HelsaMi

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Barnekirurgi

Seksjon for barnekirurgi er underlagt kirurgisk klinikk og lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Her utføres diagnostikk, behandling og oppfølgning innen det barnekirurgiske sykdomsspektrum. Avdelingen er en del av den flerregionale behandlingstjenesten for nyfødtkirurgi med delt landsfunksjon mellom St. Olavs hospital og OUS. Bakgrunnen for sentraliseringen av behandlingstjenesten er at de fleste tilstandene tjenesten omfatter er relativt sjeldne. Hovedformålet med tjenesten er å samle erfaring og kompetanse på disse tilstandene på to steder for å optimalisere behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

​Om utdanningsvirksomheten

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Om avdelingen/seksjonen

Seksjonen har fem overlegestillinger, 2 B-gren stillinger samt en LIS i rotasjon. Alle LIS deltar i vaktordningen på kirurgisk klinikk. Seksjonen har full vaktordning som betjenes av overlege. Det er stor operativ virksomhet fordelt på dagkirurgi, elektivt inneliggende og øyeblikkelig hjelp. Vår sengepost har 13 senger i tillegg til 6 senger på nyfødtintensivavdelingen. Poliklinisk-/dagpasientvirksomhet foregår dels på sengepost og i egen poliklinisk avdeling. Vi har tett samarbeid med neonatalmedisinere, barneradiologer, barneleger, fostermedisinere og anestesiologer.

Barneanestesiseksjonen ved St. Olavs hospital, som vi har et tett samarbeid med, driver landets eneste barneintensivavdeling utenfor Oslo-området, og som sammen med nyfødtintensiv er et viktig element i det pre-, peri-, og postoperative behandlingsforløp for barn med komplekse og alvorlige tilstander.

Om utdanningsløpet

LIS2 kirurgi ved St. Olavs hospital

LIS2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Hele utdanningsløpet med alle læringsmål innen barnekirurgi dekkes ved vår seksjon.

Introduksjon av nye LIS

Ved oppstart på seksjonen vil nyansatt LIS få tildelt veileder. Avdelingen er kompakt, og man vil umiddelbart bli inkludert og få ansvar i daglig virksomhet og drift.

Internundervisning og kurs

Seksjonen har internundervisning en gang pr uke (45 min). En overlege har ansvar for internundervisningen og fordeler emner og tidspunkt, alle leger i avdelingen bidrar i undervisningen. De ulike emner det undervises i er knyttet opp mot de sentrale læringsmål, og gjerne i form av gjennomgang av nypubliserte artikler. I etterkant av kurs og kongresser gis det referat fra disse. Avdelingens leger deltar også på fellesundervisning med gynekologer og neonataloger (30min). I tillegg deltas det på fellesundervisning for alle leger ukentlig (30min).

Tilsammen utgjør internundervisninger minimum 70 timer per år.

Det gis permisjon med lønn for å delta på kurs, som utgangspunkt 1 uke pr høst og vår.

Simulering og ferdighetstrening

Opplæring i prosedyrer på operasjonsstua skjer i samarbeid med seksjonens leger, og her tas det hensyn både til kandidatenes progresjon og driftssituasjon. Man har tilgang til både enkel laparoskopisk simulator og mer avanserte simulatorer (NSALK).

Forskning

Man har innad i legegruppen kompetanse med PhD, og LIS blir tidlig introdusert for forskning som foregår innad i seksjonen og i samarbeid med andre institusjoner. Det er til enhver tid forskningsprosjekter på gang med den hensikt å formidle/publisere og sammenligne behandlingsresultater. Det gjøres også en del analyser/statistikk for kvalitetssikring.

Det er flere  pågående kliniske forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Hovedfokus på forskningen er nyfødtkirurgi og alvorlige misdannelser som ledd i avdelingens funksjon i den flerregionale behandlingstjenesten innen nyfødtkirurgi.  

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer.  Dette oppnås ved å inngå i det daglige arbeid på seksjonen samt deltakelse på RegUt sine veilederkurs. Lokalt på St. Olav anbefales deltakelse på en fellessamling i året med f.eks. Klinisk Etikkomite.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Det gis daglig supervisjon på alle arena. Dette være seg i forbindelse med previsitt/visittgang, poliklinikk, operasjoner og andre prosedyrer. Det jobbes med å strukturere dette ytterligere slik at man for eksempel før ett inngrep går gjennom nøkkelpunkter og fallgruver, og i etterkant får tilbakemelding og får mulighet til egenvurdering av aktiviteten. Supervisører vil være overlege/spesialist.

Veiledning og faglig utvikling

Veiledning gis både på individuelt nivå og i form av gruppeveiledning. Ved oppstart på seksjonen tildeles en veileder. Det avsettes tid for både LIS og veileder til veiledersamtale en gang pr måned. To ganger pr år skal progresjon vurderes opp mot individuell plan, enten av veileder eller evalueringskollegium. Veileder skal ha gjennomført formalisert veilederkurs, og skal sette opp individuell plan i samarbeid med supervisører.
Det gis rom for, og oppmuntres til, deltakelse på faglige møter både internt på sykehuset men også eksternt. Av kurskrav inngår både nasjonale og internasjonale kurs.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Supervisør eller veileder godkjenner læringsaktiviteter og læringsmål fortløpende etter hvert som de er utført og registrert av LIS. Læringsmålet sendes så avdelingsoverlege, eller til annen overlege med delegert myndighet, for endelig godkjenning.

Individuell utdanningsplan

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget på kirurgisk klinikk består av en leder (overlege med PhD), 3 overleger og 3 LIS-leger.  Utvalget møtes 4 ganger i året, og bistår bl. a med utnevning av veiledere. Vi har foreløpig ikke utnevnt noen utdanningsansvarlig overlege, men den del av denne funksjonen ivaretas foreløpig av avdelingssjef for legene.

Avdelingen har til enhver tid en representant i den barnekirurgiske spesialistkomiteen.

Tillitsvalgte

Det er egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk.  Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen innen barnekirurgi ta kontakt med seksjonsoverlege Øystein Drivenes.

øystein.drivenes@stolav.no

Fant du det du lette etter?