Avdeling for klinisk farmakologi

Serumkonsentrasjonsmåling av antihypertensiva ved terapiresistent hypertensjon

Avdeling for klinisk farmakologi på St. Olavs Hospital tilbyr serumkonsentrasjonsmåling av et bredt utvalg antihypertensiva, som samlet dekker 95 % av bruken av blodtrykksmedisiner i Norge.

​Klinisk problemstilling og nytteverdi av serumkonsentrasjonsmålinger

Manglende medikamentetterlevelse er en vanlig årsak til at pasienter ikke når behandlingsmålet ved antihypertensiv behandling. Dette kan imidlertid være vanskelig å avdekke. Undersøkelser har vist at behandlere ofte overvurderer pasientens medikamentetterlevelse.  Flere nyere studier har vist at blodprøver (serumkonsentrasjonsmålinger) kan være nyttige for å avdekke manglende etterlevelse og dermed nå behandlingsmålet.

Antihypertensiva som inngår i serumkonsentrasjonsanalysen ved St. Olavs Hospital

Bilde


Figuren under viser et forslag til bruk av serumkonsentrasjonsmålinger som del av en målrettet utredning for å avklare pasientens etterlevelse og eventuell avvikende legemiddelomsetning dersom forhøyet blodtrykk vedvarer til tross for adekvat medikamentell behandling. Modellen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 18, 2016 .


Forslag til bruk av serumkonsentrasjonsmålinger ved utredning og oppfølging av terapiresistent hypertensjon (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1514-5)

Prøvetaking og fortolkning

Ved ønske om analyse av blodtrykksmidler sendes 1 ml serum. Serumglass uten gel foretrekkes. Ved bruk av serumglass med gel må glasset sentrifugeres og overføres til fordelingsrør før forsendelse. Prøver til analyse av nifedipin må lysbeskyttes (bruk aluminiumsfolie). 

  • Dersom hensikten med prøven er å undersøke om pasienten tar medikamentet eller ikke, kan prøven tas når som helst – medikamentfastende prøve er ikke nødvendig. Manglende påvisning vil da tyde sterkt på mangelfull etterlevelse av behandlingen.
  • Hvis hensikten derimot er å undersøke avvikende legemiddelomsetning, f.eks. ved mistanke om interaksjoner eller uventet sterke bivirkninger, anbefales medikamentfastende prøvetaking, like før neste dose skal inntas – f.eks. om morgenen før morgendosen. Dette gir bedre grunnlag for å vurdere serumkonsentrasjonen opp mot forventede referanseverdier ved bruk av terapeutiske doser. 

 
Bruk vår rekvisisjon, fyll ut hvilke medikamenter pasienten bruker, og påfør når medikamentene sist ble inntatt. Problemstilling (f.eks. etterlevelse eller spørsmål om bivirkninger, interaksjoner eller avvikende legemiddelomsetning) kan fylles ut i feltet for kliniske opplysninger. Laboratoriet kan da gi en bedre fortolkning av analysesvaret i lys av disse opplysningene. Analysene kan også bestilles elektronisk i RoS eller IHR.Fant du det du lette etter?