HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi

Ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital utføres diagnostikk, behandling og oppfølging av cancer mamma. Videre utføres thyroidea- og parathyroideakirurgi etter forutgående utredning. Avdelingen har regionansvar for behandling og oppfølging av cancer thyroidea. Seksjonen utfører også binyrekirurgi.

Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om seksjonen

Seksjonen har fem overlegestillinger, en B-gren stilling samt en LIS i rotasjon. LIS i rotasjon deltar i vaktordningen på kirurgisk klinikk. Seksjonen har generell beredskap. Seksjonen har høy operativ aktivitet og stor poliklinisk virksomhet. Mange opereres dagkirurgisk, og det er relativt begrenset arbeid på sengeposten. Vi har tett samarbeid med onkologer, patologer, plastikkirurger, nukleærmedisinere, endokrinologer og mammaradiologer. På poliklinikken har vi et godt team med erfarne og dedikerte sykepleiere som også har egen poliklinikk for mammakontroller.

Om utdanningsløpet

LIS2 kirurgi ved St. Olavs hospital

LIS2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Hele LIS 3 utdanningsløpet med alle læringsmål innen bryst- og endokrinkirurgi vil kunne dekkes ved vår seksjon.

Introduksjon av nye LIS

Ved start møter du opp på personalkontoret i kirurgisk klinikk, der en av sekretærene etter en sjekkliste vil ordne praktiske ting som ID-kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem (EPJ), telefoni samt gi informasjon om lønnssystem og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs. Du vil deretter få en omvisning i klinikken og bli tildelt garderobe og kontorplass.

Seksjonsleder eller annen lege vil introdusere deg for den aktuelle seksjonen du skal jobbe på, og du vil etter hvert ta del i de vanlige rutinene der.
Du vil få tildelt en veileder, slik at dere sammen kan utarbeide en individuell utdanningsplan.

Internundervisning og kurs

Seksjonen har en overlege som har hovedansvar for oppsett av undervisningen der emner og datoer blir fordelt. Vi har 30 minutter hver onsdag morgen, og 60 minutter hver fredag morgen med unntak av ferier og lavaktivitetsdrift. Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år. Alle legene på seksjonen bidrar til internundervisningen, LIS inkludert. Temaene vil ofte knyttes opp mot de konkrete læringsmålene. Noen ganger vil det være undervisere fra andre seksjoner, og noen ganger eksterne. Når noen i kollegiet har deltatt på kongresser og møter, vil det være aktuelt å referere fra disse på internundervisningen.

Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltagelse på obligatoriske kurs, og som hovedregel gis det permisjon til en uke vår og en uke høst. 

Simulering og ferdighetstrening

Opplæring i prosedyrer på operasjonsstua skjer i samarbeid med seksjonens egne leger, og her tas det hensyn både til kandidatenes progresjon og driftssituasjonen.

Forskning

Flere av overlegene ved seksjonen har akademisk kompetanse med PhD, og LIS vil kunne bli introdusert til forskning og invitert med på prosjekter som pågår i seksjonene.  Det er også mulig å få støtte og veiledning til oppstart av egne prosjekter

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer.  Dette oppnås ved å inngå i det daglige arbeid på seksjonen samt deltakelse på RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav anbefales deltakelse på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikk Komite

Organisering av supervisjon

Den daglige supervisjonen gis av kolleger på et hvert tidspunkt, i forbindelse med morgenmøter, previsitter, operasjoner og samarbeid om pasienter og prosedyrer.  Vi tenker oss etter hvert at supervisjonen kan struktureres på en slik måte at man både på forhånd og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført.  Dette kan både brukes i en visittsituasjon, i poliklinikk og før og etter en kirurgisk prosedyre.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning vil bli gitt individuelt og i form av gruppeveiledning.  Veileder ved seksjonen vil bli tildelt ved ansettelse. Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp faglig progresjon i samarbeid med supervisører og andre veiledere. 

To ganger pr. år vil samtlige LIS-leger bli vurdert i et evalueringskollegium, bestående av overleger fra alle seksjoner slik at kandidatene kan få en tilbakemelding på om de følger en forventet progresjon på ulike områder.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til tildelt veileder.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget på kirurgisk klinikk består av en leder (overlege med PhD), tre overleger og tre LIS-leger. Utvalget møtes fire ganger i året, og bistår bl. a med utnevning av veiledere. Vi har foreløpig ikke utnevnt noen utdanningsansvarlig overlege, men den del av denne funksjonen ivaretas foreløpig av avdelingssjef for legene.

Tillitsvalgte

Det er egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk. Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen innen bryst- og endokrinkirurgi, ta kontakt med seksjonsleder Anne Irene Hagen.

anne.irene.hagen@stolav.no

Fant du det du lette etter?