HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Nukleærmedisin

I Helse Midt-Norge praktiseres spesialiteten nukleærmedisin kun ved St. Olavs hospital.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Avdeling for nukleærmedisin ved St. Olavs hospital utfører konvensjonell nukleærmedisin og PET-undersøkelser. Avdelingen beskriver også konvensjonell nukleærmedisin ved Sykehuset Levanger, Ålesund Sjukehus og Molde Sjukehus via teleradiologi. Det er for tiden 4,5 besatte overlegestillinger og 3 besatte LIS-stillinger. Det er kun arbeid i ordinær arbeidstid, ingen kvelds- eller helgevakter.

Om utdanningsløpet

Avdeling for nukleærmedisin tilbyr et fullstendig utdanningsløp i egen klinikk. 4 år på egen avdeling og 1 år sideutdannelse ved avdeling for radiologi. Nukleærmedisin stiller i tillegg til bred medisinsk kunnskap krav til kunnskaper innenfor realfag: matematikk, fysikk, statistikk, strålevern, strålehygiene, fysiologi, biokjemi og informatikk.

Tabell over utdanningsløpet

Introduksjon av nye LIS

Nytilsatt LIS gjennomfører i løpet av de første tre måneder innføringskurs for nytilsatt ved St. Olavs hospital, kurs i røntgensystemet, selvstudium og mottar 14 undervisningsleksjoner i grunnleggende nukleærmedisin ved seksjonsoverlege. Opplæring i nukleærmedisinske undersøkelser (prioritering/forordninger/prosessering/ analyse/beskrivelse) på individuell basis. Nytilsatt LIS arbeider på samme granskningsrom som overlege i nukleærmedisin de første 3-4 årene og det er således lett tilgjengelig supervisjon.

Internundervisning og kurs

LIS følger internundervisning i bildediagnostikk på klinikknivå med 45 minutter x 2 i uken. LIS følger nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin med 45 minutter i uken. Nasjonal nettundervisning i nukleærmedisin har som intensjon å knytte undervisning opp mot læringsmål i spesialiteten. Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år.
LIS prioriteres til kurs som teller mot spesialistutdannelsen.

Simulering og ferdighetstrening

Praktisk legearbeid består hovedsakelig av prosessering av bildeundersøkelser og beskrivelse av disse, samt administrasjon av enkelte radiofarmaka. Ferdighetstrening består hovedsakelig å utføre dette under supervisjon og selvstendig.

Forskning

LIS tilbys deltakelse i avdelingens forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål (FKM)

LIS oppnår felles kompetansemål først og fremst ved å inngå i det daglige arbeid på avdelingen. I tillegg deltakelse på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav skal deltakelse på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skrive en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon
LIS arbeider på samme granskningsrom som overlege i nukleærmedisin de første 3-4 årene og det er således lett tilgjengelig supervisjon.

Veiledning og faglig utvikling

LIS får oppnevnt veileder ved ansettelse. Individuell veiledning hver 3. måned. Det er fast fire timer fordypningstid i uken.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Seksjonsoverlege er primært ansvarlig for å godkjenne oppnådde læringsmål. De enkelte læringsaktiviteter loggføres i Kompetanseportalen.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av seksjonsoverlege og en LIS.

Tillitsvalgte

LIS ivaretas av tillitsvalgt for LIS ved klinikk for bildediagnostikk.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med
Thomas M. Keil
Seksjonsoverlege
Avd. for nukleærmedisin
St. Olavs hospital
thomas.morten.keil@stolav.no
72 82 53 85


Fant du det du lette etter?