp på de faste møtene på torsdager. Ellers så har alle overleger (spesialister) ansvar for supervisjon under operasjoner og på poliklinikk, nærmest under mester-svenn prinsippet

Veiledning og faglig utvikling

Ved avdelingen er det satt av tid for veiledning en gang pr. måned, det er da 30 min. til veiledning hver første torsdag i måneden. Dette er en til en veiledning, og hver LIS får oppnevnt veileder når vedkommende begynner på avdelingen. Det har så langt ikke vært vanlig med gruppeveiledning ved avdelingen, dette vil man måtte endre etter de nye utdanningsreglene. Langtkomne LIS gis også muligheter til å dra på kurs og møter som er relevante for utdanning og drift (faglig utvikling)

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Ketil Holen, overlege, utvalgets leder (og pt. Utdanningsansvarlig overlege)
Tina Wik, overlege
Mona Nysted, overlege
Jørgen Nordskar, kst. Overlege
Trude Basso, overlege fra 01.01.19. Lis-repr.
Øistein Bakke Larsen, LIS repr.

Utdanningsutvalget har jevnlige møter hvor man diskuterer utdanningsspørsmål. Det siste året har, naturlig nok, disse møtene vært konsentrert om ny utdanningsmodell for LIS3.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgt for LIS jobber jevnt med informasjonsflyt til LIS vedrørende  prosesser ved avdelingen som angår LIS. Aktuelle ting er vaktarbeid/belastning, omorganisering av Mottaksfunksjon Ortopedisk avdeling.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med
Undervisningsansvarlig overlege Ketil Holen
Ortopedisk avdeling  St.Olavs hospital.

ketil.holen@stolav.no


Fant du det du lette etter?