Samhandling

Samhandling på helse

Samhandling beskriver premissene for sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten. 

Fastlegesiden

Samarbeidsavtale med kommunene i Sør-Trøndelag

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital, kommunene i Sør-Trøndelag og andre samarbeidende kommuner (PDF)

Samarbeidsutvalg med kommunene

Politisk samarbeidsutvalg
Administrativt samarbeidsutvalg og fagråd

Kommunegrupper

Fosenregionen

Værnesregionen

Orkdalsregionen

Trondheimsområdet

Fjellregionen

Raskere tilbake

Under finner du adresse for henvisning til tverrfaglig rygg, nakke og skulderpoliklinikk samt lenke til Lade Behandlingssenter:

Lade behandlingssenter

Adresse til tverrfaglig rygg, nakke og skulder poliklinikk (krever at du er pålogget Norsk Helsenett)

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Merete Knudsen, telefon 416 90 967.

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) har som mål å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten i helsevesenet. Praksiskonsulenter er allmennleger eller annet kommunalt helsepersonell, som er engasjert på deltid av St. Olavs Hospital for å være et bindeledd til kommunehelsetjenesten. Hovedoppgaven er å identifisere og løse utfordringer knyttet til overgangen mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. Praksiskonsulentene jobber for gode pasientforløp.

Praksiskonsulentkoordinator: Merete Knudsen, telefon 416 90 967.

Barne- og ungdomsklinikken

Meldingsløftet

  • Praksiskonsulent: Lasse Folkvord, telefon 991 57 589, lasse.folkvord@malvik.kommune.no
  • Kontaktperson St. Olav: Rut Naversen, rut.naversen@stolav.no

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Nidaros DPS

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet (KE) skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet ved St. Olavs Hospital

Koordinerende enheter i kommunene i Sør-Trøndelag

Regionalt henvisnigsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge - ReHR

Individuell plan og koordinator

Retningslinjer for utarbeidelse av individuell plan (PDF)

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidrar til rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. Informasjon som sendes elektronisk er blodprøvesvar, røntgensvar, henvisninger, epikriser og pleie og omsorgsmeldinger. Informasjonen som sendes, sendes trygt igjennom Norsk Helsenett. Elektronisk samhandling understøtter tjenestetilbudet og bidrar til sammenhengende og koordinert tjenester.

Om digital samhandling på Norsk Helsenett sine sider

Kontakt

Tor Åm
Samhandlingsdirektør
911 12 137

Merete Knudsen
Samhandlingsrådgiver
416 90 967

Gun Ekeberg
Samhandlingsrådgiver
959 24 177

Marit Øverås
Prosjektleder
917 42 932

Hans Ole Siljehaug
Medisinskfaglig rådgiver
906 18 431

Gisle Meyer
Samhandlingsrådgiver
909 22 845