HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Immunologi og Transfusjonsmedisin

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin kan gi full hovedutdannelse i spesialiteten. Målsettingen for utdanningen er å gi full spesialistkompetanse med god faglig bredde og dybde, slik at kandidatene får et godt grunnlag som spesialister, og dermed i fremtiden kan bidra til videreutvikling av faget.

Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved St. Olavs hospital er organisert under Laboratoriemedisinsk klinikk og administrativt delt inn i fire seksjoner: Seksjon blodbank, Seksjon immunologi og cytometri, Laboratoriet Orkdal, og Seksjon medisin – som omfatter legene. Legene har ansvar for alle fagområder innenfor spesialiteten, som er inndelt i: immunologi, allergologi, cytometri, blodgivertjeneste, komponentproduksjon og immunhematologi.

Legene ved avdelingen har medisinsk faglig veiledning av blodbankene i Helse- Møre- og Romsdal, samt ved sykehuset Levanger og Namsos.

Innenfor avdelingen ble det rekvirert ca. 1.133.000 analyser i 2018 Det ble utført ca. 16.700 tappinger, herav ca. 15.900 fullblodtappinger og resten afereser.

Aktiviteten på avdelingen omfatter bl.a.:

 • rådgivning og utvelgelse av blodgivere
 • blodtapping, plasmafereser, trombocyttafereser, stamcellehøsting
 • komponentproduksjon
 • pre-transfusjonsundersøkelser og annen immunhematologi relatert til transfusjonmedisin
 • immunhematologisk utredning og oppfølging av gravide
 • utlevering av blodprodukter
 • utredning av transfusjonskomplikasjoner
 • immunologiske analyser
 • allergologiske analyser
 • immunfenotyping ved utredning av leukemi, lymfom, immunsvikt, lungesykdommer (bronkialskyllevæske), samt undersøkelser på restsykdom, MRD-kontroller ved leukemi/lymfom
 • trombocyttforlikelighetsundersøkelser
 • veiledning av rekvirenter og besvarelse av spørsmål fra pasienter
 • veiledning av øvrige blodbanker i Helseregion Midt-Norge

Stillingshjemler

Avdelingen har til sammen 7,4 legestillinger: 5,4 overlegestillinger og 2 utdanningsstillinger.

Vaktordning består av tilstede vakt i arbeidsdager hovedsak til kl. 16:00 og deretter etter behov, hjemme vakt/telefonvakt resten av døgnet og i helgene.

Avdelingen er akkreditert etter NS-EN ISO 15189, innen områdene blodbank/ immunhematologi/komponentproduksjon og immunologi/cytometri.

Om utdanningsløpet

Utdanningsløpet i spesialiteten krever minimum tre års deltagelse i transfusjonsmedisinsk vaktordning og seks måneders sidetjeneste ved relevant klinisk avdeling ihht. liste vurdert som relevant læringsarena av spesialistkomiteen. Avdelingen vil bistå LIS i å skaffe slik tjeneste i eget helseforetak, dersom kravet for slik tjeneste ikke allerede er fullført ved ansettelse. Resten av utdanningsløpet fullføres ved avdelingen.

I løpet av utdanningen skal utdanningskandidaten være tilknyttet minimum 12 måneder ved seksjon blodbank og minimum 12 måneder ved seksjon immunologi og cytometri. Denne tidsbestemte rulleringen skal sikre at utdanningskandidaten tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter innen enhetene blodgivning, komponentproduksjon, stamcellehøsting, transfusjonsmedisin, cytometri, immunologi og allergologi. 

Introduksjon av nye LIS

Ved nyansettelser vil LIS få tildelt veileder og individuell utdanningsplan vil bli utarbeidet i samarbeid med veileder. Man får utlevert et skriftlig infobrosjyre med viktigste opplysningene om avdelingen og sjekkliste for praktiske ting. I tillegg har avdelingen en fastsatt, detaljert plan for introduksjon av nyansatte LIS. Denne planen strekker seg over en periode på tre mndr. Det er en grundig introduksjon og opplæring i de ulike fagområdene innenfor spesialiteten, slik at LIS har nødvendig oversikt over virksomheten ved avdelingen til å gå inn i primærvaktsjiktet. 

Internundervisning og kurs

Teoretisk undervisning i relasjon til spesialiteten gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer. Temaene for undervisningen planlegges slik at de dekker de viktigste delene av faget og omhandler alt fra gjennomgang av ny forskning og litteratur til å   dekke mer basale tema innen faget. Avdelingen deltar i tillegg på den nasjonale ordningen med telemedisin, som dekker alle aspekter av faget og hvor tema rullerer hvert tredje år.

Det er i tillegg tilbud om å delta i relevant undervisning ved andre avdelinger ved St. Olavs hospital. Sykehuset har fast fredagsundervisning, som omfatter mange ulike temaer og spesialiteter.

LIS vil kunne delta på alle obligatoriske kurs innen fagområdet og eventuelt andre relevante kurs. Som hovedregel tilstrebes det to kurs/konferanser per år.

Simulering og ferdighetstrening

LIS vil sikres nødvendig ferdighetstrening i alle aspekter av faget i henhold til kompetanseportalen.

Forskning

Det er fokus på forskning i avdelingen. Fire av seks overleger har PhD. To overleger i 20%-bistilling ved vår avdeling har hovedstilling som professorer ved NTNU, og driver aktiv forskning og forskningsveiledning. Samarbeidet med NTNU er godt. Overlegene uten universitetstilknytning arbeider også med forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU. LIS oppfordres til å delta på PhD kurs som arrangeres av NTNU for å få teoretisk forskerkompetanse, og oppfordres til å delta i forskning og utviklingsprosjekt.

Felles kompetansemål (FKM)

De felles kompetansemålene er viktig for å utdanne spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med blodgivere og kollegaer mm. LIS oppnår dette først og fremst ved å inngå i det daglige arbeid. Det er obligatorisk deltagelse i nasjonale kurs i administrasjon og ledelse, samt RegUt sine veilederkurs. På St. Olavs hospital vil LIS delta på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite. Obligatorisk oppgave i kunnskap og forbedring sikres ved metodevalideringer og i prosedyreforbedringsarbeid.

Organisering av supervisjon

I det daglige vil LIS få supervisjon av sin bakvakt, og fra den medisinsk ansvarlige overlegen ved de enkelte seksjoene. Det er daglige legemøter hvor aktuelle problemstillinger tas opp.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil skje i en kombinasjon av en-til-en veiledning og gruppeveiledning. En-til-en veiledning planlegges hver til annenhver måned. Gruppeveiledning planlegges å gjennomføre i samarbeid med andre laboratoriefag på St. Olavs hospital og skal settes opp til fast tidspunkt minst fire ganger i året.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Kompetanseportalen og samtaler med veileder vil brukes for å sikre nødvendig bredde og fremdrift.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget er sammensatt av minst en overlege og en LIS.

Tillitsvalgte

LIS ved AIT har en plasstillitsvalg for Yngre leger som sin representant for Den Norske Legeforening.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingssjef Ellen Berg.

ellen.berg@stolav.no

Fant du det du lette etter?