HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering

Ønsker du å jobbe med utredning og behandling av langvarige muskel-/skjelettsmerter? Eller å jobbe med rehabilitering av pasienter som har stort funksjonstap etter alvorlig og / eller langvarig sykdom? Ser du for deg en spesialitet med tett samarbeid med andre yrkesgrupper, slik som fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, logoped, psykolog og sykepleier? Da bør du vurdere spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en spesialitet hvor man jobber med å fremme funksjon, aktivitet og deltagelse hos personer med akutte og kroniske lidelser i muskel-/ skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, samt ved kreftsykdommer og kroniske smerter. I rehabilitering er opplæring et sentralt element, sammen med medikamentell behandling, trening, tilpasning av hjelpemidler og tilrettelegging, både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Organiseringen i tverrfaglige team er en sentral og grunnleggende del av arbeidet. Legen fungerer som leder av dette teamet, og har det medisinske ansvaret.

Arbeidsmulighetene er gode, både om du ønsker å bo i en stor by, eller i distriktet. Som spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering kan du få jobb både i spesialiserte rehabiliteringsavdelinger på sykehus, på private rehabiliteringsinstitusjoner, og tilknyttet kommunale rehabiliteringsavdelinger.

Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen

Avdeling for ryggmargsskader

Avdelingen er en av tre spinalenheter i Norge, og har landsdelsansvar for rehabilitering og livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade i helseregion Midt og Nord. Sengeposten har 10 senger, og kan ved behov benytte 1-2 senger ved pasienthotellet. I tillegg drives poliklinisk arbeid.
Avdeling for ryggmargsskader har et bredt sammensatt tverrfaglig team med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, pedagog, psykiatrisk sykepleier og mestringsveileder. Virksomheten krever et utbredt samarbeid med andre spesialiteter ved St. Olavs hospital, bl.a nevrokirurgisk avd., urologisk avd., gastrokirurgisk avd., ortopedisk avd., anestesiavdelingen og nevrologisk avd.

For tiden er det to overleger og en LIS ved avdelingen.


Avdeling for ervervet hjerneskade, Lian

Avdelingen gir tilbud om rehabilitering for pasienter med traumatisk hjerneskade og for yngre pasienter med hjerneslag, samt pasienter med andre typer ervervet hjerneskade.
Ved sengeposten er det 14 senger for primærrehabilitering. I tillegg drives en 5-døgnspost med 8 plasser som har vurderings- og treningsopphold senere i forløpet etter ervervet hjerneskade. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet inkludert spastisitetsbehandling med botulinumtoksin.
Tverrfaglig team ved Lian består av lege, psykolog, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, miljøterapeut og mestringsveileder.

For tiden er det 4 overleger fordelt på 2,5 stillinger, og 1-2 LIS


Tverrfaglig poliklinikk rygg-, nakke-, skulder

Poliklinikkens hovedaktivitet er utredning og behandling av personer med smertetilstander i rygg, nakke og skulder. I tillegg vurderes smerter i andre deler av bevegelsesapparatet, samt utredning av hypermobilitetstilstander. Ultralyd brukes som del av diagnostikken, samt for utralydveiledede injeksjoner.
Poliklinikken har tilbud om tverrfaglig gruppebasert rehabilitering til pasienter med uspesifikke rygg- og nakkeplager, samt langvarige skuldersmerter. Ved behov tilbys også individuell oppfølging med tverrfaglig team utenom gruppe. Ved poliklinikken drives også et gruppebasert tilbud for smertemestring basert på kognitiv terapi.
Det tverrfaglige teamet består av leger, fysioterapeuter og sosionomer. For rygg- og nakketilstander er det tett samarbeid med nevrokirurger, ortopeder og nevroradiolog. For skuldertilstander er det tett samarbeid med ortoped. I tillegg har poliklinikken samarbeid med smerteklinikken på St. Olavs.
For tiden er det 6 overleger fordelt på 3,8 stillinger og 3,5 LIS.

Om utdanningsløpet

LIS i faget Fysikalsk medisin og rehabilitering på St. Olavs hospital skal sikres et variert utdanningstilbud gjennom rotasjon til de ulike avdelingene i løpet av en 5 års-periode. I tillegg kreves minst 12 måneder klinisk tjeneste i relevant spesialitet. For å få dekket læringsmålene, er det laget avtale om hospitering på relevante avdelinger, se tabellen under.

LIS roterer mellom tre avdelinger: avdeling for ryggmargsskader, avdeling for ervervet hjerneskade og tverrfaglig poliklinikk – rygg, nakke, skulder. Vi har avtaler med fire andre spesialiteter vedrørende klinisk tjeneste i relevant spesialitet; Nevroklinikken, Kreftklinikken, Ortopedisk klinikk og Psykiatrien.

Vi har avtale endokrinologi, kardiologi, smerteklinikken, rus- og avhengighetsmedisin og lungeavdelingen om hospitering for å fylle læringsmål knyttet til disse fagene. Videre har vi samarbeidsavtaler med Selli rehabiliteringssenter, Kastvollen rehabiliteringssenter og LHL Røros for andre læringsmål knyttet til pasientgrupper vi ikke ser så ofte i vår egen klinikk.Oversikt tema LM og innhold (pdf)

Introduksjon av nye LIS

Ny LIS vil ved oppstart få tildelt sin individuelle plan i Kompetanseportalen.
Hver LIS får tildelt en overlege som veileder i klinikken. Første møte mellom veileder og LIS Lege bør avholdes innen 4 uker etter oppstartdato.

LIS vil få utdelt et introduksjonshefte som skal beskrive oppstarten i klinikken og ved alle avdelingene.

Internundervisning og kurs

Det er felles internundervisning for alle LIS og overleger i klinikken en gang per uke. Som oftest er foredragsholder lege i klinikken. Alle LIS blir involvert i undervisningen, og har ansvar for hver sin uke, med selvstendig forberedelse og gjennomføring, ca en gang per semester.
Klinikken har en undervisningsansvarlig lege med ansvar for å sette opp plan for tema i undervisningen som dekker læringsmål for LIS. Siden 2015 har det vært et samarbeid der fire andre rehabiliteringsinstitusjoner deltar og bidrar ved internundervisningen via videokonferanse. (Valnesfjord Helsesportsenter, Haugland rehabiliteringssenter og Rehabiliteringsavdelingene ved Levanger og Ålesund sykehus).
Hver 4. uke er det i etterkant av denne internundervisningen artikkelgjennomgang v/ LIS av 15 min varighet. Det er også et ukentlig legemøte hvor en bl.a. diskuterer problemstillinger knyttet til organisasjon, etikk og faglige utfordringer.
I tillegg er det ukentlig internundervisning på de ulike avdelingene, samt nasjonal fjernundervisning via videokonferanse en gang per måned. Tilsammen blir internundervisningen minimum 70 timer per år.

Undervisningsprogram jf vedlegg.

Simulering og ferdighetstrening

Det er gode muligheter i avdelingene for gjennomføring og øving i henhold til prosedyrelistene, både selvstendig og under supervisjon. Vi oppfyller kravene i henhold til utdanningsplan.

Forskning

Det legges til rette for at LIS kan delta i forskningsprosjekter i klinikken og i samarbeid med NTNU.

Avdeling for ryggmargsskader (RMS)

En lege er PhD / førsteamanuensis, 1 lege PhD-stipendiat tilknyttet Nordisk Ryggmargsskaderegister, 1 fysioterapeut er post-doctor, og 1 lege universitetslektor.

Avdeling for ervervet hjerneskade, Lian

En lege er postdoktor/ førsteamanuensis, 1 psykolog er førsteamanuensis, 2 leger og 1 fysioterapeut PhD-stipendiater, og en fysioterapeut har nettopp fullført PhD-grad.

Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder

1 lege er post-doctor / førsteamanuensis, 1 lege er PhD / universitetslektor og årsleder for medisinstudiet, 1 lege er PhD-stipendiat.

I tillegg har klinikken en fysiolog i 10% professorat.


Klinikken driver aktiv forskning på alle enhetene, LIS og ansatte med mastergrad deltar aktivt i forskning, og kliniske data lagres og utnyttes kontinuerlig i forskning. Vi har felles forskningsprosjekter med andre avdelinger i vår region samt nasjonalt og internasjonalt. Vi rekrutterer aktivt yngre medarbeidere til forskning.

Prioriterte fokusområder

  • Fysisk trening: i rehabilitering av pasienter med hjerneskader og ryggmargsskade
  • Forskning på hodeskader: epidemiologi, patofysiologi, diagnostikk og rehabilitering.
  • Kognitive og treningsfokuserte behandlings alternativer: ved smerter i bevegelsesapparatet og ved smerter og fatigue etter kreft.
  • Epidemiologisk og terapirettet forskning basert på registerdata: Nakke- og ryggregisteret, NorScir (og på lengre sikt et nytt kvalitetsregister for hjerneskaderehabilitering)
  • Samhandling med primærhelsetjenesten når det gjelder smertetilstander

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling.

I tillegg ønsker vi at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav ønsker vi at du deltar på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite samt skriver en oppgave i kunnskap og forbedring.

Organisering av supervisjon

LIS får supervisjon på den avdelingen man er til enhver tid og kontakter overlege ved behov utover planlagt supervisjon. Det er kasuistikkpresentasjoner jevnlig.

Veiledning og faglig utvikling

Alle LIS har sin egen veileder. Veileder oppnevnes ved oppstart av nye LIS, og veileder tar initiativ til det første møtet. I det videre forløp oppfordres det til at både LIS og veileder tar gjensidig initiativ til månedlig veiledning.

Det utarbeides individuell utdanningsplan for kandidaten, som oppdateres og revideres i forløpet. Individuell utdanningsplan brukes aktivt i veiledningen, for å evaluere progresjon. Veileder arbeider ikke nødvendigvis på samme avdeling som LIS.

LIS får i tillegg daglig supervisjon / veiledning av overlege på avdelingene. Det er overlegemøte en gang per måned hvor det regelmessig evalueres de enkelte LIS egnethet, og tilbakemelding vil gis via veileder.

kakediagram som beksriver årshjul for veildening til LIS

Alle leger ved St. Olavs hospital har ifølge tjenesteplanen rett til ca. 200 timer fordypning pr.år. Hver enkelt LIS er sterkt oppfordret til å sette av denne tida i samarbeid med ansvarlig overlege der de roterer. På grunn av små enheter og få leger på hver enhet, samt spredt geografisk lokalisasjon, kan det være vanskelig å få tatt ut denne tida regelmessig uten avbrytelser og forstyrrelser. Det tilstrebes imidlertid for løsninger som skal bidra til bedre avvikling av fordypningstid for den enkelte (eks oppsamling til faste hele dager).

Det er faglitteratur tilgjengelig på alle avdelinger. Alle ansatte har tilgang til Universitetsbiblioteket og Medisins bibliotek, og gjennom dette tilgang til fagtidsskrifter og databaser.

St. Olavs hospital er et universitetssykehus, og overleger og LIS deltar i den kliniske undervisningen av medisinstudenter, samt internundervisning for alle faggrupper på de respektive avdelinger (i tillegg til fag-spesifikk internundervisning).
Alle leger i spesialisering (LIS) får delta på obligatoriske kurs (fri med lønn). Dersom for mange (i forhold til avdelingenes drift) ønsker å dra på samme kurs, har det hendt at de som har kommet kortest i spesialiseringen har måttet vente til neste kurs.

Ofte har også LIS fått delta i andre kurs som er tellende til spesialiteten.

Ved sidetjeneste i annen klinikk for å oppfylle LM 80-81, beholder LIS veileder i vår klinikk, men vil få tildelt supervisør(er) i den klinikken man gjennomfører tjenesten.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen og sendes til godkjenning til angitte veileder eller supervisør.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalgets sammensetning er to overleger, en LIS (tillitsvalgt) og klinikksjef.

Tillitsvalgte

LIS interesser med tanke på utdanningsløpet ivaretas av tillitsvalgt gjennom at vedkommende har en fast plass i utdanningsutvalget.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med klinikksjef eller UAO.

Fant du det du lette etter?