Registerfaglig informasjon

Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret, et fellesregister bestående av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom.

Hjerte- og karforskriften som trådte i kraft 1. januar 2012, gir sykehusene mulighet til å registrere pasienter uten krav om samtykke fra den innregistrerte (jfr. helseregisterloven § 8 tredje ledd). Det vil være en lovpålagt oppgave for alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerneslag å registrere sine pasienter i dette nasjonale registeret (iht. forskriften). Norsk hjerneslagregister er forankret i Helse Midt-Norge RHF, og det nasjonale sekretariatet er tilknyttet St. Olavs hospital. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for fellesregisteret, og St. Olavs hospital er databehandler.

Norsk hjerneslagregister har som formål å kvalitetssikre/kvalitetsforbedre helsetjenesten for pasienter med hjerneslag gjennom å registrere tjenestene og måle resultater av behandling, prosedyrer og ressursbruk. Dette kan:

 • Avdekke om tjenestene er trygge og virkningsfulle
 • Medvirke til at fagmiljøene kan utvikle et godt tjenestetilbud
 • Være et verktøy for å vurdere egne resultater sammenlignet med andre
 • Utjevne forskjeller og gi rettferdig fordeling gjennom vurdering av ressursbruk
 • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning 

Norsk hjerneslagregister fikk nasjonal godkjenning av HOD allerede i 2005, men på grunn av store utfordringer rundt personvern og samtykkeplikt fram til Hjerte- og karforskriften trådte i kraft, ble registeret implementert ved alle aktuelle sykehus først i 2012/2013. Registeret har vært i full drift i Helse Midt-Norge og ved enkelte andre sykehus i flere år, men da som lokale behandlingsregistre.

For det enkelte sykehus kan innregistrering i dette nasjonale registeret gi fortrinn i den kliniske praksis. Det gir mulighet til kvalitetssikring via løpende tilgjengelig statistikk og årsrapporter ved eget sykehus/HF, og også via sammenligning på landsbasis. Den elektroniske innregistreringsløsningen er lett tilgjengelig på https://helseregister.no, og det enkelte sykehus vil til en hver tid ha mulighet til å ta ut egne data fra registerets rapportfunksjon. Registerdata vil også gi et godt grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

For å sikre høy grad av kompletthet er man avhengig av at registeret er faglig forankret nær de kliniske miljøene. Det er i tillegg en forutsetning at sykehusets ledelse ser viktigheten av å prioritere dette lovpålagte registerarbeidet som et ledd i sykehusets kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll.

Innlogging og tilgang til registeret

For å kunne registrere i hjerneslagregisteret må du først søke om brukertilgang på helseregister.no

(OBS! Denne siden er kun tilgjengelig fra sykehusnett, eller datamaskiner koblet til helsenett).

Når du søker om ny bruker vil du bli spurt om hvilket register du ønsker tilgang til. Når du er godkjent som ny bruker er det bare å logge på helseregister.no og registrere pasienter med akutt hjerneslag.

Helsepersonell. Hvordan komme i gang

Hvordan får du som ny bruker tilgang til Norsk hjerneslagregister?

 • Nettversjonen av Norsk hjerneslagregister finner du på https://helseregister.no
 • Gå inn på Helseregister.no og registrer deg som ny bruker ved å gå inn på lenken "ny tilgang", velg Norsk Hjerneslagregister II som det prosjektet du ønsker tilgang til (ikke Norsk hjerneslagregister I). Fyll ut alle punkt under "personalia". NB! Fyll inn navn både på HF og sykehus.
 • Du vil motta en e-post når din bruker er godkjent av en brukeradministrator Oppgi den e-postadressen du bruker på jobb.
 • Ta kontakt med sekretariatet på e-post eller telefon dersom det oppstår problemer med å få brukertilgang.
 • Du vil motta et helseregisterpassord på e-post, dette brukes sammen med eget brukernavn ved pålogging til Helseregister.no første gang. Brukernavnet er det samme som du bruker ved innlogging på sykehus-PC.
 • Du vil bli bedt om å bytte det tilsendte helseregisterpassordet til et selvvalgt passord, og dette er det passordet du alltid skal bruke framover (til du vil bytte det igjen). Brukernavnet kan ikke være en del av passordet. Passordet må inneholde minimum 7 tegn bestående av tall og store + små bokstaver.  
 • Ved hver innlogging på Helseregister.no må du skrive inn et engangspassord du mottar på SMS til et selvvalgt mobilnummer.
 • Ved å gå inn på "Min side" kan du endre passord, telefonnr., e-postadresse og annen informasjon.
 • Etter innlogging kommer du inn på forsiden av Norsk hjerneslagregister II hvor registrering av pasienter skal skje. Du søker opp pasienten du skal registrere ved å gå inn på "avansert søk" og deretter f. eks. "direktesøk" på personnummer.
 • Framgangsmåten for å få opp oppfølgingsskjemaet i Norsk hjerneslagregister:
 • Når man har lagret et akuttskjema på en pasient får man i pasientoversikten for denne pasienten opp "hurtigvalg" i nest siste kolonne. Ved å holde museknappen over 1. boks under "hurtigvalg" får man opp "nytt oppfølgingsskjema", og man må videre klikke på "nytt oppfølgingsskjema" for å få det fram. Ved å holde museknappen over de andre to boksene får man opp "lukk skjema" og "slett skjema". 

Registrerende sykehus

HELSE NORD RHF

 • Helse Finnmark HF Klinikk Hammerfest
 • Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
 • Nordlandssykehuset HF Bodø
 • Nordlandssykehuset HF Vesterålen
 • Nordlandssykehuset HF Lofoten
 • Helgelandssykehuset HF Mo i Rana
 • Helgelandssykehuset HF Mosjøen
 • Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen

HELSE MIDT-NORGE RHF

 • Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
 • Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos
 • St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
 • St. Olavs hospital HF, Orkdal Sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Molde sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Volda sjukehus

HELSE SØR-ØST RHF

 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Lillehammer
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Kongsvinger
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Tynset
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Elverum
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Hamar
 • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus
 • Vestre Viken HF Ringerike sykehus
 • Vestre Viken HF Bærum sykehus
 • Vestre Viken HF Drammen sykehus
 • Sørlandet sykehus HF Arendal
 • Sørlandet sykehus HF Kristiansand
 • Sørlandet sykehus HF Flekkefjord
 • Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet
 • Oslo Universitetssykehus HF Ullevål sykehus
 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Sykehuset Østfold HF Kalnes
 • Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg
 • Sykehuset Telemark HF Klinikk Notodden
 • Sykehuset Telemark HF, Skien
 • Diakonhjemmet Sykehus AS
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

HELSE VEST RHF

 • Helse Bergen HF Voss sjukehus
 • Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus
 • Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF Haugesund sjukehus
 • Helse Fonna HF Odda sjukehus
 • Helse Fonna HF Stord sjukehus
 • Helse Førde HF Førde sentralsjukehus
 • Helse Førde HF Lærdal sjukehus
 • Helse Førde HF Nordfjord sjukehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus

Nasjonal rådgivingsgruppe


Norsk hjerneslagregister har en nasjonal faglig rådgivingsgruppe med representanter fra de ulike RHF. Gruppen er bredt sammensatt av fagpersoner med stor kunnskap om og interesse for kvalitetsarbeid / registerarbeid. Gruppen består av følgende personer:

Helse Sør-Øst

Arnstein Tveiten     
Sørlandet sykehus Kristiansand   
   
Hege Ihle-Hansen   
OUS Ullevål   

Helse Vest

Halvor Næss   
Haukeland Universitetssjukehus   

Helse Nord

Linn Hofsøy Steffensen 
Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Midt-Norge   

Hanne Ellekjær     
St. Olavs hospital   

Helse Midt-Norge IT   

John Petter Skjetne   
Hemit   

Folkehelseinstituttet   

Janne Dyngeland   
Nasjonalt register over Hjerte- og karlidelser   

Sekretariat   

Hild Fjærtoft   
Nasjonalt sekretariat   
   
Bent Indredavik   
Nasjonalt sekretariat   
   
Randi Skogseth-Stephani   
Nasjonalt sekretariat   

Birgitte Mørch   
Nasjonalt sekretariat   

Brukerrepresentanter       

Roger Amundsen   
Landsforeningen For Slagrammede   
   
Bjørn Bakke
Norsk forening for slagrammede   
   
Ove Hellvik
LHL Hjerneslag   

Fant du det du lette etter?