Forskerstudenter i aksjon

Utdanning og kompetanseutvikling

Fremragende pasientbehandling forutsetter fremragende ansatte.

St. Olavs hospitals visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det vil si at pasientene hos oss får den beste behandlingen som er tilgjengelig, utført av kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

St. Olavs hospital er opptatt av å møte ansattes behov for kompetanseutvikling ved hjelp av strategisk kompetanseplanlegging på kort og lang sikt. Kompetanseutvikling foregår ved interne opplæringstiltak og kurs, og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner.   I dette inngår et godt og tett samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehusets og samfunnets behov.  Vi arbeider for å utvikle et inkluderende miljø for pasientbehandling, forskning og utdanning, og vil fortsette å utvikle sykehuset som en klinisk arena for utdanning. Sykehuset har behov for spesialister innen alle fagfelt, men er også avhengig av en god og grunnleggende generalistkompetanse hos de ansatte. Utøvelsen av all behandling og pleie skal være kunnskapsbasert og av høy standard, og anvendelse av pasientforløp bidrar til at vi når dette målet.

Utdanning av helsepersonell er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgaver (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Som arbeidsgiver skal vi sørge for at våre ansatte gis mulighet til etter- og videreutdanning, samt gi opplæring slik at den enkelte ansatte kan utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10).

Strategisk kompetanse­planlegging ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Strategi 2015-2018 (PDF)

Helse Midt-Norge RHF - utdanningsstrategi

Kontaktinformasjon

Seksjon for helsefag og utdanning

Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Karkirurgi

  Karkirurgisk seksjon ved St. Olavs hospital er en godkjent utdanningsinstitusjon for hele løpet innenfor faget karkirurgi og seksjonen gir leger i spesialisering (LIS) i karkirurgi en fullstendig utdanning i faget i henhold til de til enhve...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Barnekirurgi

  Seksjon for barnekirurgi er underlagt kirurgisk klinikk og lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Her utføres diagnostikk, behandling og oppfølgning innen det barnekirurgiske sykdomsspektrum. Avdelingen er en del av den flerregion...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten patologi

  Avdeling for patologi dekker behovet for patologitjenester og fungerer som referanselaboratorium i regionen. Vi har et stort og omfattende diagnostisk materiale. I 2018 besvarte vi over 46.600 biopsier, mottok totalt ca. 40.000 cytologiske...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Klinisk nevrofysiologi (KNF)

  Seksjon for klinisk nevrofysiologi tilbyr klinisk nevrofysiologisk diagnostikk av barn og voksne med mange forskjellige metoder, inkludert EEG, EEG-langtidsmonitorering og videometri, polysomnografi, MSLT, respiratorisk polygrafi, nevrograf...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Nevrokirurgi

  Avdelingen tilbyr full bredde innen faget nevrokirurgi, med unntak av epilepsikirurgi og stråleknivsbehandling (disse funksjonen er sentralisert til henholdsvis Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus). Hele utdanningsløpet for LIS...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten urologi

  Seksjon for urologi ved kirurgisk klinikk, St.Olavs hospital utfører utredning, behandling og oppfølge av hele spektrum av urologiske sykdommer og tilstander med unntak av transplantasjonskirurgi. Prostatasenter for Helse Midt-Norge er tilk...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Hud- og veneriske sykdommer

  Hudavdelingen er stabsmessig organisert sammen med ortopedisk og revmatologisk avdeling i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. Hudavdelingen består av sengepost og poliklinikk. Sistnevnte har vi både på Øya i Trondheim, Brekst...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Rus og avhengighetsmedisin

  Utdanningsplanen gjelder for leger i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin er en selvstendig klinikk i St. Olavs hospital (...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten klinisk farmakologi

  Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital er eneste utdanningssted for kliniske farmakologer i Helse Midt-Norge. Det finnes omtrent 70 spesialister på landsbasis, hvorav ca. 10 befinner seg på St. Olavs hospital.  Vi har et go...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten radiologi

  Klinikk for bildediagnostikk (KBD) er lokalisert i alle de kliniske sentrene på Øya i Trondheim. I tillegg har vi en avdeling på Orkanger. Utdanningsvirksomheten foregår i all hovedsak på Øya, men ultralydopplæringen i starten av utdannelse...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Øyesykdommer

  På medisinstudiet er øyesykdommer kjent for å være et av de såkalte «småfagene». Til tross for denne merkelappen, vil du raskt oppdage at øyet er komplekst organ, der hver lille del har en svært viktig oppgave, som i sum bidrar til at vi ka...

 • Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Lungesykdommer

  Ved St. Olavs hospital er det Lungemedisinsk avdeling ved Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin som har ansvaret for utdanning i spesialiteten lungesykdommer. Ved tjeneste på lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital v...

 • Masterutdanning

  St. Olav har behov for flere medarbeidere med både metode- og veiledningskompetanse i klinikken, utover spesialiseringen i de tradisjonelle etter- og videreutdanningene gir. Bruk av forskning og oppdatert kunnskap er viktig for å øke kvalit...

 • Phd

  Et av målene i Strategi 2015-2018 for St. Olavs hospital er at det skal drives forskning på høyt nivå. For å nå målet må det både bevares og videreutvikles god forskningskompetanse ved St. Olavs hospital.

 • Lærlinger

  St. Olavs hospital er lærebedrift for lærlinger fra flere yrkesfag. Lærling er i følge Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i § 3-4.

 • Ambulanse og paramedic

  Bli ambulansearbeider, ta Paramedic-utdanning eller gå vikarkurs.

 • Bachelorutdanning

  Som universitetssykehus legger vi stor vekt på utdanning og utvikling av profesjonelle, samfunnsbevisste og samhandlingsorienterte medarbeidere. Forskning og vitenskapelig dokumentasjon legges til grunn for vår virksomhet.

 • Elever videregående skole

  St. Olavs hospital samarbeider med noen videregående skoler om praksis til elever ved VG2 og VG3.

 • Praksis ved St. Olavs hospital

  St. Olavs Hospital tilbyr praksisplass for helse- og sosialfaglige utdanninger som har praksisstudier i sin utdanning, og på ulike utdanningsnivå.

 • Hospitering

  Hospitering er i denne sammenheng et tidsavgrenset, opphold i en eller flere enheter ved St. Olavs Hospital. Hensikten med hospitering kan være kompetanseheving og bedre samarbeid mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.

 • Trainee

  Høsten 2015 begynte de første traineesykepleierne ved St. Olavs hospital. Traineeordningen innebærer fast tilsetning i hel stilling, og en strukturert oppstart på yrkeslivet som sykepleier, både faglig og organisatorisk. Dette er en unik mu...

 • Turnustjeneste

  For noen yrkesgrupper er turnustjenste et vilkår for å få autorisasjon. St. Olavs Hospital tar hvert år i mot turnuskandidater i medisin og fysioterapi.

 • Videreutdanning i anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie

  Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr lønn til 50 av studentene som starter videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie ved NTNU i Trondheim. Sykepleiere som ønsker lønn...

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.