HelsaMi

Pasientinformasjon

Hørselsregisteret for barn er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Registeret samler opplysninger om barn i alderen 0-18 år som ikke har godkjent hørselstest som nyfødt og/eller barn med varig hørselstap. Registeret skal sikre god og likeverdig behandling, øke kunnskapen om barn med hørselstap og stimulere til økt interesse og forskning innenfor fagfeltet, samt spre kunnskap i befolkningen.

Opplysninger som blir registrert er diagnose, utredning og behandling, diagnostiserte vansker utover hørselstap og foreldrerapporterte opplysninger om barnet.

Ved å delta i Hørselsregisteret for barn aksepterer du at registrerte opplysninger om barnet kan benyttes både til kvalitetsforbedring, forskningsformål og styring av helsetjenesten.

Reservasjon eller trekking av samtykke fra registrering i Hørselsregisteret for barn kan utføres ved å;
  • Logge inn på «Min bruker» på Helsenorge.no og utføre de nødvendige justeringene – se brukerveiledning
  • Ta kontakt med registersekretariatet for Hørselsregisteret for barn ved å benytte meldeskjema for reservasjon
  • Varsle avdelingen i forbindelse med konsultasjoner
Permanente hørselstap hos barn kan få store konsekvenser, og uten tilrettelegging vil barna stå i risiko for å havne etter sine normalthørende jevnaldrende i språk og kommunikasjon, kognitiv fungering, lese- og skriveferdigheter og sosioemosjonell utvikling. Innsamling og evaluering av data vil gi kunnskap om faktorer som påvirker hørsel, språklig og psykososial funksjon hos barn med hørselstap.

Alle ØNH-avdelinger som følger opp med testing etter at hørselsscreening av nyfødte ikke er passert og som behandler barn med varige hørselstap har plikt til å bidra til innregistreringen. Registeret har som mål å øke kvalitet i diagnostikk og behandling av barn med hørselstap. En systematisk, nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap. 

Alle som arbeider med Hørselsregisteret for barn har taushetsplikt, og alle publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form, slik at det enkelte barnet ikke kan identifiseres.

Innsyn i opplysninger 
Som pårørende har du rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om barnet. Retten til innsyn er regulert av Paragraf § 24 i Helseregisterloven Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) - Lovdata. 

Hørselsregisteret for barn tilbyr innsyn på Helseregistre - Helsenorge​. Enkeltpersoner kan her logge seg inn med elektronisk ID og bestille innsynsrapport på vegne av barnet. Du kan også kreve at uriktig informasjon om barnet korrigeres.

Gammelt samtykkeskjema
Under ligger skjemaet som ble brukt til å innhente samtykke fram til man tok i bruk reservasjon.
Fant du det du lette etter?