Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten medisinsk biokjemi

Legespesialiteten medisinsk biokjemi er i helseforetaket plassert i Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) ved Laboratoriemedisinsk klinikk i sykehusbyggene på Øya i Trondheim, og spesialistutdanningen vil i all hovedsak foregå her. AMB gir mulighet for å oppnå alle læringsmål i spesialistutdanningen unntatt 6 måneders tjeneste i en relevant klinisk spesialitet (læringsmål 96). Typiske arbeidsoppgaver ved AMB kan være å rådgi rekvirenter om fortolkning av prøvesvar, og å besvare spørsmål som: Hvilke analyser skal avdelingen tilby? Hvor god kvalitet må hver analyse ha? Hvilke referanseområder og beslutningsgrenser bør vi anbefale at klinikerne bruker?

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Medisinsk biokjemi er en paraklinisk legespesialitet hvor arbeidet består av andre medisinskfaglige oppgaver enn direkte pasientkontakt. Legene ved AMB sørger for nødvendige medisinsk biokjemiske tjenester til sykehusets avdelinger og eksterne rekvirenter og ser til at virksomheten er medisinsk-faglig forsvarlig. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er å besvare spørsmål som: Hvilke analyser skal avdelingen tilby? Hvilke analyseinstrumenter skal avdelingen kjøpe? Hvor god kvalitet må hver analyse ha? Hvilke referanseområder og beslutningsgrenser bør vi anbefale at klinikerne bruker? Hvordan bør prøvene tas og tolkes? For å løse disse oppgavene kreves kompetanse innen medisin, forskning og statistikk. I tillegg har legene ved avdelingen rutineoppgaver tilknyttet vurdering og kommentering av individuelle prøvesvar, som for eksempel proteinelektroforese. Legene har også en vakttelefon hvor man blant annet tar hånd om forespørsler fra rekvirenter om tolkning av prøvesvar og hvilke prøver man bør ta ved utredning av ulike tilstander. 

AMB har lokalsykehusfunksjon for omtrent 317 000 innbyggere i Sør-Trøndelag og regionsykehusfunksjon for ca. 725 000 innbyggere i Midt-Norge, samt landsfunksjon for enkelte spesialanalyser. Avdelingen utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, immunologi, gen- og medikamentanalyser (ca. 250 forskjellige analyser), og utfører pr. år ca. 4,6 millioner analyser. I tillegg deltar avdelingen i en rekke forskningsprosjekter. AMB er inndelt i seks driftsenheter, kalt seksjoner, som ledes av hver sin seksjonsleder; Seksjon prøvetaking og pasientnær analysering (inkludert Røros), Seksjon prøvemottak, Seksjon hematologi, Seksjon generell biokjemi, Seksjon spesiell biokjemi og Seksjon medisin. Enkelte seksjoner er videre inndelt i faggrupper tilpasset behovet. Legene er ansatt i Seksjon medisin hvor det er 5 overleger, 2 LIS og 2 sivilingeniører i kjemi. LIS har 2-delt dagvakt og overleger har 5-delt døgnvakt (med telefon-/hjemmevakt på kveld og helg).

Om utdanningsløpet

Det meste av utdanningen i medisinsk biokjemi foregår ved AMB ved St. Olavs hospital på Øya. For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i medisinsk biokjemi i klinisk virksomhet (læringsmål 96) kreves seks måneders tjeneste i en av følgende kliniske spesialiteter: Anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, kirurgiske spesialiteter, indremedisinske spesialiteter, nevrologi, onkologi, revmatologi eller allmennmedisin. Denne tjenesten kan foregå ved mange ulike læringsarenaer i eget HF, i et annet HF eller i primærhelsetjenesten. Arbeidsgiver har ansvar for å skaffe LIS slik tjeneste ved en relevant læringsarena i eget HF dersom LIS ikke har oppnådd læringsmålet allerede ved ansettelse ved AMB. I tillegg inngår hospitering ved Avdeling for klinisk farmakologi (AKF) i 1-3 måneder som en del av utdanningen for å oppnå tilstrekkelig kompetanse innen klinisk farmakologi (læringsmål 86, 87, 88 og 89). AMB og AKF har en formell avtale om dette. Det er også obligatorisk kortvarig (1-2 dager) hospitering ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin for å oppnå tilstrekkelig kompetanse innen allergologi (læringsmål 85), og ved minst ett medisinsk biokjemisk laboratorium med annen funksjon enn kandidatens primære arbeidssted, for eksempel Orkdal, for å få "kjennskap til drift og organisering ved medisinsk biokjemiske laboratorier med og uten universitetsfunksjoner" (læringsmål 35).

Introduksjon av nye LIS

Nyansatte LIS vil i løpet av de første arbeidsdagene introduseres for «nøkkelpersonell» ved avdelingen og kollegaer i Seksjon medisin. LIS vil få en omvisning i avdelingen, bli tildelt telefon, ID-kort, få informasjon om kvalitetssystemet og opplæring i og tilgang til laboratoriets IT-systemer. Hvem av overlegene som skal være veileder er avklart før oppstart, og første veiledningssamtale avholdes innen to uker.

Internundervisning og kurs

Seksjon medisin har organisert internundervisning på minst 70 timer per år. Undervisningen holdes hovedsakelig onsdager og torsdager fra kl. 11:15 til kl 12:15 hvor overlegene, LIS eller en av sivilingeniørene holder internundervisningen etter oppsatt plan for semesteret. Det er lagt opp til at tilhørerne gjerne kommenterer og supplerer underveis i undervisningen. Primært presenteres sentrale tema innen medisinsk biokjemi som bruk av ulike biokjemiske markører til diagnostikk og kontroll av ulike sykdomstilstander, slik at sentrale læringsmål i spesialiteten dekkes i internundervisningen. En del av undervisningen brukes også til gjennomgang av relevante tidsskriftartikler eller resultater fra egen forskning. En god del av onsdagene deltar seksjonen i det felles, nasjonale nettbaserte undervisningsprogrammet i medisinsk biokjemi, og da utgår avdelingens egen undervisning.

I tillegg har legene ved AMB undervisningsmøter sammen med indremedisinere fra Avdeling for endokrinologi og Avdeling for nyresykdommer hver tredje tirsdag. Disse møtene inngår i avdelingenes strukturerte internundervisning og har et innhold som er relevant også for medisinsk biokjemi.

Det tilrettelegges for at LIS skal kunne delta på obligatoriske kurs innen statistikk, metodekurs i medisinsk biokjemi og hematologi. I tillegg oppfordres man til å delta på andre relevante kurs som Vårmøte i medisinsk biokjemi, Noklus Fagmøte for sykehus og private laboratorier, Nordisk kurs for LIS i medisinsk biokjemi og relevante kurs innen andre medisinske spesialiteter. Avdelingen legger til rette for slik deltakelse ved at LIS har rett til å delta på minst ett relevant kurs/konferanse/møte per halvår.

Simulering og ferdighetstrening

LIS vil tidlig få tildelt medisinsk-faglig ansvar for ett av fagområdene i medisinsk biokjemi og vil da ha ansvar for å håndtere aktuelle problemstillinger sammen med en eller flere fagansvarlige overleger. For hvert fagområde og analyse er det definert en overlege som skal fungere som faglig veileder og supervisør. Analyseansvar roterer slik at LIS oppnår tilstrekkelig erfaring med alle deler av laboratoriets virksomhet. Det er utarbeidet et eget dokument som til enhver tid er oppdatert med hensyn til hvilke analyser hver av legene har ansvar for. 

Forskning

Det er stor forskningskompetanse i Seksjon medisin. Tre av overlegene, to LIS og en av sivilingeniørene har doktorgrad. To av overlegene og to LIS har bistilling som førsteamanuensis ved NTNU. De fleste ansatte i seksjonen deltar aktivt i ulike forskningsprosjekter, hvorav noen utgår fra avdelingen mens andre er i samarbeid med andre avdelinger og fagmiljø. Som LIS i medisinsk biokjemi er forskning en sentral del av utdanningen og LIS vil tidligst mulig bli medarbeider i et forskningsprosjekt hvor en tildeles selvstendige oppgaver, som planlegging av prosjekter, utarbeidelse av forskningssøknader, statistisk analyse av innsamlede data og tolkning av resultater, samt skriving av vitenskapelig artikkel.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling. I tillegg ønsker vi at LIS deltar på det nasjonale kurset i administrasjon og ledelse samt det regionale utdanningsutvalgets veilederkurs. Lokalt på St. Olavs hospital ønsker vi at LIS deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Supervisjon inngår som en naturlig del av arbeidshverdagen til LIS. For hver analyse eller fagområde LIS er tilknyttet er det en overlege som fungerer som supervisør i det daglige arbeidet. I forskningsprosjekter som LIS blir involvert i vil også minst en av overlegene eller mer erfarne LIS være medarbeider og fungere som supervisør i prosjektet. Alle avdelingens overleger og mer erfarne LIS vil ha ansvar for å delta som supervisør ut ifra hvilke analyser, fagområder og prosjekter LIS er tilknyttet.

Veiledning og faglig utvikling

Hvilken overlege som skal være veileder for LIS vil være avklart før første arbeidsdag og første møte avholdes innen 2 uker etter oppstart ved AMB. Individuell gjennomføringsplan utarbeides sammen med veileder innen 1 måned etter oppstart. Veiledningen vil foregå månedlig, men i ulike format. I hvert kvartal er det lagt opp til én veiledningstime med veileder, én gruppeveiledningstime i Seksjon medisin sammen med eventuelle andre LIS og overleger ved avdelingen og én gruppeveiledningstime sammen med andre LIS ved Laboratoriemedisinsk klinikk. En-til-en veiledning vil avholdes hyppigere det første halve året enn senere i spesialistforløpet. I veiledningen ved AMB vil både Felles kompetansemål og læringsmål i medisinsk biokjemi være tema, mens gruppeveiledningen på klinikken vil hovedsakelig fokusere på Felles kompetansemål. Veiledningen skal være planlagt og det skal være satt av tid i kalenderen til både LIS og veilederne. Man skal ikke ha vakttelefon under veiledning. Ved Seksjon medisin har vi faglige møter på 1 time hver tirsdag og forskningsmøter på 1 time hver fredag, som også LIS deltar i. Det vil bli satt av minst 10 timer pr. uke til faglig fordypning for LIS. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til veileder.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Alle leger ved avdelingen er medlemmer av utdanningsutvalget, hvorav en er utnevnt som leder. Utvalget har møter minst to ganger årlig hvor blant annet internundervisningsprogram og LIS-utdanningen diskuteres.

Tillitsvalgte

LIS ved AMB har en plasstillitsvalgt for yngre leger som sin representant for Den Norske Legeforening.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingssjef Solveig Winther.

Kontaktinformasjon finner du her.
Fant du det du lette etter?