HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Infeksjonssykdommer

Avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs hospital har ansvar for utdanning av LIS i spesialiteten Infeksjonssykdommer. Vi samarbeider med tilgrensende spesialiteter. Ved vår avdeling vil alle læringsmål innen spesialiteten kunne oppnås.

en dame i gul heldrakt og munnbind tar på seg engangshansker.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Målsetting for spesialistutdannelsen i infeksjonsmedisin er å gi kandidaten kunnskaper og ferdigheter til å kunne forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer forårsaket av mikroorganismer. Kunnskap og erfaring i infeksjonssykdommer får kandidaten først og fremst ved daglig arbeid som postansvarlig lege ved seksjonen, tilsyn ved andre avdelinger, ved vaktarbeid og ved poliklinisk virksomhet en dag per uke.

Kvinnelig lege gjør ultralyd av magen til en mannlig pasient.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Sengeposten består av 18 senger. Avdelingen har et variert spektrum av infeksjonssykdommer. Kandidaten deltar også med tilsyn ved kirurgisk-, ortopedisk-, intensiv- og kreftavdeling etc. Ved daglig selvstudium av bildediagnostiske undersøkelser på skjerm i avdelingen og demonstrasjoner ved Avdeling for bildediagnostikk får kandidatene god kjennskap til bildediagnostikk ved infeksjonssykdommer.

Som postlege får kandidatene trening i punksjons- og andre prøvetakingsteknikker ved infeksjonssykdommer. Seksjonen har et lite laboratorium tilknyttet posten der gramfarging og mikroskopering av pussprøver og spinalvæske kan utføres. I tillegg kan undersøkelser som urinmikroskopi, mikroskopi av fæces- og malariapreparater utføres av kandidaten ved vårt laboratorium.

Avdelingen har to timer internundervisning, den ene timen er felles med Avdeling for klinisk mikrobiologi. I tillegg deltar avdelingen i månedlig nasjonal nettundervisning. Avdelingen er liten og utvidelse av utdanningsmiljøet med mikrobiologer har vært fruktbart for begge parter. Ellers deltar utdanningskandidaten i medisinsk klinikks formaliserte undervisning to ganger per uke (30+30 minutter).

Seksjonen har 5.2 overlegehjemler, tre LIS-stillinger: 

  • fem overleger(sykehusansatte)
  • professor I /overlege 20%

Alle overlegehjemlene er besatt av spesialister i infeksjonssykdommer. Avdelingen behandler i alt vesentlig pasienter med infeksjonssykdommer, medisinske og kirurgiske. Avdelingen mottar i tillegg pasienter med spesielt kompliserte infeksjoner fra andre sykehus i Helseregion Midt- Norge. I 2018 hadde avdelingen 1029 innleggelser og 3271 konsultasjoner ved poliklinikken.
St. Olavs hospital har meget god laboratorietjeneste, både i mikrobiologi og klinisk kjemi, og et godt medisinsk bibliotek og informasjonssenter. LIS er postlege, arbeider fast ved avdelingen og har egen poliklinikk. I arbeidsplanen er superviserende overlege spesifisert. LIS deltar som primærvakt ved medisinsk klinikk eller som bakvakt (som konstituert overlege) ved Avdeling for infeksjonssykdommer. LIS får en egen veileder raskt etter oppstart, og veilederen har god oversikt over hvilke undersøkelser og prosedyrer kandidaten behersker. Infeksjonsmedisin er en tverrfaglig disiplin og samarbeider med mange avdelinger - spesielt må nevnes Avdeling for klinisk mikrobiologi og Intensivavdelingen der avdelingens overleger sammen med utdanningskandidatene har fast tilsyn to ganger i uken.

Om utdanningsløpet

Læringsarenaer for LIS 2 felles indremedisinske læringsmål ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, ved Mottaksavdelingen.

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS 2 mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling; unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre hele løpet for LIS 2 indremedisin.

Etter fullført LIS2 -rotasjon, starter LIS3 utdanning i infeksjonsmedisin på Avdeling for infeksjonssykdommer. Det vil være hensiktsmessig å ta sideutdanning i mikrobiologi etter ca. 6 (-12) måneder med infeksjonsmedisin. Etter at sideutdanningen er gjennomført, vurderer vi om utdanningskandidaten etter hvert kan gå vakter som bakvakt på avdelingen. Vurderingen gjøres individuelt.

LIS3 vil få kunnskap om både vanlige infeksjonssykdommer som pneumoni, pyelonefritt, gastroenteritter, cellulitt/erysipelas, virale hepatitter, hiv, viral og bakteriell meningitt og sepsis, men også om importsykdommer som tuberkulose, malaria og denguefeber og flere sjeldnere forekommende infeksjoner. Læringsmålene følges opp med læringsaktiviteter slik de er skissert i Kompetanseportalen. Sentrale tema innen infeksjonsmedisin tas opp i internundervisningen, men undervisningen tilpasses til utdanningskandidatenes behov og aktuell epidemiologi. 

Tabell over utdanningsløpet.

Introduksjon av nye LIS

Medisinsk klinikk har utarbeidet en retningslinje «Ny som Lege i spesialisering» som alle LIS får tilgang til. På avdelingen møter LIS avdelingssjefen som gir en kort innføring av aktiviteten på avdelingen, viser hvor viktige prosedyrer og retningslinjer ligger i sykehusets kvalitetssystem og tar frem de viktigste av disse. Utdanningskandidaten oppfordres til å lese gjennom retningslinjene og sette seg inn i de som finnes for infeksjonssykdommer. Alle LIS får opplæring i korrekt på- og avkledning for luftsmitteisolat ved en infeksjonssykepleier. Alle utdanningskandidater vil få tildelt en veileder innen kort tid. LIS deltar daglig på visitt med en overlege som supervisør. Det blir satt opp pasienter på poliklinikken som regel en dag i uken.

Internundervisning og kurs

Internundervisning på avdelingen 45 minutter onsdager kl. 11:30-12:15, felles internundervisning med mikrobiologene en gang ukentlig på tirsdager kl. 12:15-13:00. Nasjonal nettundervisning i infeksjonssykdommer en gang månedlig, torsdager kl. 12:00-12:45.

Undervisning felles for indremedisinske fag to ganger ukentlig (mandager og torsdager kl. 8:00-8:30). Felles undervisning for hele sykehuset på fredager kl. 8:00-8:30. Det tilrettelegges for at LIS deltar på obligatoriske nasjonale kurs.

Temaene for internundervisning i infeksjonssykdommer tilpasses individuelle behov. Over tid vil alle sentrale emner definert i læringsmålene for spesialiteten gjennomgås. Tilsammen utgør internundervisningen mer enn 70 timer per år.

Simulering og ferdighetstrening

Alle LIS deltar på simuleringssenteret på trening i hjerte-lunge-redning. Avdelingen har halvårlige øvelser i på- og avkledning for høyrisikosmitte. Invasive prosedyrer gjøres under veiledning.

Forskning

Det er i dag et bredt utvalg av forskningsprosjekter som har sitt utspring i Avdeling for infeksjonssykdommer. Disse inkluderer virale hepatitter, systemiske soppinfeksjoner, kliniske og epidemiologiske studier av sepsis, studier av immunpatogenesen ved tropesykdommer og infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Det er professor I i infeksjonssykdommer knyttet til avdelingen og flere av avdelingens LIS er eller har vært stipendiater. Det er en sterk oppmuntring til LIS om å engasjere seg i forskning, og avdelingen har en strategi om aktiv rekruttering av LIS til avdelingens forskningsprosjekter, både til enkeltstående kliniske prosjekter og til fulle Ph.D.-løp.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.
I tillegg skal LIS delta på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav skal du delta på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikkomite, samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

Supervisjon ved previsitt og visitt av overlege/spesialist på alle nye pasienter daglig, ellers minst tre dager i uken. Oversikt over hvem som har ansvar for supervisjon for de enkelte LIS fremkommer av arbeidslistene. Diskusjon om alle nyinnlagte pasienter daglig på morgenmøte. LIS og overleger legger frem vanskelige pasientkasus eller etiske problemer til diskusjon i kollegiet ved behov. Det er minst to leger samtidig på poliklinikken og det er alltid spesialister tilgjengelig for råd. Spesialistene har bakvakt døgnet rundt og kan kontaktes når som helst for faglige vurderinger/diskusjon. Teoretisk undervisning foregår som internundervisning på egen avdeling, på mikrobiologisk avdeling, fellesundervisning i Medisinsk klinikk, nasjonal nettundervisning for infeksjonsmedisin og dels som e-læring i kompetanseportalen. LIS-leger deltar også på samarbeidsmøter på hovedintensivavdeling to ganger ukentlig og en gang ukentlig på ortopedisk
proteseseksjon, hvor spesialistene gir råd om utredning og behandling av kompliserte infeksjoner.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil foregå i hovedsak som 1:1 veiledning hver annen måned, dette er lagt inn i undervisningsplanen for Medisinsk klinikk og tid for veiledning er dermed reservert i kalenderen for alle. Vi oppnevner egen veileder for alle LIS. I tillegg planlegges det gruppeveiledning for felles kompetansemål i medisinsk klinikk slik at totalantallet veiledning veiledning blir ca. månedlig. Foreløpig har ingen av veilederne formaliserte kurs, men det vil bli tilbud om slike kurs fra RegUt i løpet av 2019 og veiledere vil kunne ta kurs i løpet av de neste månedene. Antallet veiledere med kurs tilpasses slik at enhetens behov dekkes i henhold til retningslinjene. Gruppeveiledere skal delta på veiledningskurs. Sideutdanning på Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St Olavs hospital: Samlet tjeneste minst 12 måneder ved mikrobiologisk/ immunologisk laboratorium eller med relevant forskning. 6 måneders obligatorisk tjeneste ved bakteriologisk laboratorium godkjent for spesialistutdanning. 

Faglig fordypning er lagt inn i tjenesteplanen og er per dags dato fire timer/uke.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Dette dokumenteres fortløpende i Kompetanseportalen.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til veileder av LIS.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Leder av utdanningsutvalget Jan Kristian Damås, avdelingssjef Raisa Hannula og en LIS3 lege. LIS3 legen har ansvar for å lage et forslag til tema for internundervisningen i infeksjonssykdommer. LIS3 deltar med egne innlegg på alle nevnte arenaer.

Tillitsvalgte

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk som ivaretar LIS interesser, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Raisa Hannula, avdelingssjef, Avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs hospital.

raisa.hannula@stolav.no

Fant du det du lette etter?