HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten gastroenterologisk kirurgi

Kirurgisk klinikk har elektiv og akutt virksomhet på avdelingen i Trondheim og Orkdal. Vi har seksjon for barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi (øvre og colorektal kirurgi), urologi, karkirurgi og plastikkirurgi. Gastroenterologisk kirurgi er delt i to seksjoner. Seksjon for øvre gastroenterologisk kirurgi driver med åpen og laparoskopisk kirurgi for kreft i spiserør, magesekk, lever og bukspyttkjertel. I tillegg gjøres det kirurgi for refluksproblematikk, fedmekirurgi, ventral- og lyskebrokk. Seksjon for kolorektal kirurgi gjør åpen og laparoskopisk kirurgi for kreft i tynn-, tykk og endetarm, og har regionansvar for avanserte tilfeller og residiv kirurgi. I tillegg gjøres benign kirurgi for IBD, inkludert reservoarkirurgi, parastomale brokk, anoproktologi og inkontinens behandling. Deler av virksomheten utøves på Orkdal sjukehus.

Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Gastroenterologisk kirurgi driver 48 av totalt 107 senger ved Kirurgisk klinikk, og det planlegges seksjonerte bakvakter (øvre+ nedre) fra høsten 19. Man har stor operativ virksomhet (tre stuer daglig) og poliklinisk aktivitet, inkludert gastrolab (ERCP, gastroskopi og koloskopi). Opplæring i endoskopiske prosedyrer er et samarbeid med gastromedisinsk avdeling. Seksjonene har multimodal tilnærming med organiserte fellesmøter med gastromedisin og MDT møter (onkologer og radiologer).

Akutte operative inngrep utføres av vaktteamet i dedikerte stuer i akuttsenteret, og gastro bakvakt er involvert i en god del av akutt operasjonene. 

Om utdanningsløpet

LIS2 kirurgi ved St.Olavs hospital

LIS2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Med unntak av plastikkirurgi, der det foreligger samarbeidsavtale med Haukeland sykehus og Ullevål sykehus, kan du få dekket hele utdanningsbehovet ved St. Olavs hospital.

Vi tilstreber at rotasjonene skal foregå etter et strukturert mønster, der vi imidlertid må ta hensyn til både utdanningskandidatenes og seksjonene behov. LIS-leger som starter i et LIS2-løp uten særlig kirurgisk erfaring, plasseres fortrinnsvis på gastrokirurgiske seksjoner og urologi den første tiden.  Vi er i ferd med å opprette en seksjon for akutt gastroenterologisk kirurgi, og tjeneste der i 6-12 mnd. vil trolig være en god læringsarena for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter om de vanligste akuttkirurgiske tilstandene som diagnostiseres og hvordan de behandles.

Introduksjon av nye LIS

Ved start møter du opp på personalkontoret i kirurgisk klinikk, der en av sekretærene etter en sjekkliste vil ordne praktiske ting som ID-kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem (EPJ), telefoni samt gi informasjon om lønnssystem og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs.  Du vil deretter få en omvisning i klinikken og bli tildelt garderobe og kontorplass.

Seksjonsleder eller annen lege vil introdusere deg for den aktuelle seksjonen du skal jobbe på, og du vil etter hvert ta del i de vanlige rutinene der. Før du begynner å gå selvstendige vakter vil du ha 1-2 følgevakter sammen med en mere erfaren LIS-lege. Senere vil du som tidligere nevnt alltid ha 1-2 LIS-leger til stede samtidig med deg, og eventuelt bakvakter å konferere med.

Du vil få tildelt en veileder, slik at dere sammen kan utarbeide en individuell utdanningsplan

Internundervisning og kurs

Det er internundervisning på 2 x 45 min. per uke, og det er etablert et komplikasjonsmøte for læring. 

Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltagelse på obligatoriske kurs, og som hovedregel gis det permisjon til en uke vår og en uke høst. 

Simulering og ferdighetstrening

I samarbeid med flere leger på St. Olavs hospital arrangerer Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) flere kurs i året, og klinikken disponerer treningsbokser for laparoskopi og kan arrangere samlinger for seksjonenes leger etter nærmere avtale.  I samarbeid med NSALK og utdanningsutvalget arrangeres det også seminarer i suturteknikk, anastomosesutur og annet etter nærmere avtale.  Dessuten jobbes det videre med utvikling av modeller for trening av både LIS1 og LIS2/3, og målet er at det etter hvert skal bli et godt tilbud både for organisert og egenbasert trening på ulike prosedyrer. Opplæring i prosedyrer på operasjonsstua skjer i samarbeid med seksjonenes egne leger, og her tar vi hensyn både til kandidatenes progresjon og driftssituasjonen.

Forskning

Det foregår en god del forskningsvirksomhet ved seksjonene for gastroenterologisk kirurgi og omtrent 50% av overlegene har PhD kompetanse. Det er flere pågående forskningsprosjekter, både innen klinisk forskning og innovasjonsrettet. Det er gode muligheter for å kombinere klinisk arbeids med forskning, og det er ansatt 2 forskningssykepleiere i 50% stilling ved gastroseksjonene. Flere av overlegene har del- stillinger tilknyttet NTNU, og det er i tillegg tilknyttet en 100% professor stilling.
Kirurgisk klinikk har i perioder hatt to LIS-D-stillinger, der 50% av tiden kan brukes til forskning. 

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikkomite samt bidrar til å skrive eller revidere en prosedyrer i egen seksjon. 

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidspunkt.  Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer. 

Vi tenker oss etter hvert at supervisjonen kan struktureres på en slik måte at man både på forhånd og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført.  Dette kan både brukes i en visittsituasjon, i poliklinikk og før og etter en kirurgisk prosedyre.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil bli gitt individuelt og i form av gruppeveiledning. Du vil bli tildelt veileder etter ansettelse, og denne veilederen vil vanligvis følge deg så lenge du foretar nødvendige rotasjoner. Ved tjeneste i LIS3-utdanning, vil du ha egen veileder tilknyttet den aktuelle spesialiteten. Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp din faglige progresjon i samarbeid med supervisører og andre veiledere. To ganger pr. år vil samtlige LIS-leger bli vurdert i et evalueringskollegium, bestående av overleger fra alle seksjoner slik at kandidatene kan få en tilbakemelding på om de følger en forventet progresjon på ulike områder.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning. 

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget på kirurgisk klinikk består av en leder (overlege med PhD), tre overleger og tre LIS-leger. Utvalget møtes fire ganger i året, og bistår bl. a med utnevning av veiledere. Vi har foreløpig ikke utnevnt noen utdanningsansvarlig overlege, men den del av denne funksjonen ivaretas foreløpig av avdelingssjef for legene.

Tillitsvalgte

Det er egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk. Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege Tore Stornes.

tore.stornes@stolav.no

Fant du det du lette etter?