HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Onkologi

Kreftklinikken St. Olavs hospital er den største utdanningsinstitusjonen i onkologi i Helse Midt-Norge. LIS i onkologi kan oppnå alle sine læringsmål under utdanningstiden her. Det er samarbeid med medisinsk avdeling om sideutdanning i indremedisin. Det er avtale om at LIS i onkologi på  Ålesund og Levanger sykehus kan få tjenestetid på kreftklinikken for å oppnå læringsmål de ikke får dekket i eget helseforetak. LIS fra andre helseforetak kan også søke om dette.

Mann som liggger på en behandlingsbenk med en strålemaskin over seg. Strålemerker vises på mannens bryst og mage. Lege ser på.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

St. Olavs hospital er universitetssykehus for 720 000 innbyggere i Midt-Norge og lokalsykehus for 14 kommuner i Trøndelag (knapt 320 000 innbyggere).

Om klinikken

Kreftklinikken er regional universitetsklinikk med onkologisk behandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell som hovedoppgaver. Vi gir medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og symptomlindrende behandling og pleie ved livets slutt. Klinikken består av 4 avdelinger: stråleterapi, leger, sykepleie og undervisning/forskning.

Den største delen av virksomheten foregår på St. Olavs hospital i Trondheim, med poliklinikk og dagenhet, 36 sengeplasser for inneliggende pasienter og stråleterapiavdeling med full drift på fire linearakselleratorer og et etterladningsapparat for brachyterapi. I tillegg driver klinikken egen onkologisk poliklinikk i Orkdal og samlokalisert Vardesenter og Pusterom.

Legene er organisert i 6 diagnosespesifikke team som behandler alle kreftsykdommer som hører under spesialiteten onkologi. Dertil kommer egne team tilknyttet stråleterapi og palliativ enhet. Tjenesten for LIS omfattet behandling av polikliniske og inneliggende pasienter tilknyttet de ulike teamene. LIS roterer mellom teamene med et intervall på ca. 6 mnd. Vi har for tiden totalt 22,4 årsverk overlege og 12 årsverk LIS med 12-delt primærvakt. I tillegg har klinikken en fordypningsstilling i palliasjon

To leger sitter og studerer røntgenbilder på to PC-skjermer.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Om utdanningsløpet

LIS onkologi kan oppnå alle læringsmål på Kreftklinikken. Det er samarbeide om 1 års sideutdanning i indremedisin på St. Olavs hospital

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS på Kreftklinikken tas imot til en introduksjonsdag på sin første arbeidsdag. Her vil de få praktisk informasjon om og tilgang til IKT-verktøy som blir brukt i den kliniske hverdagen. Deretter vil erfarne LIS holde foredrag med fokus på akutte onkologiske tilstander og innføring i stråleterapi. LIS tas med på en omvisning på avdelingen med gjennomgang av de viktigste rutiner for arbeid på poliklinikk og sengepost. Ny LIS får også tildelt et informasjonshefte «Ny som LIS ved Kreftklinikken» som inneholder daglige rutiner på ulike team, rutiner på vakt, plan for internundervisning  og viktige telefonnummer. Hvert enkelt team har en aktuell litteraturliste for nye LIS. Før første vakt skal en følgevakt være gjennomført.

Internundervisning og kurs

Det er et ukentlig undervisningsprogram for legene på Kreftklinikken (obligatorisk for LIS).

  • Mandag: Case-basert undervisning, ansvar roteres på team (30 minutter)
  • Tirsdag:  Internundervisning, generell onkologi (30 minutter)
  • Torsdag: Internundervisning, spesiell onkologi, felles med kreftavdelingen Sykehuset Ålesund og Kreftpoliklinikken Sykehuset Levanger (40 minutter)
  • Fredag: Felles undervisning for alle sykehusets ansatte (30 minutter)
  • Fredag:  Litteratur-gjennomgang inkl. fredagsakademi, felles med Sykehuset Levanger (30 minutter)

Internundervisning tirsdag og torsdag: Undervisning planlegges for et halvt år av gangen etter en tre års plan hvor generelle og spesielle temaer innen onkologi skal gjennomgås. Basalfag, etikk/kommunikasjon, epidemiologi/statistikk, stråleterapi, de ulike tumorgrupper samt relevante temaer innen indremedisin og kirurgi blir regelmessig satt på planen. Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år.

Litteraturgjennomgang: En eller flere artikler om et aktuelt område innen onkologi presenteres med fokus på metode. Ansvar fordeles likt på alle overleger og LIS. Strålefysikerne bidrar 2-3 ganger per semester, Ålesund en gang per mnd.

Fredagsakademi innebærer forskingsrelaterte presentasjonen, egne forskningsprosjekt.

Fellesundervisning fredag morgen er for hele St. Olavs hospital. Der presenteres store oversiktsforelesninger innen global helse, gjerne med utenlandske og internasjonale anerkjente forelesere som besøker St. Olavs hospital eller NTNU eller resultater fra institusjonens egen forskning og kliniske relevante problemstillinger.

Det er et mål at spesialistkandidatene skal delta i utformingen av minst 50% av undervisningen internt på klinikken, hvilket også gjennomføres i praksis.

En lege undersøker en pasient som sitter på en stol. En annen lege ser på.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening skjer i klinisk virksomhet ved sengepost, poliklinikk og stråleterapiavdeling. Det legges opp til simulering under tjenestetid på stråleterapiavdelingen.

En mann ligger på ryggen under et stråleapparat. Stråler vises på mannens mange og bryst.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Forskning

Forskningsmetodikk og statistikk er temaer på klinikkens internundervisningsprogram. I tillegg har man regelmessig gjennomgang av  vitenskapelige publikasjoner og forskningsprosjekter. Klinikken har et professorat I i 100%, et professorat I i 50% og et professorat II 20%. Dertil kommer fem undervisningsstillinger(førsteamanuensis) som alle er besatt av overleger. De fleste overleger med PhD er involvert i veiledning av Master- og PhD-kandidater. Klinikken har en egen avdeling for undervisning og forskning, og flere av avdelingens leger driver egne forskningsprosjekt, forskning i regi av internasjonale/nasjonale tumorgrupper og  deltar i oppdragsforskning for medisinsk industri. Forskningsaktiviteten foregår i nært samarbeid med NTNU. Klinikken ønsker å legge til rette for forskning integrert i spesialistutdanningen.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling. I tillegg vil dette bli tema på både individuell og gruppeveiledning samt i kreftklinikkens internundervisning. Ukentlig har vi et problemmøte for alle leger tema innen disse områdene kan tas opp.

I tillegg ønsker vi at LIS deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at LIS deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

Supervisjon foregår på poliklinikk, sengepost og stråleterapiavdelingen. Supervisjon innebærer gjensidig observasjon og konstruktiv dialog med nødvendige korrigeringer i kliniske situasjoner. Spesialistene skal være lett tilgjengelige for LIS.

Veiledning og faglig utvikling

Alle LIS får tildelt egen veileder innen 14 dager. Undervisningsutvalget skal ved nyansatt LIS melde fra til oppnevnt veileder at det skal tas raskt kontakt for førstegangsavtale. Veiledning skjer etter fast program på undervisningsprogrammet månedlig. Veiledning skjer i form av individuell og gruppeveiledning. Veileder skal være tilgjengelig ved behov utenom faste avtaler. Veileder skal ha kurs i veiledning.

LIS har fire timer faglig fordypning ukentlig avsatt på arbeidsplanen. LIS får delta på alle obligatoriske kurs nødvendige for spesialiteten. De legges til rette for at flest mulig får delta på oncoLIS årlig. Klinikken har som mål at alle LIS skal delta på minst en internasjonal kongress i løpet av utdanningstiden.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig evaluering

Overordnede læringsmål vurderes og godkjennes av evalueringskollegium bestående av avdelingssjef, supervisør og veileder. Enkelte underordnede læringsmål kan LIS selv registrere. Klinikksjef har ansvar for endelig godkjenning av oppnådd læringsmål

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av tre til fire overleger og to LIS. Utdanningsanvarlig overlege leder utdanningsutvalget. LIS representantene medvirker i utarbeidelse av utdanningsplaner og internundervisning.

Tillitsvalgte

Kreftklinikken har en plasstillitsvalgt og en vara for LIS. Tillitsvalgtes hovedfunksjon er å være representant for LIS i kontakten med arbeidsgiver. Tillitsvalgte innkaller også LIS til møter for dialog og orientering, og de skal også representere LIS på møter med foretakstillitsvalgt for YLF.

Som LIS har man krav på å kunne få hjelp fra de tillitsvalgte i kontakten med arbeidsgiver og på samme måte vil arbeidsgiver kunne kreve at kontakten skjer gjennom de tillitsvalgte. LIS interesser ivaretas av tillitsvalgte, gjennom deres oppgave om å påse at tariffavtaler blir oppfylt av arbeidsgiver, samt at LIS ikke opptrer i strid med disse eller bryter fredsplikten som er etablert når det er inngått nye tariffavtaler. De skal tilstrebe samarbeid fremfor strid og konfrontasjon mellom LIS og arbeidsgiver.

Tillitsvalgte skal også ivareta medbestemmelse og samhandling med arbeidsgiver i forbindelse med organisering, eventuelt omorganisering, av virksomheten m.v.

Kontakt

Jarle Karlsen
jarle.karlsen@stolav.no


Fant du det du lette etter?