Serumkonsentrasjonsmåling av antihypertensiva ved terapiresistent hypertensjon

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi på St. Olavs Hospital tilbyr serumkonsentrasjonsmåling av et bredt utvalg antihypertensiva, som samlet dekker 95 % av bruken av blodtrykksmedisiner i Norge.

​Klinisk problemstilling og nytteverdi av serumkonsentrasjonsmålinger

Manglende medikamentetterlevelse er en vanlig årsak til at pasienter ikke når behandlingsmålet ved antihypertensiv behandling. Dette kan imidlertid være vanskelig å avdekke. Undersøkelser har vist at behandlere ofte overvurderer pasientens medikamentetterlevelse.  Flere nyere studier har vist at blodprøver (serumkonsentrasjonsmålinger) kan være nyttige for å avdekke manglende etterlevelse og dermed nå behandlingsmålet.

Antihypertensiva som inngår i serumkonsentrasjonsanalysen ved St. Olavs Hospital

StoffgruppeVirkestoffSalgsnavnVeiledende referanseområde1 (nmol/L) i serum
ACE-hemmereEnalapril2Renitec, ZanipressEnalaprilat 10-6002
 LisinoprilZestril, Zestoretic5-300
 Ramipril2TriatecRamiprilat 2,5-252
Angiotensin-2-blokkereLosartan2Cozaar, HyzaarLosartansyre 50-7002
 ValsartanDiovan, Bevacomb, Corixil, Cotareg, Exforge, Entresto200-6000
 IrbesartanAprovel, CoAprovel800-4000
 KandesartanAtacand, Amias, Candemox15-250
KalsiumblokkereAmlodipinNorvasc, Alea, Bevacomb, Exforge, Sevikar5-70
 NifedipinAdalat, Nifenova25-150
 LerkanidipinZanidip, Zanipress0,15-5
 VerapamilIsoptin40-600
 DiltiazemCardizem60-600
DiuretikaHydroklortiazidEsidrex, Hydromed, kombinasjonspreparater10-100
 BendroflumetiazidCentyl2,5-50
 Spironolakton2Aldactone, SpirixKanrenon 50-3002
BetablokkerePropranololPranolol20-400
 MetoprololSelo-Zok30-700
 AtenololTenormin100-1000
 BisoprololEmconcor, Lodoz10-150
 KarvedilolCarvedilol25-250
Perifere anti-adrenergikaDoksazosinCarduran20-120

1 Referanseområdet er foreløpig, skjønnsmessig fastsatt ut fra farmakokinetiske studier, og angir forventet serumkonsentrasjon ved vanlig dosering når prøver tas medikamentfastende, like før neste dose.
2 Aktiv metabolitt analyseres. Referanseområdet gjelder den aktive metabolitten.


Figuren under viser et forslag til bruk av serumkonsentrasjonsmålinger som del av en målrettet utredning for å avklare pasientens etterlevelse og eventuell avvikende legemiddelomsetning dersom forhøyet blodtrykk vedvarer til tross for adekvat medikamentell behandling. Modellen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 18, 2016 .


Forslag til bruk av serumkonsentrasjonsmålinger ved utredning og oppfølging av terapiresistent hypertensjon (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1514-5)

Prøvetaking og fortolkning

Ved ønske om analyse av blodtrykksmidler sendes 1 ml serum. Prøveglass med gel må sentrifugeres og overføres til fordelingsrør etter koagulering. 

  • Dersom hensikten med prøven er å undersøke om pasienten tar medikamentet eller ikke, kan prøven tas når som helst – medikamentfastende prøve er ikke nødvendig. Manglende påvisning vil da tyde sterkt på mangelfull etterlevelse av behandlingen.
  • Hvis hensikten derimot er å undersøke avvikende legemiddelomsetning, f.eks. ved mistanke om interaksjoner eller uventet sterke bivirkninger, anbefales medikamentfastende prøvetaking, like før neste dose skal inntas – f.eks. om morgenen før morgendosen. Dette gir bedre grunnlag for å vurdere serumkonsentrasjonen opp mot forventede referanseverdier ved bruk av terapeutiske doser. 

 
Bruk vår rekvisisjon, fyll ut hvilke medikamenter pasienten bruker, og påfør når medikamentene sist ble inntatt. Problemstilling (f.eks. etterlevelse eller spørsmål om bivirkninger, interaksjoner eller avvikende legemiddelomsetning) kan fylles ut i feltet for kliniske opplysninger. Laboratoriet kan da gi en bedre fortolkning av analysesvaret i lys av disse opplysningene.


Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post klinisk.farmakologi@stolav.no ved spørsmål angående bruk av disse analysene.Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.