Samhandling

Samhandling på helse

Samhandling beskriver premissene for sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten. 

Samarbeidsavtale med kommunene i Sør-Trøndelag, og tilhørende retningslinjer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital, kommunene i Sør-Trøndelag og andre samarbeidende kommuner (PDF)

  

 

Samarbeidsutvalg med kommunene

Politisk samarbeidsutvalg
Administrativt samarbeidsutvalg og fagråd

Kommunegrupper

Fosenregionen

Værnesregionen

Orkdalsregionen

Trondheimsområdet

Fjellregionen

 

Fastleger

Fastlegesiden

Raskere tilbake

Under finnes informasjon om behandling på Betania Malvik, Lade behandlingssenter, Fysikalsk medisin og rehabilitering (rygg/nakke/skulder) samt Hysnes Helsefort.

Adresse til tverrfaglig rygg/nakke/skulder poliklinikk (krever at du er pålogget Norsk Helsenett)

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Merete Knudsen, telefon 416 90 967.


 

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) har som mål å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten i helsevesenet.

Praksiskonsulenter er allmennleger eller annet kommunalt helsepersonell, som er engasjert på deltid av St. Olavs Hospital for å være et bindeledd til kommunehelsetjenesten. Hovedoppgaven er å identifisere og løse utfordringer knyttet til overgangen mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. Praksiskonsulentene jobber for gode pasientforløp.

Praksiskonsulentkoordinator: Merete Knudsen, telefon 416 90 967.

Barne- og ungdomsklinikken

Praksiskonsulenter:

  • Harriet Tøndel, telefon 952 63 609, harriet.tondel@trondheim.kommune.no

Kontaktpersoner St. Olav:

Meldingsløftet

Praksiskonsulent:

  • Lasse Folkvord, telefon 991 57 589, lasse.folkvord@malvik.kommune.no

Kontaktperson St. Olav:

  • Rut Naversen, rut.naversen@stolav.no

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Praksiskonsulent:

Kontaktperson St. Olav:

Nidaros DPS

Praksiskonsulent:

Kontaktperson St. Olav:

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet (KE) skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

 Koordinerende enhet ved St. Olavs Hospital

Koordinerende enheter i kommunene i Sør-Trøndelag

  

Regionalt henvisnigsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge - ReHR

  Individuell plan og koordinatorRetningslinjer for utarbeidelse av individuell plan (PDF)

Digital samhandling  

Elektronisk samhandling bidrar til rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Informasjon som sendes elektronisk er blodprøvesvar, røntgensvar, henvisninger, epikriser og pleie og omsorgsmeldinger. Informasjonen som sendes, sendes trygt igjennom Norsk Helsenett. Elektronisk samhandling understøtter tjenestetilbudet og bidrar til sammenhengende og koordinert tjenester. 

Digital samhandling

Kontakt

Tor Åm
Samhandlingsdirektør
911 12 137

Merete Knudsen
Samhandlingsrådgiver
416 90 967

Gun Ekeberg
Samhandlingsrådgiver
959 24 177

Marit Øverås
Prosjektleder
917 42 932

Hans Ole Siljehaug
Medisinskfaglig rådgiver
906 18 431

Gisle Meyer
Samhandlingsrådgiver
909 22 845