Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Hud- og veneriske sykdommer

Hudavdelingen er stabsmessig organisert sammen med ortopedisk og revmatologisk avdeling i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. Hudavdelingen består av sengepost og poliklinikk. Sistnevnte har vi både på Øya i Trondheim, Brekstad, Røros sykehus og Orkdal sjukehus.

I Trondheim har også poliklinikken en egen seksjon for Veneriske sykdommer.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen/seksjonen i St. Olavs hospital

Sengeposten tar imot pasienter fra hele Midt-Norge, og er lokalisert i 5.etasje i Kunnskapssenteret. Vi har 8 sengeplasser i vår 5-døgnspost som er åpen fra mandag til fredag. I tillegg disponeres hotellsenger for pasienter som klarer seg selv i det daglige. Hud sengepost har 600-700 innleggelser i året. Det er flest elektive innleggelser, men ca. 5% er øyeblikkelig hjelp. Sengeposten er bemannet med en overlege og to LIS.

På poliklinikken, 1.etasje Kunnskapssenteret, foregår behandling både av inneliggende og polikliniske pasienter. Enheten tilbyr et variert utvalg undersøkelser og behandlinger inkl. generell dermatologi, lysbehandling, infusjonsbehandling, sårbehandling, eksemskole, småkirurgi, fotodynamisk behandling (PDT), grensestrålebehandling, iontoferese, fargelaserbehandling, CO2-laserbehandling, bade- og smørebehandling og allergitesting. I tillegg tilbys undersøkelse og behandling av mulig venerisk sykdom. Det gjennomføres ca. 23 000 polikliniske konsultasjoner i året hvorav ca. 4000 på venerisk poliklinikk. Hudpasienter må ha henvisning fra annen lege, men pasienter med mistanke om kjønnssykdom kan ta direkte kontakt. Poliklinikken er åpen i tidsrommet 0800-1530 med utvidet åpningstilbud for lyspasienter og veneriske pasienter til sykepleier alle dager fra kl. 0700 og enkelte ettermiddager.

I avdelingen jobber det 11 overleger og 5 LIS. Flere av legene har bistillinger ved NTNU. Vaktordningen er 5-delt for primærvakt (LIS) og 9-delt for bakvakt (overlegene). LIS har vanlig arbeidstid fra 08:00-15:45, men når primærvakt er aktiv arbeidstid til kl. 17.

Om utdanningsløpet

Oppnåelse av definerte læringsmål for spesialiteten er styrende for utdanningsløpet, men som LIS på hudavdelingen kreves minst 6 måneder effektiv tjeneste på sengeposten med vaktarbeid. Øvrige læringsmål kan som regel oppnås ved poliklinisk tjeneste i faget. I henhold til læringsmålene kreves i tillegg minst 6 måneders tjeneste på indremedisinsk avdeling.

Introduksjon av nye LIS

Som regel får nye LIS begynne med tjeneste på sengeposten. Avdelingssjefen sørger for at nye ansatte får tilgang på nødvendige nettressurser og e-læringskurs som for eksempel smittevern, datasikkerhet og brannvernrutiner ved oppstart. Nye LIS får en skriftlig informasjonsmappe ved oppstart.

Internundervisning og kurs

Internundervisningen er hver onsdag ettermiddag fra kl. 1245-1430. Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år. Undervisningen er organisert i to timer á 45 minutter og en lege har ansvar for å holde en presentasjon evt. innlede til diskusjon. Første time er forbeholdt LIS, men andre time fordeles blant alle legene/eksterne foredragsholdere. Temaene for internundervisningen er organisert med en langtidsplan som knytter undervisningen opp mot de enkelte læringsmålene. I tillegg er det felles internundervisning for hele sykehuset hver fredag kl. 0800 i Store Auditorium i Kunnskapssenteret 1.etg.
Avdelingen har regelmessig internundervisning/samarbeidsmøter med avdeling for patologi, arbeidsmedisinsk avdeling og revmatologisk avdeling.
Det er åtte obligatoriske kurs:

  • Intro kurs
  • Dermatologisk terapi og immunologi
  • Lysbehandling, Laser og PDT (Photodynamic Therapy)
  • Yrkesdermatologi og allergologi
  • Seksuelt overførbare sykdommer (SOS)
  • Dermatopatologi
  • Dermatoskopi
  • Hudtumores

Simulering og ferdighetstrening

Læringsaktiviteter som innebærer ferdighetstrening inngår som del av internundervisningen, jmf. forrige avsnitt.

Forskning

LIS-legene kan søke permisjon med lønn for å delta på det nasjonale forskningsmøtet som arrangeres årlig i regi Legeforeningen (NFDV). I tillegg inngår skolering i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og –etikk som en del av internundervisningen. Hver andre uke presenterer en av legene en faglig artikkel for kollegiet. Dette foregår i vår felles lunsj.

Vi har fem overleger og to LIS med PhD , hvorav to ( en overlege og en LIS) har pos doc stilling ved NTNU . Vi har 1,3 årsverk akademiske stillinger fordelt på  LIS og overleger. Disse bidrar i opplæringen av LIS i læringsmålene som er knyttet til forskning, både gjennom internundervisning, men også ved behov som veiledere.

Avdelingen deltar i kliniske studier lokalt, nasjonalt og internasjonalt .
Både LIS og overleger deltar i dette. Dette inngår som en del av den daglige driften ved hudavdelingen. Her får LIS opplæring og veiledning i hvordan en forskningsprotokoll er bygd opp , lovverk  knyttet til forskningsaktivitet samt etiske problemstillinger .

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeidet på vår avdeling. Dette inkluderer blant annet jevnlig gruppeveiledning av LIS. I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurset i administrasjon og ledelse, samt veilederkurs som arrangeres i regi av RegUt. Lokalt på St. Olavs hospital ønsker vi at du deltar på én fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring og/eller forbedrer en prosedyre i egen avdeling.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Det er daglig satt av en overlegeressurs som har ansvar for supervisjon i poliklinikken. Supervisjonen er tenkt å være proaktiv. På sengeposten har ansvarlig overlege ansvar for veiledning på daglig basis.

Veiledning og faglig utvikling

Alle LIS får tildelt en veileder. Alle overleger vil bli sendt på veilederutdanning i regi av Reg Ut. Det er satt av tid i plan til månedlig møte mellom veileder og LIS. I tillegg vil det bli gjennomført evalueringskollegium to ganger pr halvår. Gruppeveiledning vil også bli gjennomført. To ganger i uken (onsdager kl.14:30 - 15:45 og torsdager 08:00 - 08:30) møtes legekollegiet for å drøfte ulike faglige utfordringer og problemstillinger. LIS oppfordres til å delta aktivt i disse møtene. Alle legene har i tillegg 4 timer fordypning i uken. Leger i poliklinikken har i tillegg en halv kontordag i uken.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen, der avdelingssjefen i samråd med veileder og evalueringskollegium gir endelig godkjenning.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Hudavdelingens utdanningsutvalg for leger består av Marit Saunes (avdelingssjef), Helle Hanssen (overlege) og Ellen H Modalsli (LIS). Utdanningsutvalget møtes jevnlig for å sikre god kvalitet i avdelingens LIS-utdanning. Overlege Helle K. Hanssen er utdanningsansvarlig overlege.

Tillitsvalgte

Avdelingen har tillitsvalgte leger representert både fra YLF og Overlegeforeningen. Avdelingen har månedlige møter der helse, miljø og sikkerhet blir diskutert. LIS kan gjerne melde inn saker til dette møtet, enten via leder, tillitsvalgt eller andre deltakere i møtet.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Marit Saunes
Avdelingssjef
marit.saunes@stolav.no

Helle K. Hanssen
Overlege og utdanningsansvarlig
helle.kathrine.hanssen@stolav.no

 

Fant du det du lette etter?