HelsaMi
Norsk tonsilleregister

Forskning

Formålet til registeret

Registeret skal være et nasjonalt register som inkluderer alle berørte behandlingsinstitusjoner i landet. Registeret har som mål å øke kvalitet i diagnostikk og behandling av pasienter som tonsilleopereres.

Dette skal først og fremst skje ved:

 • Å bidra til lik praksis hva gjelder indiksjon for tonsilleinngrep
 • Å bidra til lik praksis for når vi bør velge tonsillektomi versus tonsillotomi
 • Å kartlegge forskjeller mellom ulike operasjonsmetoder
 • Å kartlegge postoperative tonsilleblødninger
 • Å kartlegge postoperative infeksjoner
 • Å kartlegge forekomst av smerter etter operasjon og bruk av smertestillende
 • Å bidra til lik praksis hva gjelder ressursbruk, kontroller og oppfølging etter tonsilleinngrep
 • Å dokumentere behandlingseffekt og -varighet
 • Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
 • Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om inngrepet og behandlingen av aktuelle tilstander
 • Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkning om tilstanden og behandlingsmulighetene
 • Å danne grunnlag for forskning

En systematisk, nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap om tonsillektomi/tonsillotomi; hvilke kriterier som ligger til grunn for kirurgisk behandling, valg av operativ teknikk og komplikasjoner til behandlingen.

Registeret vil foreslå kvalitetsforbedringsarbeid på grunnlag av eventuelle variasjon av:

 • Indikasjonsstilling for operasjon
 • Praksis for valg av operasjonsmetodene tonsillektomi versus tonsillotomi
 • Postoperative tonsilleblødninger
 • Postoperative infeksjoner
 • Postoperative smerter
 • Behandlingseffekt og-varighet

Nordisk samarbeid

Det er etablert et samarbeid med det svenske tonsilleregisteret. Dette vil utvides til et nordisk samarbeid som inkluderer Danmark og Finland. Det er opprettet en egen Nordisk Fagrådsgruppe. Deler av datasettet vil være likt i de nordiske landene for sammenligning på aggregert nivå. Man ønsker å sammenligne datasett en gang i året, og så snart som mulig igangsette internasjonal forskning basert på de nordiske registrene.

Fant du det du lette etter?