HelsaMi
Avdeling for klinisk farmakologi

Nye referanseområder for benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider i serum

Avdeling for klinisk farmakologi har ledet en nasjonal gruppe som har utarbeidet felles referanseområder for bruk av vanedannende legemidler. Referanseområdene vil bli endret fra og med 25. april 2016.

​De nye øvre referansegrensene vil angi høyeste forventede serumkonsentrasjon ved bruk av øvre anbefalte døgndose av legemidlene, brukt som henholdsvis angstdempende/søvnfremmende eller smertestillende. Bakgrunnen for endringen kan leses her: http://tidsskriftet.no/article/3455781
 
Prøver bør tas medikamentfastende, det vil si like før neste dose. Prøver som tas nær toppkonsentrasjon vil være misvisende og kan ikke tolkes i lys av referansegrensene. Dosering, tidspunkt for siste inntak og prøvetaking må opplyses for at laboratoriet skal kunne gi en fortolkning av prøvesvaret, herunder om den målte serumkonsentrasjonen er i samsvar med angitt dosering. Ta kontakt med laboratoriet på telefon 72 82 91 00 ved tvil om hvordan serumkonsentrasjonsmålinger skal tolkes, og gjerne i forkant av prøvetakingen dersom det er tvil om gjennomføringen.