NORKAR

Norsk karkirurgisk register - NORKAR

NORKAR er en del av Hjerte- og karregisteret som skal bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer. Opplysninger i registeret skal benyttes til forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og helseforskning. Registeret skal også utgjøre et grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerte- og karsykdommer, overvåkning av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i befolkningen (Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2).

Kontaktinformasjon, NORKAR


 

​Om registeret

Norsk karkirurgisk register, NORKAR, er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret.  

Karkirurgi er en kirurgisk grenspesialitet som omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer i blodårene utenom hjertet og hodet. Spesialiteten omfatter både akutt, livreddende kirurgi som for eksempel operasjon for utposning på hovedpulsåren som det har gått hull på, behandling av dårlig blodforsyning til ekstremiteter som for eksempel bypasskirurgi til bena, og forebyggende kirurgi, for eksempel operasjon for utposning på hovedpulsåren for å forhindre ruptur eller operasjon for forsnevring på halspulsåren for å forhindre slag.

Komplikasjonsraten og operasjonsrisiko må holdes lav for å oppnå størst mulig helsegevinst for pasienten. Registeret gjør det mulig å følge med både komplikasjonsraten og behandlingsresultat for alle karkirurgiske operasjoner slik at man kan kontrollere behandlingskvalitet og identifisere områder hvor den kan forbedres.

Det er tre store pasientgrupper innen karkirurgi. Den største gruppen er pasienter med forsnevring av pulsåren til underekstremitetene. Nest størst er gruppen av pasienter med utposning på hovedpulsåren (abdominalt aortaaneurisme, AAA). Minst av de store gruppene er den med pasienter med forsnevring av halspulsåren (carotisstenose). For hver av disse gruppene registreres forskjellige variabler. I tillegg behandles flere andre tilstander som er noe sjeldnere, disse registreres i en samlet gruppe, diverse, som har færre variabler.

Innlogging NORKAR på MRS

https://mrs.nhn.no/

Formål

NORKAR skal registrere all karkirurgisk behandling i Norge. Behandlingskvaliteten skal dokumenteres både med tanke på resultatene og med hensyn til komplikasjoner til behandlingen. NORKAR skal identifisere risikofaktorer og risikomarkører hos pasienter med karkirurgiske lidelser og medvirke til bedre behandlingskvalitet.

Registeret skal være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater og skal gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen. Det skal bidra til vurdering av ressursbruken i behandlingen av sykdommer i sirkulasjonsorganene.

Registeret skal være grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling, og effekt av forebyggende tiltak for pasienter med hjerte- og karsykdom. (Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2).

Lovgrunnlag

Juridisk hjemmelsgrunnlag for NORKAR er forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften) har følgende hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 8, § 9, § 16, § 17, § 22, § 27 og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 37. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

En rekke andre lover er også relevante for registeret, se SKDE sin nettside for informasjon:

http://www.kvalitetsregistre.no/hjemmelsgrunnlag/category141.html

Lovgrunnlaget er publisert på lovdata.no.:

Deltakende sykehus

 1. Aker Universitetssykehus HF
 2. Akershus Universitetssykehus HF
 3. Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehuset
 4. Helse‐Fonna, Haugesund Sjukehus HF
 5. Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
 6. Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde Sjukehus
 7. Helse Nordmøre og Romsdal HF, Ålesund Sykehus
 8. Nordlandssykehuset HF, Bodø
 9. Rikshospitalet HF, Thoraxkirurgisk avdeling
 10. St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
 11. Sykehuset Innlandet HF, Hamar
 12. Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
 13. Vestre Viken HF, Drammen Sykehus
 14. Sykehuset Østfold HF ‐ Fredrikstad
 15. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
 16. Universitetssykehuset Nord‐Norge
 17. Universitetssykehuset i Stavanger HF
 18. Helse Nord – Trøndelag, Sykehuset Levanger HF
 19. LHL klinikkene, Feiring

Pasient

Pasienter som blir operert for karsykdommer ved norske sykehus blir registrert i NORKAR. Det som registreres er for eksempel utposing på hovedpulsåren, forsnevringer i halsarterien og i blodårene til beina. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingen av karkirurgiske lidelser. Det registreres hvilke risikofaktorer som foreligger, hvilke inngrep som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås.  På denne måten har vi muligheten til å vurdere kvaliteten på behandlingen pasientene i Norge får.

For å få mer kunnskap som på sikt kan gi et bedre behandlingstilbud til pasienter med karkirurgiske lidelser, kan data i NORKAR bli brukt til forskning. Opplysninger som ligger i registeret vil bare kunne benyttes til forskningsprosjekter som er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Vi som arbeider i NORKAR har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonellovens § 21.

Som pasient har du rett til innsyn i opplysninger som er registrert om deg. Les mer om Personvern og informasjonssikkerhet i helseregistre og den registrertes rettigheter

For mer informasjon om karsykdommer henviser vi til eksterne sider:

Helsenorge.no

   
 Informasjonsskriv fra FHI om rettigheter:

 fhi.no - Den registrertes rettigheter i Hjerte- og karregistere (pdf)


 

Forskning

Hvis du ønsker å benytte data fra NORKAR må søknaden rettes til FHI. Retningslinjer og rutiner for datautlevering finner du her Hjerte- og karregisteret:

www.fhi.no/helseregistre/hjerte-og-karregisteret/datautlevering 
 

Publikasjoner

Årsrapporter

Internasjonalt samarbeid - VASCUNET

Artikler i internasjonale tidsskrifter

PhD prosjekt

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen
 


Aktuelt fra nasjonalt servicemiljø

Følg med på nettsidene til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev NORKAR november 2017

Nyhetsbrev NORKAR november 2016

Nyhetsbrev NORKAR februar 2015


Nyheter

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.