Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten indremedisin

Ved St. Olavs hospital er det Medisinsk klinikk, Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Klinikk for Hjertemedisin som har ansvaret for utdanning i spesialiteten indremedisin. Ved tjeneste på de tre klinikkene ved St. Olavs hospital vil du som LIS få dekket alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten indremedisin.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om klinikkene

Medisinsk klinikk har syv avdelinger med totalt 102 sengeplasser som hver haren avdelingssjef med totalansvar ved avdelingen. Praktiske opplysninger om de enkelte avdelingene ved Medisinsk klinikk følger her. Man vil ved oppstart få mer detaljert informasjon om den enkelte avdeling.

De tre klinikkene; Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; har felles 14-delt primærvaktsystem der både leger i
spesialisering i rotasjonsstilling og leger i spesialisering i B-grenstilling
deltar. Hvert vaktteam består av tre leger. I tillegg går man 42-delt nattevakt i
akuttmottaket. Det finnes et eget vaktskikt som tar seg av slagpasienter på dagtid mandag til torsdag.

Om utdanningsløpet

Læringsarenaer for LIS 2 felles indremedisinske læringsmål ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, ved Mottaksavdelingen.

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS 2 mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling; unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre hele løpet for LIS 2 indremedisin.

Tjeneste ved klinikkene; Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; vil dekke alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 3 i spesialiteten indremedisin.

Under utdanningen vil LIS rotere innom de forskjellige avdelingene innunder hver klinikk. Tjenestetiden vil som oftest være minst 6 mndr på hvert sted. Det vil under alle seksjonene være mulighet for å gjøre de praktiske prosedyrer som er nødvendig for utdanningen.

Tabell over utdanningsløpet

Introduksjon av nye LIS

Ved ansettelse vil LIS få tildelt klinisk veileder og individuell utdanningsplan vil bli laget i samarbeid med veileder.

Det foreligger også skriftlig Informasjon til nye leger ved avdelingen som er tilgjengelig elektronisk (blir sendt ut til nye leger). Denne beskriver i detalj de ulike seksjoner med daglige rutiner og timeplan. Den enkelte seksjonsoverlege vil gjennomføre samtale ved aktuell seksjon for nærmere informasjon om tjenesten.

Internundervisning og kurs

For at St. Olavs hospital skal godkjennes som gruppe-1 sykehus for utdanning
i indremedisin kreves det at de tre indremedisinske klinikkene samarbeider om
utdanningen. Ett av kravene fra Den norske legeforenings spesialistkomité er at vi skal ha felles internundervisning. Denne undervisningen er obligatorisk og et krav for at man skal få attest for gjennomført tjeneste.

ndervisningen finner sted to ganger per uke (30 minutter). Utdanningsutvalget er ansvarlig for undervisningen og sørger for at viktige tema dekkes regelmessig. I tillegg har hver avdeling egen internundervisning, minimum en gang per uke.

Under tjenesten vil det bli gitt permisjon til deltagelse på obligatoriske kurs.

Simulering og ferdighetstrening

De tre klinikken samarbeider med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital der det er mulig å få kjørt simuleringer med kliniske situasjoner (eks HLR, akutt klinisk case). Her vil det etter hvert også bli et tilbud for trening/simulering av praktiske prosedyrer.

Forskning

Det er god anledning til å delta i forskningsprosjekter ved avdelingene hvis du ønsker å gjøre en ekstra innsats. Bruk litt tid til å bli kjent med fagmiljøene og prosjektene og forhør deg om mulighetene til å få være med.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

Supervisjon av LIS vil være avhengig av hvilken del av LIS-forløpet man er i og hvilken seksjon LIS er tilknyttet. Supervisjon vil i hovedsak være knyttet til felles diskusjon/previsitt/visittgang på avdeling, direkte observasjon /praktisk veiledning av prosedyrer, gjennomgang/diskusjon av polikliniske pasienter ved dagpost/poliklinikk. LIS vil få supervisjon av overleger ved avdelingen med evt. ansvar for spesifikke fagområder. Daglig diskusjon/gjennomgang av pasienter i felles morgenmøte med flere overleger til stede vil også bli brukt som arena for supervisjon.

Veiledning og faglig utvikling

En-til-en veiledning:

Overordnet ønsker St. Olav hospital HF at i starten av utdanningen gjennomføres hyppige en-til-en veiledningssamtaler med LIS. Senere i spesialistløpet kan frekvensen minskes til hver 3. måned. Det er fordelaktig om LIS bytter veileder en gang i løpet av spesialiseringsperioden. LIS bør tildeles veileder fra den aktuelle avdelingen ved lenger opphold i ny avdeling.

Vi har en svært velfungerende internundervisningsplan, og det er i denne satt av tid i undervisningsprogrammet til 1:1 veiledning. (1 veiledningssamtale annenhver måned). Vår erfaring fra LIS 1 er at læringsmål og bruk av kompetanseportalen gjør at kontakten mellom LIS og veileder blir tettere. Det blir behov for flere men kortere og mer uformelle møter samt fortløpende kontakt elektronisk for hjelp til hvordan oppnå læringsmål og felles kompetansemoduler. Vi legger derfor ikke opp til mer avsatt tid i undervisningsprogrammet til 1:1 veiledersamtaler nå, men vil fortløpende evaluere behovet når man har fått litt tid til å se kompetanseportalen i bruk.

Gruppeveiledning:

I tillegg ser man for seg at hver spesialitet/klinikk organiserer regelmessig gruppeveiledning med tanke på å kunne skape læringsarena for Felles kompetansemål.
Det vil i tillegg bli organisert gruppeveiledning på tvers av spesialiteter ca. 1 gang i halvåret eller årlig, hvor temaer som ansees vanskelige å dekke lokalt tas opp i gruppeveiledning.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget for indremedisin består i dag av seks leger (LIS/overlege) fra medisinsk klinikk, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og klinikk for hjertemedisin. Utdanningsutvalget er ansvarlig for organisering av felles internundervisning for medisinsk klinikk, klinikk for hjertemedisin, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og klinikk for akutt- og mottaksmedisin.  I tillegg organiserer Utdanningsutvalget kurs for å dekke nødvendige læringsmål.
Hver enkelt avdeling har i tillegg sitt eget Utdanningsutvalg med utdanningsansvarlig overlege.

Tillitsvalgte

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Kontakt

Kommer.

Fant du det du lette etter?