Forskerstudenter i aksjon

Utdanning og kompetanseutvikling

Fremragende pasientbehandling forutsetter fremragende ansatte.

Utdanning

 • Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie

  Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr i år 70 utdanningsstillinger til sykepleiere som starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU i Trondheim.

 • Ambulanse og paramedic

  Bli ambulansearbeider, ta Paramedic-utdanning eller gå vikarkurs.

 • Bachelorutdanning

  Som universitetssykehus legger vi stor vekt på utdanning og utvikling av profesjonelle, samfunnsbevisste og samhandlingsorienterte medarbeidere. Forskning og vitenskapelig dokumentasjon legges til grunn for vår virksomhet.

 • Elever videregående skole

  St. Olavs hospital samarbeider med noen videregående skoler om praksis til elever ved VG2 og VG3.

 • Hospitering

  Hospitering er i denne sammenheng et tidsavgrenset, opphold i en eller flere enheter ved St. Olavs Hospital. Hensikten med hospitering kan være kompetanseheving og bedre samarbeid mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.

 • Lærlinger

  St. Olavs hospital er lærebedrift for lærlinger fra flere yrkesfag. Lærling er i følge Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i § 3-4.

 • Masterutdanning

  St. Olav har behov for flere medarbeidere med både metode- og veiledningskompetanse i klinikken, utover spesialiseringen i de tradisjonelle etter- og videreutdanningene gir. Bruk av forskning og oppdatert kunnskap er viktig for å øke kvalit...

 • Phd

  Et av målene i Strategi 2015-2018 for St. Olavs hospital er at det skal drives forskning på høyt nivå. For å nå målet må det både bevares og videreutvikles god forskningskompetanse ved St. Olavs hospital.

 • Praksis ved St. Olavs hospital

  St. Olavs Hospital tilbyr praksisplass for helse- og sosialfaglige utdanninger som har praksisstudier i sin utdanning, og på ulike utdanningsnivå.

 • Trainee

  Høsten 2015 begynte de første traineesykepleierne ved St. Olavs hospital. Traineeordningen innebærer fast tilsetning i hel stilling, og en strukturert oppstart på yrkeslivet som sykepleier, både faglig og organisatorisk. Dette er en unik mu...

 • Turnustjeneste

  For noen yrkesgrupper er turnustjenste et vilkår for å få autorisasjon. St. Olavs Hospital tar hvert år i mot turnuskandidater i medisin og fysioterapi.

St. Olavs hospitals visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det vil si at pasientene hos oss får den beste behandlingen som er tilgjengelig, utført av kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

St. Olavs hospital er opptatt av å møte ansattes behov for kompetanseutvikling ved hjelp av strategisk kompetanseplanlegging på kort og lang sikt. Kompetanseutvikling foregår ved interne opplæringstiltak og kurs, og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner.   I dette inngår et godt og tett samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehusets og samfunnets behov.  Vi arbeider for å utvikle et inkluderende miljø for pasientbehandling, forskning og utdanning, og vil fortsette å utvikle sykehuset som en klinisk arena for utdanning. Sykehuset har behov for spesialister innen alle fagfelt, men er også avhengig av en god og grunnleggende generalistkompetanse hos de ansatte. Utøvelsen av all behandling og pleie skal være kunnskapsbasert og av høy standard, og anvendelse av pasientforløp bidrar til at vi når dette målet.

Utdanning av helsepersonell er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgaver (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Som arbeidsgiver skal vi sørge for at våre ansatte gis mulighet til etter- og videreutdanning, samt gi opplæring slik at den enkelte ansatte kan utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10).

Fant du det du lette etter?